miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Barraza Hällström, Tiina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Vi blir ju som någon slags anhörig nästan, eller som en vän.”: En kvalitativ studie om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har för dem själva och för samhället.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. De teoretiska perspektiv som studien grundats i har varit socialt kapital samt begreppen civilsamhälle och tillit. I studien har fyra respondenter från två olika frivilligorganisationer intervjuats. Studien visar att altruistiska skäl såsom att vilja hjälpa andra men också egennyttiga skäl som att engagera sig för att må bra eller få ett socialt sammanhang, som motiv till engagemang. Gällande påverkan av frivilligarbetet framkom att respondenterna såg engagemanget som ett sätt att förändra samhället i stort men också att förändra för en enskild person. Utifrån bland annat sociala sammanhang, som respondenterna upplevde att engagemang gav, kan man se en koppling mellan socialt kapital och frivilligengagemang.

 • 2.
  Brink, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Relationerna mellan samer och Svenska kyrkan: En kvalitativ studie med två öppna intervjuer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En diskriminerande praktik uppstår om/när Svenska kyrkans diakonala sociala arbete inte utförs med det kulturella mångfaldsperspektivet i fokus. Det är/blir också ett problem om verksamheten utformas utan att samerna är delaktiga i frågor som rör urfolk. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka samers erfarenhet inom det sociala arbetets praktik inom Svenska kyrkan. Detta undersöktes med två öppna intervjuer som analyserades och tolkades med ett hermeneutiskt perspektiv utifrån förförståelsen hos författaren. Teorier i denna studie är kulturell mångfald samt diskrimineringsteori. Den forskning som finns visar att Svenska kyrkan har påbörjat ett arbete för att förstå samernas verklighet. De intervjuade i denna studie anser att, om relationerna mellan samerna och Svenska kyrkan ska förbättras, så måste det samiska folket komma till tals, bli lyssnade på, samt ha ett långsiktigt samarbete med Svenska kyrkan och dess verksamhet.

 • 3.
  Brune, Tilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Sandberg, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Håller vi ett helt yrkesliv?”: Nyexaminerade socionomers möte med yrkeslivet inom socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka nyexaminerade socionomers villkor och förutsättningar vid inträdet i yrkeslivet inom socialtjänsten, som visat sig vara en av de vanligaste verksamheter som nyexaminerade socionomer väljer att påbörja sin yrkeskarriär i. Arbetssituationen inom socialtjänsten präglas av flertalet utmaningar, således kan det försvåra nyexaminerade socionomers etablering i yrkeslivet. Studien baseras på sex semistrukturerade intervjuer med nyexaminerade socionomer, verksamma inom socialtjänsten. Det utvunna resultatet har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys och den teoretiska modellen för krav, kontroll och stöd samt förankrats med tidigare forskning inom ämnesområdet. Av studiens resultat framgår att samtliga respondenter upplever höga krav och ett delvis begränsat handlingsutrymme i sitt arbete inom socialtjänsten som för många har lett till negativ stress. Nyexaminerade socionomer menar dock att ett betydelsefullt organisatoriskt och känslomässigt stöd utgör en avgörande aspekt för hantering av arbetssituationen, välbefinnandet samt upplevelsen av en positiv etableringen i yrkeslivet.

 • 4.
  Börjesson, Katrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Fyhr, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  HIV - en stämpel för livet: En kvalitativ studie om professionellas arbete för att motverka stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS i Sydafrika2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Human Immunodeficiency Virus (HIV) försvagar mänskliga kroppens immunförsvar, om inte HIV upptäcks och behandlas kan det orsaka Acquired Immunodeficiency Virus (AIDS). Sydafrika har den största HIV-epidemin i världen och många kvinnor som har HIV är en stigmatiserad icke-priviligierad grupp. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och få en fördjupad kunskap om professionellas syn och arbete angående stigmatiseringen av kvinnor som har HIV/AIDS i ett marginaliserat område i Sydafrika. Studiens metodval baseras på sju semistrukturerade intervjuer, som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv såsom kritiskteori, empowerment och intersektionalitet har legat till grund för tolkning och analys av det insamlade empiriska materialet. Resultatet visar att kvinnor inom ett av Sydafrikas marginaliserade områden upplever stigmatisering av samhället. Genom samhället och individers stöd har det däremot skett en förändring kring stigmatiseringen och kvinnors livskvalité har förbättrats. Kunskap och information behöver nås ut till befolkningen för att minska stigmatisering.

 • 5.
  Cederlund, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Löfkvist, Natalie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Barnperspektivet har beaktats”: En kvalitativ studie om barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en kommun i södra Sverige tillämpar barnperspektivet i arbetet på en enhet för ekonomiskt bistånd. I studien har det genomförts kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem biståndshandläggare. Resultatet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Handlingsutrymme, barnperspektivet, nationella riktlinjer och tidigare forskning har legat till grund för tolkningen av det insamlade materialet. Studiens resultat visar att handläggarna tillämpar barnperspektivet utifrån ett vuxenperspektiv och att barnen inte är delaktiga i handläggningen. Det finns inte några lokala riktlinjer för hur barnperspektivet ska tillämpas i den undersökta kommunen och de nationella riktlinjerna är allmänna och lämnar stort utrymme för tolkning. Trots avsaknaden av lokala riktlinjer har enheten utformat egna rutiner som stärker barnperspektivet i arbetet. Resultatet visar att handläggarna utgår ifrån vad som är barnets bästa och de upplevs vara generösa mot barnfamiljer i den mån lagstiftningen tillåter.

 • 6.
  Dahlqvist, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Friberg, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Deprimerade barn och ungdomar: En fördjupad litteraturstudie om socionomens perspektiv i behandling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har eskalerat markant på senare tid. Främst ses den negativa trenden i ökningen av depression och ångestsyndrom. Det har utvecklats till en samhällsproblematik som inte visar några tecken på avmattning. Syftet med uppsatsen har därför varit att undersöka hur barn och ungdomar som upplever den problematiken kan stöttas, främst ur ett socionomperspektiv. Metodvalet för arbetet har varit en fördjupad litteraturstudie eftersom det ansågs vara det som passade bäst för studiens syfte. Materialet, i form av artiklar, sammanställdes till de teman som ses som nyckelord för arbetet. Konklusionen av studien är att det är svårt att upptäcka depression hos barn och ungdomar, men samhället har blivit bättre på att uppmärksamma problematiken. Behandlingarna som finns tillgängliga för de som drabbas är många och kan vara svåra att överblicka. De råder även oenighet i vad som anses verksamt, vilket blir en utmaning för de som möter individerna.

 • 7.
  Danziger, Caroline
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Litzén, Freja
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på unga kvinnors kroppsideal och självförtroende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva på nätet. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse om unga kvinnor kan uppleva att deras självförtroende och syn på kroppsideal påverkas av sociala medier. Studien byggde på en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom fokusgrupper. Det var tre grupper som bestod av unga kvinnor i åldrarna 20-25 år, som var aktiva på sociala medier minst två timmar om dagen. Det var även ett krav att de skulle studera på universitetsnivå. Vi har fått fram resultatet genom att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys med fyra passande teman. Av resultatet framgick det att unga kvinnors självförtroende och självkänsla blir påverkade, men inte lika mycket i äldre ålder som när de var yngre. Det framkom även att man jämfört sig med andra individer på sociala medier och påverkats av samhällets kroppsideal.

 • 8.
  de Beau, Moa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Johansson, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Kvinnor är jämstarka och kan därför inte skada varandra”: En kvalitativ studie om arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det existerar flertalet föreställningar kopplat till homo- och bisexuella kvinnor och våld som menar att icke heterosexuella kvinnor inte utsätts för partnervåld eller att våldet inte skulle vara lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor. Bristen på forskning inom ämnet skapar ett kunskapsglapp inom professionen som kan bidra med sämre förutsättningar att ge adekvat stöd till de hjälpsökande. Studien fokuserar på arbetet med våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer, definierat från professionellas perspektiv. Syftet är att beskriva hur hjälpinsatser för homo- och bisexuella våldsutsatta kvinnor utformas samt hur normativa föreställning kring partnervåld och relationer påverkar detta. Ämnet utforskas genom semi-strukturerade intervjuer med praktiker inom området och materialet analyseras genom kvalitativ innehållsanalys med stöd av queerteori. Av resultatet framgår att det finns en bristande medvetenhet hos praktikerna och att ett behov av konstant självreflektion i arbetet är nödvändigt i kombination med ökad kunskap i form av fortsatt forskning och utveckling av arbetet inom de verksamheter som möter våldsutsatta kvinnor i samkönade parrelationer.

 • 9.
  Frid, Sebastian
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Andersson, Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Spelproblem: Yrkesverksamma behandlares syn på spel om pengar som socialt problem i dagens samhälle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige betraktas spel om pengar som ett folkhälsoproblem utifrån att det påverkar individens hälsa, ekonomi och sociala samspel negativt. Spelproblem har blivit mer uppmärksammad under de senaste åren, men mängden forskning inom området är bristande. Syftet med den aktuella studien var att undersöka yrkesverksamma praktikers syn på spel om pengar som socialt problem i dagens samhälle. Studien har en kvalitativ metodansats och teoristyrd (deduktiv) tematisk analys som ligger till grund för resultatet. Studiens resultat tolkas i ljuset av ett systemteoretiskt samt socialkonstruktivistiskt perspektiv. Undersökningen indikerar på att spelproblem uppmärksammas sent, därmed behövs mer förebyggande insatser. Resultaten visar också att det ofta finns en samsjuklighet vid sidan av spelproblemen, att spelproblem leder till sociala konsekvenser samt att marknadsföringen och den ökade tillgängligheten har stor påverkan på individen. Det framkommer också att kompletterande samt alternativa behandlingsmetoder kan vara värdefullt vid spelbehandling. I studien ges även olika förslag till framtida forskning.

 • 10.
  Hahne, Josefin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Larsson, Ylva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Professionellas upplevelse av samverkan med anhöriga till psykiskt funktionsnedsatta vuxna: En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin upplever samverkan med anhöriga under handläggningsprocessen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin upplever samverkan med anhöriga runt vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar under handläggningsprocessen. Resultatet bygger på en kvalitativ undersökning vilket inkluderar fem semistrukturerade intervjuer genomförda med yrkesverksamma handläggare inom LSS och socialpsykiatrin. Av resultatet framgår att behovet gällande samverkan med anhöriga skiljer sig åt handläggare emellan. Det framkommer att yrkesverksamma handläggare upplever både fördelar och begränsningar med att samverka med anhöriga under handläggningsprocessen. Fördelar som resultatet visar inbegriper att handläggarna kan inhämta rikligare information som underlättar handläggningsprocessen samt att den aktuella individen kan erhålla hjälp och stöd från sina anhöriga. Begränsningar som framkommit berör rådande tidsbrist, kravet på sekretess samt att intressekonflikter mellan handläggaren, den aktuella individen och dess anhöriga kan uppstå. Ett centralt fynd i studien är indikationer på att anhörigperspektivet ges lite fokus i handläggningsprocessen, samt att utformade riktlinjer för detsamma inte alltid är kända.

 • 11.
  Heurlin, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Svensson, Maya
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Det känns att man lever, det gör det”: En kvalitativ studie om äldre personers deltagande i sociala aktiviteter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre befolkningen. I dagsläget uppvisar forskning om den äldre befolkningen ett större fokus riktat mot att öka livslängden snarare än att främja och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande i höga åldrar. Detta fokus bör skifta för att äldre personer ska få möjlighet och förutsättningar att få vara aktiva och delaktiga i samhället så länge som möjligt. Syftet med studien är att undersöka om deltagande i meningsfulla sociala aktiviteter kan stötta och hjälpa äldre personer i att upprätta och bibehålla psykisk hälsa och välbefinnande. Studiens datainsamling har bestått av sex semistrukturerade intervjuer med äldre personer som deltar vid en eller flera sociala aktiviteter. Materialet har bearbetats och analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Tidigare forskning inom ämnesområdet och teorierna socialt kapital, livsloppsperspektivet och KASAM har använts för att kunna tolka och analysera materialet. Resultat av studien visar att meningsfulla sociala aktiviteter är en viktig vardagsresurs för majoriteten av informanterna och det särskilt i hänsyn till faktorer som att vidga det sociala nätverket, delta i ett socialt sammanhang och att få emotionellt samt socialt stöd. För majoriteten av informanterna bidrar dessa faktorer med ökat välbefinnande i deras liv. Slutsats av studien är därmed att det finns ett samband mellan meningsfulla sociala aktiviteter och psykisk hälsa.

 • 12.
  Holm, Linnéa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Olausson, Alice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Den suicidala paradoxen: En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine people with professional experiences involving young men’s tendency to seek professional help, and also to analyse male standards and masculinities influence, due to the high statistics of mental illness and suicide among young men in Sweden. We used a qualitative method and obtained the material by semistructured interviews. Four participants, from three different organisations, participated in this study and shared their perception about the current situation. The material was examined through a thematic analysis. The result showed that male standards and masculinities are a contributing factor to why young men are reluctant to seek professional help, but also why it is more complicated for young men then young women to show their emotional needs. The informants were however clear on emphasising that this is far from the only reason and that committing suicide is an issue which goes beyond gender.

 • 13.
  Holmgren, Rebecka
  et al.
  PBM, Malmö.
  Nilsson Sundström, Emma
  Skåne Region, Malmö.
  Levinsson, Henrik
  Lund University, Lund.
  Ahlström, Richard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Coping and financial strain as predictors of mental illness in over-indebted individuals in Sweden2019In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 60, no 1, p. 50-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This cross-sectional study examined psychological mechanisms in order to increase knowledge regarding mental illness amongst 561 over-indebted individuals in Sweden. Differences were explored between individuals with probable clinical depression and/or anxiety and individuals without probable clinical depression and/or anxiety, considering objective measures of the debt, financial strain, coping strategies as well as sociodemographic variables. Furthermore, binary logistic regression analyses were performed in order to construct a model of predictors of mental illness. In order to collect the data, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Brief Coping Orientation to Problems Experienced (COPE_, as well as questions formulated by the research team, were used as measures. Prominent results showed that over-indebted individuals with probable clinical depression and/or anxiety were younger, showed greater levels of financial strain, used adaptive coping strategies to a lesser extent, and maladaptive coping strategies to a greater extent. Additionally, financial strain, use of maladaptive and emotion-focused coping, age and employment status were significant predictors of mental illness. These results put emphasis on the importance of adaptive coping as well as the psychological exposure of over-indebted individuals. 

 • 14.
  Holmström, Ebba
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Professionell utveckling med hjälp av handledning: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Handledning används som ett verktyg inom socialt arbete för att socialarbetare ska få stöd i sin yrkesroll och sitt professionella agerande. Att arbeta som socialarbetare innebär krav på att kunna kommunicera, bemöta, bedöma, stötta, samarbeta och leda förändringsprocesser i människors liv. Syftet är att ge en översiktlig bild över det aktuella forskningsläget avseende socionomers erfarenhet av professionell handledning. En fenomenologisk vetenskapsteoretisk ansats används i denna litteraturöversikt och analysen genomförs med innehållsanalys. Resultatet består av fyra kategorier som beskriver socionomers erfarenheter av handledning; Handledning i olika kontext, Professionsutveckling och handledning, Former för handledning och Handledarrollen. Slutsats är att handledning är viktig för alla socionomers professionella utveckling såväl nyexaminerade och erfarna men även för att hantera det dagliga arbetet. Resultatet från detta arbete kan tolkas som ett stöd för att föreslå obligatorisk handledning för alla som arbetar i socialt arbete.

 • 15.
  Högström Grewe, Rebecka
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Rönnlund, Tove
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”Det börjar ju inte med en smäll”: En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete att uppmärksamma och förebygga partnervåld bland kvinnliga gymnasieelever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i parrelationer är ett omfattande problem som kan drabba alla kvinnor oavsett ålder. Enligt Brottsförebyggande rådet framgår det att nästan var femte person i åldern 16 -24 år har blivit utsatt för våld i parrelationer av en nuvarande eller före detta partner, där majoriteten av de våldsutsatta är kvinnor. Studien har till syfte att undersöka skolkuratorers arbete att uppmärksamma och stödja unga tjejer som blivit utsatt för våld i parrelationer. Studien utgår från en kvalitativ ansats där fem stycken skolkuratorer som arbetar på gymnasiet i en större stad i Sverige har intervjuats. Resultatet visar att skolkuratorerna arbetar på olika sätt för att uppmärksamma våldet, ett exempel var att de ställde frågor vid misstanke att en tjej blivit utsatt för våld. De framgår även i resultatet att de arbetar förebyggande med gymnasieelever på skolor kring ämnet våld.

 • 16.
  Johansson, Tobias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Pero, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Håller unga vuxna män käften?: En kvalitativ studie om yrkesprofessionellas erfarenheter av arbete med maskulinitetsnormer och psykisk ohälsa hos unga vuxna män.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens ambition har varit att undersöka hur universitetskuratorer och frivårdsinspektörer arbetar med unga vuxna män avseende rådande samhälleliga maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till unga vuxna mäns (18–25 år) psykiska ohälsa samt undersöka det professionella kunskapsläget gällande detsamma. I studien har sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra frivårdsinspektörer och tre universitetskuratorer. Empirin har analyserats tematiskt där yrkesgrupperna har analyserats separat, men även tillsammans för att tydliggöra eventuella likheter och skillnader. Resultaten i studien ger indikationer på att de frivårdsinspektörer som intervjuats arbetar med delar av begreppet maskulinitetsnormer i större utsträckning än universitetskuratorerna. Gemensamt framkom även indikationer på att utökad forskning och kunskap om unga vuxna män, maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till psykisk ohälsa, potentiellt skulle kunna bidra positivt inom det operativa, professionella sociala arbetsfältet för de yrkesprofessionella som arbetar med unga vuxna män.

 • 17.
  Jönsson, Jessica H.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Servants of a 'sinking Titanic' or actors of change?: contested identities of social workers in Sweden2019In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 22, no 2, p. 212-224Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Historically, social workers have been an integral part of a well-developed welfare state in Sweden. However, due to the neoliberal changes, which have seen the weakening of the support system for vulnerable groups and individuals, the traditional ‘solidary role’ of social workers has rapidly altered. This has created uncertainty and dilemmas for the identification of many social workers, who still perceive themselves as promoters of ‘welfare of the people’. This article dwells, therefore, on neoliberal transformations and the changing professional identity of practitioners. The study is based on a comprehensive empirical work of interviews with social workers. The results show a growing and widespread unease with new professional roles and functions of social workers as bureaucrats within a neoliberalised organisation of public social work. Some social workers still try to find creative and new ways of working in solidarity, while others, although critical, see adjustment to the new organisational frames as a way to continue their work. It is argued that social workers are not passive actors in the process of neoliberalisation of public social work in Sweden but could actively take different stances and choose their own identifications, in order to maintain the solidary role of social workers.

 • 18.
  Karlsson, Edvin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Olsson, Rickard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Handlingsutrymmets paradoxer: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme på ekonomiskt bistånd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur socialsekreterare verksamma på ekonomiskt bistånd upplever sitt handlingsutrymme med hänsyn till verksamhetens ekonomiska krav samt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Som utgångspunkt i studien tillämpas det teoretiska perspektivet New Public Management som menar att offentlig sektor under de senaste årtiondena har formats efter företagsliknande strukturer. Sju socialsekreterare på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd i en kommun i Sverige intervjuades enligt semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer det att centrala påverkansfaktorer av handlingsutrymmet såsom personliga värderingar, det kollegiala stödet samt omgivande aktörers ageranden identifieras. Vidare påvisar resultatet att samtliga informanter upplever sitt handlingsutrymme som stort samt att ekonomiska krav inte påverkar handlingsutrymmet då det alltid föreligger en individuell bedömning. Något intressant är att det tycks råda en motsägelsefullhet eftersom informanterna ändå identifierar begränsningar i handlingsutrymmet. Vidare tycks den individuella bedömningen, som ger stort utrymme för tolkning, möjliggöra att rättssäkerheten kan äventyras.

 • 19.
  Kücükkurt, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Eriksson, Markus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Samtalet om missbruk: En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. Den valda metoden som vi utgick från var en kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella modell. Med hjälp av denna så analyserades materialet systematisk utifrån tillhörande analytiska begrepp. Resultatet av studien visar tecken på att två dominerande diskurser om missbrukare är särskilt framträdande i form av en enskild drogdiskurs och en identitetsdiskurs. Relationen mellan dessa hade en central roll för porträtteringen av missbrukaren som framställde dem olika beroende på om det var en man, kvinna eller ungdom. Det fanns dessutom olika uppfattningar om missbrukaren beroende av social klasstillhörighet där gatans missbruk associerades med större kriminalitet, medans högre klasser beskrivs med beroendesjukdom.

 • 20.
  Lauri, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Mind your own business: technologies for governing social worker subjects2019In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 22, no 2, p. 338-349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A vast body of research has demonstrated negative effects on social work following from a neoliberalisation of the welfare state. This article explores some of the ways in which such neoliberalisation may be carried out and maintained, by shaping social workers subjects in ways that make them compliant in such a scheme. From interviews with social workers in Sweden, an analysis of budget governing, individual wage negotiations, the client contractor model and social worker supervision shows that such governing technologies may accentuate an individual, competitive and detached subject. This may in turn produce loyalty to individual selves and management, which risks undermining the formation of a social worker subject who is willing to stand shoulder to shoulder with both their co-workers and their clients.

 • 21.
  Micheal, Cijade
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Skantz, Ludwig
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Datorspelsberoende och skolans roll - en framtida utmaning: En kvalitativ intervjustudie om synen på datorspelsberoende som diagnos och framtida utmaningar bland behandlare och skolkuratorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate therapists and school counselors' views on gaming disorder as a future diagnosis and how gaming problems affects the Swedish secondary school from an intersectional perspective. The qualitative study involves three therapists and two school counselors who have come into contact with problematic gaming. The theories used are social constructivism, intersectionality and social learning. The results showed a positive attitude regarding the launching of gaming disorder as a diagnosis, such as an increase accessibility to treatment and more demands on research regarding gaming disorder. However, they expressed concern that the diagnosis could contribute to stigmatization. Further, the result showed an awareness that some groups such as people with functional variation, lower socioeconomic position and people who are of male gender, could be more exposed for and effected by gaming disorders. Finally, the study provides a knowledge base for the possible upcoming diagnosis and how the Swedish school and therapist could work with it.

 • 22.
  Pazoki, Nicky
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Kärrberg, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  ”En känsla av maktlöshet”: En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att förstå biståndshandläggares upplevelser i deras yrkesprofession när det kommer till personer med en demenssjukdom. För att få en djupgående bild om ämnet var kvalitativ metod bäst lämpad med en hermeneutistiskt vetenskaplig ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes med sex biståndshandläggare med en erfarenhet på minst två år, i tre olika kommuner i Stockholms län. Vi analyserade vår insamlade empiri med hjälp av en latent innehållsanalys vilket resulterade i två huvudteman och sex underteman. I resultatet har vi jämfört vår insamlade empiri med tidigare forskning samt mot teoretiska perspektiv och begrepp som organisationsteori, gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme samt klientrelationen. Vi har kommit fram till att biståndshandläggare upplever en viss problematik med att bedöma omsorgsinsatser till personer med demenssjukdom. Biståndshandläggare känner ofta en maktlöshet i sin yrkesprofession då det saknas riktlinjer och utbildning inom området demens. Biståndshandläggare måste även vidga sitt handlingsutrymme för att påverka brukarinflytandet hos den demenssjuke.

 • 23.
  Quisth, Janine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Det handlar om liv eller död: Transpersoners upplevelser av yrkesverksamma socionomer i utredningsprocessen för könsbekräftande behandling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transpersoner är en utsatt grupp som blir exkluderade och diskriminerade i samhället. Få studier lyfter dessa människors utsatthet och än mindre deras egna upplevelser av utsattheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur transpersoner upplever bemötandet av yrkesverksamma socialarbetare i utredningsprocessen för könsbekräftande behandling. Detta undersöks med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer som sedan analyseras utifrån en tematisk innehållsanalys. Studien utgår från teorierna intersektionalitet och queerteori för att analysera respondenternas utsagor. Studiens konklusion är att respondenterna i denna studie saknar ett professionellt bemötande från yrkesverksamma socialarbetare och att de behövs mer kunskap för att kunna bemöta denna grupp på ett professionellt sätt.

 • 24.
  Tadeusdotter, Iwona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Familjehem – föräldraskap på uppdrag: En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av Familjehemsuppdraget och samarbetet med socialtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker familjehemsföräldrars upplevelser och erfarenheter av familjehemsuppdrag och socialtjänstens samarbete och stöd. Undersökningen riktar in sig på tre frågeställningar med fokus på hur familjehemsföräldrarna upplever sitt uppdrag, om det finns tillräckligt med stöd och samarbete från socialtjänsten för att kunna hantera uppdraget och vad som behövs förbättras från socialtjänsten sida för att bidra till ett välfungerande familjehemsuppdrag. I denna undersökning har fem familjehem intervjuats med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Materialet som samlats in har analyserats med hjälp av innehållsanalys och tolkats med teoretiska perspektiv som New Public Management och utvecklingsekologiskt perspektiv. Resultatet visar att familjehemsuppdraget är ett svårt och ansvarsfullt uppdrag, men samtidigt väldigt givande och stimulerande. Med relevant stöd och hjälp från socialtjänsten är det mycket lättare att utföra uppdraget. Resultaten visar däremot att det finns brister i stödet till familjehemmet. I resultaten kommer det även fram förslag till förbättringar vilka socialtjänsten kan göra och en del åtgärder som ligger mer på nationell nivå.

 • 25.
  Wahlborg, Rasmus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Äldre och alkohol: En litteraturstudie rörande äldres alkoholvanor samt om äldres riskbruk och missbruk av alkohol2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alkoholkonsumtionen bland äldre personer har under senare år ökat och frågan kring äldres alkoholkonsumtion har länge förbisetts och ignorerats. Alkoholforskningen har till stor del fokuserats på andra åldersgrupper och befintlig forskning på området är delvis tunn. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att undersöka alkoholvanor hos äldre personer över 60 år. Den övergripande bild av problemet som presenteras i föreliggande studie är baserad på aktuell forskning. Underlaget för studien utgörs av 15 stycken vetenskapligt granskade artiklar som presenteras i tre olika temaområden. Det vetenskapliga materialet har sedan sammanknutits och analyserats utifrån teoretiska perspektiv som ansetts lämpliga för problemområdet. Slutsatserna som drogs efter denna analys av materialet var att aktuell forskning på området beskriver att äldre personer dricker mer alkohol än tidigare och att äldre personer är extra känsliga för alkoholens skadliga effekter. Den aktuella forskningen pekar också på att frågan kring den ökande alkoholkonsumtionen hos äldre personer länge har ignorerats och inte tagits på allvar.

 • 26.
  Widberg, Emilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Varför gör min älskling så?: En litteraturöversikt av mäns våld mot kvinnor i nära relationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har en hög jämställdhet men samtidigt visar statistik oroväckande höga nivåer av mäns våld mot kvinnor i nära relationer jämfört med andra länder. Det behövs medvetenhet kring orsaker om mäns våld mot kvinnor för att kunna förebygga våldet, idag är insatser från socialt arbete främst inriktat mot att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Syftet var att genom en litteraturöversikt finna förklaringar kring orsaker om varför män utsätter kvinnor för våld i nära relationer utifrån nordisk forskning. Studien sökte även efter makt-och maskulinitetsnormer i förklaringsmodeller som kunde förklara mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Könsmaktsperspektivet och hegemonisk maskulinitetsteori låg till grund för tolkning och analys av insamlat material. Resultaten visade att orsaker för våldet förklarades genom mäns missbruk av alkohol/droger, problematiska barndom, kriminalitet, psykiska ohälsa, arbetslöshet och oavslutade gymnasiestudier. Våldet kunde även förklaras genom makt- och maskulinitetsnormer då män använde våld vid känslan av underordning. Genom våldet försökte männen upprätthålla nuvarande norm om att mannen är överordnad kvinnan.

 • 27.
  Ödegaard, Stefan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Är den ojämlika hälsan nästa samhällsutmaning?: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att medellivslängden ökar och vi blir allt friskare fortsätter den ojämlika i hälsan att öka. Samhället bör skapa goda förutsättningar för att jämna ut skillnader i hälsa, som i sin tur bidrar till en hållbar utveckling. Eftersom socialarbetare kommer i kontakt med utsatta grupper i sitt dagliga arbete, har de en unik position att vägleda individer i rätt riktning som främjar en god hälsoutveckling. Syftet med studien är att studera aktuell forskning för att skapa en förståelse för de bakomliggande mekanismer som ger upphov till ojämlik hälsa. Metoden är en litteraturstudie som analyserar aktuellt forskningsläge inom valt ämnesområde. Resultatet visar att individer med låg utbildningsnivå och låginkomsttagare tillhör riskgrupper för att utveckla en sämre hälsa. Sämre hälsa riskerar även att reproduceras och överföras till nästa generation. Studien visar även att en jämn fördelning av samhällets resurser bekämpar ojämlikhet i hälsa.

1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf