miun.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 87
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ackeflo, Olle
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Digitala verktyg i matematikundervisningen: Lärares användning av digitala verktyg vid problemlösningsuppgifter i matematik2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att genom semi-strukturerade intervjuer med fem matematiklärare undersöka hur, varför och när lärarna väljer att använda digitala verktyg vid problemlösning i matematik. Detta är relevant på grund av ökade krav att använda digitala verktyg i skolan och för att forskning pekat ut nödvändigheten av att de digitala verktygen används på rätt sätt i undervisningen. Det teoretiska ramverket TPACK (teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kunskap) har använts för att analysera lärarnas intervjusvar för att synliggöra i vilken grad lärarna besitter teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kunskap och vilken betydelse dessa kunskaper har för den undervisning som innefattar digitala verktyg i samband med problemlösning. Resultatet i denna studie visar att digitala verktyg är ett stöd för läraren i undervisningen eftersom dessa kan öka elevernas motivation för ämnet. Genom att använda digitala verktyg kan läraren också lättare individanpassa sin undervisning för de elever som har svårt för matematik eller för de som behöver mer utmanande uppgifter. Lärarna måste på egen hand införskaffa den kunskap som krävs gällande de digitala verktygen för att kunna bedriva en så bra matematikundervisning som möjligt, vilket lärarna upplever som problematiskt. Det är tydligt att avsaknaden av utbildning om digitala verktyg hos lärarna är ett problem då de måste utbilda sig själva om de skulle behöva det.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahmed, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Betydelsen av elevers sociala relationer för att må bra i skolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med min studie är att veta hur sociala relationer stimulerar elever att må bra i skolan. Hur lärare och elevhälsoteam ser på sociala relationens betydelse för elevers välmående i skolan. Lärare och elevhälsoteam samarbetar i skolan för elevers välmående, men vilka hinder ser de för att utveckla elevers sociala relationer. För detta syfte har jag intervjuat ett antal lärare och kuratorer om deras arbetssätt, hur de planerar för en undervisning som bygger på sociala relationer, hur sociala relationer och elevhälsa förhåller sig till varandra enligt dem. Samtidigt har jag undersökt vilka hinder som de ser till att utveckla elevers sociala relationer samt hur de ser på vårdnadshavarens roll här.

  Det resultatet som jag ser i min studie är att i huvudsak anser samtliga pedagoger och kuratorer att sociala relationer har en avgörande roll i elevers välmående i skolan. Samtliga informanter tycker att elever som har bra sociala färdigheter mår bra både fysiskt och psykiskt och i sin tur lyckas bra i skolarbetet. De anser också att ett starkt samarbete mellan pedagoger, elevhälsoteam och hem är väldigt viktigt för att utveckla elevers sociala färdigheter. De tycker att om samarbetet mellan parter fungerar bra då elever känner sig trygga i skolan. Resultatet blir att elever som kan skapa en bärande relation både med vuxna och andra kompisar, blir även motiverade i skolarbetet och lyckas i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Bråk i läromedel: En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever har att utveckla sin förståelse för bråk i en läroboksstyrd undervisning. Forskning visar att läroböcker har en stor inverkan på matematikundervisningen, och undersökningar visar att även i Sverige används läroböcker i stor utsträckning. Det är därför av intresse att undersöka hur väl ett område som bråk, som ofta ses som ett problematiskt område, behandlas i läromedlen. I studien har tre olika läromedel undersökts och totalt 15 böcker. Denna studie är således en innehållsanalys, och variationsteorin har valts som utgångspunkt. I studien har fem kritiska aspekter för bråk valts ut från olika forskningsresultat. Läromedlen har sedan undersökts för att se om uppgifter rörande de olika aspekterna förekommer, och om något variationsmönster används för att förtydliga den kritiska aspekten. Resultatet visar att vissa aspekter behandlas i större utsträckning än andra, men också att läromedlen ofta missar viktiga delar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Joakim
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Representationsformer i algebrans värld: En läromedelsanalys om representationers progression i år 4-62020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur med fokus på representationsformernas progression i kunskapsområdet algebra. Anledningen till att studien handlar om just detta är för att algebra är ett väldigt viktigt område i matematiken för att förbereda elever för framtida matematiska områden. Dagens undervisning är också i hög grad läromedelsstyrd, vilket också motiverar till studien. För att undersöka de olika läromedlen användes en innehållsanalys där väsentliga uppgifter valdes ut och analyserades. Resultatet visade att det var svårt att få en tydligt bild av progressionen, men att uppgifterna i samtliga läromedel i hög grad representerades fullständigt symboliskt. Slutsatsen som dras är att den läromedelsstyrda skola vi har idag kan vara bristfällig och att det är lärarens uppgift att inkludera de relevanta representationsformerna elever behöver för att ta till sig algebra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Läsförståelsens betydelse för elevers lärande i matematik: En undersökning av matematiklärares undervisningsstrategier för elever med dyslexidiagnos2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att elever med dyslexidiagnos har fler svårigheter än att bara lässvårigheter, de har även matematiska svårigheter som exempelvis textuppgifter eller förståelsen för positionssystemet som drabbar deras inlärning av de matematiska förmågorna. Kombinationen av lässvårigheter och matematiska textuppgifter skapar bekymmer för dyslektiker som först har svårt att avkoda texter och sedan förväntas klara av att återberätta vad texten handlar om samt inta förståelse. Därför syftar föreliggande kvalitativa undersökning på att bidra med kunskaper kring dyslexidiagnosen i ämnet matematik, hur lärare i skolan undervisar elever med dyslexi utifrån sin erfarenhet. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för vilka kunskaper lärare behöver för att kunna stötta elever med dyslexidiagnos i matematikundervisning, vilket har undersökts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Alla lärare arbetade i samma kommun i södra Norrland, från årskurserna 4 - 6. Intervjuerna analyserades med hänsyn till frågeställningarna för att lokalisera resultatet. Resultatet visade att lärarna hade en överensstämmande bild av vad dyslektiker hade svårt med i det matematiska ämnet, men vilka hjälpmedel och resurser som hjälper eleverna i deras inlärning var lärarna oense om. Sammanfattningsvis indikerar undersökningen på att dyslexidiagnosen medför svårigheter för avkodning vilket kommer från den fonologiska nedsättningen i matematikämnet och att lärare har en viss brist på kunskap om dyslektikers begränsningar när det kommer till hur samt vad som hjälper dem bäst i deras inlärning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Axelsson, Elaine
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Laborativ matematik: Användning av laborativt material och lärarnas upplevda be-gränsningar2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författaren har under sin verksamma tid som lärare upplevt att laborativt arbetssätt används i väldigt liten utsträckning i matematikundervisning. Därför är syftet med uppsatsen att ta reda på varför lärare inte använder laborativt arbetssätt i större utsträckning då forskning menar att det är positivt för lärandet. För att göra det har två frågeställningar utformats och dessa är: I vilken utsträckning använder lärare på låg- respektive mellanstadiet laborativt material i matematikundervisningen? samt vilka begränsningar finns det för att arbeta med laborativt material i matematiken? Metodtriangulering med hjälp av enkätundersökning, observationer och intervjuer har använts för att samla in data och analysen har genomförts genom att använda tematisk analys. I analysen visade det sig fyra teman; tid, ekonomi, läromedel samt laborativ matematik. Resultatet av studien visar att laborativt arbetssätt används i större utsträckning på lågstadiet jämfört med mellanstadiet men att det används i liten utsträckning på de två stadierna. Anledningarna till detta var enligt studien att lärarna upplever att det tar längre tid att ha en laborativ lektion, en del av lärarna upplevde att de kände en tidspress för att hinna med läromedlet. Några av lärarna lyfte att det beror på ekonomin, det kostar mycket att köpa in material och bekosta kompetensutveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Bergman, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Läxor i matematik ur ett likvärdighetsperspektiv: En studie av svenska matematiklärares individanpassningar av elevers matematikläxor2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att bidra med mer kunskap kring användande av matematikläxor ur ett likvärdighetsperspektiv. Undervisningen i den svenska skolan ska enligt skollag och läroplan innefatta en kompensatorisk likvärdighet och anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov vilket också bör gälla eventuella läxor. Likvärdighet innebär inte i detta fall att alla elever ska få samma undervisning utan snarare att alla elever ska få möjlighet att nå målen genom olika vägar och därför fokuserar studien på individanpassningar av matematikläxor. Forskningsfrågorna för studien handlar om i vilken omfattning matematiklärare anger att de individanpassar matematikläxor till elevernas språk- och matematikkunskaper, vilka anledningar lärarna anger till att de ej individanpassar läxorna i de fall detta inte görs samt i vilken utsträckning matematiklärarna anger att det finns riktlinjer som rör individanpassning av läxor på de skolor där de jobbar. Studien bygger på en enkätundersökning bland 11 2matematiklärare i grundskolan samt gymnasiet och resultaten visar att många av de deltagande matematiklärarna individanpassar matematikläxor och tar hänsyn till elevers språk- och matematikkunskaper i detta arbete vilket kan främja en kompensatorisk likvärdighet. De deltagande lärarna anger olika anledningar till att matematikläxor inte individanpassas i de fall där detta inte görs. Huruvida matematiklärarna gör individanpassningar av läxor eller inte kan, utöver personliga ramfaktorer gällande både elever och lärares behov och förutsättningar, sägas påverkas av tidsramar och organisatoriska ramar. Få av matematiklärarna anger att de arbetar vid skolor där det finns riktlinjer för läxanvändning och enbart två av dessa lärare arbetar vid skolor där riktlinjerna specifikt berör individanpassning av läxor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Cajonberg, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  ”Ibland är det svårt att veta om lika med betyder att det är lika mycket eller om det betyder svaret”: En kvalitativ fallstudie om elevers förståelse för likhetstecknet och dess innebörd2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever i årskurs 1–3 har för att utveckla en förståelse för likhetstecknet samt vilken förståelse för likhetstecknet elever i årskurs 1–3 visar att de faktiskt har. Tre observationer genomfördes hos en lärare för att se hur läraren undervisade om, benämnde och förklarade likhetstecknet. Därefter genomfördes ett test med sjutton elever för att undersöka vilken förståelse för likhetstecknet de har. Som uppföljning av testet, intervjuades nio elever i grupper om tre för att undersöka vilken förståelse för likhetstecknet eleverna har. Observationerna, testet och intervjuerna visade att läraren benämner likhetstecknet som ”lika med” samt att majoriteten av eleverna har en relativt välutvecklad förståelse av likhetstecknet, då de med egna ord kan förklara och visa på att det ska vara lika mycket på vardera sida av likhetstecknet för att likhetstecknet ska kunna användas. Genom intervjuerna med eleverna framkom det att eleverna fått arbeta med olikhetstecknet ”skilt från” och att det underlättade deras förståelse för likhetstecknets betydelse. De har även fått arbeta med klossar och brukar regelbundet arbeta med likhetstecknets betydelse i undervisningen, främst i deras lärobok där det är ständigt återkommande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Carillo, Sandra
  et al.
  Università di Roma La Sapienza, Scarpa, Italy; I.N.F.N.-Sez. Roma1, Gr.IV: Mathematical Methods in NonLinear Physics Rome, Italy.
  Schiavo, Mauro Lo
  Università di Roma La Sapienza, Rome, Italy.
  Schiebold, Cornelia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland.
  Abelian versus non-Abelian Bäcklund charts: Some remarks2019In: Evolution Equations and Control Theory, ISSN 2163-2472, Vol. 8, no 1, p. 43-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Connections via Bäcklund transformations among different nonlinear evolution equations are investigated aiming to compare corresponding Abelian and non Abelian results. Specifically, links, via Bäcklund transformations, connecting Burgers and KdV-type hierarchies of nonlinear evolution equations are studied. Crucial differences as well as notable similarities between Bäcklund charts in the case of the Burgers-heat equation, on one side, and KdV-type equations, on the other, are considered. The Bäcklund charts constructed in [16] and [17], respectively, to connect Burgers and KdV-type hierarchies of operator nonlinear evolution equations show that the structures, in the non-commutative cases, are richer than the corresponding commutative ones. 

 • 10.
  Carlqvist, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Utomhusmatematik som komplement till traditionell matematikundervisning: En analys rörande förekomsten av matematiska förmågor i tre läromedels geometrikapitel2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De matematiska förmågorna är viktiga när det kommer till att förstå och greppa ämnetmatematik. Huvuddelen av matematikundervisningen utgår ifrån läromedel i form av matteböcker. Studier har visat att traditionella läromedel, som matteböcker, kan ha brister när det kommer till att ge eleverna den kunskap i matematik som Skolverket anger som nödvändig. Studierna visade att läromedlen inte gav eleverna tillfällen att träna de olika matematiska förmågorna lika mycket. Frågan väcktes hur förekomsten av de olika matematiska förmågorna i läromedel såg ut. Syftet var att inom området geometri, i två traditionella läromedel, analysera vilka förmågor som tränades och i vilken utsträckning, gentemot ett läromedel för utomhusundervisning. Även en kartläggning över vilka områden inom geometri som behandlas studerades. Studien undersökte också huruvida utomhusläromedlet kunde fungera som ett komplement till de traditionella läromedlen. Analysen utfördes med stöd av ett analysverktyg utformat mot de matematiska förmågorna. Resultatet visade att två av de fem förmågorna tränades betydligt oftare än de övriga, i de tre analyserade läromedlen. Däremot fanns en jämnare fördelning av förmågornas förekomst i läromedlet avsett för utomhusundervisning. Detta gör att läromedlet för utomhusundervisning kan fungera som ett komplement till de traditionella läromedlen Det fanns också skillnader inom vilka områden, inom geometri som behandlades.

 • 11.
  Carlson, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Att kunna skilja en blåsippa från en blåklocka: En kvalitativ studie av elevers naturkontakt och artkunskap med inriktning på grundskolans tidigare år2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler människor i den moderna värld vi lever i spenderar en stor del av sin fritid framför en skärm, så även eleverna. Det finns en tidspress i vår vardag. Särskilt tidspressad vardag har i många fall just barnfamiljers vardag påvisats vara. Det leder till minskad naturkontakt hos barn, vilket kan ha konsekvenser för deras kunskapsutveckling inom biologi samt intresse för artkunskap.Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket tid barn i årskurs 1 vistas i naturen på fritiden, om det påverkar barnens motivation och framgång att tillägna sig kunskaper inom biologi och om verksamma lärare uppmärksammar skillnader i artkunskap jämfört med tidigare årskullar. Detta görs genom en litteraturstudie samt två enkätundersökningar. Den ena enkätundersökningen görs i två klasser i åk 1 där eleverna i klasserna svarar på enkäterna. Den andra enkäten fylls i av verksamma lärare på samma skola som de deltagande eleverna tillhör. Resultatet visade att det fanns en kategori av elever som utmärkte sig; de som vistades väldigt lite i naturen. Övriga elever hade en större spridning och vistades tillräckligt mycket i naturen för att få möjlighet att dra nytta av naturkontaktens positiva effekter på utvecklandet av artkunskap. I denna studie har lärarna lyft vissa skillnader mellan dagens elevers kunskap inom artkunskap jämfört med tidigare årskullar. Inga, av lärarna, upplevda skillnader i intresse eller motivation uppvisades i denna studie.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Carlson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Hur gör lärare elever nyfikna på biologi?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöker jag hur biologilärare på högstadiet försöker få elever nyfikna. Nyfikenhet är ett viktigt ämne att studera eftersom nyfikenhet är det som leder personer till att utforska världen och är det som har lett till den vetenskap vi har idag. Den här studien kan användas av lärare för att lära sig om hur andra lärare försöker inspirera till nyfikenhet. Den öppnar även upp för fler tankar kring nyfikenhet som skulle kunna utforskas mer. För att få reda på hur lärare försöker få elever nyfikna intervjuade jag fem lärare och använde mig av intervjuerna för att titta på mönster som kunde hittas. Några av de saker som kom fram var att flera av lärarna tyckte att det var bra att använda sig av praktiska inslag som laborationer för att få elever nyfikna, att elever främst verkar uttrycka sin nyfikenhet genom att ställa frågor alternativt att de uttrycker det på fler sätt men lärare märker inte det. Framförallt kom det fram att trygghet och bra relationer är viktiga för att eleverna ska våga visa sin nyfikenhet och att lärare ska själva visa sitt intresse för att få elever mer nyfikna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Carlsson Pavic, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  ”Naturen ger svaren”: En kvalitativ studie om elevers respons på att lära de naturorienterande ämnena genom utomhusundervisning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har elevers respons på utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena undersökts. Observationer och intervjuer har genomförtsmed elever i årskurs 2 och årskurs 3 på samma skola. Syftet med observationerna var att observera elevernas respons på utomhusundervisning inom de naturorienterandeämnena. Syftet med intervjuerna var att få elevernas perspektiv på utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena samt deras syn på utomhusundervisning respektive inomhusundervisning inom samma ämnen. Observationerna bestod av en lektion per klass och intervjuerna bestod av intervjuer med fem elever ur de båda klasserna. Resultatet tyder på att eleverna har en positiv syn på utomhusundervisning inom de naturorienterande ämnena. Eleverna tycker att det är roligt och givande att lära sig om naturen utomhus. Eleverna lyfter frisk luft, en större lärmiljö och möjligheten att röra sig friare som positiva aspekter av utomhusundervisning. Samtidigt tyder resultatet på att vissa elever distraheras av undervisning utomhus eftersom andra aktiviteter kan vara mer lockande, vädret kan vara påfrestande och kläderna otillräckliga. Eleverna påpekar också att vissa av de naturorienterande ämnena lämpar sig bäst för inomhusundervisning, exempelvis vissa experiment. Resultatet av studien visar på att eleverna anser att en kombinationav utomhus- och inomhusundervisning utgör den bästa formen av lärande inom de naturorienterande ämnena.

 • 14.
  Dalmyr, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Matematikens motivationsdilemma: Goda och onda motivationscirklar inom matematiken2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematiken har ofta betraktats som ett speciellt skolämne där många elever känt misslyckande. Svenska staten har själv uppmärksammat att eleverna haft svårt för matematiken vilket skapade matematikkrisen under 90 talet. Mina egna undersökningarav betygsfördelningen i grundskola och på gymnasiet bekräftade att vi fortfarande har ett särskilt problem med matematiken i skolan, där betygsfördelningen blir mot allt lägre betyg ju högre upp i årskurserna man kommer.

  En viktig orsak som tidigare tagits upp är motivation för matematik där forskning har visat att det finns kopplingar mellan matematisk prestation och motivation. Denna uppsats undersöker hur kopplingen är mellan olika motivationsfaktorer och det matematiska engagemang som eleverna visar under lektionstid. Studien undersökte också om olika grupper; program, årskurs och kön visar på olika motivation.

  Studien genomfördes som observation av vilket fokus eleverna hade på matematik under lektioner i åtta klasser på gymnasiets högskoleförberedande program (Ekonomi, Natur och Samhäll). Eleverna fick i slutet av observerade lektioner svara på en webbenkätmed frågor som försökte fånga olika motivationsfaktorer hos eleverna.

  Studien visade att de olika motivationsfaktorerna bara kunde förklara 4%-11% av elevernas engagemang under lektionen. De olika grupperna; program, årskurs och kön gav i enkäten fokus på olika motivationsfaktorer och det var också olika koppling mellan motivationsfaktorer och fokus på matematik för de olika grupperna. Den faktor som förklarade mest av engagemanget var intresset för lektionen. Det indikerar att faktorer för att skapa engagemang i situationen kan vara viktigare än de mer traditionella långsiktiga motivationsfaktorerna, vilket är det som modern forskning på området också fokuserar allt mer på. Tyvärr tyder studien också på att eleverna kan tappa motivation genom att hamna i en ond motivationscirkel vilket skulle kunna förklara de sjunkande resultaten med ökande årskurs i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Danielsson, Tatiana
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Further Investigations of Convergence Results for Homogenization Problems with Various Combinations of Scales2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is based on six papers. We study the homogenization of selected parabolic problems with one or more microscopic scales in space and time, respectively. The approaches are prepared by means of certain methods, like two-scale convergence, multiscale convergence and also the evolution setting of multiscale convergence and very weak multiscale convergence. Paper I treats a linear parabolic homogenization problem with rapid spatial and temporal oscillations in perforated domains. Suitable results of two-scale convergence type are established. Paper II deals with further development of compactness results which can be used in the homogenization procedure engaging a certain limit condition. The homogenization procedure deals with a parabolic problem with a certain matching between a fast spatial and a fast temporal scale and a coefficient passing to zero that the time derivative is multiplied with. Papers III and IV are further generalizations of Paper II and investigate homogenization problems with different types of matching between the microscopic scales. Papers III and IV deal with one and two rapid scales in both space and time respectively. Paper V treats the nonlinearity of monotone parabolic problems with an arbitrary number of spatial and temporal scales by applying the perturbed test functions method together with multiscale convergence and very weak multiscale convergence adapted to the evolution setting. In Paper VI we discuss the relation between two-scale convergence and the unfolding method and potential extensions of existing results. The papers above are summarized in Chapter 4. Chapter 1 gives a brief introduction to the topic and Chapters 2 and 3 are surveys over some important previous results.

  Download full text (pdf)
  Danielsson_doctoralthesis314
 • 16.
  Danielsson, Tatiana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Flodén, Liselott
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Holmbom, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Johnsen, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Olsson Lindberg, Marianne
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  On some concepts of convergence and their connectionsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 17.
  Danielsson, Tatiana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Johnsen, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Homogenization of linear parabolic equations with three spatial and three temporal microscopic scales for certain matching between the microscopic scalesIn: Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Danielsson, Tatiana
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Johnsen, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Homogenization of the heat equation with a vanishing volumetric heat capacity2019In: Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2018 / [ed] Faragó, István, Izsák, Ferenc, Simon, Péter L. (Eds.), 2019Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Ellqvist, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Är pengar fortfarande användbart som konkret material?: En studie om elevers användning av pengar som konkret material för att lösa matematiska uppgifter inom addition och subtraktion.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som undersöker hur elever i årskurs 1 löser aritmetiska uppgifter med konkret material som tiobasmaterial eller pengar, samt utan konkret material. I studien har klasslärarna intervjuats för att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund som rör bland annat elevernas bekantskap med konkret material. Därefter har observationer genomförts där elevgrupper har löst uppgifter inom addition och subtraktion, både inom och utom det talområde eleverna är vana vid. Två elevgrupper har använt pengar som konkret material, två elevgrupper har använt tiobasmaterial och två elevgrupper har varit utan konkret material, men de har haft tillgång till papper och penna. Utifrån dessa observationer har det visats sig att det konkreta materialet tenderar till att eleverna samtalar mer kring uppgiften, eftersom i elevgrupperna utan konkret material löser de uppgifterna enskilt i tystnad. Det visade sig även att eleverna som använde pengar som konkret material lättare fastnade i materialet och använde sig inte av inlärda algoritmer i samma utsträckning som de andra elevgrupperna gjorde. Vid vissa tillfällen fastnade eleverna med pengar som konkret material i att diskutera vilken valör de skulle visa ett tal med, samt att de fick problem att växla till lämpliga valörer. Slutsatsen för studien är att pengar kan vara användbart som konkret material, men främst för att visa på en vardagsanknytning. Det behövs samtal i undervisningen kring hur pengarna kan användas som verktyg, samt för val av lämpliga valörer och växlingar mellan valörer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ericsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Sjunga och dansa matematik: En kartläggning över lärares användning av sång, rytm och dans i deras matematikundervisning i årskurserna F-3.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som undersöker om lärare i årskurserna F-3 använder sig av estetiska lärprocesser integrerat i sin matematikundervisning och i så fall hur de har arbetat med det. Detta undersöks med bakgrund av att läroboken är dominerande i matematikundervisningen och elever ska få en undervisning som är varierande, motiverande och som väcker en nyfikenhet. Matematikundervisningen ska också ha inslag av estetiska uttrycksformer. Tidigare forskning har visat att ett arbete med matematik integrerat med musik eller dans kan gynna eleverna i deras matematikinlärning. Matematiken återfinns i både musik och dans. Undersökningen grundar sig också i ett transdisciplinärt perspektiv där ett lärande utvecklas när elever får arbeta med kroppen och tänkandet samtidigt och där den matematiska diskursen blandas med andra diskurser, som musikens och idrottens diskurser. Det är 56 lärare som har deltagit och resultatet visar att det görs en viss integration av sång/rytm i undervisningen av taluppfattningen och talmönster av en större del av de deltagande, däremot inte alltid en medveten integration. Några gjorde det som ett roligt inslag för att eleverna tyckte det var roligt, medan några gjorde det för en varierad undervisning med ett matematiskt innehåll som syfte. Däremot är det färre som gör en integration av dans i matematikundervisningen. Det visade sig även att de flesta som inte har gjort en medveten integration är obehöriga i ämnena musik och idrott där sång och dans ingår.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Eriksson, Jennifer
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Grundskollärares uppfattning av formativ bedömning i matematik.: En kvalitativ studie.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare uppfattar och arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Forskare pratar om att formativ bedömning bidrar till att utveckla elevernas möjligheter till att lära, utvecklas samt ta eget ansvar över sina egna studier.

  Studiens område är valt utifrån mitt egna intresse för formativ bedömning i matematik. Samt för att undersöka hur lärare uppfattar och använder sig av formativ bedömning i matematik.

  Resultatet redovisas genom fem intervjuer och en enkätundersökning där 21 lärare deltog. Intervjuerna transkriberades från ljudfil till text. Resultatet i studien är att lärare upplever både för- och nackdelar med formativ bedömning. Samtliga lärare är eniga om är att formativ bedömning bidrar till att utveckla elevernas matematiska förmågor. Dock upplever lärarna att formativ bedömning i matematik är tidskrävande och ställer krav på dem på organisation- och institutionsnivå.

  För att analysera resultatet används både ett sociokulturellt perspektiv samt kognitivistiskt. Återkommande termer i studien är återkoppling, sociala interaktioner, metakognition och ansvarstagande.

  Slutsatsen är att lärare behöver mer kunskap om formativ bedömning för att kunna tillämpa det i undervisningen på ett fungerande sätt. Det kommer också att krävas att eleverna tar ansvar över sina egna studier för att lära sig och utvecklas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Eriksson, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Konkret material i matematikundervisningen: Kan en undervisning innehållande konkret material gynna elevernas kunskapsutveckling i högre utsträckning än vad en mer abstrakt undervisning gör?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka om en matematikundervisning innehållande konkret material gynnar elevernas kunskapsutveckling i högre utsträckning än vad en mer abstrakt undervisning gör. Detta undersöks genom en experimentell metod där 48 elever i årskurs 1 har delats in i två grupper. Ena gruppen har undervisats med konkret material och den andra gruppen har undervisats utan konkret material. Samtliga elever gjorde ett förtest innan undervisningen startade samt ett eftertest när undervisningen avslutats. Elevernas resultat på förtestet och eftertestet har sedan kontrollerats med hjälp av Wilcoxon rank test, och sedan har gruppernas resultat jämförts mot varandra. Resultatet har visat att experimentgruppensskillnad från förtestet till eftertestet är signifikant medan kontrollgruppens skillnad inte är det, vilket kan tolkas som att experimentgruppen gjort en kunskapsutveckling medan kontrollgruppen inte gjort det. Det resultat som framkommit har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då det finns en tro på att lärande sker i samspel med andra individer. Vidare kopplas resultatet även motden tidigare forskning som lyfts fram i denna studie.

 • 23.
  Esteban, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum ochur lärare uppfattar att det påverkar skolår 4-6-elevers lärande i matematik: En fenomenografisk studie2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum och hur lärare uppfattar att det påverkar årskurs 4-6-elevers lärande i matematik. Flippat klassrum innebär att det sker en växling mellan vad som normalt görs i klassen och vad som normalt görs som hemuppgift. Istället för att eleverna tar del av en genomgång i klassen tar eleven del av genomgången hemma genom instruktionsfilmer Vidare det som tidigare gjordes hemma genom hemuppgifter görs istället i klassen, med avsikt att eleven ska kunna utveckla sin förståelse av matematiska begrepp. I studien har jag avgränsat mig till det som specifikt gäller bråk, men jag beröra även andra områden i matematik. Anledningen till avgränsningen är att bråk utgör ett av de områden i matematik där elever har svårigheter och således relevant att undersöka i samband med Flippat klassrum. I studien används en kvalitativ metod, nämligen intervju och där i semistrukturerade intervjufrågor. Vidare används en fenomenografiskt teori och andra ordningens perspektiv. Studiens resultat visar att det finns det en enighet hos lärare om att Flippat klassrum är en undervisningsmetod som innebär att elevers individuella lärande och behov lyfts fram och eleven får bearbeta matematiska begrepp i instruktionsfilmer utifrån sina förutsättningar. Fortsättningsvis visar resultat att det överlag råder en enighet mellan lärare dels gällande vilka problem och möjligheter som lärare upplever med att använda Flippat klassrum i undervisning. Dels hur dessa problem och möjligheter som lärare upplever påverkar elevers lärande i bråk. De skillnader som har identifierats handlar bl.a om att lärarna har olika uppfattningar om att tiden det tar att producera och hitta instruktionsfilmer utgör ett problem som påverkar elevers lärande i bråk.De implikationer som har identifierats i relation till yrkesutövningen handlar om att de lärare som är verksam i skolår 4-6 och som vill använda Flippat klassrum i matematikundervisning om bråk behöver fundera över hur man som lärare uppfattar innebörden av Flippat klassrum och vilken betydelse man lägger i undervisningsmetoden. Vilken uppfattning lärare har av Flippat klassrum påverkar hur undervisningsmetoden används i matematikundervisningen. Vidare ska lärare ställa de problem och möjligheter som identifierats i Flippat klassrum gentemot varandra vid planering av didaktiska innehåll för matematikundervisning om bråk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Filin, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Undervisning i naturvetenskap medestetiska lärprocesser: En undersökning av erfarenheter från lektioner mednaturvetenskapligt innehåll och estetiska arbetssätt2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärare och elevers erfarenheter från lektionermed naturvetenskapligt innehåll och estetiska lärprocesser. Frågeställningarna förundersökningen har varit: ”Vilka erfarenheter får en lärare av att arbeta med estetiskalärprocesser vid undervisning om naturvetenskap?” och ”Hur uttrycker elever sina uppleverom undervisningen och sitt eget lärande när estetiska lärprocesser används i undervisning omnaturvetenskap?”I undersökningen beskrivs det att naturvetenskapen ofta är något som elever kanuppfatta som abstrakt och med det få ett minskande intresse av det. Kring estetiskalärprocesser framgår det att estetiken har en viktig roll inom kunskapsbyggandet ochkan även ses som en förstärkning och integration till de andra ämnena. Just ensammankoppling mellan estetiska lärprocesser och naturvetenskap är dock något somdet finns väldigt lite forskning om. Undersökningen bygger på ett fenomenografisktbegreppsramverk. Inom ansatsen finns ett intresse i att studera hur människor erfar,uppfattar och förstår världen eller det undersökta. Metoderna som tillämpas iundersökningen är observationer, egna reflektioner, utvärderingar och en enkät.Resultatet visar att det för barnens lärande i naturvetenskap med estetiska lärprocessersom verktyg varit framgångsrikt att använda det fenomenografiska ramverket ochforskningsfrågorna som utgångspunkt.

 • 25.
  Forsberg, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Digitala verktyg i matematikundervisningen: En enkätstudie om hur lärare använder digitala verktyg i matematikundervisningen.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg får en allt mer större plats i hela vårt samhälle och inte minst i elevernas vardag. Skolorna behöver utvecklas i samma takt som resten av samhället och det innebär att skolorna behöver använda mer digitala verktyg. I denna studie undersöktes hur digitala verktyg används i matematikundervisningen i skolorna av olika lärare runt om i Sverige. För att genomföra studien skickades en digital enkät ut till lärare som arbetar i förskoleklass upp till årskurs 3, totalt deltog 25 lärare. I resultatet framgår det att 88 procent av respondenterna använder digitala verktyg 2 till 3 gånger i veckan. Det vanligaste arbetsområdet som lärare använder digitala verktyg i är taluppfattning samt för att utveckla elevernas begreppsförmåga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Forsberg, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  ”All lek är lärande om man reflekterar över det”: En kvalitativ studie om hur lek kan fungera som metod i den naturvetenskapliga undervisningen i årskurs 1-2.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som undersöker hur lek kan fungera som metod under den naturvetenskapligaundervisningen för elever i årskurs 1-2. Studien är kvalitativ ochutgår från en fenomenologisk ansats där den enskilda individens syn på lek undersöks.Data har insamlats med hjälp av intervjuer och observationer som genomförs itvå klasser, en årskurs 1 och en årskurs 2. Intervjuerna görs med klasslärarna i respektiveklass och samtliga elever intervjuas i fokusgrupper, totalt antal elever sommedverkar i studien är 32 stycken. Tidigare forskning visar att det tycks sakna tidigareforskning på hur lek påverkar elevers lärande. Den visar också att lärares kunskapom den naturvetenskapliga undervisningen påverkar elevernas intresse. Läraresointresse och okunskap i ämnet genererar i att elevens naturliga lust inte tastillvara på utan ger i det långa loppet elever som ser naturvetenskap som någontingtråkigt och oviktigt. Resultatet av denna studie visar att lek kan fungera som metodi den naturvetenskapliga undervisningen men att det är viktigt med både introduktion,genomförande och återkoppling efteråt för att hjälpa eleverna att kopplaleken till lärandet. Resultatet visar också att begreppet lek är svårdefinierat och attde lärare som deltagit i studien har olika uppfattningar om vad lek som undervisningsmetodär. Intervjuer med elever visar att en del har svårt att förstå att de lärsig när undervisningsmetoden är lek medan en del elever uppskattar det och menaratt de lär sig mer när de får gestalta och använda kroppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Frost, Annelie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Utomhuspedagogik som undervisningsmetod: En undersökning om lärares beskrivning av utomhuspedagogik som undervisningsmetod i naturvetenskap2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har bland annat visat att elevers lärande gynnas av att ämnesinnehållet i de naturvetenskapliga ämnena undervisas utomhus där eleverna får möta det i autentiska miljöer. Det abstrakta som går att läsa i läroböckerna blir mer konkret när eleverna får arbeta med alla sinnen. Dock framkommer det även att lärare kan uppleva både begränsningar och möjligheter med denna arbetsmetod. Därför syftade föreliggande studie till att bland annat undersöka lärares syn på utomhus-pedagogik som undervisningsmetod. Baserat på semi-strukturerade intervjuer med fem lärare som undervisar i årskurs 1-3 på en F-9 skola i en mindre kommun i Lappland visade det sig att lärare bland annat upplevde tid, oflexibla scheman, brist på personal och tilltro till sin förmåga som några av begränsningarna. Möjligheterna övervägde dock och här nämner de bland annat stora fördelar för elevernas lärande i utomhusmiljön, bland annat att elever lättare når de uppsatta målen, befäster begrepp samt att det stärker elevernas samarbetsförmåga. Majoriteten av lärarna undervisade mestadels i biologi utomhus medan de mer sällan undervisade i kemi och fysik på det sättet. Sammanfattningsvis indikerar studien att det finns en rad av begränsningar för denna arbetsmetod men att möjligheterna överväger, framförallt när det gäller elevernas lärande. Vidare visade studien att biologi är det ämne som lärare mestadels undervisar i utomhus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Fältsbacka, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  En kvantitativ studie kring sambandet mellan grit, motivation, kön och matematikbetyg hos elever i åk 62019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ge kunskap om hur lärare kan individanpassa undervisningen för att eleverna ska ges ökade möjligheter till kunskapsutveckling inom matematik, utifrån hur grit, motivation och kön påverkar betyget. Frågeställningen som utformades till studien är följande: “Hur korrelerar elevers grit, motivation och kön med deras matematikbetyg, och har elevernas grit något samband med deras motivation inom matematik?”.

  För att samla in data konstruerades en webbenkät. Länken till enkäten skickades ut till lärare, som hittades på sociala medier samt via personliga kontakter, som sedan vidarebefordrade länken till sina elever. Grit mättes med en något omformulerad gritskala, och motivation mättes med påståenden kring motivation inom matematik. Eleverna angav även uppskattad betygsnivå, kön och kommun. Totalt deltog 149 elever, varav 147 svar användes i analysen.

  Datan analyserades både deskriptivt och statistiskt, med Pearsons korrelationstest, hierarkisk multipel regressionsanalys samt vanlig multipel linjär stepwise regressionsanalys. Resultaten visar att motivation är den enda av de inkluderade variablerna som påverkar betyget i matematik, samt att självstyrd motivation påverkar grit i viss grad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Fältsbacka, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Hållbar utveckling i läromedel för NO i åk 6: Vilken natursyn förmedlas till eleverna?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en överblick av hur läromedel inom NO behandlar hållbar utveckling som är ett viktigt område som eleverna behöver få kunskap kring, och om det räcker med att enbart utgå från dessa. Forskningsfrågorna som utformades till studien är följande: “Hur behandlas hållbar utveckling i naturvetenskapsläromedel för åk 6 och vilken natursyn genomsyrar de analyserade läromedlen?” För att välja ut läromedel till studien utformades en enkät bestående av två frågor, som besvarades av ca 20 lärare på sociala medier och via personliga kontakter. Frågorna konstruerades för att få svar på vilket läromedel som lärare i åk 6 använder till NO-undervisningen och om de anser att hållbar utveckling inkluderas i tillräckligt stor omfattning i detta. ​Koll på NO och ​Boken om fysik och kemi dominerade i svaren, därmed analyserades grundböckerna, arbetsböckerna samt lärarhandledningarna till dessa läromedel. Läromedlen analyserades utifrån en diskursanalytisk ansats där textavsnitt som ansågs tillhöra hållbar utveckling kodades i kategorierna ​naturen som en outsinlig källa,naturen som en skör evighetsmaskin​ samt ​naturen som en gemensam kropp​. Resultaten visar att hållbar utveckling indirekt, men inte uttalat, ingår i de analyserade läromedlen, och det är ekologisk hållbar utveckling som får störst utrymme i dessa läromedel. Den natursyn som dominerar i texterna är ​naturen som en skör evighetsmaskin. Slutsatsen som kan dras av studien är att det är fördelaktigt om undervisande lärare själva har kunskap inom hållbar utveckling för att kunna undervisa ytterligare om detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Gavell, Lovisa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Lärares användning av utomhuspedagogik i ämnet biologi: En kvalitativ studie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ studie med fokus på lärares användning av utomhuspedagogik i ämnet biologi. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med fem verksamma lärare i årskurserna F-3. Intervjuerna skedde enskilt med de deltagande lärarna där de inte hade fått tillgång till intervjufrågorna innan.

   

  Utomhuspedagogik definieras som ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Enligt styrdokumenten ska eleverna ges möjlighet att göra enkla observationer och fältstudier i lärmiljö. Trots detta står det ingenting i styrdokumenten om att undervisningen måste ske utomhus. Syftet med utomhuspedagogiken är att genom studier och aktiviteter utomhus bidra till att levandegöra läroplanen och undervisningen.

   

  Mycket av den tidigare forskningen pekar på de positiva effekterna som utomhuspedagogiken har för elevers lärande. Utomhusundervisningen kan bland annat bidra till kreativa- och meningsfulla lärprocesser samtidigt som den kan hjälpa till att öka elevers motivation. Utomhuspedagogiken möjliggör en plats för lärande som berör både teori och praktik tillsammans. Denna typ av undervisning bidrar också till ökad fysisk aktivitet vilket bidrar till flera positiva hälsoeffekter. Samtidigt finns det en del faktorer som kan påverka lärarnas val av att använda utomhuspedagogik i undervisningen. Dessa kan bland annat vara stora elevgrupper och bristande resurser. Det har därför varit intressant att undersöka lärares användning av utomhuspedagogik och vilka positiva effekter de kan se på elevernas lärande.

   

  Samtliga av lärarna i denna studie använder sig av utomhuspedagogik i sin undervisning. Lärarna anser att utomhuspedagogiken är en viktig undervisningsmetod. De tycker att de teoretiska- och praktiska arbetsformerna ska ske tillsammans för på bästa sätt kunna levandegöra lärandet för eleverna. Samarbete både i grupp och par är också en viktig del som gynnas av att undervisningen sker utomhus. Samtidigt som lärarna i studie tar upp om de faktorer som påverkar dem i valet av att ha undervisningen utomhus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Gavell, Lovisa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Lärares syn på användandet av matematikböcker i undervisningen i årskurs 1-3: En kvalitativ studie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ studie med fokus på lärares användning av matematikböcker i undervisningen. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med sex verksamma matematiklärare i årskurserna 1-3. Samtliga av de lärarna som deltog i denna studie använder matematikboken i sin undervisning. Lärarna uppger att de alla tycker att undervisningen ska kombineras av matematikboken och annat material utöver. Detta för att undervisningen ska kunna individanpassas och att alla elever ska få chans att utveckla sina kunskaper i matematiken. Materialet utöver matematikboken ska vara konkret och det ska finnas möjligheter till varierande material. Denna studie är viktig då det behövs mer forskning kring läromedlens påverkan på elevernas kunskapsutveckling och elevernas lärande resultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Gisslin, Ellen
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Naturvetenskapliga undersökningar i grundskolans tidigare år: - En kvalitativ intervjustudie om sex lärares arbete med laborativt arbete i undervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationella undersökningar visar att elever ofta har ett bristande intresse för naturvetenskap och inte är positivt inställda till ämnet. För att förebygga en negativ trend bland unga är det betydelsefullt att forska inom området och därmed viktigt att genomföra denna studie. Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer med sex verksamma lärare undersöka om de arbetar med laborativt arbete, vilka syften dessa lärare har med undersökningar, observationer och experiment, men också om de upplever att det finns några hinder och begränsningar med arbetssättet.Metodvalet är kvalitativa intervjuer och analysmetoden för att bearbeta dessa intervjuer utgår från en innehållsanalys. Studiens resultat analyseras utifrån det valda teoretiska ramverket som är pragmatismen. Pragmatismen fokuserar på att kunskapen ligger i att praktiken och teorin är integrerande. Resultatet visar att de intervjuade lärarna har tydliga syften med det laborativa arbetssättet. Däremot framkom det att laborativt arbete är något som sällan förekommer på grund av de yttre begränsningar och svårigheter som lärarna upplever i sin undervisning.

 • 33.
  Gottarp, Rickard
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  En studie av två digitala hjälpmedel för barn i specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli.: Hur väl två digitala hjälpmedel svarar upp mot rekommendationerna från SPSM, i matematikundervisningen för barn med särskilda svårigheter i matematik (dyskalkyli).2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specifika matematiksvårigheter, eller dyskalkyli som är den medicinska diagnosen, är ett relativt nytt forskningsfält. Det råder ingen konsensus kring hur man diagnostiserar tillståndet eller vilka bakomliggande orsaker som är avgörande, men det finns en enighet kring att problematiken är isolerad till matematikämnet och finns inom den grundläggande räkneläran, som att hantera tal och antalsuppfattning. Detta yttrar sig genom att eleven har svårigheter som att snabbt tolka och tillgodogöra sig siffror, tal och antal i skilda situationer.

  I detta arbete analyseras två digitala hjälpmedel, Nomp och Kikora, med syfte att avgöra om dessa hjälper till att utveckla och träna dessa förmågor hos elever med specifika matematiksvårigheter. Hjälpmedlen valdes ut genom en mindre undersökning hos speciallärare och specialpedagoger och analyserades genom ett verktyg som togs fram baserat på specialpedagogiska skolmyndighetens rekommendationer för elever med matematiksvårigheter. Resultatet visar att båda hjälpmedlen kan användas för att utveckla elevernas förmåga inom matematikämnet, men att Nomp anses som det mest lämpliga i grundskolan, då det är anpassat för en mer grundläggande nivå där elever med dessa svårigheter oftast fastnar.

  I diskussionen lyfts frågor kring vikten av en helhetssyn på undervisningen för att utveckla elevernas förmågor. Det framkommer där, att även om digitala hjälpmedel kan hjälpa till att motivera eleverna genom att de får en mer positiv självbild genom att de lyckas, så är det pedagogernas stödjande insatser och undervisningens upplägg som helhet som väntas ge störst effekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Grahn, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Kritiska implementeringsaspekter vid formativ bedömning i matematik, åk 4-6.: -En kvantitativ studie om matematiklärarens upplevelse av tre implementeringsaspekter inom formativ bedömning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study will problematize formative assessment based on the three most prominent critical implementation aspects that previous research has highlighted. The three implemental critical aspects that this study will examine are teachers’ perception of lack of expertise, lack of time and instrumental use of documentation. The survey was conducted in a medium-sized municipality in Sweden. 27 mathematic teachers answered a questionnaire survey with the aim to clarify whether the teachers in the investigated area are experiencing the implementation problem or not. The result shows that a large part of the investigated mathematical teachers don´t use formative assessment, as they experience lack of competence and lack of time to implement formative assessment. Another result is that the teachers uses documentation of students´ performances in an instrumental way. Which may be because the teachers to a large extent felt that they had poor knowledge of formative assessment and its implementation, even though a large part was educated in the assessment form. This study can help to highlight a possible educational need, and help mathematic teachers to increase knowledge about the three critical implementation aspects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Grahn, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Platsens betydelse för utomhuspedagogik i biologi: En jämförande studie om hur skolgården och dess närhet till skogsområden kan påverka implementeringen av utomhuspedagogik i biologi2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur verksamma biologilärare i mellanstadiet beskriver hur skolgårdens närhet till skogsområden påverkar deras implementering av utomhuspedagogik i biologi och hur de upplever undervisningsformen. En skolgård som med ett kort gångavstånd har tillgång till skogsområden jämförs med en stadsbaserad skola utan nära tillgång till skogsområden. Studien är av kvalitativ art och empirin har samlats in genom fyra semistrukturerade intervjuer. Analysen gjordes genom en innehållsanalys med hjälp av ramfaktorteorin. Undersökningen gjordes i en medelstor kommun i Sverige. Resultatet visar framförallt att bristen på växtlighet och närhet till skogsområden utgör ett fysiskt hinder på Stadsskolan om de vill undervisa naturnära biologi, så som att undersöka växter och organismer. Därför fokuserar Stadsskolans biologilärare sin undervisning på kropp och hälsa medan Naturskolan fokuserar mer på naturnära biologi. Båda skolorna upplever att utomhuspedagogik i biologi är en positiv undervisningsaspekt eftersom elever får andas frisk luft, byta miljö från klassrummet och att de får röra sig och jobba socialt på ett annat sätt än vid klassrumsundervisning. Resultatet visar även att biologilärare använder närliggande skogsområden till sin undervisning i större utsträckning om hen är förtrogen till området. Studien kan bidra till att synliggöra eventuella behov av schemaändringar och transport så att elever får uppleva, undersöka och vistas i natur trots att deras skola ligger långt ifrån skog och natur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Gustafsson, Birgit
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Algebrasvårigheter ur elev- och lärarperspektiv: Om hinder i lärandesituationer och utmaningar i undervisningssituationer2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för algebrasvårigheter sett ur elevperspektiv och lärarperspektiv. För att studera detta har tre övergripande frågeställningar formulerats;

  - Vilka hinder för eleverna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i lärandesituationer?

  - Hur kan dessa hinder för eleverna överkommas?

  - Vilka utmaningar för lärarna kan identifieras då kända algebrasvårigheter behandlas i undervisningssituationer?

  Fyra delstudier har genomförts och skapat underlag för att besvara dessa frågor.

  För att undersöka hinder för elever i lärandesituationer fick 37 elevgrupper diskutera några problemlösningsuppgifter i delstudie 1 och 2. Diskussionerna analyserades med avseende på övergångar mellan olika representationsformer i uppgifterna.

  I analyserna av övergångarna mellan olika representationsformer kunde flera hinder observeras. Bland annat tolkar eleverna variabler som enheter och har stora problem med det osynliga multiplikationstecknet i uttryck som t.ex. 5x. Eleverna kommer förbi dessa hinder genom att de diskuterar uppgiften med varandra. De ställer undersökande frågor till varandra och överför bland annat den algebraiska symbolskriften till naturligt språk vilket leder dem förbi dessa hinder. Läraren har dock en avgörande roll för att de ska kunna passera dessa hinder.

  För att undersöka utmaningar för lärare i undervisningssituationer analyserades lärares frågor i helklassgenomgångar med avseende på algebrasvårig-heter i delstudie 3 och i delstudie 4 analyserades hur sex grupper av lärarstudenter diskuterade och bedömde algebrasvårigheter i fem elevlösningar. Resultatet visar att lärarna ställer mest slutna frågor på lägre nivå i relation till de flesta algebrasvårigheter. Däremot var ca hälften av frågorna öppna då algebrasvårigheten kring algebraisk problemlösning behandlades.

  Resultatet om bedömning av algebrasvårigheter visar att lärarstudenterna inte diskuterade algebrasvårigheterna i uppgiften i någon större utsträckning.

  Som helhet visar mina studier att ur elevperspektiv så möter eleverna hinder då de löser algebraiska problemlösningsuppgifter. Både högstadie- och gymnasieelever har problem att förstå betydelsen av variabler och det osynliga multiplikationstecknet i t.ex. 5x. Ur lärarperspektiv så visar studierna att lärarna ställer olika typer av frågor beroende på vilken algebrasvårighet som behandlas. I bedömningssituationer diskuteras algebrasvårigheterna endast till en liten del. I avhandlingen diskuteras olika möjliga orsaker till resultatet samt ges didak-tiska implikationer om vad som behöver prioriteras i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  BirgitGustafsson_Thesis
  Download full text (pdf)
  Omslag
 • 37.
  Gustafsson, Birgit
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  How secondary school students make meaning of algebraic signsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 38.
  Gustafsson, Birgit
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Teachers questioning in relation to algebra challenges in secondary school: What may characterise these questions?Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 39.
  Gustafsson, Birgit
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  The role of a general analytic rubric in the scoring process: Student teachers' use of a general analytic rubric when scoring pupils' mathematics problem-solving solutionsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 40.
  Guthu, Elisabeth
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  ”Men när man dansar kommer det in fast man inte vet”: Estetiska lärprocesser i NO-undervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur elever skapar mening och förståelse i NO-undervisningen genom estetiska lärprocesser. För att försöka svara på detta har två lektioner observerats i en årskurs fyra och eleverna har intervjuats två gånger. Först observerades en lärarledd lektion i klassrummet sedan observerades en lektion som leddes av en danspedagog. Ämnet som bearbetades under båda lektionerna var fotosyntesen. Efter varje lektion intervjuades eleverna enskilt. Det insamlade materialet analyserades utifrån en praktisk epistemologisk analys för att synliggöra hur eleverna skapade mening genom de estetiska uttrycksformerna. Analysen har sin utgångspunkt i Deweys pragmatiska tankar och teorier om estetiska erfarenheter samt även Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande. Resultatet av studien visar att de estiska inslagen i NO-undervisningen hjälpte eleverna att skapa mening och förståelse för det naturvetenskapliga ämnet som de arbetade med. Genom dansen kunde eleverna förkroppsliga kunskapen om fotosyntesen och göra den till sin egen och på så sätt skapa mening åt ord som de upplevde som svåra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Hasselblad, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra: En kvalitativ studie av lärares uppfattning kring elevers svårigheter ur ett sociokulturellt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare hanterar olika svårigheter i samband med sin undervisning om jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och årstidsväxlingar med inriktning på årskurserna 1–3. Denna studie bygger på intervjuer av sex lärare och deras svar har analyserats. Detta är viktigt för att kunna besvara studiens syfte. Resultatet visar att lärare ser flera svårigheter i elevernas förståelse för himlakropparnas rörelser. För att hantera dessa svårigheter arbetar pedagoger med flera metoder och tillvägagångssätt till exempel tematiskt arbete och med konkreta material.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Hofberg, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Meningsskapande och vardagserfarenheter i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av meningsskapande i matematik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematikundervisningen är ofta abstrakt och upplevs som svår får många elever att förstå. Denna studie syftar till att undersöka hur en undervisning, där elevens meningsskapande av matematiken används och hur matematiken kopplas till elevernas vardagserfarenheter. Studien undersöker även vad aktiva lärare, åk 4-6, i matematik anser som en meningsskapande undervisning som kopplar till elevernas vardagserfarenheter. Till bas för studien ligger sju stycken semistrukturerade intervjuer från olika skolor i Västernorrlands län. Studien visade att flera av lärarna använder elevernas intressen och tidigare erfarenheter när de undervisar. Något som också framkom i studien är att den faktor som lärarna anser vara viktigast i matematikundervisningen är att eleverna tycker det är roligt och att de finner ett intresse för ämnet. Tanken med studien är att bidra till att kunna ändra matematikundervisningen för att kunna öka elevers förståelse för ämnet och bryta en trend som efter många år av sjunkande resultat äntligen är på väg uppåt igen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Hofberg, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Undervisning av biologi utomhus: Elever i årskurs 4-6:s erfarenheter av utomhusvistelse2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utomhusundervisning är ett undervisningssätt som blir allt mer omtyckt av lärare, och har visat sig ha en positiv inverkan på elevers kunskap om biologi. Trots att studier visat på flera positiva aspekter med undervisning utomhus så används det endast i mindre skala av lärare över Sverige. Denna studie syftar till att undersöka om elevers tidigare erfarenheter av att vistas utomhus påverkar deras sätt att uppfatta, och förmåga att ta in det lektioner utomhus är menade att visa. Som grund till studien ligger tre stycken semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer med fyra stycken mellanstadieelever i varje grupp. Studien visade på att de elever som har tidigare erfarenhet av att vistas utomhus tar till sig utomhusundervisningens lektioner i större utsträckning än de elever som inte har samma vana av att vara ute. Men även att när eleverna är utomhus så är de ofta det tillsammans med någon eller några, vilket i sin tur gynnar elevernas kunskapsinhämtning, genom att eleverna då kan befinna sig i den proximala utvecklingszonen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Högberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  ”Först är det bara en knopp och sen växer det till lite blad och sen kommer blomman”: - En fallstudie om vilka förkunskaper elever i årskurs 2 har om växters livscykler2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka elevers förförståelse kring växters livscykler samt hur eleverna uppfattar undervisningen om växter i skolan. I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod med intervjuer av sjutton elever i två stycken parallellklasser i slutet av årskurs 2. Under bakgrunden belyser jag tidigare forskning kopplat till grundskolans styrdokument som tydliggör att elever i slutet av årskurs 3 ska ha kunskaper om ”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider” (Skolverket, 2018:149). Det sociokulturella perspektivet har använts för att analysera data. Resultatet i studien visade dels att eleverna redan i årskurs 2 har kunskaper kring växters liv, de kan beskriva med sina ord hur en växt ser ut när den är ny fram tills det att den vissnar. Resultaten visar även att mycket av de kunskaper som elever uttrycker under intervjuerna tycks komma ifrån andra inlärningsmiljöer än skolan. Elever i årskurs två har redan kunskap om begrepp, däremot uttrycker de sig inte alltid korrekt men tydligt är att de har viss förståelse som bör byggas vidare på i undervisningen inom det naturvetenskapliga ämnet.

 • 45.
  Jaldemark, Jimmy
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson Bergström, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  von Zeipel, Hugo
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Westman, Anna-Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Wearable technologies as a research tool for studying learning: The application of spy glasses in data collection of children's learning2019In: Handbook of mobile teaching and learning / [ed] Yu Aimee Zhang, Dean Cristol, Springer, 2019, 2Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter discusses the potential that wearable technologies have for studying and understanding how people learn. In particular, the focus is on how spy glasses can be used as a tool for collecting data from educational situations. The chapter report from two different cases performed by the authors in which spy glasses were used, including considerations made from a methodological point of view. From the first case a conclusion is that spy-glass recording made it possible to closely follow teaching and learning during science labwork and find specific elements not found in video data from ordinary video cameras. The second case reports on valuable information about how the motivation for learning works in young children. Drawing further from these studies, the study elaborate on themes that arise as central to video research: ethics, technology and methodology as well as selection and analysis. The chapter discusses a transformation in how childhood is considered in relation to new technology. Here children are seen as more active and participatory in the shaping of their own childhoods. This can also result in developing new research methods in order to understand and visualise the child’s perspective, and using wearable technologies could certainly be one of these areas. In other words, it is a unique perspective when participants are co-creators of research studies. This implies important future work ahead, developing and applying wearable technologies for education and educational research.

 • 46.
  Johansson, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Kilhamn, Cecilia
  Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM, Göteborgs Universitet.
  Grade 6 teachers’ objectification of the algebra discourse2019In: Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Graven, M., Venkat, H., Essien, A. & Vale, P, Pretoria, South Africa: PME , 2019, Vol. 4, p. 51-51Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In tackling the well-known challenges of learning algebra, Sfard (2008) highlights the need for objectification of mathematical discourse. Teachers can support students in this objectification by modelling the discourse they want students to develop (Sfard, 2016). Our study uses Sfard’s (2008) definition of objectification in order to analyse grade 6 teachers’ algebra discourse. The purpose is to understand if and how objectification occurs in the discourse when algebra is introduced, and how this might influence students’ understanding of algebra. Data consist of video recordings from three Swedish teachers’ introductory lessons in algebra with 12-year old students, with four consecutive introductory algebra lessons for each teacher. The recordings are from a larger international video study. Teachers’ discourse about algebraic entities was analysed concerning word-use, visual mediators, routines, and endorsed narratives (Sfard, 2008). Preliminary results show that there were mainly three algebraic entities that were in focus in the lessons, described as equations, expressions and variables. Generally, we note that as more formal algebraic symbols were introduced and used by two of the teachers, the more objectified became their discourse. This objectification did not occur in the third teacher’s discourse, which lacked an early introduction of formal symbols. This could imply that symbols reinforce objectification. Particularly, the progression of the objectification process concerning expressions was very prominent over the course of one teacher’s four lessons. The word use clearly changed from treating the introduced symbols as processes, where an expression was “to describe something with the help of a variable”; to objects, where an expression was “a system of symbols” that “could be used in an equation”. A more comprehensive discussion of the results, including routines and endorsed narratives, will be included in our presentation.

 • 47.
  Johansson, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Oskarsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Nyström, Peter
  NCM, Göteborgs Universitet.
  Fysikbegreppets flyktighet: En konsekvens av kursplaneförändringar?2019In: Från forskning till fysikundervisning: Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik / [ed] K. Stolpe, G. Höst, & A. Larsson, Linköping, Sverige: Linköping University Electronic Press, 2019, p. 33-46Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  TIMSS Advanced är en internationell studie om gymnasieelevers kunskaperi avancerad matematik och fysik. Studien har genomförts tregånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit alla tre gångerna.Resultaten från senaste studien visade att svenska gymnasieeleverpresterade bättre i matematik men sämre i fysik jämfört med resultatenfrån 2008. Normalt brukar prestationerna i matematik och fysikföljas åt och det är därför intressant att undersöka tänkbara orsakertill de försämrade fysikresultaten. Resultatet visar för det första på försämraderesultat på uppgifter som tidigarelagts i undervisningen närde nya ämnesplanerna i fysik infördes 2011 och för det andra på försämraderesultat på uppgifter som mäter begreppsbildning i fysik.Detta kan tyda på att eleverna hade glömt områden som behandlades iundervisningen året innan provet gick, men kan också tyda på att elevernaskunskaper var alltför ytliga. Slutsatsen blir att man tydligarebör studera vad som händer när kurser och kursinnehåll förändras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Johansson, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Österholm, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education. Umeå universitet, Umeå.
  Objectification of upper-secondary teachers’ verbal discourse in relation to symbolic expressions2019In: Journal of Mathematical Behavior, ISSN 0732-3123, E-ISSN 1873-8028, Vol. 56, article id 100722Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research literature points to the importance of objectification when learning mathematics, and thereby in the discourse of mathematics. To increase the field's understanding of aspects and degrees of objectification in various mathematical discourses, our study uses the combination of two sub-processes of objectification in order to analyse upper-secondary teachers’ word use in relation to any type of mathematical symbols. Our results show that the verbal discourse around symbols is very objectified. This can put high demands on students understanding of their teacher, since it might be needed that the students have reached a certain degree of objectification in their own thinking in order to be able to participate in a more objectified discourse. The results also show that there exist patterns in the variation of the degree of objectification, in particular that the discourse tends to be more objectified when more familiar symbols are used. This exploratory study also reveals several phenomena that could be the focus of more in-depth analyses in future studies. 

 • 49.
  Kihl, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Hur praktiskt arbete kan inverka på årskurs 1 elevers lärande om naturvetenskapliga begrepp.: - En kvalitativ studie i grundskolans tidigare år.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på om det finns några skillnader mellan elever i lågstadiets kunskapsutveckling utifrån varierade undervisningsmetoder i kemiämnet. Tidigare forskning visar på det praktiska arbetets många fördelar i samspel tillsammans med andra. Skolan behöver erbjuda en undersökande och utforskande miljö, samtidigt som eleven själv får uppleva, observera, beskriva, reflektera och jämföra världsliga ting. Det är när eleven får använda alla sina sinnen som förståelsen för naturvetenskapliga begrepp utvecklas. Dock menar tidigare forskning också på att den praktiska delen inte automatiskt leder till den teoretiska delen. Därav besitter läraren ett stort ansvar över att leda och stötta eleven att få förståelse för kopplingen mellan det praktiska görandet och uppgiftens syfte. Det har därför varit intressant att ta reda på om praktiskt arbete kan generera större förståelse och djupare kunskap för naturvetenskapliga begrepp, än om eleverna enbart få ta del av en film. Denna fråga har undersökts i en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer tillsammans med 20 elever. Dessa 20 elever har i enskilda intervjuer fått uttrycka sina kunskaper för utvalda naturvetenskapliga begrepp före och efter genomförd undervisning. Utifrån intervjuerna var det intressant att ta reda på samtliga elevers eventuella progression utifrån den undervisningsmetod som de erbjudits. Vidare delades eleverna in i två lika stora grupper, där den ena gruppen erbjöds praktiskt undervisning, medan den andra enbart fick se en film som bearbetade samma begrepp. De elever som erbjöds praktisk undervisning, grundades på de experiment som nämns i filmen. Som stöd att undersöka elevernas lärande utgick studien från ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv. En intressant faktor som framkommit i studien är hur praktiskt arbete i samspel med andra individer kan stötta eleven att såväl tillägna sig kunskaper och förståelse, samtidigt som det också stöttar eleven att reda ut eventuella missförstånd gällande begreppen. Resultatet visar därav på att elever som undervisats praktiskt utvecklar djupare kunskaper. Dock tycks individens förutsättningar utifrån egna erfarenheter påverka hur väl förståelsen för naturvetenskapliga begrepp kan tillägnas. Då studiens resultat enbart baseras på en elevgrupp, kan resultatet inte generaliseras. Det skulle då behövts fler undersökningar med liknande undervisningsmetod, utifrån andra naturvetenskapliga begrepp, samt utifrån genus och skolor med andra inriktningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Käller, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Mathematics and Science Education.
  Singaporemodellen: En kvalitativ studie kring lärares erfarenheter av Singaporemodellen i matematikundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska traditionella matematikundervisningen utgår ofta från matematikböckerna och är till stor del uppgiftsstyrd. Ett alternativ till denna undervisning är Singaporemodellen, där lärarnas uppgift är att skapa en djupare förståelse för begrepp och centrala områden inom matematiken. Detta sker genom ett konkret–visuellt–abstrakt arbetssätt, baserat på kommunikation och reflektion. Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter av Singaporemodellen i svensk matematikundervisning, vilka för- respektive nackdelar modellen bär med sig, samt hur lärarna beskriver elevernas inställning till matematikämnet efter användning av Singaporemodellen. Undersökningen är en kvalitativ studie, baserad på semistrukturerade intervjuer med fem lärare som använder Singaporemodellen i undervisningen idag. Resultatet visar att elever som arbetar kontinuerligt enligt Singaporemodellen har en mer positiv inställning till matematikämnet och att elever med svårigheter gällande matematikinlärningen har lättare att följa med i undervisningen. Slutsatsen i stora drag är att Singaporemodellen har en positiv inverkan på matematikundervisningen enligt de intervjuade lärarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 87
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf