miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet: Utvärdering av åtta konstnärers bidrag till meningsfulla reflektioner inom fyra arbetsplatser2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas utvärderingen av genomförandeprojektet Skiss Västernorrland. Projektets huvudman var Landstinget Västernorrland och det finansierades av Svenska ESF-rådet, som är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Projektet ingick i ett övergripande nationellt projekt som går under benämningen Samtidskonstnärer i samtidssamhället och vanligtvis förkortas Skiss. Skiss inleddes våren 2005 och pågår i hela landet under fem år. Det nationella Skissprojektet består av olika delprojekt där vart och ett utgår från tre övergripande syften:

  1 Minska ohälsan i arbetslivet.

  2 Erbjuda fler människor tillgång till konst och kultur.

  3 Använda konstnärers kompetens och att vidga deras arbetsmarknad.

  Skiss går ut på att konstnärer arbetar inom ett visst sammanhang med något som de inte redan känner till. Ett viktigt inslag är att arbetet utförs som en process tillsammans med projektdeltagare från minst en arbetsplats (Allerholm, 2008, Augustinsson och Bringsén, 2007, Skiss, 2008a,

  Söderholm, 2007, Jacobsson, 2008, Akhavan, 2007). Konstnärerna betraktas som upphovsmän till det aktuella verket oavsett om det är en process eller ett ting.

  Målsättningen med Skissprojekten är att:

  • Konkretisera sammanhanget mellan konst och hälsa i organisations- och arbetslivet mot bakgrund av ett breddat såväl konst/kultur- som hälsobegrepp.

  • Systematiskt följa upp och utvärdera effekterna av olika insatser.

  • Utveckla och utforma informations- och implementeringsinsatser samt processtöd (se Skiss, 2008b).

  I likhet med de flesta projekt har Skiss utvecklats från ambitionen att ligga till grund för förändringar. Det utmärkande för Skissprojekt är att de primärt riktar in sig på meningsskapande (Augustinsson, 2008).

  Skissprojekt genomförs inom givna organisatoriska ramar och utifrån unika konstnärers kompetenser. Ett projekts uppdrag är att med utgångspunkt i de möjligheter och hinder som ramarna utgör söka, finna och göra något kreativt och konstruktivt av givna förutsättningar (Flodman, 2008). Det grundläggande villkoret är att konstnärerna kan vistas på arbetsplatsen med, som en av konstnärerna uttryckte det, bibehållen integritet (se även Skiss, 2008a, Petersson, 2008).

 • 2.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism: En intervjurapport om lärandemiljöer med både formell och dold inkludering, segregering och exkludering på ett sjukhus och i en bilfabrik2011Report (Refereed)
 • 3.
  Berg, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Andersson, Fia
  Uppsala Universitet.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Perselli, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sundh, Frank
  Mälardalens högskola.
  Wrede, Christer
  Högskolan i Borås.
  Skolans kommunalisering och de professionellas frirum2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I enlighet med studiens uppdragsbeskrivning uppmärksammas följande frågeställningar i denna rapport: (1) Vilka konsekvenser i fråga om pro­fessionellt frirum har skolans kommunalisering öppnat för från 1990-ta­let och fram till dagsläget, och (2) har frirummet under denna tidsperiod använts av de professionella för självständiga handlingar, och i så fall hur? I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv. Frirum är alltså rapportens nyckelbe­grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman­hanget adekvat analysram.

  Frågan om frirum och professionell frirumsanvändning behandlas un­der tre tidsperioder. Den skolinstitution som utvecklades under efterkrigs­tiden fram till 1980-talets slut benämns som i huvudsak centraliserad och regelstyrd, och medgav ett professionellt frirum som för lärares del i hu­vudsak var koncentrerat till klassrumsarbete. Den kommunaliserade skola som in-fördes i början av 1990-talet innebar en decentraliseringslinje som i sin tur öppnade för en marknadslinje. Med en samlingsbeteckning kan 1990-talets skolinstitution karaktäriseras som målstyrd och decentraliserad. Intentionerna bakom decentraliseringslinjen var bl.a. att fri-rummet för skolans professionella skulle vidgas till att i princip omfatta skolverksam­het i alla dess operativa aspekter. I marknadslinjen betonades värden som valfrihet och konkurrens, och en väsentlig vikt lades här vid föräldrars och elevers fria skolval. 2000-talets skolinstitution präglas av centraliserad resul­tatstyrning, vilket står för att inom kommunaliseringens, valfrihetens och det fria skolvalets ramar har staten infört en successivt alltmer finmaskig kontrollapparat. Skolinspektionen tonar fram som det främsta uttrycket för denna skolinstitutionella struktur, och inspektionens 2000-tals histo­ria präglas av en gradvis skärpning av kontrollens utövande och möjliga sanktionsåtgärder för att korrigera skolverksamheter som inte bedöms hålla måttet. Ord som kvalitetsgranskning och kvalitetsarbete är nyckel­begrepp i detta sammanhang. Allmänt uttryckt innebär en mer utbyggd kontrollapparat att det formella frirummet för lärares och skolledares egna och självständiga handlingar minskar. De tre nämnda institutionella strukturerna vilar officiellt sett på begreppet likvärdighet, men detta be­grepp har tillskrivits olika innebörder som kan förstås i ljuset av respektive institutionell struktur.

  Att frirummet formellt sett ökade under 1990-talets decentralisering, och minskade under 2000-talet till följd av utbyggnaden av den statliga kontrollapparaten, säger emellertid inte särskilt mycket om de professio­nellas faktiska frirumsanvändning. Att det över tid existerat – och fortfa­rande existerar – varierande art och grad av frirum för skolprofessionella handlingar innebär emellertid inte att det faktiskt används av skolans yrkesgrupper för egna och själv-ständiga handlingar. Med hänvisning till forskning, utvecklingsarbeten och annan empiri argumenteras i rapporten för att utvecklingsarbeten som syftat till utökad frirumsanvändning ofta utmynnat i intressemotsättningar mellan olika professionella aktörer sna­rare än kvalitetshöjande verksamhet. Rapporten visar även att 1990-ta­lets decentralisering, som var tänkt att ge utrymme för en professionell frirumsanvändning som för lärares del sträckte sig utöver själva klass­rumsarbetet, inte sällan stannade på kommunal skolpolitisk och förvalt­ningsnivå, och därmed i begränsad omfattning påverkade skolornas reella vardagsarbete. Rapporten visar vidare att även i dagens centraliserade och resultatstyrda skolinstitution existerar ett frirum som uppmärksammar lärares klassrumsarbete och rektorers resultat- och verksamhetsansvar, men som också lyfter fram skolors kollektiva professionella ansvar för var­dagsarbetet.

  Rapporten har av avgränsningsskäl ett huvudsakligt fokus på grund­skolan, men de principiella slutsatserna gäller även i allt väsentligt även för gymnasieskolan.

 • 4.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ungdomarnas röster i Mittregionen: Om studieresultat, kompetensflykt och bevekelsegrunder för att flytta eller stanna kvar2016Report (Other academic)
 • 5.
  Emanuelz, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Nilsson, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Invandrarungdomars språkutveckling: språkflyt och integration2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna forskningsstudie har vi undersökt elever med invandrarbakgrund och deras utveckling av språkflytet. Detta har skett under arbetet med en teateruppsättning. Arbetet handlar om elevernas eventuella framsteg i språkflytet genom arbetet med drama samt de olika integrationsaspekterna som ingick i gruppsammansättningen. Syftet var att undersöka hur språkflytet hos en grupp elever utvecklas. Vad sker i deras språkutveckling då de får möjlighet att integrera mellan grupper, i arbetet med drama? Vi valde att använda oss av aktionsforskning som metod i vår undersökning. I och med projektet icensattes en handling, där processen följdes och avslutades med reflektion över vad som skett. Det vi sett som fördelar av valet med aktionsforskning är bland annat att det har varit till personlig nytta för deltagarna, då den bidragit till självutveckling. Vi ser också fördelar för den aktuella skolan samt andra skolor då de har möjlighet att ta del av resultaten och genom det kan utveckla organisationen. Resultatet har visat att språkflytet har utvecklats. Det vi vidare sett är att de medverkande förkovrats på fler olika vis, inte då endast i språkflytet.

 • 6.
  Eriksson, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag: en studie av fyra skolor2011Report (Other academic)
 • 7. From, Jörgen
  Entreprenörskapsutbildning2009In: Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet? / [ed] Anders Olofsson, Härnösand: Mittuniversitetet , 2009Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Jörgen From är universitetslektor och arbetar vid Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet. From disputerade på en avhandling om undervisning i Kina och bedriver forskning i anslutning till förändringarna i den svenska grundskolan i modern tid samt vuxenutbildning.

  I kapitlet granskar From kritiskt forskningen inom det internationella fältet entreprenörskaps-utbildning i relation till pedagogisk vetenskaplig teori. Vilka grundantaganden vilar den internationella forskningen på bland ledande företrädare för det internationella forskningsfältet entreprenörskapsutbildning? Studien fokuserar främst europeisk forskning.

 • 8. Holmgren, Carina
  Open for business?2009In: Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet? / [ed] Anders Olofsson, Härnösand: Mittuniversitetet , 2009, p. 111-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Holmgren disputerade på en avhandling om undervisning i Kina. Hennes forskning inriktas numera främst mot analyser av senare förändringar av grundskolans undervisning och vuxenpedagogik.

  I kapitlet redovisas en analys av den utbildning för entreprenöriella föreställningar och färdigheter som bedrivs vid OFB. Vidare görs en analys av de grundläggande idéer om entreprenörskap, lärande och personlighetsutveckling som OFB baserar sin verksamhet på. Analysen jämförs med tidigare modeller för undervisning och utbildningsreformer av den svenska grundskolan.

 • 9.
  Hussein, Fred
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Nyanlända elever i ordinarie klasser2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att studera hur lärare uppfattar att de förhåller sig till nyanlända elever när de tas emot i ordinarie klass. Den empiriska undersökningen gjordes på en grundskola mot fyra verksamma lärare med erfarenhet av att ta emot och inkludera elever med annat modersmål. Genom halvstrukturerade intervjuer och deltagande observation har jag studerat hur lärare uppfattade att de förhåller sig till nyanlända elever samt berört hur de arbetade för att inkludera dem i ordinarie klass. Svaren från intervjuerna och tolkningarna från observationerna analyserades ur ett hermeneutiskt perspektiv och resultatet visade, att Lärare gör så gott de kan efter de förutsättningar de har. Dock ansåg alla att vidare fortbildning i ämnet vore nödvändigt. Det framkom även att mycket kan och bör förbättras samt tydliggöras kring rutiner vid en elev överlämning till ordinarie klass. I diskussionsdelen tas yttre faktor upp som jag till viss del uppfattar kan påverka en lärare bl.a. kring fördomar, miljö och förutfattade meningar.

   

  Nyckelord: Nyanlända elever, pedagogiskt förhållningssätt, förberedelseklass, ordinarie/reguljära klasser, mellanstöd,

 • 10.
  Johansson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete: en enkätstudie om inspektion som styrning2012Report (Other academic)
 • 11.
  Karlsson, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Utbildning i, om och för entreprenörskap: Fallstudier i gymnasieskolan2009In: Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet? / [ed] Anders Olofsson, Härnösand: Mittuniversitetet Instiutionen för utbildningsvetenskap , 2009, Vol. 1, no 1, p. 81-110Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en del i ett större forskningsprojekt som sedan hösten 2002 bedrivits vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitet. Detta kapitel är en beskrivning av entreprenörskapsaktiviteter i några av Länets skolor som innehåller tre delar. I den inledande delen ges en kort teoretisk bakgrund till entreprenörskap och dess relation till utbildning. Den andra delen beskriver hur utbildningen ter sig i ett urval av gymnasieutbildningar samt i en grundskola. Den tredje delen innehåller sammanfattande diskussioner och slutsatser.

   

 • 12.
  Karlsson, Håkan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Ung företagsamhet i e-länet: Betydelsen av samhällsentreprenörer och utbildningsinsatser för regional utveckling2012Report (Other academic)
 • 13.
  kristina, Johansson
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Fibromyalgi: upplevelsen av att leva med diagnosen2009Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Liljemark, Agneta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Vilka faktorer är viktiga för att lärare skall trivas på arbetsplatsen?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Norberg, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Det är för att det ska bli lite svårare?": - Om illustrationer i matematikläroböcker i grundskolans tidiga år och elevers handskande med dessa.2014Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis was to describe and analyze how subtractions are made visible through illustrations in mathematics textbooks for Swedish first grade pupils (the pupils seven years old) and how pupils make use of illustrations in subtraction operations in mathematics textbooks. The study was based on two empirical parts. First a textbook analysis of the 21 textbooks from twelve different textbook series, which are the most used in Swedish mathematics education, was made. Secondly video observations from twelve pupils who, in pairs, discussed five selected illustrations were made. The empirical material was analyzed using subtraction situations (Fuson, 1992) and affordances (Gibson, 1986). The textbook analysis showed that more than 85 percent of the illustrations derived from a Change take from situation (Fuson, 1992) and that the variation between different textbooks both considering subtraction situations and affordances was large. A conclusion drawn from this was that the selected textbook is of great importance. The analysis of the video observations showed that the pupils sometimes discover the aimed subtraction situation and/ or affordance and sometimes not. This influences how pupils handle the mathematical operations. A conclusion of this was that pupils have to discover the aimed subtraction situation as well as the aimed affordance to be able to handle a mathematical operation in the textbook in a desirable way.

 • 16.
  Novak, Judit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  De styrdas röster: Rektorers berättelser om Skolinspektionens regelbundna tillsyn2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The political motives for reinstating national school inspection in 2003 and reinforcing it through the establishment of the Swedish School Inspectoratein 2008 stressed the necessity of sufficient state involvement in order to retain and ensure nationwide educational quality and equivalence. Since then, additional political efforts have been made to intensify and exercise national state control over education. On July 1, 2011, the Education Act gave the agency enhanced legal support. The aim of this study was to describe and analyze a sample of school leaders' stories of the regular inspection that have been conducted in their schools since the legal changes came into force. School leaders of 20 compulsory schools were interviewed. Theinterviews were analyzed and the results were presented in eight themes. In the following analysis, change mechanisms that had been initiated in the schools during the inspection process were examined through a theoretical framework of evaluation influence. The results from the second analys is also illustrated conceivable forms of pathways that link inspection processes to inspection outcomes. Finally, the empirical findings were discussed in terms of constitutive effects and education governance. The study was a part of the research project "Governing by inspection. School inspection and education governance in Sweden, England and Scotland".

 • 17.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Entreprenörskap som lokal skol- och samhällsförändring2009In: Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet? / [ed] Anders Olofsson, Härnösand: Mittuniversitetet , 2009, p. 16-40Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet relateras entreprenörskapsutbildning till skolutveckling. Vidare presenteras de grundläggande begrepp och antaganden för analys och förståelse av entreprenörskapsutbildning som använts under hela projektet. Därefter diskuteras, de i projektet genomförda, litteratur-, intervju- och observationsstudierna av skolor och OFB. - Bidrar de studerade utbildningarna till att entreprenöriella föreställningar och färdigheter utvecklas bland elever och deltagare samt vilken roll har innehållet i de olika utbildningarna i förhållande till samtida socialisationsformer i skolan? I kapitlet redovisas även de uppfattningar lokala och regionala beslutsfattare redovisar med avseende på införandet av entreprenörskap i de lokala och det regionala utbildningssystemet.

 • 18.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet?2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Innehåll

  Kapitel 1. Entreprenörskap som lokal skol- och samhällsförändring. Kapitlet är författat av Anders Olofsson. I kapitlet relateras entreprenörskapsutbildning till skolutveckling. Vidare presenteras de grundläggande begrepp och antaganden för analys och förståelse av entreprenörskapsutbildning som använts under hela projektet. Därefter diskuteras, de i projektet genomförda, litteratur-, intervju- och observationsstudierna av skolor och OFB. - Bidrar de studerade utbildningarna till att entreprenöriella föreställningar och färdigheter utvecklas bland elever och deltagare samt vilken roll har innehållet i de olika utbildningarna i förhållande till samtida socialisationsformer i skolan? I kapitlet redovisas även de uppfattningar lokala och regionala beslutsfattare redovisar med avseende på införandet av entreprenörskap i de lokala och det regionala utbildningssystemet.

  Kapitel 2. Entreprenörskapsutbildning - Jörgen From

  Jörgen From är universitetslektor och arbetar vid Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet. From disputerade på en avhandling om undervisning i Kina och bedriver forskning i anslutning till förändringarna i den svenska grundskolan i modern tid samt vuxenutbildning.

  I kapitlet granskar From kritiskt forskningen inom det internationella fältet entreprenörskaps-utbildning i relation till pedagogisk vetenskaplig teori. Vilka grundantaganden vilar den internationella forskningen på bland ledande företrädare för det internationella forskningsfältet entreprenörskapsutbildning? Studien fokuserar främst europeisk forskning.

  Kapitel 3. Utbildning i, om och för entreprenörskap: Fallstudier i gymnasieskolan - Håkan Karlsson

  Håkan Karlsson är universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och doktorand i pedagogik vid Umeå Universitet. Håkan inriktar sitt avhandlingsarbete på entreprenörskapsutbildning i skolan som en del av globaliseringen av skolkunskap.

  I kapitlet presenteras en genomgripande analys av gymnasieskolans utbildning i förhållande till entreprenörskap. Analysen fokuseras på gymnasieskolans socialisation av elever i förhållande till vad som i den vetenskapliga litteraturen beskrivs som entreprenöriella föreställningar och färdigheter. Karaktärsämnesundervisning jämförs med kärnämnesundervisning.

  Kapitel 4. Open for Business? - Carina Holmgren

  Carina Holmgren är universitetslektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet. Holmgren disputerade på en avhandling om undervisning i Kina. Hennes forskning inriktas numera främst mot analyser av senare förändringar av grundskolans undervisning och vuxenpedagogik.

  I kapitlet redovisas en analys av den utbildning för entreprenöriella föreställningar och färdigheter som bedrivs vid OFB. Vidare görs en analys av de grundläggande idéer om entreprenörskap, lärande och personlighetsutveckling som OFB baserar sin verksamhet på. Analysen jämförs med tidigare modeller för undervisning och utbildningsreformer av den svenska grundskolan.

  Kapitel 5. Etablerade och potentiella entreprenörer om entreprenörskap och

  företagsamhet - Camilla Nyström Anneli Wikström.

  Nyström och Wikström var studenter vid Mittuniversitetets Beteendevetenskapliga program när kapitlet skrev. De baserar sin text på sina gemensamma C- och D-uppsatser.

  I kapitlet presenteras verksamma småföretagares syn på entreprenörskap och entreprenörskaputbildning i relation till grundskoleelevers uppfattningar om entreprenörskap.

  I de nästkommande kapitlen kommer läsaren att möta en analys av hur två lokalsamhällen försöker förändra ungdomars inställning från att vara anställd som vuxen till förmån för att föredra att vara sin egen, en entreprenör. De miljöer vi beskriver är dels delar av grund- och gymnasieskolan i de två orterna, dels lokala plattformar för entreprenörskapsträning, Open for Business. Skolorna beskrivs med avseende på hur lärare och elever arbetar och talar om innehållet i utbildning.

 • 19.
  peci, florentina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Najafi, setarah
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sjuksköterskans förebyggande åtgärder mot trycksår2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Perselli, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Redovisning av projektet E-lärande vid biblioteket: En något utökad och varsamt reviderad version2015Report (Other academic)
 • 21.
  Sandin, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Några grundskollärares uppfattningar om kulturell mångfald, värden och kunskap tolkade som ideologi2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this study, the conceptions of a number of teachers in the Swedish primary and lower-secondary school about cultural pluralism, the values connected to this pluralism by the Curriculum for the Compulsory School System, the Pre-School Class and the Leisure-time Centre, Lpo 94, and the possibilities for pupils to gain knowledge about these values, were studied. The conceptions of the teachers were regarded and interpreted as ideology, since the study was based on an assumption about how the content of the curriculum is of importance for the development of relations of power and dominance between different groups in society. The purpose of the study was to interpret the statements of a limited number of teachers about cultural pluralism, values and knowledge, regarding the ontological, axiological and epistemological assumptions and conceptions expressed therein. The empirical data of the study was gathered through qualitative interviews with eleven teachers working in six different primary and lower-secondary schools in the Mid-Sweden region. The conceptions expressed in the statements given by the respondents were categorized. These categories were then interpreted through a typology containing four different types of ideology, here called restorative (implying a return to a social order of the past), transmissive (implying a conveyance of existing values, relations and conditions), moderative (implying short-term adjustments of existing institutions and conditions) and transformative (implying long-term and radical change) ideology. This interpretation showed that only fragmentary parts of the restorative and transformative types of ideology were expressed through the different assumptions and conceptions, while distinct and substantially developed expressions of transmissive as well as moderative ideology could be interpreted. This was discussed with reference to three different themes: the connotations conveyed by the concept of culture, the ideological content of official and semi-official documents of the curriculum – mainly Lpo 94 and the report (Skola för bildning) of the Committee of Curriculum – and the historically strong progressivist tradition in the Swedish school system.

 • 22.
  Snyder, Kristen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Cooper, Karen
  'What’s going on here'?: A frame analysis of a pilot project to examine why the use of appreciative inquiry, storytelling, and painting is difficult to integrate into the culture of schooling2012Report (Other academic)
 • 23.
  Strzelecka, Elzbieta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska2014Report (Other academic)
 • 24.
  Walterstad, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Hur fungerar läsläxor på en mångkulturell grundskola?: en fenomenografisk studie baserad på intervjuer med fyra pedagoger inom grundskolans tidigare år2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf