miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 1965
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Larsen Ahlfors, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Allas lika värde: Pedagogers syn på relationsskapande2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers syn på goda relationer till elever, vad dessa kan innefatta och hur de bibehålls. Vi har synliggjort detta genom att vi i första hand har observerat, detta låg sedan till grund för formuleringen av intervjufrågor. I denna studie intervjuades sex pedagoger verksamma på fyra skolor, dessa var belägna i en små,- respektive storstad. Tidigare forskning på området visar att det finns en viss problematik i pedagogernas förmedling av värdegrunden. Detta på grund av att värdegrunden innefattar en mängd begrepp som är komplexa och även öppet för diverse tolkningar. Vidare visar även tidigare forskning på att relationsskapandet mellan pedagog och elev till största del är pedagogernas ansvar och det är även i huvudsak deras uppgift att ge elever verktyg för att själva skapa relationer till andra elever. Resultatet av vår studie bekräftar tidigare forskning, nämligen att värdegrunden är svår att anamma och att flertalet pedagoger har olika syn på värdegrundens innebörd. Pedagogerna uttrycker ett gemensamt intresse för pedagogiska diskussioner kring värdegrunden som de i nuläget saknar. En sådan diskussion och ett gemensamt mål skulle enligt pedagogerna generera goda relationer till eleverna.

 • 52.
  ANDERSSON, MARIA
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kreativitet och lärande2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 53.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sundqvist, Charlotta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Organisering av barngrupper –: Förskolechefers uppfattningar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 54.
  Andersson, Marina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Bemötande Pojkar och Flickor, Lika eller Olika?: En intervjustudie om hem- och konsumentkunskaplärares uppfattningar.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolämnet hem- och konsumentkunskap kan kopplas samman med det traditionellt kvinnliga. Vid introducerandet av ämnet var det endast ämnat för flickor och kvinnor, vilket speglade dåtidens samhälle där kvinnor förväntades ta hand om och ansvara för hemmet och barnen. Detta har dock förändrats över tid. Hem- och konsumentkunskap är nu ett ämne där både pojkar och flickor deltar och ges samma möjligheter och förutsättningar att lära om hushållets olika sysslor och ansvar. Denna uppsats ämnar att undersöka hem- och konsumentkunskaplärares uppfattningar om sitt bemötande av eleverna utifrån ett genusperspektiv. Studien undersöker även hur lärarna ser på begreppet jämställdhet och hur det speglar deras undervisning. Fem intervjuer som gjorts med verksamma lärare inom ämnet. Resultat visar att lärarna har en gemensam uppfattning om vad jämställdhet är men hur det speglas i undervisningen varierar. Resultat visar även att samtliga lärare har uppfattningen att de bemöter pojkar och flickor lika.

 • 55.
  Andersson, Martina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Lärares arbetssituation: -en kvalitativ studie av vad  som styr lärares arbete2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete kommer att undersöka vad det är som styr lärares arbete på skolor i dag. Jag har med hjälp av intervjuer undersökt vad som styr lärares arbete och vilka möjligheter och begränsningar de ser i sitt arbete. Att arbeta som lärare i dagens samhälle är ingen enkel uppgift. Man står inför många utmaningar.

 • 56.
  Andersson, My
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ersson, Nina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Får alla barn plats?: Pedagogers uppfattningar av inkludering i förskolan då barngrupperna blir allt större2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Andersson, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vilka metoder använder pedagoger för att elever inom autismspektrumtillståndet ska klara skoldagen?: -ur ett lärandeperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skollagen ska det tas hänsyn till alla barn och elevers olika behov. Barn och elever ska

  få stöd och stimulans så de utvecklas enligt utbildningens mål utifrån sina egna

  förutsättningar. Syftet med denna studie var att beskriva pedagogernas upplevelser i

  undervisningen av elever inom autismspektrumtillståndet. Studiens fokus var att få

  förståelse om hur undervisningen anpassades och underlättade för elever inom

  autismspektrumtillståndet som gick i skolan, ur sex pedagogers perspektiv. Kvalitativa

  semistrukturerade intervjuer genomfördes med respondenter som arbetade i olika skolor i

  södra Sverige. Det framgick att respondenterna hade liknande metoder för arbetet med varje

  enskild elev. Respondenterna poängterade vikten av struktur och individuellt utformade

  arbetsscheman och menade att detta var de viktigaste delarna i arbetet med elever inom

  autismspektrumtillståndet. Respondenterna ansåg att eleverna mår som bäst när de fick en

  lukrativ struktur i vardagen.

  Studien ansågs ha relevans då tidigare forskningar visade att antalet elever inom

  autismspektrumtillståndet ökade. Intentionen var att studien kan synliggöra pedagogernas

  metoder och vara till intresse för de som arbetade med elever inom

  autismspektrumtillståndet.

 • 58.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hellström, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Arbetsplatslärande: En kvalitativ studie om anställdas syn på internutbildning enligtdiscteorin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ökad konkurrens på arbetsmarknaden leder till att företag vill utvecklas i takt med omvärlden. Begreppet kompetens används flitigt i dagens arbetsliv och många företag ser lärande och en ökning av kompetens som en central del i personalens utveckling på arbetsplatsen. Detta sker ofta genom så kallade internutbildningar. Studien är inriktad på sju medarbetares syn på en internutbildning i discteorin. Utbildning i discteorin sägs främja medarbetarnas kompetens och förståelse för andra individer och olika beteenden samt att skapa en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med medarbetare på två olika arbetsplatser har inhämtats. Deras bild och upplevelse av internutbildning i discteorin har framkommit och resultatet visar att det genom utbildning i discteorin skapats en ökad förståelse för olika personlighetstyper och beteenden. Resultatet visar även att trots medarbetarnas ökade kunskaper i discteorin, används inte den nyvunna kunskapen i den utsträckning medarbetarna skulle vilja.

 • 59.
  Andersson, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Sundström, Anette
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Barn som far illa: Pedagogers medvetenhet och handlingsberedskap i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka pedagogers medvetenhet och handlingsberedskap i förskolan kring barn som varit med om traumatiska händelser. För att uppfylla syftet skickades en webbsurvey (enkätundersökning) ut och 31 personer med anknytning till förskolan svarade på den. Resultatet visar att informanterna är relativt eniga om hur de uppfattar traumatiska händelser. De tycks ha olika erfarenheter, både när det gäller upptäckten av att ett barn far illa och hur de gått tillväga. Handlingsberedskap har informanterna förvärvat genom erfarenhet, fortbildning och diskussioner i arbetslaget och de är överens om att aktiviteter som stärker barns självförtroende och självkänsla är ett viktigt led i det förebyggande arbetet. Trygghet, kärlek och omsorg var också viktigt enligt informanterna. Enkätundersökningen visar också att det är omständigheterna som avgör vad informanterna skulle välja att göra eller inte göra när ett barn far illa. Avslutningsvis menar många av informanterna att det är viktigt att agera, även om man många gånger behöver gå försiktigt fram på grund av omständigheterna.

 • 60.
  Andersson Westén, Ronja
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ferm, Denice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers attityder gentemot matematik: En surveyundersökning över vad pedagoger i förskolan har för attityder gentemot matematik2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 61.
  Andersson, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Att tala eller inte tala: En studie om muntlig redovisning i skolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna uppsats behandlar elevers förmåga att tala inför andra människor. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning och har arbetat utifrån två problemformuleringar. Dessa är ”Hur arbetar lärarna för att utveckla eleverna till säkra talare? och Vilken är lärarens personliga inställning till detta område?” Jag valde ut fyra olika lärare som jag sedan intervjuade genom att ställa nio frågor.

  Resultatet av min undersökning blev att två av de intervjuade lärarna anser att eleverna upplever det som positivt och roligt att redovisa muntligt inför sina klasskamrater, det var också dessa lärare som arbetade med de yngre eleverna. Dessa lärare använder sig av olika metoder för att utveckla eleverna inom detta, men framförallt lyfter de fram att det är mängden talträning som är av allra största vikt. De vill att eleverna ska få mycket erfarenhet av att göra muntliga redovisningar. De andra två lärarna, som arbetar med högstadieelever, tycker inte att eleverna ser det som något positivt att redovisa muntligt. Dock poängterar den ena läraren att det finns undantag. Vissa elever ser det som lustfyllt och roligt att berätta vad man har arbetat med. Dessa lärare arbetar även dem i stor utsträckning med att talträna eleverna och varierar sina arbetsmetoder.

 • 62.
  Andreasson, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Zakrisson, Zara
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  same same but different: En studie om samhällsorienterande läroböcker baserad på intervjuer,läroboksgranskning och textanalys.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur läroböcker för de samhällsorienterande

  ämnena historia, religion, geografi och samhällskunskap för grundskolans

  senare år 7-9 framställer en av Sveriges minoritetskulturer, samerna. Syftet med

  studien var att undersöka hur samernas kultur beskrivs i de samhällsorienterade

  läroböckerna i fyra utvalda skolor. Vidare att få en förståelse för hur lärare

  valde ut läroböcker i de samhällsorienterande ämnena för grundskolans senare

  år 7-9. Metoder som användes i studien var intervjuer, läroboksgranskning och

  textanalys. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes med fyra lärare,

  två kvinnor och två män. Läroboksgranskning och textanalys gjordes utifrån de

  läroböcker som användes av de intervjuade lärarna vid respektive skola. I

  examensarbetets inledande del behandlas tidigare forskning om samerna i

  läroböckerna. Studien utgick från styrdokumenten för undervisningen, läroplanen

  Lpo-94 och kursplanerna för de samhällorienterande ämnena. Av intervjuerna

  framgick att dagens läroplaner uppfattas som luddiga och svaga på vissa

  delar, som exempelvis nationella minoriteter. Läroboksgranskningen visade att

  de flesta läroböcker som användes i skolorna inte ger lärare/elever möjlighet att

  nå kurplansmålen för de samhällsorienterande ämnena. De textanalyser som

  gjordes av textstycken ur läroböckerna visade på att den anda av schablonisering

  som tidigare forskning visat på, till viss del fortfarande finns kvar. En ny

  läroplan är på gång, kanske det kommer ske förändringar i och med den?

 • 63. Anell, Birgitta
  et al.
  Berggren, Ann-Mari
  Herrlin, Katarina
  Sundberg, I
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Portfoliometoden2000In: Kom och läs: Lärarhandledning 2, Stockholm: Natur och kultur, 2000, p. 12-19Chapter in book (Other academic)
 • 64.
  Anrep, Carl
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Genus, IT och Skolan: En studie om relationen mellan genus och informationsteknologi på ett svenskt gymnasium2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65.
  Apelgren, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hedberg, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Utan kontext blir språket komplext: – speciallärares/specialpedagogers arbete med barn som har en språkstörning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur speciallärare och/ eller specialpedagoger arbetar metodiskt med att stötta och stimulera barn som är språksvaga. Vi har genomfört sju observationer och fyra intervjuer utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, med syftet att få en så tydlig inblick som möjligt i speciallärarens yrkesroll. Uppsatsens analysdel har delats in i fem rubriker: Det förebyggande arbetet, Speciallärarens arbete och didaktiska metoder, Specialpedagogiska lärmiljöer, Organiseringen av specialpedagogsiska insatser samt Speciallärarens dilemman. Utifrån en fenomenologisk ansats har försök gjorts för att skapa en förståelse över hur specialläraren upplever sin arbetsroll. Därför har det varit intressant för oss att ta del av hur specialläraren arbetar via observation samt lyssna till deras egna erfarenheter under intervjuerna. Resultatet visar att specialläraren och specialpedagogen arbetar utifrån flera olika inlärningsmetoder för att kunna främja barns språkutveckling. De metoder som speciallärarna och specialpedagogen främst använde sig av var Tidig intensiv läsning (TIL- metoden) samt inlästa läromedel.

 • 66.
  Areskoug, Linn
  et al.
  Uppsala universitet.
  Asklund, HelenMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Berättelsens möjligheter: Lärares reflektioner över fiktion2014Collection (editor) (Other academic)
 • 67.
  Areskoug, Linn
  et al.
  Uppsala universitet.
  Asklund, Helen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Inledning2014In: Berättelsens möjligheter: Lärares reflektioner över fiktion / [ed] Areskoug, Linn och Asklund, Helen, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 13-40Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Arnell, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lundbäck, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fri lek på fritids: - Fritidspedagogers uppfattningar om fri lek inom fritidshemmets verksamhet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skolverket (2014) har leken en central plats i fritidshemmets verksamhet och bidrar till att skapa meningsfullhet för eleverna. Barn leker för att bearbeta upplevelser och träna sig inför livet och de leker oavsett livssituation. Studiens syfte är att undersöka, beskriva och redovisa ett antal fritidspedagogers uppfattningar om fri lek inom fritidshemmets verksamhet. Denna uppsats är skriven utifrån kvalitativ metod med inspiration av den fenomenografiska metoden, där intervjuer har använts för att samla in data utifrån syfte och frågeställningar. I vår studie har vi intervjuat sju stycken fritidspedagoger, varav två intervjuer är gjorda via e-post. Resultatet visar att fritidspedagogerna anser att den fria leken är en viktig del av fritidshemmets verksamhet där barnen tränar sig på det sociala samspelet och tillsammans lär sig inför livet.

 • 69.
  Arnlund, Jessika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  En kvalitativ studie av förskolans miljö: Betydelsen av materialets placering för barns val av lek2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 70.
  Aronsson, Agnetha
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Olsson, Marika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Implementering av en arbetsmetod på Arbetsförmedlingen: - En kvalitativ studie om kompetensutveckling för arbetsförmedlare och socialkonsulenter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet arbetslösa ungdomar har blivit ett stort samhällsproblem. Tidigare forskning har visat att ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden i unga år riskerar ett socialt och ekonomiskt utanförskap som ju längre tiden går blir allt svårare att övervinna. I denna studie har sex personer intervjuats som arbetar med en ny arbetsmetod för att hjälpa ungdomar in i arbetslivet. Studiens syfte var att beskriva, analysera och tolka arbetsförmedlares och socialkonsulenters upplevelser av kompetens i förhållande till en ny arbetsmetod. Den fenomenologiska metoden användes för att få en uppfattning kring fenomenet. Intervjuerna var av kvalitativ karaktär och användes för att ta del av respondenternas upplevelser. Med hjälp av ett sociokulturellt och kognitivt perspektiv på lärande analyserades och kategoriserades dessa upplevelser. Resultatet visade att respondenterna fått otillräcklig information angående implementeringen av den nya arbetsmetoden och de upplever att deras kompetens inte har utvecklats av den.

 • 71.
  Aronsson, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur används högläsning i förskolan?: En kvalitativ undersökning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 72.
  Arvidson, Catarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis 14 gender pedagogues’ stories about power and control are described and analysed. Here the term gender pedagogue refers to educators who have participated in further training in gender and gender equality studies. The training programme was the result of an initiative taken by the former Social Democratic government. The intention of the government was that those who participated in the training programme would then work as resource persons in the work for gender equality in preschools and schools (Frånberg, 2010; Regeringen, 2001a, 2001b; Wahlgren, 2009). The purpose of this study is to describe and analyse the gender pedagogues’ access to power and control in work for change. The theoretical framework chosen for the study consists of Basil Bernsteins concepts classification and framing (Bernstein, 1977, 2000) and Hildur Ve’s (1999a, 1999b) use of the concepts technical limited rationality and care work rationality. The empirical evidence is based on observations in a seminar series on gender issues and semi-structured interviews. The results of the interviews are presented as stories which have been created in the interplay between the gender pedagogues and the interviewer. One conclusion that can be drawn from the stories is that power relations and gender patterns on many different levels influenced the possibilities of the gender pedagogues for power and control. Power and control in the relation between technical limited rationality and care work rationality is expressed in different ways. It is seen in the possibilities and descriptions of resistance and difficulties. Resistance and difficulties depended, according to the gender pedagogues, on the differences between their own view of knowledge and that of others. If gender and gender equality was not considered to be an important area of knowledge, possibilities for power and control decreased.

 • 73.
  Arvidsson, Catarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Gender Pedagogues Views of Opportunities to get Power and Influence in Forming Political Intentions2011Conference paper (Other academic)
 • 74.
  Arvidsson, Catarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Taking roles in a network: a case study2009Conference paper (Other academic)
 • 75.
  Arvidsson, Karolina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kurzawa, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolans lekmiljöer: Hur barns lek påverkas av pedagogers utformning av rum och material2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 76.
  Arwidson, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fysisk aktivitet påverkar elevers skolresultat: Möjligt samband mellan elevers fysiska aktivitet och deras skolresultat2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose of this systematic literature review was to examine whether physical activity can improve school performance of students. Systematic literature metod was used to examine previous research in the area, to find any association between physical activity and improved school performance. 39 of 700 articles were first included to be further examined, where 8 articles finally considered to be most relevant to this study. Analysed results of included articles showed that physical activity affect students school performance. The results showed that physical activity is a factor that likely affect students school results with neutral or positive outcomes. Few indications showed negative associations between physical activity and school performance. Analysed research shows that physical activity can be an important tool to improve students test scores and grades, with significant positive results especially in mathematics and english.

 • 77.
  Asbelani, Sarah
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Edlund, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ledarskap: Elevers uppfattningar kring ledarskapsstilar i undervisningen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna åstadkomma ett bra ledarskap bör ett bra vägledande infiltreras, att leda elever

  till att lyckas uppnå det som förväntas av dom. Det kräver en förmåga att urskilja vilka

  resurser eleverna kräver av ledaren. En bra ledare behöver därför både leda gruppen mot

  lärande och upprätthålla ordning i undervisningen. Mycket litteratur om ledarskap i

  undervisningen behandlar ledarskap utifrån lärarens perspektiv. Råder det samsyn mellan

  vuxna och unga vuxna på vad ett bra ledarskap innebär? Vår studie ämnar att belysa elevers

  perspektiv för ett bra ledarskap i undervisningen. Vi har i studien undersökt

  gymnasieelevers uppfattningar kring ledarskap utifrån fyra omtalade ledarskapsstilar:

  Demokratiskt ledarskap, auktoritärt ledarskap, låt-gå ledarskap och situationssanpassat

  ledarskap Vår kunskapsöversikt behandlar tidigare forskning kring ämnet samt adekvat

  studentlitteratur. Studien har gjorts på 66 elever från två gymnasium. Insamling av empiri

  har gjorts genom enkäter som presenterat olika scenarion hur läraren som ledare hanterar

  undervisningen i givna situationer, vilka har konstruerats efter våra valda ledarskapsstilar.

  Resultatet har presenterats dels i diagram där svarsfrekvensen för varje scenario går att

  utläsa, samt i fyrfältstabeller för att kunna åskådliggöra de sammanlagda värdena av

  respektive ledarskapsstils olika scenarion. Resultatet visar hur en variation av ett

  demokratiskt- och situationsanpassat ledarskap utifrån kontexten i undervisningen tenderar

  att vara en gynnsam ledarskapsstil

 • 78.
  Asklund, Helen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Andersson, Åsa
  Läsa med de yngsta2014In: Förskoletidningen, no 4, p. 21-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 79.
  Asklund, Helen
  et al.
  Mid Sweden University.
  Brander, Laura
  Mid Sweden University.
  Högskolepedagogisk utbildningsnivå vid Mittuniversitetet: Utmaningar och målbilder2018In: NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018, 2018, p. 112-113Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Abstract: 733 Session: B2 Format: Berätta för andra

  HÖGSKOLEPEDAGOGISK UTBILDNINGSNIVÅ VID MITTUNIVERSITETET: UTMANINGAR OCH MÅLBILDER

  Laura Brander (laura.brander@miun.se), Helen Asklund (helen.asklund@miun.se)

  Under åren 2015-2017 prolongerades Mittuniversitetets utbildningsstrategi (Dnr MIUN 2011/277) för att satsa mer inom områdena miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling. En rad aktiviteter initierades i syfte att stärka den pedagogiska utvecklingen vid lärosäten. Särskilt inom två aktiviteter, pedagogiskt meriteringssystem samt lärarnas professionalitet och pedagogiska utveckling, blev det snart tydligt att vi behövde veta mer om hur den formella utbildningsnivån hos våra lärare de facto såg ut. Enligt den nationella rekommendationen från SUHF ska en behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning omfatta minst 15 hp eller motsvarande (Karlsson et al 2017). Syftet med vårt konferensbidrag är att inom temat lärarens lärande och utveckling visa och diskutera resultaten från en enkät som genomfördes för att undersöka den högskolepedagogiska utbildningsnivån bland lärarna vid Mittuniversitetet. Hur stor andel av Mittuniversitetets lärare är behöriga, enligt SUHF:s rekommendation? Och vilka behov av kompetensutvecklande utbildningar har lärarna vid Mittuniversitetet? Det här var några av de frågor som vi via en enkät skickade ut till lärarna i oktober 2017, och här presenteras en del av resultaten från undersökningen (Asklund & Brander 2017). Resultaten visar att 47% av dem som besvarat enkäten har behörighet i högskolepedagogik enligt SUHF:s rekommendation. Motsvarande andel, 47%, har antingen ingen högskolepedagogisk utbildning alls eller en kortare högskolepedagogisk utbildning. De resterande sex procenten gick högskolepedagogiska kursen vid tidpunkten för enkätens genomförande. Vi ser också skillnader när vi tittar närmare på deltagarnas yrkestillhörighet. Lektorerna utgör den kategori där flest individer har minst 15 hp i högskolepedagogik, 58% av de svarande, medan motsvarande siffra bland adjunkter och doktorander är cirka 45%. Bland professorerna har 30% av de svarande 15 hp i högskolepedagogik. Sammantaget är det alltså en tämligen stor andel, cirka hälften, av lärosätets lärare som inte har den formella högskolepedagogiska behörighet som ofta krävs vid meriteringsansökningar och tillsättningar av tjänster där undervisning ingår. Enligt högskoleförordningen ska utbildningen stå på vetenskaplig grund, något som inte enbart berör dess innehåll utan även de pedagogiska och didaktiska former och metoder som används i undervisningssituationen. Ämneskunnande samt pedagogiskt teoretiskt och praktiskt kunnande bör med andra ord gå hand i hand (Riis 2016). Det finns således ett stort behov av att öka möjligheterna för anställda inom kärnverksamheten att formellt meritera sig inom högskolepedagogik. I enkätsvaren uttrycks också en stark önskan om fortbildning och kompetensutveckling, då främst avseende kortare eller längre påbyggnadskurser inom högskolepedagogik. Detta medför även ett behov av att förändra den nuvarande modellen för vilka som ska kunna söka och bli antagna till lärosätets högskolepedagogiska utbildning. I nuläget ges kursen som en del i vårt allmänna grundutbud, vilket innebär att många av platserna fylls av deltagare som inte är anställda vid Mittuniversitetet, och på så sätt konkurrerar ut lärare vid lärosätet. I nuläget finns ett förslag om att den högskolepedagogiska kursen ska flyttas från Avdelningen för utbildningsvetenskap (där lärarutbildningar ges) till enheten som arbetar med pedagogiskt stöd för lärarna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det krävs ett utvecklingsarbete på flera nivåer för att tillgodose lärarnas och lärosätets behov. Universitetets ledning behöver ta fram en ny modell för hur den högskolepedagogiska utbildningen ska bedrivas vid Mittuniversitetet. Lärarna ska vara garanterade att kunna utnyttja sin kompetensutvecklingstid och vidare behöver resurser avsättas för att en pedagogisk utvecklingsenhet ska kunna bredda utbudet av högskolepedagogiska kurser.

  Referenser

  Asklund H & Brander L, Kartläggning av den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversitetets lärare. Resultat från en enkät. Dnr MIUN 2017/431

  Bostedt G, Brander L & Lindberg O, Miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling. Handlingsplan 2016-2017 Implementering av Mittuniversitetets utbildningsstrategi. Dnr MIUN 2011/277

  Karlsson S, Fjellström M, Lindberg-Sand Å, Scheja M, Pålsson, Alvfors J & Gerén L, Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet. Stockholm: SUHF, 2017.

  Riis U, ”På vilken vetenskaplig grund och utifrån vilken beprövad erfarenhet? – Utvecklingsbehov inom högskolepedagogiken”. Högre utbildning, Vol. 6, Nr. 1, 2016, 91-92.

 • 80.
  Asklund, Helen
  et al.
  Mid Sweden University.
  Näsström, Linda
  Mid Sweden University.
  Brander, Laura
  Mid Sweden University.
  Implementing New Educational Strategies: Synergetic effects from a university overarching project2018In: Exploring the Micro, Meso and Macro: Navigating between dimensions in the digital learning landscape / [ed] Airina Volungeviciene, András Szűcs, 2018, p. 87-92Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2011 Mid Sweden University launched an educational strategy, which focused on creating active learning environments for the students, on increasing and improving the technical support for teaching and learning and on enhancing the teachers’ professional competence (Dnr MIUN 2011/277, 2009/1671). Several educational development projects were initiated. One of these, called Teaching and learning resources, was based on the idea that cooperation and shared experiences between teachers from different faculties and departments in different ways can promote educational development at the university. Our aim is to describe this university overarching project, and to discuss experiences and synergetic effects that have arisen from it. What happens when teachers from various faculties, departments and subjects come together and are assigned to work with educational development? What effects have we noticed and what would be our recommendations for future projects?

  An invitation to participate in the project was sent to all departments of both the Faculty of Human Science and the Faculty of Science, Technology and Media. In the end, seventeen out of twenty departments joined the project with altogether thirty teachers. Each participant focused on one or several subprojects, all with their own purposes and contents, but with the joint intention to develop new educational traits and methods of teaching and learning. The subprojects dealt with issues such as academic writing, constructing a guide for new teachers, and forming teaching and learning fora. These subprojects are useful examples of how teachers can develop teaching methods that can be shared across department and subject boundaries.

  According to our experience, the project has been successful due to several factors concerning strategical enhancement. The project has focused on exchanging knowledge and advancing the learning-teaching engagement, the subprojects were started by enquiring the departments’ needs, and we have wished to engage the management in forming strategies for a continual teaching and learning enhancement. Above all, this project has worked as a means for surfacing and sharing good practices.

  As a result, we would like to stress the importance of interdisciplinary collaboration, since this can give valuable synergy effects within an organization. Firstly, interdisciplinary collaboration is a way of bringing together the different subcultures that are always at work at different levels in a large organization, such as in various departments and within groups of fellow-teachers. When working on forming a university overarching educational/academic culture, it is vital to bring these subcultures together in order to find out what shared values and norms there are to build on in the organization. Secondly, when working with interdisciplinary projects, the risk of tunnel vision thinking and duplication of work is minimized. This kind of collaboration could thus save resources. Thirdly, at a university like ours, where many teachers are struggling with a heavy workload and symptoms of fatigue and burnout, collaboration and shared experiences might work as tools not only for individual empowerment, but also for group empowerment and job satisfaction. Therefore, in order to achieve a creative and supportive environment we need to continue encouraging staff collaboration.

  In sum, the project Teaching and learning resources has contributed, in our experience, to not only individual professional development of the teachers that participated in the project, but also to educational development and enhancement at group and organizational level. The unexpected forms of collaboration and united action across department and faculty borders has given us an understanding of the importance of structured forms of teaching and learning dialogue and fora. Learning on micro and meso level is broadened to macro level. It is surely worth the effort to give teachers time to participate in this type of activity, due to the synergetic effects that are discussed above. Our strong belief is that our university would greatly benefit from continually providing the prerequisites for the kind of cooperative teaching and learning environment of which our project is an example. For that, we need leaders on all levels who prioritize this sort of activity.

 • 81.
  Asplund, Karolin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nordin, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Alltså man kan ju använda miljön ute för så mycket mer”: - en intervjustudie om sex förskollärares uppfattningar om utomhusmiljön2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vistas utomhus är en stor del av förskolans vardag, därför blir utomhusmiljön och dess syfte viktig att synliggöra. Genom en kvalitativ studie med intervjuer som metod, avser denna studie att synliggöra sex stycken förskollärares uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter och hinder. Med dessa uppfattningar syftar studien till att ta reda på hur förskollärare motiverar utomhusvistelse i förskolan samt om uppfattningarna kan framstå på olika sätt beroende på förskolans lokalisering. Genom intervjuer synliggörs sex stycken förskollärares uppfattningar. Därefter har datamaterialet bearbetats för att synliggöra likheter, skillnader och mönster för att få en bild av hur möjligheter och hinder samt hur handlingserbjudanden och barnperspektiv kan komma till uttryck i utomhusmiljön. I resultatet framgår hur utomhusvistelsen är av vikt oavsett förskolans lokalisering. Möjligheter och hinder uppfattas olika av de deltagande förskollärarna, men som resultatet visar så handlar det i synnerhet om deras förhållningssätt, snarare än förskolans lokalisering.

 • 82.
  Asplund, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Lärarnas ledarskap - elevernas självkänsla: En intervjustudie om hur några lärare i sin roll som ledare anser sig stärka elevernas självkänsla2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie, som behandlar lärares ledarskap och elevers självkänsla. Syftet är att genom intervjuer tolka, analysera och beskriva hur några lärare genom sitt ledarskap anser sig stärka elevernas självkänsla. Metoden som användes var personliga intervjuer med halvstrukturerade frågor med fem lärare verksamma på tre olika skolor i årskurs 1-5. Resultat blev att lärarna genom sitt ledarskap ansåg sig stärka elevernas självkänsla. I första hand genom att uppmuntra prestationer men de ansåg sig även beakta de emotionella aspekterna då de ser varje enskild elev, respekterar deras integritet och bekräftar dem för den de är.

 • 83.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Akademisk skribent - om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande2012 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 84.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Akademisk skribent: Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande2018 (ed. 3)Book (Other academic)
 • 85.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Institutionaliserat utanförskap på svensk arbetsmarknad2016In: Makt och inflytande i arbetslivet / [ed] Margaretha Holmqvist, Stockholm: Premiss förlag, 2016, p. 196-219Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 86.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism: En intervjurapport om lärandemiljöer med både formell och dold inkludering, segregering och exkludering på ett sjukhus och i en bilfabrik2011Report (Refereed)
 • 87.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Processer av gränsdragning, socialt samspel och identitetsskapande i olika SKISS-projekt2011In: SKISS - konst, arbetsliv, forskning / [ed] Anders Widoff, Stockholm: Konstfrämjandet , 2011, 1, p. 124-139Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 88.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Skiss - konsten som hjälp i ett överlastat arbetsliv2011In: Sundsvalls Tidning, ISSN 1104-005X, Vol. 20/10, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 89.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Temporary and regular workers fulfill their tasks side-by-side, but in different learning conditions2014In: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 26, no 2, p. 79-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to identify temporary workers' (temps') expected conditions for learning when they are leased to a client company (CC) for numerical flexibility.

  Design/methodology/approach – The analysis is based on a phenomenological approach containing 121 transcribed interviews with employees and managers who were active in more than 10 CCs' in seven industries and from seven temporary work agencies.

  Findings – One important finding is that the CC expects temps not to learn something about the surrounding organization, but to limit themselves only to the concrete tasks assigned to them. Another is that temps' opportunities to influence organizational conditions in the CCs seem to be cut off in a strategic way.

  Research limitations/implications – Results are valid for interviewees' expressed thoughts and expectations about temps' workplace learning, not about an actual separation between knowledge and actions in the working conditions.

  Practical implications – CCs associate temps with learning backgrounds that allow them to perform subordinate tasks, such as routine, instructional, or regulatory duties. They associate regular staff with more advanced learning backgrounds and tasks more directly related to occupation and workplace. CCs could benefit from accepting the exchange of knowledge and competence between temps and the company, rather than neglecting it.

  Originality/value – The originality of this paper lies in its contribution to the relatively unexplored topic of workplace learning and leaders and employees' expectations of temps. 

 • 90.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The client company marginally utilises the knowledge of highly skilled temporary staff2016In: Journal of Education and Work, ISSN 1363-9080, E-ISSN 1469-9435, Vol. 29, no 5, p. 519-539Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is based on the presumption that there is often an underuse of temporary staff in client companies (CC) with highly skilled professionals. The study combines theories of the flexible organisation and a sociocultural perspective on learning within the framework of an inter-organisational context. The data are based partly on 17 transcribed, semi-structured interviews with individuals in various types of health care and social services. The data are also based on two semi-structured focus group interviews with managers responsible for hiring social workers, nurses and doctors in two different temporary work agencies (TWA) as well as semi-structured focus group interviews with eight managers from a large health care organisation. The results show that CCs only use a limited amount of the highly skilled personnel’s capacity and exclude preconditions for taking over and absorbing knowledge from temporary workers. This contradicts the idea that staffing allows temps to increase their skills and enhance their employability. In addition, both TWA and the CC pronounce an interest in and readiness for deepening the business relationships between them, but they claim the other is responsible for initiation. The results reflect information not only about temporary workers with higher education but also the new business relationship between TWA and CC in the form of combined skills and workplace validation.

 • 91.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The complexities of leisure-time center staff’s leadership in the leisure-time center learning environment2018In: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, Vol. 5, no 1, article id 1451670Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies leisure-time center staff (L-tCS) leadership based on the concepts of leadership perspective and leadership style. The purpose is to understand how L-tCS describe their work in terms of leadership in the didactic room by answering the following open-ended question in an online survey: How would you describe your leadership in the learning environment? The study was carried out through an analysis of 355 responses, and the analysis was based on previous research on the relationship of frame factors to the learning environment. The findings demonstrate, firstly, that there are often frame factors with negative effects on the work climate and that limit the L-tCS’s capacity to vary their leadership and, secondly, that the L-tCS use widely different leadership perspectives and leadership styles. The choice of a specific perspective or a possible shift between different perspectives helps the staff to define the current situation from a specific point of view.

 • 92.
  Augustsson, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  The complexities of leisure-time teachers’ leadership in the leisure-time center learning environment2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper, studies leisure-time center staff (L-tCS) leadership based on the concepts of leadership perspective and leadership style. The data is based on 355 responses to one open-ended question in an online survey. The findings demonstrate firstly, that there are often frame-factors having negative effects on the working climate as well as limiting the L-tCS’s capacity to vary their leadership, secondly, that the L-tCS use widely different leadership perspectives and leadership styles. The choice of a specific perspective or a possible shift between different perspectives helps the staff to define the current situation from a specific point of view. 

 • 93.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  A theoretical Framework about Leadership perspectives and Leadership styles in the Didactic Room2012In: International Journal of Human Resource Studies, ISSN 2162-3058, Vol. 2, no 4, p. 166-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents leadership perspectives and leadership styles in the didactic room. The paper problematizes and develops new knowledge concerning the complex and often paradoxical circumstances that characterize teachers‘ leadership. The aim is to develop new knowledge about teachers‘ leadership perspectives and styles in the didactic room. Our literature review demonstrates a lack of an explicit and unifying concept that encompasses teachers‘ various perspectives and behavioral styles in the didactic room. The meaning of the concept ―perspective‖ precedes the implementation of an individual style of leadership by promoting alternative overviews that the teacher can use, depending on the context, situated activity/task, and student. Any style of leadership will then refer to a specific social behavior. Our result shows that using conscious didactic action skills, teachers can act more effectively and qualitatively better approach new and unpredictable problem situations.

 • 94.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att vara lärare är att vara ledare2014In: Sundsvalls Tidning, Vol. 8 janArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 95.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Boström, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Teachers’ Leadership in the Didactic Room: A Systematic Literature Review of International Research2016In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 10, no 3, article id 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study deepens our knowledge about research on leadership in the didactic room, i.e., the framing of the current teaching situation, regardless of its location. The objective was to (a) identify and classify patterns and trends concerning teachers’ leadership in the didactic room from 1980 to 2013, (b) compare and discuss the findings, and (c) point to a future research agenda. The method is a systematic literature review (SLR) with a quantitative and qualitative content analysis. The results revealed that half of the research on this topic was performed from 2006 to 2013. The results also show that teachers’ leadership appears to be a Western phenomenon that is becoming increasingly relevant in our time. Two issues could be linked to this leadership: the unclear boundaries between different types of leadership and confusion about teachers’ personalities and leadership styles. This underlines the importance of contextual and situated didactic strategies and flexible leadership styles in the didactic room. Even if this study shows that an awareness of different didactic aspects exists concerning teachers’ leadership, a comprehensive approach to designing studies that incorporate the didactic complexities is lacking. 

 • 96.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ekelund-Book, Teresia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Landstad, Bodil
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Utilization of Consultant Doctors’ Competence and Impact on Perceived Psychosocial Work Environment: A Pilot Study2017In: Health, ISSN 1949-4998, E-ISSN 1949-5005, Vol. 9, p. 189-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Work agencies that assign temporary jobs to doctors and nurses are becoming an increasing phenomenon. Aim: The purpose of this pilot study was to explore how consultant doctors (CDs) experience their competence as utilized in practice and what impact this has on their perceived psychosocial work environment. Methods: The findings are based on 11 interviews with CDs working on consultancy assignments in Norway. The CDs were all specialists in fields such as general practice, psychiatry, anesthesia, gynecology, orthopedics, and otolaryngology. Results: The competence that the CDs contributed to their hosting work organization was interpreted differently based on whether the consultant played an active role in the psychosocial work environment and also depended on the doctor’s specialty. Not being integrated into the hosting work organization enhanced the feeling of exclusion and the idea that little or no room was available to contribute one’s competence. Most of the CDs experienced their competence as being utilized to a certain extent, which strengthened their work satisfaction and feeling of playing an active role in the psychosocial work environment.

 • 97.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Online supervision: a theory of supervisors' strategic communicative influence on student dissertations2014In: Higher Education, ISSN 0018-1560, E-ISSN 1573-174X, Vol. 67, no 1, p. 19-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Online supervision mainly focuses on written communication and electronic drafts, while offline supervision comprises physical and social clues, verbal communication, and drafts of texts. This article focuses on supervisors' written online communication about drafts of undergraduate student dissertations. Theoretically, these utterances form part of the communicative exchanges performed in the practice of supervision. This means that supervision is an emergent phenomenon that relates to its past, current, and future states. The setting was a dissertation course within a bachelor programme in behavioural science. The data consists of 423 utterances from four supervisors. The utterances were analysed and categorised, and the results show different qualities and degrees of identifications in the supervisors' communicated utterances. The study shows that the quality of supervisors' utterances embraces the difference between the application of comments, points of view, instructions, and questions. This implicates the importance of supervisors' awareness of the nature and the combination of their utterances if they want to increase the student autonomy when supervising online.

 • 98.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Supervisors' utterances in online supervision of first-year students dissertations2012In: Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012 / [ed] Hodgson V, Jones C, de Laat M, McConnell D, Ryberg T & Sloep P, 2012, p. 136-143Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  While offline supervision is comprised of physical social clues, verbal communication, and drafts of texts, online supervision mainly focuses on written communication and electronic drafts. Participating in online supervision probably sets other requirements regarding clarity in the utterances of the supervisor. In online student supervision, it helps if supervisors are aware of differences in how their utterances of drafts are interpreted by students. Earlier research of supervision in online education has overlooked these differences in qualities of utterances. A problem that arises out of this omission is a deemphasizing of the quality in the social interplay between students and teachers in online supervision. A study of differences in written utterances of supervisors pays attention to this overlooking.

  As part of a greater research project of online supervision, the current study expands on earlier studies of the practice of online supervision by focusing on written utterances of supervisors and identifying and analysing differences in their comments on drafts of students’ dissertations. To fulfil this purpose online utterances' of supervisors were analysed. Theoretical ideas of communication and online participation were used to interpret the empirical data. Overall we identify four categories of utterances: comments, points of view, instructions, and questions.

  The preliminary results of the research project implicate the importance of awareness among supervisors in online supervision, particularly on the nature of the utterances they make use of when supervising students' academic writing. Such awareness makes it possible for supervisors to strategically emphasise students 'independence'. That could guide students through their writing by applying a balanced mix of comments, point of views, instructions, and questions. Reaching a balance in online supervisions may be very valuable in the process of supervising dissertation work.

  The preliminary results of the research project of online supervision suggest scrutinising how students perceive supervisor's utterances of their drafts. That task will, together with an analysis of how supervisors perceive their own utterances, be examined more closely in further studies. Those studies could focus on how the dialogue between students and supervisors intersects in drafts of student's dissertation.

 • 99.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Regular and Temporary Employees in Project Organized Business Pay Different Attention to Preconditions for Learning2018In: Organizacija, ISSN 1318-5454, E-ISSN 1581-1832, Vol. 51, no 2, p. 97-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose is to investigate whether regular and temporary staff differ in their per- ceptions of preconditions for learning and if there are some qualitative aspects that can be considered particularly significant in these differences. Design/Methodology/Approach: The approach consists of a case study based on both quantitative and qualitative data collected via an online questionnaire and individual interviews.

  Results: The paper question the understanding of the organization as a singular and more or less cohesive unit. On an organizational level, the project owner who hires staff does not care for competence transfer between regulars and temps, or between different groups of staff. At the individual level, temps are more focused on their specific task compared to regulars. Regulars’ seems to safeguarding a community or an organizational perspective, while temps are looking for their own good.

  Conclusions: There is a risk that one social unit differs, in attention payed to preconditions for learning, from an- other, when an organization use temporary staff. Therefore, the scientific value of this paper is that using temps may result in or be a consequence of a fragmented organization. The findings show no competence transfer in projects with both temps and regulars, and the project owner takes no active responsibility for human resource planning in terms of competence transfer between different groups of staff. The implications underline that long-term efficiency and rationality in an organization does not always have priority over organizational affiliation even with the hiring of expertise. When this happens, it may lead to a fragmented personnel group that is divided in thinkers/organizers and, performers/doers. When this happens, important practical skills fall outside of the organization, which in a metaphor- ical sense means that the hand is separated from the brain. Therefore, organizations with temporary staff need to plan for how to enable competence transfer between temporary and regular staff.

 • 100.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Transition between organizations: Unstructured competence transfer between regular and temporary staff in project organized business2015Conference paper (Refereed)
1234567 51 - 100 of 1965
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf