miun.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 57
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdulla, Ahmed Wahid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  En kvalitativ studie om hur socialarbetare upplever sin kulturella bakgrund samt synen på kulturkompetens i det sociala arbetet ensamkommande flyktingbarn och ungdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur personal som innehar socionomexamen yrkesutövare på HVB-hem där ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar är placerade, förhåller sig till ensamkommande flyktingbarns- och ungdomarnas kulturella bakgrund, samt personalens syn på kulturkompetensen i det utövande sociala arbetet. Denna studie är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med personal på HVB-hem som arbetar med ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Det empiriska insamlade materialet har analyserats med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter, socialkonstruktivism och symbolisk interaktionism med fokus på huvud begreppet kulturkompetens. Studiens resultat visar att socialarbetaren upplever att såväl de ensamkommades som socialarbetarens kulturella bakgrund påverkar det sociala arbetet. I resultatet framkommer det även att det finns flera olika definitioner av kulturkompetens. Det har framkommit två olika synsätt på kulturkompetens under intervjuerna med respondenterna i resultatet, den ena är att kulturkompetens är ett förhållningssätt och den andra är att det är en kombination av tidigare kunskaper och förhållningssätt.

 • 2.
  Ahmed Nur, Leila
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sorani, Lona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Grannskapets påverkan på gymnasieskolan: En kvalitativ studie om marginaliserade elevers uppleverser av gymnasieskolan och sina förväntningar inför framtida utbildningsmöjligheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study intends to review existing correlations between marginalized adolescents and lower school results. This study examines underlying conditions for the current residential segregation in Sweden by applying segregation as a theory adequate to a qualitative study. Residential segregation has generated negative effects on the Swedish school system as a result. Previous research regarding the subject points toward residential segregation as a prime cause for the performance gap within the Swedish school system. It also conditions the qualifications of young adolescents regarding their pursuit of future opportunities. The youth's perception of their school attendance is inspected through an analysis divided into three themes regarding their experiences in relation to their residential areas. This study argues that existing social exclusion processes caused by residential segregation, affect how they perceive their opportunities. A typical disjunct resource allocations on the basis of socioeconomic status characterizes the means that marginalized adolescents possess to pursue their ambitions.

 • 3.
  Ali, Farida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Maolod, Bezan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Den missgynnande arbetsmarknaden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Muslimska kvinnor är en minoritetsgrupp i Sverige som har svårt att både inträda och etablera sig på arbetsmarknaden. Det råder idag en tydlig etnisk och religiös diskriminering i samhället, och specifikt på arbetsmarknaden, vilket bidrar till sämre förutsättningar för gruppen. Till följd av de försämrade förutsättningarna har gruppen exkluderats ur en social och ekonomisk kontext, vilket har resulterat i utestängning från samhället och bidragit till en ökad stigmatisering samt, i förlängningen ett segregerat samhälle. Studiens syfte är att undersöka muslimska kvinnors förutsättningar på den aktuella arbetsmarknaden baserat på deras egna upplevelser och erfarenheter. Utgångspunkten har varit att utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt tolka och förstå deras personliga erfarenheter av den aktuella situation de befinner sig i, samt vilka strategier de har utvecklat för att kunna förändra sin situation. Studiens resultat grundas på sex semistrukturerade intervjuer där respondenterna har varit öppna beträffande att dela med sig av sina egna upplevelser och erfarenheter. Resultatet påvisade att samtliga respondenter har upplevt sig diskriminerade i relation till arbetsmarknaden utifrån faktorer som religion, etnicitet, kön samt tilltalsnamn. Vidare visade även resultatet att dessa sex respondenter var väl medvetna om den rådande diskriminering som förekommer inom olika samhällsarenor. Denna diskriminering har försämrat deras förutsättningar, speciellt i relation till gruppens religiösa ställningstagande, som samtidigt påverkas av olika intersektioner vilka ytterligare försvårar deras förutsättningar.

 • 4.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Stockholm.
  Stress-Recovery Management: A Pilot Study Using a Single-Subject Experimental Design2019In: Behavior modification, ISSN 0145-4455, E-ISSN 1552-4167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work-related stress is considered one of the biggest health and safety challenges among the member states of the European Union. A critical factor is recovery between periods of stress. The primary purpose of this study was to investigate whether a brief behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting could reduce stress symptoms among individuals with high levels of perceived stress. A single-subject experimental design with multiple baselines across three individuals was used. The results indicate, with at least moderate experimental control, a temporal relation between the start of the intervention and beneficial changes from baseline in continuous self-recordings of stress symptoms. The changes were maintained at 1-year and 5-year follow-up assessments. Also, self-reporting inventories measuring perceived stress, worry, anxiety, depression, burnout, type A behavior, unwinding and recuperation from work stress, and insomnia showed overall changes in beneficial directions at post-assessment, as well as the two follow-up assessments. The results indicate that a behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting can reduce stress symptoms in individuals with high levels of perceived stress. However, for firm conclusions to be drawn, further research is needed. 

 • 5.
  Asad Mohamed, Mulki Malika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  De debatterar om oss - inte med oss: En kvalitativ studie om en grupp ungdomars upplevelse av stigmatisering och diskriminering på grund av bostadsområde och etnisk bakgrund2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks sju ungdomars upplevelse av att bo i ett stigmatiserat bostadsområde, samt om de upplever diskrimineringen på grund av det område de bor i och/eller på grund av sin etniska bakgrund. Studiens bakgrund är förändrade samhällsförhållanden med allt större stigmatisering av unga som växer upp i segregerade områden. Ämnesvalet synliggör ungdomarnas egna upplevelser. I resultatet redovisas utifrån konkreta exempel de negativa konsekvenser ungdomarna har erfarenhet av. Ungdomarna upplever att de särbehandlas både utifrån etnisk bakgrund och bostadsområde. De lyfter fram särskilda svårigheter bland annat i arbetssökande och bostadssökande. Ungdomarna upplever exkludering och har en dyster syn på att kunna förändra sina livssituationer i framtiden. Resultatet bekräftas av tidigare forskning och teorier om stigmatisering och strukturell diskriminering. I slutsatsen lyfts behovet av antirasistiskt socialt arbete fram, för att på individuell och strukturell nivå förebygga stigmatisering och diskriminering på grund av etnisk bakgrund och bostadsområde.

 • 6.
  Barraza Hällström, Tiina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Vi blir ju som någon slags anhörig nästan, eller som en vän.”: En kvalitativ studie om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har för dem själva och för samhället.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. De teoretiska perspektiv som studien grundats i har varit socialt kapital samt begreppen civilsamhälle och tillit. I studien har fyra respondenter från två olika frivilligorganisationer intervjuats. Studien visar att altruistiska skäl såsom att vilja hjälpa andra men också egennyttiga skäl som att engagera sig för att må bra eller få ett socialt sammanhang, som motiv till engagemang. Gällande påverkan av frivilligarbetet framkom att respondenterna såg engagemanget som ett sätt att förändra samhället i stort men också att förändra för en enskild person. Utifrån bland annat sociala sammanhang, som respondenterna upplevde att engagemang gav, kan man se en koppling mellan socialt kapital och frivilligengagemang.

 • 7.
  Björch, Beatrice
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Hopstadius, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Söderberg, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  “Det finns så mycket okunskap om oss samer och okunskapen är ju vår absolut värsta fiende.”: En kvalitativ studie om kvinnliga samers upplevelser om sin livssituation utifrån ett postkolonialt och indigenous feminism perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Omgivningens fördomar påverkar samer negativt då de utsätts för diskriminering, misstrogenhet och förtryck. Att vara kvinnlig same i dagens samhälle är en komplexitet som kan vara svår för majoritetssamhället att förstå. Denna studie syftar till att analysera hur kvinnliga samer i Sverige beskriver och förstår sin livssituation och dess orsaker, samt vilka strategier de använder sig av för att hantera och förändra detta. Resultatet har baserats på tidigare forskning samt nio semistrukturerade intervjuer som analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Postkolonial samt indigenous feminism teori har legat till grund för att tolka samt analysera studiens resultat. Av resultatet framgår att kvinnliga samer påverkas av förtryckande strukturer som har starka kopplingar till kolonialismen. Trots svårigheter och upplevelser av en ständig kamp vill kvinnorna att sitt kulturella arv ska leva vidare och ser ljust på framtiden.

 • 8.
  Brink, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Relationerna mellan samer och Svenska kyrkan: En kvalitativ studie med två öppna intervjuer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En diskriminerande praktik uppstår om/när Svenska kyrkans diakonala sociala arbete inte utförs med det kulturella mångfaldsperspektivet i fokus. Det är/blir också ett problem om verksamheten utformas utan att samerna är delaktiga i frågor som rör urfolk. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka samers erfarenhet inom det sociala arbetets praktik inom Svenska kyrkan. Detta undersöktes med två öppna intervjuer som analyserades och tolkades med ett hermeneutiskt perspektiv utifrån förförståelsen hos författaren. Teorier i denna studie är kulturell mångfald samt diskrimineringsteori. Den forskning som finns visar att Svenska kyrkan har påbörjat ett arbete för att förstå samernas verklighet. De intervjuade i denna studie anser att, om relationerna mellan samerna och Svenska kyrkan ska förbättras, så måste det samiska folket komma till tals, bli lyssnade på, samt ha ett långsiktigt samarbete med Svenska kyrkan och dess verksamhet.

 • 9.
  Brune, Tilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sandberg, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Håller vi ett helt yrkesliv?”: Nyexaminerade socionomers möte med yrkeslivet inom socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka nyexaminerade socionomers villkor och förutsättningar vid inträdet i yrkeslivet inom socialtjänsten, som visat sig vara en av de vanligaste verksamheter som nyexaminerade socionomer väljer att påbörja sin yrkeskarriär i. Arbetssituationen inom socialtjänsten präglas av flertalet utmaningar, således kan det försvåra nyexaminerade socionomers etablering i yrkeslivet. Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer med nyexaminerade socionomer, verksamma inom socialtjänsten. Det utvunna resultatet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys och den teoretiska modellen för krav, kontroll och stöd samt förankrats med tidigare forskning inom ämnesområdet. Av studiens resultat framgår att samtliga respondenter upplever höga krav och ett delvis begränsat handlingsutrymme i sitt arbete inom socialtjänsten som för många har lett till negativ stress. Nyexaminerade socionomer menar dock att ett betydelsefullt organisatoriskt och känslomässigt stöd utgör en avgörande aspekt för hantering av arbetssituationen, välbefinnandet samt upplevelsen av en positiv etableringen i yrkeslivet.

 • 10.
  Börjesson, Katrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Fyhr, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  HIV - en stämpel för livet: En kvalitativ studie om professionellas arbete för att motverka stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS i Sydafrika2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) försvagar mänskliga kroppens immunförsvar, om inte HIV upptäcks och behandlas kan det orsaka Acquired Immunodeficiency Virus (AIDS). Sydafrika har den största HIV-epidemin i världen och många kvinnor som har HIV är en stigmatiserad icke-priviligierad grupp. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och få en fördjupad kunskap om professionellas syn och arbete angående stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS i ett marginaliserat område i Sydafrika. Studiens metodval baseras på sju semistrukturerade intervjuer, som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv såsom kritiskteori, empowerment och intersektionalitet har legat till grund för tolkning och analys av det insamlade empiriska materialet. Resultatet visar att kvinnor inom ett av Sydafrikas marginaliserade områden upplever stigmatisering av samhället. Genom samhället och individers stöd har det däremot skett en förändring kring stigmatiseringen och kvinnors livskvalité har förbättrats. Kunskap och information behöver nås ut till befolkningen för att minska stigmatisering.

 • 11.
  Capogrosso, Denise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Jacobsson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar: Ur olika perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler individer med intellektuella funktionsnedsättningar väljer att bli föräldrar, hur de tillgodogör sig sin föräldraroll varierar från förälder till förälder. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur forskningslitteraturen beskriver föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning i termer av föräldraförmåga, stöd och risker för barnet. Studien granskar forskningslitteraturen utifrån tre frågeställningar. Metod: Den metod som användes i studien var en litteraturöversikt, 32 primärstudier granskades. Studiens resultat granskades ur en anknytningsteoretisk aspekt samt ett empowerment perspektiv med en socialkonstruktionistisk vetenskaplig positionering. Resultat: Studiens resultat visade att föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar har en bristande föräldraförmåga. Det leder till att deras barn i större utsträckning utsättas för olika risker som kan påverka deras hälsa och utveckling. Vidare visade resultatet att stöd för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i dagsläget är bristfälligt och ineffektivt på lång sikt. Däremot visade resultatet att föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar är öppen för att ta emot stödsamt tillgodogöra sig stödet.

 • 12.
  Cederlund, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Löfkvist, Natalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Barnperspektivet har beaktats”: En kvalitativ studie om barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en kommun i södra Sverige tillämpar barnperspektivet i arbetet på en enhet för ekonomiskt bistånd. I studien har det genomförts kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem biståndshandläggare. Resultatet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Handlingsutrymme, barnperspektivet, nationella riktlinjer och tidigare forskning har legat till grund för tolkningen av det insamlade materialet. Studiens resultat visar att handläggarna tillämpar barnperspektivet utifrån ett vuxenperspektiv och att barnen inte är delaktiga i handläggningen. Det finns inte några lokala riktlinjer för hur barnperspektivet ska tillämpas i den undersökta kommunen och de nationella riktlinjerna är allmänna och lämnar stort utrymme för tolkning. Trots avsaknaden av lokala riktlinjer har enheten utformat egna rutiner som stärker barnperspektivet i arbetet. Resultatet visar att handläggarna utgår ifrån vad som är barnets bästa och de upplevs vara generösa mot barnfamiljer i den mån lagstiftningen tillåter.

 • 13.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Dylman, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  A prosodic bias, not an advantage, in bilinguals' interpretation of emotional prosody2019In: Bilingualism: Language and Cognition, ISSN 1366-7289, E-ISSN 1469-1841, Vol. 22, no 2, p. 416-424Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A bilingual advantage has been found in prosody understanding in pre-school children. To understand this advantage better, we asked 73 children (6-8 years) to identify the emotional valence of spoken words, based on either semantics or emotional prosody (which were either consistent or discrepant with each other). Bilingual experience ranged from no to equal exposure to and use of two languages. Both age and bilingual experience predicted accurate identification of prosody, particularly for trials where the semantics were discrepant with the targeted prosody. Bilingual experience, but not age, predicted a prosodic bias, meaning that participants had more difficulty ignoring the irrelevant discrepant prosody when the task was to identify the semantics of the word. The decline of a semantic bias was predicted by age and bilingual experience together. Our results suggest that previous findings on the bilingual advantage in prosody processing may in fact be driven by a prosodic bias.

 • 14.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Dylman, Alexandra
  Bilinguals’ use of semantic and prosodic cues for emotion inference in speech2019Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Coban, Barbara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Nilsson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Varför ljuger socialsekreteraren…?”: En internetbaserad kvalitativ studie om tillit och förtroende till Socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har växt explosionsartat. Facebook är en av de största plattformarna och år 2015 hade cirka 70 procent av Sveriges invånare ett konto på denna sida. På Facebook möts människor och delar med sig av tankar, åsikter, bilder och filmer. Det som sprids på sociala medier har visat sig ha stor inverkan på människors åsikter. Socialtjänsten är ett ämne som diskuteras på Facebook och inlägg om olika insatser och beslut gillas, delas och kommenteras flitigt. Tidigare forskning pekar på att det inom det sociala arbetet är relationen mellan klient och socialarbetare som är det centrala. Syftet med denna studie var därför att ta reda på hur socialtjänsten beskrivs på sociala medier och hur de diskussioner som förs på Facebook påverkar det sociala arbetet i praktiken. För att förstå detta användes texter som fanns på Facebook gällande socialtjänsten. Resultatet visar att socialtjänsten diskuteras i nästan uteslutande ofördelaktiga termer vilket kan skapa negativa attityder gentemot socialarbetare.

 • 16.
  Costa, D
  et al.
  University of Porto, Porto, Portugal.
  Hatzidimitriadou, E
  Canterbury Christ Church University, Canterbury, Kent, UK.
  Ioannidi-Kapolo, E
  National School of Public Health Athens, Athens, Greece.
  Lindert, J
  Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg, Ludwigsburg, Germany; University of Applied Sciences Emden, Emden, Germany; WRSC, Brandeis University, Waltham, MA, USA.
  Soares, Joaquim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Toth, O
  Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary.
  Barros, H
  University of Porto and University of Porto Medical School, Porto, Portugal.
  The impact of intimate partner violence on forgone healthcare: a population-based, multicentre European study2019In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 29, no 2, p. 359-364Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  To examine the relationship between forgone healthcare and involvement in intimate partner violence (IPV) as victims, perpetrators or both.

  METHODS:

  This cross-sectional multicentre study assessed community non-institutionalized residents (n = 3496, aged 18-64) randomly selected from six European cities: Athens, Budapest, London, Östersund, Porto, Stuttgart. A common questionnaire was used, including self-reports of IPV and forgone healthcare ('Have you been in need of a certain care service in the past year, but did not seek any help?'). Odds ratios (ORs), 95% confidence intervals (CIs) were computed fitting logistic regression models adjusted for city, chronic disease, self-assessed health status and financial strain.

  RESULTS:

  Participants experiencing past year IPV (vs. no violence) reported more often to forgone healthcare (n = 3279, 18.6% vs. 15.3%, P = 0.016). IPV experienced as both a victim and perpetrator was associated with forgone healthcare (adjusted OR, 95%CI: 1.32, 1.02-1.70).

  CONCLUSION:

  IPV was associated with forgone healthcare, particularly for those experiencing violence as both victims and perpetrators. Results suggest that preventing IPV among adults may improve timely healthcare uptake.

 • 17.
  Dahlqvist, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Friberg, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Deprimerade barn och ungdomar: En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. Syftet med uppsatsen har därför varit att undersöka hur barn och ungdomar som upplever den problematiken kan stöttas, främst ur ett socionomperspektiv. Metodvalet för arbetet har varit en fördjupad litteraturstudie eftersom det ansågs vara det som passade bäst för studiens syfte. Materialet, i form av artiklar, sammanställdes till de teman som ses som nyckelord för arbetet. Konklusionen av studien är att det är svårt att upptäcka depression hos barn och ungdomar, men samhället har blivit bättre på att uppmärksamma problematiken. Behandlingarna som finns tillgängliga för de som drabbas är många och kan vara svåra att överblicka. De råder även oenighet i vad som anses verksamt, vilket blir en utmaning för de som möter individerna.

 • 18.
  Danziger, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Litzén, Freja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors kroppsideal och självförtroende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva på nätet. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse om unga kvinnor kan uppleva att deras självförtroende och syn på kroppsideal påverkas av sociala medier. Studien byggde på en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom fokusgrupper. Det var tre grupper som bestod av unga kvinnor i åldrarna 20-25 år, som var aktiva på sociala medier minst två timmar om dagen. Det var även ett krav att de skulle studera på universitetsnivå. Vi har fått fram resultatet genom att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys med fyra passande teman. Av resultatet framgick det att unga kvinnors självförtroende och självkänsla blir påverkade, men inte lika mycket i äldre ålder som när de var yngre. Det framkom även att man jämfört sig med andra individer på sociala medier och påverkats av samhällets kroppsideal.

 • 19.
  de Beau, Moa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Johansson, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Kvinnor är jämstarka och kan därför inte skada varandra”: En kvalitativ studie om arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det existerar flertalet föreställningar kopplat till homo- och bisexuella kvinnor och våld som menar att icke heterosexuella kvinnor inte utsätts för partnervåld eller att våldet inte skulle vara lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Bristen på forskning inom ämnet skapar ett kunskapsglapp inom professionen som kan bidra med sämre förutsättningar att ge adekvat stöd till de hjälpsökande. Studien fokuserar på arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer, definierat från professionellas perspektiv. Syftet är att beskriva hur hjälpinsatser för homo- och bisexuella våldsutsatta kvinnor utformas samt hur normativa föreställning kring partnervåld och relationer påverkar detta. Ämnet utforskas genom semi-strukturerade intervjuer med praktiker inom området och materialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys med stöd av queerteori. Av resultatet framgår att det finns en bristande medvetenhet hos praktikerna och att ett behov av konstant självreflektion i arbetet är nödvändigt i kombination med ökad kunskap i form av fortsatt forskning och utveckling av arbetet inom de verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer.

 • 20.
  Dias, NG
  et al.
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal; Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brazil.
  Costa, D
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Soares, Joaquim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Hatzidimitriadou, E
  Faculty of Health and Social Care Sciences, Kingston University and St George’s, University of London, London, UK.
  Ioannidi-Kapolou, E
  Department of Sociology, National School of Public Health Athens, Athens, Greece.
  Lindert, J
  University of Applied Sciences Emden, Emden, Germany Women’s Studies Research Center, Brandeis University, Waltham, MA, USA.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Toth, O
  Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary.
  Barros, H
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Fraga, S
  EpiUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Social support and the intimate partner violence victimization among adults from six European countries2019In: Family Practice, ISSN 0263-2136, E-ISSN 1460-2229, Vol. 36, no 2, p. 117-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Social support may buffer the negative effects of violence on physical and mental health. Family medicine providers play an essential role in identifying the available social support and intervening in intimate partner violence (IPV).

  Objective

  This study aimed at assessing the association between social support and the IPV victimization among adults from six European countries.

  Methods

  This is a cross-sectional multi-centre study that included individuals from Athens (Greece), Budapest (Hungary), London (UK), Östersund (Sweden), Porto (Portugal) and Stuttgart (Germany). Data collection was carried out between September 2010 and May 2011. The sample consisted of 3496 adults aged 18–64 years randomly selected from the general population in each city. The revised Conflict Tactics Scales was used to assess IPV victimization. Social support was assessed with the Multidimensional Scale of Perceived Social Support.

  Results

  Participants reporting physical assault victimization experienced lower social support (mean ± SD) than their counterparts, 66.1 ± 13.96 versus 71.7 ± 12.90, P< 0.001, for women; and 67.1 ± 13.69 versus 69.5 ± 13.52, P = 0.002 for men. Similar results were found regarding sexual coercion victimization, 69.1 ± 14.03 versus 71.3 ± 12.97, P = 0.005 for women and 68.0 ± 13.29 versus 69.3 ± 13.62, P= 0.021 for men. This study revealed lower levels of social support among participants reporting lifetime and past year victimization, independent of demographic, social and health-related factors.

  Conclusion

  Results showed a statistically significant association between low social support and IPV victimization. Although the specific mechanisms linking social support with experiences of violence need further investigation, it seems that both informal and formal networks may be associated with lower levels of abusive situations.

 • 21.
  Dylman, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Champoux-Larsson, Marie-France
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  No foreign language effect in decision making for culturally influential second languages2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We report two experiments investigating the foreign language effect (FLe) for culturally influential languages. Across two experimental paradigms, we found no FLe for Swedish participants when using their second language English. This highlights the limitations of the FLe and suggests that it may not be as robust as previously thought.

 • 22.
  Edbjörk, Nina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Att vara äldre på särskilt boende - en meningsfull tillvaro?: En kvalitativ studie om hur äldre upplever att fysiska, psykiska och sociala behovblir tillfredsställda som boende i särskild boendeform2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har länge varit reglerad av marknadsstyrning och ekonomiska vinster där effektivitet utgör en kärna. En följd av detta beskrivs bland annat vara nedskärningar och minskade resurser. Detta trots att befolkningsgruppen äldre blir allt större. Hur detta påverkar individer beroende av denna välfärd anses därför angeläget att beforska. Syftet med denna studie var att få en djupare kunskap och förståelse om hur äldre upplever att viktiga behov för ett gott åldrande blir tillfredsställda i särskild boendeform, samt vad dessa behov har för betydelse för välmående. Resultatet baserar sig på fyra semistrukturerade intervjuer som genom kvalitativ innehållsanalys bearbetats. Genomgående i studien har tidigare forskning av området samt teoretiska perspektiv så som aktivitetsteori, disengagemangsteori och socialgerontologi präglat tolkningen av resultatet. Av resultatet framgår att äldre boende på särskilt boende överlag är nöjda och att upplevelsen av tillfredsställelse gällande viktiga behov är relativt god. De sociala behoven har i studien beskrivits som det mest essentiella.

 • 23.
  Frid, Sebastian
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Andersson, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Spelproblem: Yrkesverksamma behandlares syn på spel om pengar som socialt problem i dagens samhälle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige betraktas spel om pengar som ett folkhälsoproblem utifrån att det påverkar individens hälsa, ekonomi och sociala samspel negativt. Spelproblem har blivit mer uppmärksammad under de senaste åren, men mängden forskning inom området är bristande. Syftet med den aktuella studien var att undersöka yrkesverksamma praktikers syn på spel om pengar som socialt problem i dagens samhälle. Studien har en kvalitativ metodansats och teoristyrd (deduktiv) tematisk analys som ligger till grund för resultatet. Studiens resultat tolkas i ljuset av ett systemteoretiskt samt socialkonstruktivistiskt perspektiv. Undersökningen indikerar på att spelproblem uppmärksammas sent, därmed behövs mer förebyggande insatser. Resultaten visar också att det ofta finns en samsjuklighet vid sidan av spelproblemen, att spelproblem leder till sociala konsekvenser samt att marknadsföringen och den ökade tillgängligheten har stor påverkan på individen. Det framkommer också att kompletterande samt alternativa behandlingsmetoder kan vara värdefullt vid spelbehandling. I studien ges även olika förslag till framtida forskning.

 • 24.
  Hahne, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Larsson, Ylva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Professionellas upplevelse av samverkan med anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta vuxna: En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin upplever samverkan med anhöriga under handläggningsprocessen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin upplever samverkan med anhöriga runt vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar under handläggningsprocessen. Resultatet bygger på en kvalitativ undersökning vilket inkluderar fem semistrukturerade intervjuer genomförda med yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin. Av resultatet framgår att behovet gällande samverkan med anhöriga skiljer sig åt handläggare emellan. Det framkommer att yrkesverksamma handläggare upplever både fördelar och begränsningar med att samverka med anhöriga under handläggningsprocessen. Fördelar som resultatet visar inbegriper att handläggarna kan inhämta rikligare information som underlättar handläggningsprocessen samt att den aktuella individen kan erhålla hjälp och stöd från sina anhöriga. Begränsningar som framkommit berör rådande tidsbrist, kravet på sekretess samt att intressekonflikter mellan handläggaren, den aktuella individen och dess anhöriga kan uppstå. Ett centralt fynd i studien är indikationer på att anhörigperspektivet ges lite fokus i handläggningsprocessen, samt att utformade riktlinjer för detsamma inte alltid är kända.

 • 25.
  Hellström, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  De kriminaliserade Andra: En diskursanalys av ”utsatta områden” och konstruktionen av en kollektiv identitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present Bachelor thesis examines the medial representations of ”vulnerable areas” (Swedish:”utsatta områden”) and the people living in those areas. In order to achieve my purpose a qualitative discourse analysis is conducted by applying Ernesto Laclau and Chantal Mouffe's discourse theory. A total of 14 debate articles and editorial pages published in the two Swedish newspapers Aftonbladet and Expressen are analyzed. Three prominent discourses are identified in the analysis: a criminalization discourse, an ethnification discourse and a poverty discourse. The first two are found to be most prominent in the empirical material. The result shows that the construction of the collective identity of people living in ”vulnerable areas” substantially is fixated around ethnicity and criminality. This is believed to have an impact on the public debate about interventions in these areas.

 • 26.
  Heurlin, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Svensson, Maya
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Det känns att man lever, det gör det”: En kvalitativ studie om äldre personers deltagande i sociala aktiviteter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre befolkningen. I dagsläget uppvisar forskning om den äldre befolkningen ett större fokus riktat mot att öka livslängden snarare än att främja och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande i höga åldrar. Detta fokus bör skifta för att äldre personer ska få möjlighet och förutsättningar att få vara aktiva och delaktiga i samhället så länge som möjligt. Syftet med studien är att undersöka om deltagande i meningsfulla sociala aktiviteter kan stötta och hjälpa äldre personer i att upprätta och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande. Studiens datainsamling har bestått av sex semistrukturerade intervjuer med äldre personer som deltar vid en eller flera sociala aktiviteter. Materialet har bearbetats och analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom ämnesområdet och teorierna socialt kapital, livsloppsperspektivet och KASAM har använts för att kunna tolka och analysera materialet. Resultat av studien visar att meningsfulla sociala aktiviteter är en viktig vardagsresurs för majoriteten av informanterna och det särskilt i hänsyn till faktorer som att vidga det sociala nätverket, delta i ett socialt sammanhang och att få emotionellt samt socialt stöd. För majoriteten av informanterna bidrar dessa faktorer med ökat välbefinnande i deras liv. Slutsats av studien är därmed att det finns ett samband mellan meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa.

 • 27.
  Holm, Linnéa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Olausson, Alice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Den suicidala paradoxen: En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine people with professional experiences involving young men’s tendency to seek professional help, and also to analyse male standards and masculinities influence, due to the high statistics of mental illness and suicide among young men in Sweden. We used a qualitative method and obtained the material by semistructured interviews. Four participants, from three different organisations, participated in this study and shared their perception about the current situation. The material was examined through a thematic analysis. The result showed that male standards and masculinities are a contributing factor to why young men are reluctant to seek professional help, but also why it is more complicated for young men then young women to show their emotional needs. The informants were however clear on emphasising that this is far from the only reason and that committing suicide is an issue which goes beyond gender.

 • 28.
  Holmgren, Rebecka
  et al.
  PBM, Malmö.
  Nilsson Sundström, Emma
  Skåne Region, Malmö.
  Levinsson, Henrik
  Lund University, Lund.
  Ahlström, Richard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden2019In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 60, no 1, p. 50-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This cross-sectional study examined psychological mechanisms in order to increase knowledge regarding mental illness amongst 561 over-indebted individuals in Sweden. Differences were explored between individuals with probable clinical depression and/or anxiety and individuals without probable clinical depression and/or anxiety, considering objective measures of the debt, financial strain, coping strategies as well as sociodemographic variables. Furthermore, binary logistic regression analyses were performed in order to construct a model of predictors of mental illness. In order to collect the data, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Brief Coping Orientation to Problems Experienced (COPE_, as well as questions formulated by the research team, were used as measures. Prominent results showed that over-indebted individuals with probable clinical depression and/or anxiety were younger, showed greater levels of financial strain, used adaptive coping strategies to a lesser extent, and maladaptive coping strategies to a greater extent. Additionally, financial strain, use of maladaptive and emotion-focused coping, age and employment status were significant predictors of mental illness. These results put emphasis on the importance of adaptive coping as well as the psychological exposure of over-indebted individuals. 

 • 29.
  Holmström, Ebba
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Professionell utveckling med hjälp av handledning: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Handledning används som ett verktyg inom socialt arbete för att socialarbetare ska få stöd i sin yrkesroll och sitt professionella agerande. Att arbeta som socialarbetare innebär krav på att kunna kommunicera, bemöta, bedöma, stötta, samarbeta och leda förändringsprocesser i människors liv. Syftet är att ge en översiktlig bild över det aktuella forskningsläget avseende socionomers erfarenhet av professionell handledning. En fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats används i denna litteraturöversikt och analysen genomförs med innehållsanalys. Resultatet består av fyra kategorier som beskriver socionomers erfarenheter av handledning; Handledning i olika kontext, Professionsutveckling och handledning, Former för handledning och Handledarrollen. Slutsats är att handledning är viktig för alla socionomers professionella utveckling såväl nyexaminerade och erfarna men även för att hantera det dagliga arbetet. Resultatet från detta arbete kan tolkas som ett stöd för att föreslå obligatorisk handledning för alla som arbetar i socialt arbete.

 • 30.
  Högström Grewe, Rebecka
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Rönnlund, Tove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Det börjar ju inte med en smäll”: En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete att uppmärksamma och förebygga partnervåld bland kvinnliga gymnasieelever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i parrelationer är ett omfattande problem som kan drabba alla kvinnor oavsett ålder. Enligt Brottsförebyggande rådet framgår det att nästan var femte person i åldern 16 -24 år har blivit utsatt för våld i parrelationer av en nuvarande eller före detta partner, där majoriteten av de våldsutsatta är kvinnor. Studien har till syfte att undersöka skolkuratorers arbete att uppmärksamma och stödja unga tjejer som blivit utsatt för våld i parrelationer. Studien utgår från en kvalitativ ansats där fem stycken skolkuratorer som arbetar på gymnasiet i en större stad i Sverige har intervjuats. Resultatet visar att skolkuratorerna arbetar på olika sätt för att uppmärksamma våldet, ett exempel var att de ställde frågor vid misstanke att en tjej blivit utsatt för våld. De framgår även i resultatet att de arbetar förebyggande med gymnasieelever på skolor kring ämnet våld.

 • 31.
  Johansson, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Allt var ett mörker, utom tjejen och hunden": En kvalitativ intervjuundersökning om narkotikaberoende mäns motivation till beteendeförändring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks vad som kan motivera narkotikaberoende individer till att förändra sitt beteende och leva fri från narkotika. Syftet är att undersöka vad som kan motivera en person med drogproblem till att uppnå, och bibehålla, ett nyktert liv, samt om de anser att socialtjänstens insatser varit behjälpliga i detta. För att uppnå detta syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra män i åldrarna 23 - 37, som alla har tagit sig igenom ett narkotikaberoende. Resultatet visar att motivationen att ta tag i problemet uppkommer när de negativa effekterna upplevs som större än de positiva upplevelserna. Framtidshopp och en positiv syn på livet visade sig vara en motiverande faktor för att bibehålla en narkotikafri tillvaro.

 • 32.
  Johansson, Tobias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Pero, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Håller unga vuxna män käften?: En kvalitativ studie om yrkesprofessionellas erfarenheter av arbete med maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa hos unga vuxna män.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens ambition har varit att undersöka hur universitetskuratorer och frivårdsinspektörer arbetar med unga vuxna män avseende rådande samhälleliga maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till unga vuxna mäns (18–25 år) psykiska ohälsa samt undersöka det professionella kunskapsläget gällande detsamma. I studien har sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra frivårdsinspektörer och tre universitetskuratorer. Empirin har analyserats tematiskt där yrkesgrupperna har analyserats separat, men även tillsammans för att tydliggöra eventuella likheter och skillnader. Resultaten i studien ger indikationer på att de frivårdsinspektörer som intervjuats arbetar med delar av begreppet maskulinitetsnormer i större utsträckning än universitetskuratorerna. Gemensamt framkom även indikationer på att utökad forskning och kunskap om unga vuxna män, maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till psykisk ohälsa, potentiellt skulle kunna bidra positivt inom det operativa, professionella sociala arbetsfältet för de yrkesprofessionella som arbetar med unga vuxna män.

 • 33.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Servants of a 'sinking Titanic' or actors of change?: contested identities of social workers in Sweden2019In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 22, no 2, p. 212-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Historically, social workers have been an integral part of a well-developed welfare state in Sweden. However, due to the neoliberal changes, which have seen the weakening of the support system for vulnerable groups and individuals, the traditional ‘solidary role’ of social workers has rapidly altered. This has created uncertainty and dilemmas for the identification of many social workers, who still perceive themselves as promoters of ‘welfare of the people’. This article dwells, therefore, on neoliberal transformations and the changing professional identity of practitioners. The study is based on a comprehensive empirical work of interviews with social workers. The results show a growing and widespread unease with new professional roles and functions of social workers as bureaucrats within a neoliberalised organisation of public social work. Some social workers still try to find creative and new ways of working in solidarity, while others, although critical, see adjustment to the new organisational frames as a way to continue their work. It is argued that social workers are not passive actors in the process of neoliberalisation of public social work in Sweden but could actively take different stances and choose their own identifications, in order to maintain the solidary role of social workers.

 • 34.
  Karlsson, Edvin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Olsson, Rickard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Handlingsutrymmets paradoxer: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme på ekonomiskt bistånd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialsekreterare verksamma på ekonomiskt bistånd upplever sitt handlingsutrymme med hänsyn till verksamhetens ekonomiska krav samt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som utgångspunkt i studien tillämpas det teoretiska perspektivet New Public Management som menar att offentlig sektor under de senaste årtiondena har formats efter företagsliknande strukturer. Sju socialsekreterare på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd i en kommun i Sverige intervjuades enligt semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer det att centrala påverkansfaktorer av handlingsutrymmet såsom personliga värderingar, det kollegiala stödet samt omgivande aktörers ageranden identifieras. Vidare påvisar resultatet att samtliga informanter upplever sitt handlingsutrymme som stort samt att ekonomiska krav inte påverkar handlingsutrymmet då det alltid föreligger en individuell bedömning. Något intressant är att det tycks råda en motsägelsefullhet eftersom informanterna ändå identifierar begränsningar i handlingsutrymmet. Vidare tycks den individuella bedömningen, som ger stort utrymme för tolkning, möjliggöra att rättssäkerheten kan äventyras.

 • 35.
  Kücükkurt, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Eriksson, Markus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Samtalet om missbruk: En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. Den valda metoden som vi utgick från var en kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella modell. Med hjälp av denna så analyserades materialet systematisk utifrån tillhörande analytiska begrepp. Resultatet av studien visar tecken på att två dominerande diskurser om missbrukare är särskilt framträdande i form av en enskild drogdiskurs och en identitetsdiskurs. Relationen mellan dessa hade en central roll för porträtteringen av missbrukaren som framställde dem olika beroende på om det var en man, kvinna eller ungdom. Det fanns dessutom olika uppfattningar om missbrukaren beroende av social klasstillhörighet där gatans missbruk associerades med större kriminalitet, medans högre klasser beskrivs med beroendesjukdom.

 • 36.
  Larsson, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Jag har dött lite känns det som”: En kvalitativ studie om ensamkommande ungas upplevelser kring sin asylprocess2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2015 var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige varav 70 834 var barn. I gruppen barn ingår även barn utan vårdnadshavare. Under 2015 sökte 35 269 ensamkommande barn asyl i Sverige (Bris, 2017). Syftet i var att undersöka hur ensamkommande unga som kom till Sverige 2015 upplever hur den svenska asylprocessen påverkat deras mående samt vilka faktorer som haft en positiv inverkan på deras psykiska hälsa under asylprocessen. Datainsamlingen består av 5 semistrukturerade intervjuer. Studiens respondenter kom till Sverige som ensamkommande barn men är idag över 18 år, det vill säga myndiga, och har tillfälligt uppehållstillstånd. Kärnan i studien är respondenternas berättelser. Den insamlade empirin har analyserats och bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom området och teorierna identitetsteorin, symbolisk interaktionism samt marginalisering har använts för att tolka och analysera materialet. Resultatet i studien visar på hur ensamkommande ungas psykiska hälsa drabbas negativt och allvarligt av Sveriges tillfälliga begränsningslag, bland annat i form av självskadebeteende, ångest och stress. Resultatet visar även att ungdomens sociala kontaktnät är av stor betydelse för ungdomen. Skola, aktiviteter och vänner har lyfts som faktorer som påverkan de ensamkommande unga positivt.

 • 37.
  Larsson, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Martinsson, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sociala medier – en förskönad bild tagen i rätt vinkel: En kvalitativ undersökning om hur unga kvinnor använder sociala medier och hur de upplever att det kan påverka deras kroppsuppfattning och psykiska hälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier är ständigt närvarande i dagens samhälle och det som händer på sociala medier har en inverkan på unga människor. Bildbaserade sociala medier utgör en stor del av utbudet på internet och bilder på olika typer av ideal sprids snabbt över hela världen. Studien syftar till att undersöka bakgrunden till att unga kvinnor använder sociala medier samt hur de upplever att de påverkas av det. Genom två fokusgrupper har det empiriska materialet samlats in och utgjort grunden för resultatet. Kvalitativ innehållsanalys har sedan använts för att bearbeta materialet. Även tidigare forskning och för ämnet utvalda teoretiska perspektiv som socialkonstruktivistiska perspektivet, användarperspektivet samt social jämförelseteori har använts för att analysera och tolka det insamlade materialet. Resultatet visar att unga kvinnor använder sociala medier för att visa upp en bra sida av sig själv och sitt liv. Av resultatet framgår även att bilder på ideal har en påverkan på unga kvinnors kroppsuppfattning och psykiska hälsa. Påverkan beskrivs som både positiv och negativ och skiljer sig åt mellan olika personer. Det framgår att de unga kvinnorna påverkas mer när de själva känner sig sårbara.

 • 38.
  Lauri, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Mind your own business: technologies for governing social worker subjects2019In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 22, no 2, p. 338-349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A vast body of research has demonstrated negative effects on social work following from a neoliberalisation of the welfare state. This article explores some of the ways in which such neoliberalisation may be carried out and maintained, by shaping social workers subjects in ways that make them compliant in such a scheme. From interviews with social workers in Sweden, an analysis of budget governing, individual wage negotiations, the client contractor model and social worker supervision shows that such governing technologies may accentuate an individual, competitive and detached subject. This may in turn produce loyalty to individual selves and management, which risks undermining the formation of a social worker subject who is willing to stand shoulder to shoulder with both their co-workers and their clients.

 • 39.
  Lauri, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Motivational interviewing as governmentality: Shaping victims of men’s violence into responsible subjects?2019In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Motivational interviewing (MI) is an evidence-based counselling method that has spread rapidly in Sweden during the last two decades. It is a technique designed to empower individuals to change an unwanted life situation. Through interviews with a strategic sample of persons engaged in work with men’s violence against women, this article critically examines the use of MI in this context. By analysing the interviews from a governmentality perspective, it is suggested that MI is a technique to produce a knowledgeable, strong and self-animated feminine subject, capable of making the “right” choices and subsequently “choosing” to avoid violence. Although this may be beneficial to some, the analysis suggests that this places primary responsibility on the woman subjected to violence for her predicament and future. This may in turn increase the risk of self-blame for those who cannot follow through with their commitment, and obscure and renounce the role and responsibility of both the counsellor and the rationalized neoliberal welfare state. In addition, the one-sided focus on the individual largely ignores the surrounding context, which may obscure men’s responsibility for violence. This may ultimately undermine the collective formation of a political subject from women’s shared experience of violence.

 • 40.
  Lindblad, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Pour Jalali, Nastaran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  “Varför är det här mitt liv och hon som sitter utanför Ica hennes?”: En kvalitativ studie om romska EU-medborgares situation i Sverige och i Rumäninensamt deras behov av stöd utifrån volontärarbetarens upplevselser och erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This forthcoming essay has examined Roma EU-citizens from Romania's needs for support and how their living situation looks from a volunteer perspective. We as an author of the essay thus intend to increase the knowledge of the targeted group. The study was based on semistructured interviews analyzed through a content analysis. The study's results were analyzed with empowerment theory and antiziganism concept. We have also been using previous research to compare its results. The study's results showed that volunteers considered its important that the support was offered on both individual and structural levels.That is, Sweden and Romasnia have a responsibility over the EU citizens who are in the geographical area. The support that was considered to be mainly important in Romania was the opportunity for education and in Sweden to meet the basic needs and above all, places to sleep.

 • 41.
  Mattsson, Veronica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Nouraddini, Lida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Min vändpunkt”: En kvalitativ studie om individers vändpunkt och vändpunktsprocessen ur ett spelmissbruk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem med spel om pengar är ett socialt problem därför är det viktigt att belysa detta. Syftet med studien var att förstå negativa konsekvenser utav spelmissbruk samt att skildra individers upplevelse av vändpunkten hos personer som tagit sig ur ett spelmissbruk. Studien använder sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån teorier om empowerment och den transteoretiska modellen. Deltagarna i studien rekryterades från en lokalförening inom Spelberoendes Riksförbund. Resultatet visar att den transteoretiska modellen är applicerbar på hur vändpunktsprocessen har varit en del i intervjupersonernas beteendeförändring ifrån spelmissbruket. Negativa konsekvenser av spelmissbruket har påverkat både personen och deras närstående. Det sociala arbetet har ett stort ansvar gentemot individer och på samhället i sig angående spelmissbruk då detta är ett samhällsproblem som kostar mycket pengar. Studien synliggör hur individers vändpunktsprocess sett ut i och ur ett spelmissbruk.

 • 42.
  Micheal, Cijade
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Skantz, Ludwig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Datorspelsberoende och skolans roll - en framtida utmaning: En kvalitativ intervjustudie om synen på datorspelsberoende som diagnos och framtida utmaningar bland behandlare och skolkuratorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate therapists and school counselors' views on gaming disorder as a future diagnosis and how gaming problems affects the Swedish secondary school from an intersectional perspective. The qualitative study involves three therapists and two school counselors who have come into contact with problematic gaming. The theories used are social constructivism, intersectionality and social learning. The results showed a positive attitude regarding the launching of gaming disorder as a diagnosis, such as an increase accessibility to treatment and more demands on research regarding gaming disorder. However, they expressed concern that the diagnosis could contribute to stigmatization. Further, the result showed an awareness that some groups such as people with functional variation, lower socioeconomic position and people who are of male gender, could be more exposed for and effected by gaming disorders. Finally, the study provides a knowledge base for the possible upcoming diagnosis and how the Swedish school and therapist could work with it.

 • 43.
  Nero, Daniella
  et al.
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Agewall, Stefan
  University of Oslo, Oslo, Norway; Oslo University Hospital Ullevål, Norway.
  Daniel, Maria
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Caidahl, Kenneth
  Karolinska Institute and Karolinska University Hospital Solna, Stockholm; University of Gothenburg, Gothenburg.
  Collste, Olov
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Ekenbäck, Christina
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Frick, Mats
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Henareh, Loghman
  Karolinska Institute, Stockholm; Karolinska University Hospital, Stockholm.
  Jernberg, Tomas
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Malmqvist, Karin
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Schenck-Gustafsson, Karin
  Karolinska Institute, Stockholm; Karolinska University Hospital Solna, FOU Tema Hjärta-Kärl, Stockholm.
  Spaak, Jonas
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Sörensson, Peder
  Karolinska Institute, Stockholm; Karolinska University Hospital Solna, Stockholm.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Y-Hassan, Shams
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Hofman-Bang, Claes
  Danderyd Hospital, Stockholm.
  Tornvall, Per
  Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Personality Traits in Patients with Myocardial Infarction with Nonobstructive Coronary Arteries2019In: American Journal of Medicine, ISSN 0002-9343, E-ISSN 1555-7162, Vol. 132, no 3, p. 374-381Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The purpose of this study was to describe type A behavior pattern and trait anger in patients with myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries (MINOCA) and compare them with patients with coronary heart disease and healthy controls. Type A behavior pattern and anger have been linked to coronary heart disease in previous studies. This is the first study to assess type A behavior pattern and trait anger in MINOCA patients. Methods: One hundred MINOCA patients, consecutively recruited during 2007-2011 at 5 coronary care units in Stockholm, were matched for sex and age to 100 coronary heart disease patients and 100 healthy controls. All participants completed the Bortner Rating Scale to quantify type A behavior pattern and the Spielberger Trait Anger Scale to quantify anger 3 months after the acute event. Results: MINOCA patients’ Bortner Rating Scale score was 70.9 ± 10.8 (mean ± SD) and Spielberger Trait Anger Scale score was 14 (12-17) (median; interquartile range). Coronary heart disease patients’ Bortner Rating Scale score was 70.5 ± 10.2 and Spielberger Trait Anger Scale score was 14 (12-17). Healthy controls’ Bortner Rating Scale score was 71.9 ± 9.1 and Spielberger Trait Anger Scale score was 13 (11-16). Conclusion: We found no significant differences in Bortner Rating Scale score and Spielberger Trait Anger Scale score among MINOCA, coronary heart disease patients, and healthy controls, regardless of whether total scores, subscales, or cutoffs were used to classify type A behavior pattern and trait anger. However, we cannot exclude the existence of an occasional episode of anger or mental stress in relation to the coronary event. This is the first study to assess type A behavior pattern and trait anger in patients with MINOCA, and future studies need to confirm the current findings before any firm conclusions can be made. 

 • 44.
  Pazoki, Nicky
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Kärrberg, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”En känsla av maktlöshet”: En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att förstå biståndshandläggares upplevelser i deras yrkesprofession när det kommer till personer med en demenssjukdom. För att få en djupgående bild om ämnet var kvalitativ metod bäst lämpad med en hermeneutistiskt vetenskaplig ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med sex biståndshandläggare med en erfarenhet på minst två år, i tre olika kommuner i Stockholms län. Vi analyserade vår insamlade empiri med hjälp av en latent innehållsanalys vilket resulterade i två huvudteman och sex underteman. I resultatet har vi jämfört vår insamlade empiri med tidigare forskning samt mot teoretiska perspektiv och begrepp som organisationsteori, gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme samt klientrelationen. Vi har kommit fram till att biståndshandläggare upplever en viss problematik med att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Biståndshandläggare känner ofta en maktlöshet i sin yrkesprofession då det saknas riktlinjer och utbildning inom området demens. Biståndshandläggare måste även vidga sitt handlingsutrymme för att påverka brukarinflytandet hos den demenssjuke.

 • 45.
  Persson, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Stojcevic, Elizabeth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Nu får det vara nog”: En kvalitativ studie om hur kvinnliga socialsekreterare på Socialtjänst ekonomiskt bistånd uppfattar sin psykosociala arbetsmiljö och dess konsekvenser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd i en storstad uppfattade sin psykosociala arbetsmiljö och om denna upplevelse har en inverkan på om socialsekreterare vill stanna kvar på sin arbetsplats eller inte. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie med genomförande av sex semistrukturerade intervjuer. Resultatet från dessa intervjuer tyder på att den psykosociala arbetsmiljön är av betydelse för socialsekreterarnas vilja att stanna på sin arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på individen är kontextbunden och den komplexa verkligheten är beroende av både socialsekreterares uppfattning av krav-, kontroll- och stöd i förhållande till de omslutande nivåerna som berör individen utifrån utvecklingsekologin.

 • 46.
  Petersson, Tyra Katarina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Wiklander, Lennart
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Men det tog jag inte riktigt på allvar, för det var ju ett barn!”: En kvalitativ studie om hot och våld mot socionomer på HVB-hem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambitionen med denna studie har varit att undersöka förekomsten av hot och våld mot socionomer verksamma inom HVB-hem och den enskilda socionomens uppfattning om vad hot och våld är. Samtidigt har vi velat synliggöra vem som bär ansvaret för uppkomsten av hot och våld, enligt den enskilda socionomen, samt vilka behov den enskilde socionomen anser sig behöva för att kunna hantera detta. Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer har genomförts i denna studie, med socionomer verksamma inom HVB-hem. Det insamlade empiriska materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom området och två teoretiska perspektiv har också bidragit till grunden för tolkning och analys av resultatet från studien. Studiens resultat påvisar att det finns flera faktorer som påverkar den enskilda socionomens, som är verksam inom HVB-hem, uppfattning om hot och våld. Faktorer som; kunskap om ämnet, tidigare erfarenheter och hög tolerans, resulterar i en snäv definition. En definition som bidrar till att hot och våld normaliseras. Utbildning och en enhetlighet är viktig och positiva faktorer i arbetet med att förebygga och hantera hot och våld. Ytterligare forskning inom ämnet skulle ge bättre förutsättningar i arbetet med att stävja detta problem gällande hot och våld.

 • 47.
  Quisth, Janine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Det handlar om liv eller död: Transpersoners upplevelser av yrkesverksamma socionomer i utredningsprocessen för könsbekräftande behandling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transpersoner är en utsatt grupp som blir exkluderade och diskriminerade i samhället. Få studier lyfter dessa människors utsatthet och än mindre deras egna upplevelser av utsattheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet av yrkesverksamma socialarbetare i utredningsprocessen för könsbekräftande behandling. Detta undersöks med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som sedan analyseras utifrån en tematisk innehållsanalys. Studien utgår från teorierna intersektionalitet och queerteori för att analysera respondenternas utsagor. Studiens konklusion är att respondenterna i denna studie saknar ett professionellt bemötande från yrkesverksamma socialarbetare och att de behövs mer kunskap för att kunna bemöta denna grupp på ett professionellt sätt.

 • 48.
  Rondung, Elisabet
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Ekdahl, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Potential mechanisms in fear of birth: The role of pain catastrophizing and intolerance of uncertainty.2019In: Birth, ISSN 0730-7659, E-ISSN 1523-536X, Vol. 46, no 1, p. 61-68Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Although many pregnant women experience fear, worry, or anxiety relating to the upcoming birth, little is known regarding the psychological mechanisms contributing to these experiences. In this study, we wanted to take a first step in trying to identify mechanisms of potential interest. The objective of this cross-sectional study was thus to investigate pain catastrophizing, intolerance of uncertainty, positive worry beliefs, and cognitive avoidance as potential mechanisms predicting fear of birth among pregnant women.

  METHODS: A sample of 499 pregnant women, recruited in antenatal health care settings in 2 Swedish regions, completed the Fear of Birth Scale, along with measurements of the mechanisms of interest. Linear and logistic hierarchical regression analyses were used to investigate the extent to which pain catastrophizing, intolerance of uncertainty, positive worry beliefs, and cognitive avoidance predicted fear of birth, both as a continuous and a dichotomous measure.

  RESULTS: Logistic regression analysis showed high levels of pain catastrophizing and intolerance of uncertainty to be the best predictors of fear of birth, OR 3.49 (95% CI 2.17-5.61) and OR 3.25 (95% CI 2.00-5.27), respectively. Positive beliefs about worry and cognitive avoidance were both correlated with fear of birth as a continuous measure, but did not contribute to the logistic regression model.

  CONCLUSIONS: Pain catastrophizing and intolerance of uncertainty were the most evident predictors of fear of birth. Although preliminary, the findings suggest that interventions targeting catastrophic cognitions and intolerance of uncertainty might be relevant to psychological treatment for fear, worry, or anxiety relating to giving birth.

 • 49.
  Storm, Hanne
  et al.
  University of Oslo, Oslo, Norway.
  Günther, Anders
  Sackey, Peter Victor
  Karolinska University Hospital, Stockholm.
  Bernhardsson, Jens
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Bjärtå, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Measuring pain: Physiological and self-rated measurements in relation to pain stimulation and anxiety2019In: Acta Anaesthesiologica Scandinavica, ISSN 0001-5172, E-ISSN 1399-6576, Vol. 63, no 5, p. 668-675Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The aim of the present study was to investigate how emotions influence pain, measured by one subjective self-rated measure, the numeric rating scale (NRS), and one objective physiological measure, the number of skin conductance responses (NSCR). Method: Eighteen volunteers were exposed to conditions with pictorial emotional stimuli (neutral, positive, negative), authentic ICU-sound (noise, no-noise) and electrical stimulation (pain, no-pain) individually titrated to induce moderate pain. When using all combinations of picture inducing emotions, sound, and pain, each of these conditions (12 conditions lasting for 60 seconds each) were followed by pain ratings. Ratings of arousal (low to high) and valence (pleasant to unpleasant) were used as indicators of affective state for each condition. Mean NSCR was also measured throughout the experiment for each condition. Results: Even though NRS and NSCR increased during painful stimuli, they did not correlate during the trial. However, NSCR was positively correlated with the strength of the electrical stimulation, r = 0.48, P = 0.046, whereas NRS showed positive correlations with the anxiety level, assessed by affective ratings (arousal, r = 0.61, P < 0.001, and valence, r = 0.37, P < 0.001). Conclusions: The NRS was strongly influenced by affective state, with higher pain ratings during more anxiety-like states, whereas NSCR correlated to the strength of electrical pain stimulation. That reported pain is moderated by anxiety, puts forward a discussion whether reduction of the anxiety level should be considered during analgesia treatment.

 • 50.
  Tadeusdotter, Iwona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Familjehem – föräldraskap på uppdrag: En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av Familjehemsuppdraget och samarbetet med socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av familjehemsuppdrag och socialtjänstens samarbete och stöd. Undersökningen riktar in sig på tre frågeställningar med fokus på hur familjehemsföräldrarna upplever sitt uppdrag, om det finns tillräckligt med stöd och samarbete från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget och vad som behövs förbättras från socialtjänsten sida för att bidra till ett välfungerande familjehemsuppdrag. I denna undersökning har fem familjehem intervjuats med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Materialet som samlats in har analyserats med hjälp av innehållsanalys och tolkats med teoretiska perspektiv som New Public Management och utvecklingsekologiskt perspektiv. Resultatet visar att familjehemsuppdraget är ett svårt och ansvarsfullt uppdrag, men samtidigt väldigt givande och stimulerande. Med relevant stöd och hjälp från socialtjänsten är det mycket lättare att utföra uppdraget. Resultaten visar däremot att det finns brister i stödet till familjehemmet. I resultaten kommer det även fram förslag till förbättringar vilka socialtjänsten kan göra och en del åtgärder som ligger mer på nationell nivå.

12 1 - 50 of 57
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf