miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1460
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Apelgren, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hedberg, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Utan kontext blir språket komplext: – speciallärares/specialpedagogers arbete med barn som har en språkstörning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur speciallärare och/ eller specialpedagoger arbetar metodiskt med att stötta och stimulera barn som är språksvaga. Vi har genomfört sju observationer och fyra intervjuer utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, med syftet att få en så tydlig inblick som möjligt i speciallärarens yrkesroll. Uppsatsens analysdel har delats in i fem rubriker: Det förebyggande arbetet, Speciallärarens arbete och didaktiska metoder, Specialpedagogiska lärmiljöer, Organiseringen av specialpedagogsiska insatser samt Speciallärarens dilemman. Utifrån en fenomenologisk ansats har försök gjorts för att skapa en förståelse över hur specialläraren upplever sin arbetsroll. Därför har det varit intressant för oss att ta del av hur specialläraren arbetar via observation samt lyssna till deras egna erfarenheter under intervjuerna. Resultatet visar att specialläraren och specialpedagogen arbetar utifrån flera olika inlärningsmetoder för att kunna främja barns språkutveckling. De metoder som speciallärarna och specialpedagogen främst använde sig av var Tidig intensiv läsning (TIL- metoden) samt inlästa läromedel.

 • 52.
  Arnell, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lundbäck, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fri lek på fritids: - Fritidspedagogers uppfattningar om fri lek inom fritidshemmets verksamhet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skolverket (2014) har leken en central plats i fritidshemmets verksamhet och bidrar till att skapa meningsfullhet för eleverna. Barn leker för att bearbeta upplevelser och träna sig inför livet och de leker oavsett livssituation. Studiens syfte är att undersöka, beskriva och redovisa ett antal fritidspedagogers uppfattningar om fri lek inom fritidshemmets verksamhet. Denna uppsats är skriven utifrån kvalitativ metod med inspiration av den fenomenografiska metoden, där intervjuer har använts för att samla in data utifrån syfte och frågeställningar. I vår studie har vi intervjuat sju stycken fritidspedagoger, varav två intervjuer är gjorda via e-post. Resultatet visar att fritidspedagogerna anser att den fria leken är en viktig del av fritidshemmets verksamhet där barnen tränar sig på det sociala samspelet och tillsammans lär sig inför livet.

 • 53.
  Arnlund, Jessika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En kvalitativ studie av förskolans miljö: Betydelsen av materialets placering för barns val av lek2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 54.
  Aronsson, Agnetha
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Olsson, Marika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Implementering av en arbetsmetod på Arbetsförmedlingen: - En kvalitativ studie om kompetensutveckling för arbetsförmedlare och socialkonsulenter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet arbetslösa ungdomar har blivit ett stort samhällsproblem. Tidigare forskning har visat att ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden i unga år riskerar ett socialt och ekonomiskt utanförskap som ju längre tiden går blir allt svårare att övervinna. I denna studie har sex personer intervjuats som arbetar med en ny arbetsmetod för att hjälpa ungdomar in i arbetslivet. Studiens syfte var att beskriva, analysera och tolka arbetsförmedlares och socialkonsulenters upplevelser av kompetens i förhållande till en ny arbetsmetod. Den fenomenologiska metoden användes för att få en uppfattning kring fenomenet. Intervjuerna var av kvalitativ karaktär och användes för att ta del av respondenternas upplevelser. Med hjälp av ett sociokulturellt och kognitivt perspektiv på lärande analyserades och kategoriserades dessa upplevelser. Resultatet visade att respondenterna fått otillräcklig information angående implementeringen av den nya arbetsmetoden och de upplever att deras kompetens inte har utvecklats av den.

 • 55.
  Aronsson, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur används högläsning i förskolan?: En kvalitativ undersökning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 56.
  Arvidson, Catarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis 14 gender pedagogues’ stories about power and control are described and analysed. Here the term gender pedagogue refers to educators who have participated in further training in gender and gender equality studies. The training programme was the result of an initiative taken by the former Social Democratic government. The intention of the government was that those who participated in the training programme would then work as resource persons in the work for gender equality in preschools and schools (Frånberg, 2010; Regeringen, 2001a, 2001b; Wahlgren, 2009). The purpose of this study is to describe and analyse the gender pedagogues’ access to power and control in work for change. The theoretical framework chosen for the study consists of Basil Bernsteins concepts classification and framing (Bernstein, 1977, 2000) and Hildur Ve’s (1999a, 1999b) use of the concepts technical limited rationality and care work rationality. The empirical evidence is based on observations in a seminar series on gender issues and semi-structured interviews. The results of the interviews are presented as stories which have been created in the interplay between the gender pedagogues and the interviewer. One conclusion that can be drawn from the stories is that power relations and gender patterns on many different levels influenced the possibilities of the gender pedagogues for power and control. Power and control in the relation between technical limited rationality and care work rationality is expressed in different ways. It is seen in the possibilities and descriptions of resistance and difficulties. Resistance and difficulties depended, according to the gender pedagogues, on the differences between their own view of knowledge and that of others. If gender and gender equality was not considered to be an important area of knowledge, possibilities for power and control decreased.

 • 57.
  Arvidsson, Karolina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kurzawa, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolans lekmiljöer: Hur barns lek påverkas av pedagogers utformning av rum och material2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Arwidson, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat: Möjligt samband mellan elevers fysiska aktivitet och deras skolresultat2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose of this systematic literature review was to examine whether physical activity can improve school performance of students. Systematic literature metod was used to examine previous research in the area, to find any association between physical activity and improved school performance. 39 of 700 articles were first included to be further examined, where 8 articles finally considered to be most relevant to this study. Analysed results of included articles showed that physical activity affect students school performance. The results showed that physical activity is a factor that likely affect students school results with neutral or positive outcomes. Few indications showed negative associations between physical activity and school performance. Analysed research shows that physical activity can be an important tool to improve students test scores and grades, with significant positive results especially in mathematics and english.

 • 59.
  Asbelani, Sarah
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Edlund, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ledarskap: Elevers uppfattningar kring ledarskapsstilar i undervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna åstadkomma ett bra ledarskap bör ett bra vägledande infiltreras, att leda elever

  till att lyckas uppnå det som förväntas av dom. Det kräver en förmåga att urskilja vilka

  resurser eleverna kräver av ledaren. En bra ledare behöver därför både leda gruppen mot

  lärande och upprätthålla ordning i undervisningen. Mycket litteratur om ledarskap i

  undervisningen behandlar ledarskap utifrån lärarens perspektiv. Råder det samsyn mellan

  vuxna och unga vuxna på vad ett bra ledarskap innebär? Vår studie ämnar att belysa elevers

  perspektiv för ett bra ledarskap i undervisningen. Vi har i studien undersökt

  gymnasieelevers uppfattningar kring ledarskap utifrån fyra omtalade ledarskapsstilar:

  Demokratiskt ledarskap, auktoritärt ledarskap, låt-gå ledarskap och situationssanpassat

  ledarskap Vår kunskapsöversikt behandlar tidigare forskning kring ämnet samt adekvat

  studentlitteratur. Studien har gjorts på 66 elever från två gymnasium. Insamling av empiri

  har gjorts genom enkäter som presenterat olika scenarion hur läraren som ledare hanterar

  undervisningen i givna situationer, vilka har konstruerats efter våra valda ledarskapsstilar.

  Resultatet har presenterats dels i diagram där svarsfrekvensen för varje scenario går att

  utläsa, samt i fyrfältstabeller för att kunna åskådliggöra de sammanlagda värdena av

  respektive ledarskapsstils olika scenarion. Resultatet visar hur en variation av ett

  demokratiskt- och situationsanpassat ledarskap utifrån kontexten i undervisningen tenderar

  att vara en gynnsam ledarskapsstil

 • 60.
  Asplund, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Lärarnas ledarskap - elevernas självkänsla: En intervjustudie om hur några lärare i sin roll som ledare anser sig stärka elevernas självkänsla2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie, som behandlar lärares ledarskap och elevers självkänsla. Syftet är att genom intervjuer tolka, analysera och beskriva hur några lärare genom sitt ledarskap anser sig stärka elevernas självkänsla. Metoden som användes var personliga intervjuer med halvstrukturerade frågor med fem lärare verksamma på tre olika skolor i årskurs 1-5. Resultat blev att lärarna genom sitt ledarskap ansåg sig stärka elevernas självkänsla. I första hand genom att uppmuntra prestationer men de ansåg sig även beakta de emotionella aspekterna då de ser varje enskild elev, respekterar deras integritet och bekräftar dem för den de är.

 • 61.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande2018 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 62.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Institutionaliserat utanförskap på svensk arbetsmarknad2016In: Makt och inflytande i arbetslivet / [ed] Margaretha Holmqvist, Stockholm: Premiss förlag, 2016, p. 196-219Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 63.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism: En intervjurapport om lärandemiljöer med både formell och dold inkludering, segregering och exkludering på ett sjukhus och i en bilfabrik2011Report (Refereed)
 • 64.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Processer av gränsdragning, socialt samspel och identitetsskapande i olika SKISS-projekt2011In: SKISS - konst, arbetsliv, forskning / [ed] Anders Widoff, Stockholm: Konstfrämjandet , 2011, 1, p. 124-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 65.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The complexities of leisure-time center staff’s leadership in the leisure-time center learning environment2018In: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, Vol. 5, no 1, article id 1451670Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies leisure-time center staff (L-tCS) leadership based on the concepts of leadership perspective and leadership style. The purpose is to understand how L-tCS describe their work in terms of leadership in the didactic room by answering the following open-ended question in an online survey: How would you describe your leadership in the learning environment? The study was carried out through an analysis of 355 responses, and the analysis was based on previous research on the relationship of frame factors to the learning environment. The findings demonstrate, firstly, that there are often frame factors with negative effects on the work climate and that limit the L-tCS’s capacity to vary their leadership and, secondly, that the L-tCS use widely different leadership perspectives and leadership styles. The choice of a specific perspective or a possible shift between different perspectives helps the staff to define the current situation from a specific point of view.

 • 66.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The complexities of leisure-time teachers’ leadership in the leisure-time center learning environment2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper, studies leisure-time center staff (L-tCS) leadership based on the concepts of leadership perspective and leadership style. The data is based on 355 responses to one open-ended question in an online survey. The findings demonstrate firstly, that there are often frame-factors having negative effects on the working climate as well as limiting the L-tCS’s capacity to vary their leadership, secondly, that the L-tCS use widely different leadership perspectives and leadership styles. The choice of a specific perspective or a possible shift between different perspectives helps the staff to define the current situation from a specific point of view. 

 • 67.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Teachers’ Leadership in the Didactic Room: A Systematic Literature Review of International Research2016In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 10, no 3, article id 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study deepens our knowledge about research on leadership in the didactic room, i.e., the framing of the current teaching situation, regardless of its location. The objective was to (a) identify and classify patterns and trends concerning teachers’ leadership in the didactic room from 1980 to 2013, (b) compare and discuss the findings, and (c) point to a future research agenda. The method is a systematic literature review (SLR) with a quantitative and qualitative content analysis. The results revealed that half of the research on this topic was performed from 2006 to 2013. The results also show that teachers’ leadership appears to be a Western phenomenon that is becoming increasingly relevant in our time. Two issues could be linked to this leadership: the unclear boundaries between different types of leadership and confusion about teachers’ personalities and leadership styles. This underlines the importance of contextual and situated didactic strategies and flexible leadership styles in the didactic room. Even if this study shows that an awareness of different didactic aspects exists concerning teachers’ leadership, a comprehensive approach to designing studies that incorporate the didactic complexities is lacking. 

 • 68.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ekelund-Book, Teresia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Utilization of Consultant Doctors’ Competence and Impact on Perceived Psychosocial Work Environment: A Pilot Study2017In: Health, ISSN 1949-4998, E-ISSN 1949-5005, Vol. 9, p. 189-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Work agencies that assign temporary jobs to doctors and nurses are becoming an increasing phenomenon. Aim: The purpose of this pilot study was to explore how consultant doctors (CDs) experience their competence as utilized in practice and what impact this has on their perceived psychosocial work environment. Methods: The findings are based on 11 interviews with CDs working on consultancy assignments in Norway. The CDs were all specialists in fields such as general practice, psychiatry, anesthesia, gynecology, orthopedics, and otolaryngology. Results: The competence that the CDs contributed to their hosting work organization was interpreted differently based on whether the consultant played an active role in the psychosocial work environment and also depended on the doctor’s specialty. Not being integrated into the hosting work organization enhanced the feeling of exclusion and the idea that little or no room was available to contribute one’s competence. Most of the CDs experienced their competence as being utilized to a certain extent, which strengthened their work satisfaction and feeling of playing an active role in the psychosocial work environment.

 • 69.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Supervisors' utterances in online supervision of first-year students dissertations2012In: Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012 / [ed] Hodgson V, Jones C, de Laat M, McConnell D, Ryberg T & Sloep P, 2012, p. 136-143Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  While offline supervision is comprised of physical social clues, verbal communication, and drafts of texts, online supervision mainly focuses on written communication and electronic drafts. Participating in online supervision probably sets other requirements regarding clarity in the utterances of the supervisor. In online student supervision, it helps if supervisors are aware of differences in how their utterances of drafts are interpreted by students. Earlier research of supervision in online education has overlooked these differences in qualities of utterances. A problem that arises out of this omission is a deemphasizing of the quality in the social interplay between students and teachers in online supervision. A study of differences in written utterances of supervisors pays attention to this overlooking.

  As part of a greater research project of online supervision, the current study expands on earlier studies of the practice of online supervision by focusing on written utterances of supervisors and identifying and analysing differences in their comments on drafts of students’ dissertations. To fulfil this purpose online utterances' of supervisors were analysed. Theoretical ideas of communication and online participation were used to interpret the empirical data. Overall we identify four categories of utterances: comments, points of view, instructions, and questions.

  The preliminary results of the research project implicate the importance of awareness among supervisors in online supervision, particularly on the nature of the utterances they make use of when supervising students' academic writing. Such awareness makes it possible for supervisors to strategically emphasise students 'independence'. That could guide students through their writing by applying a balanced mix of comments, point of views, instructions, and questions. Reaching a balance in online supervisions may be very valuable in the process of supervising dissertation work.

  The preliminary results of the research project of online supervision suggest scrutinising how students perceive supervisor's utterances of their drafts. That task will, together with an analysis of how supervisors perceive their own utterances, be examined more closely in further studies. Those studies could focus on how the dialogue between students and supervisors intersects in drafts of student's dissertation.

 • 70.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Transition between organizations: Unstructured competence transfer between regular and temporary staff in project organized business2015Conference paper (Refereed)
 • 71.
  Augusén, Harriet
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Segerholm, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lokala strategier för mångfald: Delrapport 32008Report (Other academic)
 • 72.
  Auno, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University.
  Berg, GunnarMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.Sundh, Frank
  Metodhandbok för förskolechefer och rektorer2016Collection (editor) (Other academic)
 • 73.
  Auno, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University.
  Bång, Åsa
  Mid Sweden University.
  Lead Teachers - a Swedish reform for developing quality in education and school improvement2016In: Leading education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016Conference paper (Refereed)
 • 74.
  Aveling, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Karlberg, Annsofi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bör vuxna vara delaktig i barns lek?: – Förskollärares uppfattningar om betydelsen av sin egen delaktighet i barns lek.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 75.
  Axelsson, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ohlsson, Madelene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att bli unik men ändå alla andra lik: En studie om barns identitetsutveckling i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 76.
  Backlund, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jönsson, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hur ser barn i fritidshem på sina sociala relationer?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur barnen ser på sina sociala relationer. Detta genom att göra fokusgruppsintervjuer med barn i åldrarna 6–10 år inskrivna vid fyra olika fritidshem. Undersökningen grundas på en kvalitativ metod som har till syfte att synliggöra deltagarnas varierande och gemensamma uppfattning om ämnet. Med utgång ifrån vad tidigare forskning behandlat konstruerades olika diskussionsteman som stöd vid våra fokusgruppsintervjuer. Resultatet i vår undersökning påvisar att de sociala relationerna har en övergripande betydelse i flera sammanhang. Detta grundar sig bland annat genom att barnen hänvisar till situationer som har anknytning till miljöer i skolan, på fritids och hemma. Barnen beskriver i samband med intervjuerna att de har olika syn på sina relationer beroende på hur nära relationen är mellan individerna. I undersökningen framgår det också att barnen idkar ett intensivt relationsarbete som kan innefatta att barnen ibland upplever kränkande behandling. Detta kan till exempel visa sig genom att individer som utesluts ur gemenskapen upplever nedsättande kommentarer, blir sviken av kompisar, samt inte få vara med och bestämma i situationer med kompisar eller kamrater. Resultatet i denna studie belyser även att barnen i vissa avseenden ser vuxnas position som ett stöd i vissa sammanhang, men de kan också utgöra ett motstånd till deras inflytande och delaktighet i de sociala sammanhangen.

 • 77.
  Backman, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barns lärandemiljöer och miljöarbete i förskolan: Pedagogers uppfattningar om barns skapande av lärandemiljöer i förskolan och miljöarbetetutifrån förskolans förutsättningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 78.
  Backström, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lära ute!: Intervju- och observationsstudie om förskollärares uppfattning om barns lärande utomhus2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att undersöka vad några förskollärare anser och uppfattar att det finns för möjligheter till barns lärande utomhus. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. Det empiriska materialet delade jag in i olika kategorier för att kunna redovisa resultatet. Kategorierna blev utomhusvistelsens fördelar, förskollärarens ansvar, miljöns påverkan, lärande situationer utomhus och önskegården. Utifrån dessa kategorier har jag analyserat och diskuterat resultatet utifrån tidigare forskning. Resultatet visar på att förskollärare är medveten om lärandemöjligheter för barn utomhus. Förskollärarna anser att miljön är bra att använda sig av då det oftast fångar hela barnet. Förskollärarna menar att det bara är de själva som kan sätta stopp för vilka möjligheter som finns till lärande utomhus. De anser även att det inte finns något inne som inte går att göra ute. Förskollärarna såg många lärande situationer ute, med hjälp naturen kan de konkretisera en lärande situation för barnen. Matematik, naturvetenskap och motorisk utveckling är några lärande möjligheter de ansåg finnas utomhus.

 • 79.
  Barthelson, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Myringer, Brittmarie
  Lindberg, J Ola
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Experiences on blended learning as an approach in higher education2013In: EDEN 2013 Annual Conference. The joy of learning. Enhancing learning experience. Improving learning quality., 2013, p. 99-Conference paper (Refereed)
 • 80.
  Beckman, Cina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Litteracitetsmiljön i hemmet: En enkätundersökning om föräldrars högläsningsvanor i hemmiljön2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 81.
  Begby, Suzanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Elisabeth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogernas betydelse i förskolebarns inflytande och delaktighet under samling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 82. Bengtsson, Jan
  et al.
  Kaffrell-Lindahl, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pädagogische Generationsbeziehungen zwischen Schule, Familie und Freizeit:: Möglichkeiten und Begrenzungen fuer das Lernen2006In: Uppsats presenterat vid DGfE-Kongress: bildung.macht.gesellschaft. Frankfurt a.M. Tyskland, 20-22 mars 2006, 2006Conference paper (Other scientific)
 • 83.
  Berg, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Klassrums- och skolorienterat ledarskap2012In: Lärare som ledare: I och utanför klassrummet / [ed] Berg, Gunnar m.fl., Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 177-190Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet behandlas vilka krav på lärares ledarskap som faller ut ur  skolans nuvarande statliga styrning.

 • 84.
  Berg, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Ledarskap, skolkultur och skolans uppdrag2012In: Lärare som ledare: I och utanför klassrummet / [ed] Gunnar Berg m.fl., Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 209-228Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlets diskuteras hur kan analyser av skolkulturer och relevanta delar av styrdokument kan vara viktiga delar i hur lärare kan utöva ledarskap även utanför klassrumsarbetet.

 • 85.
  Berg, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Wede, ChristerSundh, Frank
  Lärare som ledare: I och utanför klassrummet2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I bokens 17 kapitel beskriver 19 författare olika perspektiv på hur lärare utövar ledarskap såväl i somutanför klassrummet.

 • 86.
  Berg, Kristin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Frankzén, Monica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Vad är en bild på väggen?: En studie av pedagogers tankar om pedagogisk dokumentation2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Vår uppsats belyser pedagogers förhållningssätt och pedagogers syften med pedagogisk dokumentation. Uppsatsens syfte var att ta reda på, i studien ingående förskollärares tankar, om pedagogisk dokumentation i pedagogisk praktik på förskolan. Fenomenografin har varit vår ansats i undersökningen. Datainsamlingsmetoden vi använde oss av var intervjuer och enkätundersökning. Den teoretiska utgångspunkten har varit ett konstruktionistiskt perspektiv. Reggio Emilias filosofi har också legat till grund i analysen av datamaterialet. Resultatet av vår studie visade sig vara att pedagogisk dokumentation synliggör lärandet. Med det menar vi att pedagogerna i vår undersökning förtydligade lärandet via texter, bilder och reflektion för barnen, pedagogen själv, föräldrarna och verksamheten.  

 • 87.
  Berg, Linnéa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Molberg, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Sagan som språkutvecklande verktyg: En studie om sagans betydelse för förskolebarns språkutvecklingStudent thesis
 • 88.
  Berg, Mathilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Haque, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ska jag leka?: Förskollärares uppfattningar av sitt eget deltagande i barns fria lek2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 89.
  Berggren, Caroline
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Characteristics of Mobile Higher Education Students2015In: ECER 2015, 7-11 September, Hungary: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To enter Higher Education the student sometimes needs to move. What are the characteristics of those who move?

  In the big picture, the direction of the mobility is typically from less populated regions to the urbanised regions (HSV, 2011), and mobility is more common among women than men particularly in the early 20s (SCB, 2011). One explanation for women’s greater likelihood for mobility is that they to a greater extent study at higher education. People with ample resources, such as private means and networks, have traditionally been mobile (Bourdieu & Passeron, 1990). In addition, socially privileged students have been ready to move also when higher education institutions have been within commuting distance from their home, thus to make the best educational choice to gain and reproduce their family capital (Kivinen, et al., 2001). A move to a more prestigious institution or to a more prestigious study programme is less of a hurdle for them, it is even more or less expected (Clayton, Crozier, & Reay, 2009). Among higher education students who are less mobile are young students who still live within the parental home and wish to do so. Less mobile are also the mature students who have a family of their own (Wikhall, 2001). Even though Sweden is considered a gender equal country, women still carry the main responsibility for the family (Holth, Jordansson, & Gonäs, 2012), which clearly restricts their mobility.

  We are interested in a comprehensive understanding of the mobile versus the stationary students. In relation to the dichotomy “movers” or “stayers”, individuals can be grouped into different modalities, a “summation” of different distinguishing characteristics, such as gender, social class, age, and region of origin.

  We are influenced by reproduction theory and intersectionality (Acker, 1990; Bourdieu & Passeron, 1990; McCall, 2005). Those who occupy advantaged positions strive to continue to do so, and mobility can be a mean to recreate or improve the family position.   

 • 90.
  Berggren, Caroline
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gender Perspective on Student’s Choice of Higher Education Institution.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus is on the role of HE students’ mobility to university colleges, if mobility contributes to the replication of gender and class structures in Sweden.

  Higher education has expanded by increasing the number of study places and by incorporating previous colleges, mainly located in provincial centres. The inclusion of such colleges within the ambit of an expanded higher education was meant to be a way of levelling out social class differences 

 • 91.
  Bergh, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Gunnarsson, Britt-Louise
  Hallén, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hägg, Ingemund
  En svensk magister håller2007In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 2 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 92.
  Bergius, Erica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Räcker det att måla en bild?: En studie om hur pedagoger följer upp, ger respons och utrymme för samtal, på elevers bildarbete i skolan.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  

 • 93.
  Bergkvist, Gull-Iréne
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Samtal om texter för ökad läsförståelse: Introduktion av boksamtal i en F-3 skola2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study covers reading comprehension and the introduction of the "Tell me" approach as proposed by Chambers (1993) to a group of teachers in a Swedish F-3 school. Five teachers got to use the method for three weeks and were interviewed before and after the experiment to analyze their current ways of working and reactions to using the method in everyday tutoring. The result from the first interview showed that all of the participants had been using methods to improve the children’s reading comprehension prior to the study, but no one had tried the "Tell me" approach. After trying the method throughout the test period, all of the participants were positive about the methodology and showed an interest in continuing the use of it. Several of the participants also pointed out the children’s positive responses to this way of working with texts.

 • 94.
  Bergkvist, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson Ekholm, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ett lustfyllt sätt att lära!: Förskollärares tankar om hur de arbetar med skapande och den skapande miljön2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 95.
  Berglin, Anna-Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärarens vardag: En kvalitativ studie av lärarens arbetsdag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 96.
  Berglund, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Samlingens betydelse i förskolan: Pedagogers uppfattning kring fenomenet samling i förskolans verksamhet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 97.
  Berglund, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hartford, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Låt oss läsa: En kvalitativ studie om pedagoger och föräldrars tankar om språkutveckling ihem och förskola2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 98.
  Berglund, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jonsson, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Fysisk aktivitet i förskolan”: En studie av pedagogers uppfattning om betydelsen av barns fysiska aktivitet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 99.
  Bergman, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  BUSTER - får jag läsa för dig?: En kvalitativ studie om pedagogers upplevelse av social tjänstehund som pedagogiskt stöd.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sittlärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunnautvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Syftet med denna studie äratt söka förstå på vilket sätt pedagogen upplever den sociala tjänstehund som ettpedagogiskt stöd för elever. Tyngdpunkten i studien ligger i hur pedagogen uppleverdjurassisterad pedagogik som ett relevant stöd, och genom interaktionen kunna relatera tillskolans kunskapsmål. Studien är utförd med en kvalitativ metod, som utgår från min egenförståelse, upplevelse och erfarenhet i att tolka och försöka förstå de effekter som hundensnärvaro kan ge eleven, och kan vara ett relevant stöd. Genom tidigare forskning och dehalvstrukturerade telefonintervjuer som genomförts med pedagoger som arbetar med sinsociala tjänstehund i en pedagogisk verksamhet, har en rad positiva effekter funnits som kankopplas till begreppet pedagogiskt stöd. Resultatet som frambringats indikerar på att hundkan fungera som ett pedagogiskt stöd för elever. Studien har relevans utifrån att djuranvänds i större utsträckning inom framförallt skolan, samt för att verksamheterna ständigtbehöver utveckla och vara öppna för nya metoder och reflektera över hur man kan stöttaelever i att vara delaktiga i lärprocessen för att nå målen. Intentionen är att studien skasynliggöra hundens deltagande i en pedagogisk verksamhet och belysa att hunden kan varaett fungerande stöd där människan inte räcker till. Min förhoppning är att studien är avintresse i synnerhet för de som arbetar med barn samt en inspiration i allmänhet till alla somarbetar med människor.

 • 100.
  Bergman, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mähler, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Företagshälsovårdsanställdas uppfattningar om samtal som metod i stressförebyggande arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi företagshälsovårdsanställdas uppfattningar om samtal som metod i stressförebyggande arbete. Tidigare forskning visar bland annat i vilka situationer som stress kan uppstå, vilka negativa konsekvenser stress kan ha och varför det är viktigt att förebygga- och inte bara behandla stress. Största delen av tidigare forskning som gjorts tycks handla om olika metoder för att behandla stress, därför fokuserar vi i denna studie på hur samtalet kan användas i förebyggande arbete. Genom att intervjua sex personer som alla arbetar med företagshälsovård har vi fått ett resultat som visar att samtalet är en bra metod att använda i stressförebyggande arbete.

1234567 51 - 100 of 1460
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf