miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 10703
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Ingela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Modin, Jesper
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bostadsprisets bestämmande faktorer: Är det fundamentala eller psykologiska krafter som styr?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka huruvida våra utvalda variabler visar något sambandmed bostadsprisutvecklingen på den svenska marknaden. Vi har valt att studera totalt tolvstycken variabler i vår undersökning varav två av dessa är beroende variabler och de andra tioär oberoende variabler. Dessa undersöks månadsvis mellan september 2005 till september2013, vilket innebär att antalet observationer uppgår till 1152 st.Vi fokuserar på bostadsrätts- och villapriser på den svenska marknaden och studien innefattarhela landet. Vi använder oss endast av rådata i form av sekundärdata som vi hämtat från olikadatabaser.De beroende variablerna vi studerar är pris per kvadratmeter för bostadsrätter och snittprisför villor. De oberoende variabler i vår undersökning är: MFI utlåningsränta bostadslån, MFItotal utlåning hushåll, MFI total inlåning hushåll, antal sålda objekt bostadsrätter, antalsålda objekt villor, konfidensindikatorn, hushållets syn på den egna ekonomin om 12 mån,hushållets syn på den egna ekonomin i dagsläget, hushållets inställning till att bygga ellerköpa bostad inom 12 mån och reporäntan.Resultaten visar att det finns ett starkt positivt samband mellan antalet sålda objekt ochbostadspriserna. Även variablerna konfidensindikatorn, hushållets ekonomi om 12 mån samtMFI total inlåning visar på ett signifikant samband med bostadspriset.

 • 302.
  Andersson, Ing-Marie
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Björkroth, Elisabeth
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  En studie om arbetsmotivation bland personal inom dagligvaruhandeln2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som personalen inom dagligvaruhandeln upplevde som viktiga för arbetsmotivationen utifrån Herzberg`s tvåfaktorteori. Studien undersökte även om det fanns samband mellan inre faktorer, yttre faktorer och personlighetsegenskaper. En enkätstudie genomfördes där 74 medarbetare inom dagligvaruhandeln i Mellansverige deltog. Ett t-test visade att skillnaden mellan inre och yttre faktorer inte var signifikant. En korrelationsanalys visade på samband mellan inre faktorer, yttre faktorer och personlighetsegenskaper. Regressionsanalyser visade på att 18 procent av variationen i inre och yttre faktorer kan förklaras av personlighetsegenskaper. Den visade även på signifikanta samband mellan inre faktorer och personlighetsegenskaperna öppenhet och målmedvetenhet. Ytterligare ett signifikant samband fanns mellan yttre faktorer och personlighetsegenskaperna vänlighet och känslomässig instabilitet. Författarna drar slutsatsen att studiens resultat kan fungera som ett underlag för dagligvaruhandeln i deras beslut gällande motivationshöjande investeringar.

 • 303.
  Andersson Jakobsson, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Vestman, Sandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Medias skildring av terrorism i jämförelse med dådet mot Utøya och dådet mot Charlie Hebdos redaktion: En kritisk diskursanalys2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fokus i detta arbete låg på att undersöka medias framställning av terrorism gällande dådet i Utøya 2011 av Anders Behring Breivik och dådet i Paris 2015 mot Charlie Hebdos redaktion av Cherif och Said Kouachi. Detta gjordes genom ett strategiskt urval av artiklar i tidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter, totalt samlades 48 artiklar in. För att analysera det insamlade materialet användes en kritisk diskursanalys. Konklusionen var att märkbara skillnader framkom i huruvida media framställde respektive dåd och gärningsmannen/gärningsmännen. Slutsatsen som kan dras från detta arbete är att terrorism-diskursen kopplas oftare till gärningsmännens etniska bakgrund i Charlie Hebdos fall än i dådet på Utøya. Det behövs fortsatt forskning om medias framställning av terrorism behövs för att belysa ytterligare sociala problem och motverka den negativa effekt media kan ha på dagens samhälle.

 • 304.
  Andersson, Jan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Barndom som präglar vuxenlivet: Samband mellan traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa i vuxen ålder2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING:

  Flera internationella undersökningar om samband mellan vissa traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa som vuxen, har tidigare genomförts. De flesta studier har dock utförts inom kliniska populationer med begränsat antal studerade faktorer. Då det endast finns ett fåtal svenska studier inom detta ämnesområde, har syftet med denna studie varit att undersöka om det finns samband mellan å ena sidan barndomsupplevelser av känslomässiga, fysiska och sexuella övergrepp, känslomässig och fysisk försummelse samt idealisering av familj och psykosociala hälso/ohälsoindikatorer i vuxen ålder å andra sidan. De senare är tillgången till nätverk respektive anknytning, olika indikationer på alkoholproblem såsom konsumtionsnivå, tecken på beroende och skadligt drickande, psykisk ohälsa i form av ångest respektive depression samt social misstro. Då upplevelser från barndomen är retrospektiva konstruktioner, togs som ett undersyfte upp om det finns systematiska validitetsproblem såsom minimering och benägenhet att svara på ett socialt önskvärt sätt. Undersökningen är kvantitativ och baseras på gruppenkäter som besvarats av studenter vid Mittuniversitetet. Resultaten visar att det fanns klara samband mellan olika traumatiska barndomsupplevelser och olika former av hälso/ohälsotillstånd i vuxen ålder. Multivariata analyser visar att sexuella och fysiska övergrepp är relaterade till ökade tecken på alkoholproblem, känslomässiga övergrepp och ångest, medan känslomässig försummelse är relaterat till depression, mindre socialt nätverk och till mindre grad av anknytning. Förhoppningen är att studien skall bidra till teoriutvecklingen om hur barndomsproblem påverkar problemen i vuxen ålder.

 • 305.
  Andersson, Jannice
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Stadin, Therese
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Ungdomars uppfattningar om kriminella beteenden: Finns det några könsskillnader?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället och forskning har redogjort för att män generellt är mer brottsaktiva i jämförelse med kvinnor. Mäns förhöjda brottsbenägenhet väckte en tanke huruvida det föreligger könsskillnader i ungdomars uppfattningar om kriminalitet, även om eventuella könsskillnader i sådana uppfattningar kan förklaras utifrån Situationell handlingsteori och Social rollteori. Syftet med denna studie var att studera könsskillnader gällande de uppfattningar vilka gymnasieelever i Sundsvalls kommun har angående kriminella beteenden. Mer specifikt avsågs att besvara följande frågeställning: Vilka könsskillnader finns angående gymnasieelevers uppfattningar om kriminella beteenden gällande brottsavsnitten skadegörelsebrott, trafikbrott, tillgreppsbrott, misshandelsbrott samt narkotikabrott? Metod: Studien utgjordes av en tvärsnittstudie vilken innefattade en enkätundersökning som 200 gymnasieelever (107 kvinnor och 93 män) mellan 18-20 år besvarade under mars och april månad år 2014. Data analyserades genom t-test och Mann-Whitney U test med signifikansnivån p ≤ 0.05. Resultat: Vad som påträffades var att kvinnor, med undantag för frågan angående dödshot, i signifikant högre utsträckning uppfattade att det var mindre okej för deras kamrater att begå trafikbrott, tillgreppsbrott, misshandelsbrott och narkotikabrott. Det förelåg ingen signifikant skillnad i kvinnors och mäns uppfattningar angående skadegörelsebrott. Diskussion:Studiens resultat diskuterades utifrån huruvida moral, normer, könsroller och kamrater haft en påverkan på elevernas uppfattningar om kriminella beteenden. Vidare lyftes metodologiska aspekter och studiens styrkor och begränsningar. Slutsats: Studier likt denna kan urskilja ungdomar vilka utgör en förhöjd risk att begå kriminella handlingar vilket skapar goda förutsättningar för lämpliga brottsförebyggande åtgärder.

 • 306.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Löf, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex pedagogers syn på högläsningens syfte och förändring2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 307.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Löf, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan: En intervjustudie om sex pedagogers syn på högläsningens syfte och förändring2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 308.
  Andersson, Jens
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Granfors, Jonny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Maktutövning mellan onlinespel: En kvalitativ studie som jämför två olika onlinespel2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 309.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Larsson, Josefin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Förskollärares beskrivningar av konflikter utifrån ett genus - och jämställdhetsperspektiv.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att, utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv, beskriva hur förskollärare uttrycker att de vill agera vid olika konfliktsituationer. Vilket inte är samma som hur förskollärare verkligen agerar vid konflikter i förskoleverksamheten. Tidigare forskning visar att förskollärare omedvetet behandlar barnen olika utifrån deras kön. Vi använde oss av kvalitativa enkäter, för att komma fram till resultatet i vår studie där femton förskollärare medverkade. Enkäterna var uppbyggda med hjälp av två olika konfliktsituationer. Genom enkätsvaren kunde vi få en uppfattning om förskollärarna gjorde skillnad på barnen utifrån deras kön. I resultat framkom det att förskollärarna beskrev att kommunikation var viktig när det gällde konflikter och att barnen skulle få en chans till att lösa konflikterna själva genom att prata med varandra. Förskollärarna påtalar att de vill vara i närheten av barnen, för att känna att de har ett öga på hur konflikten fortlöper. Något som även framkom utifrån förskollärarnas beskrivningar i enkätsvaren var att de uttryckte mer uppmuntran till flickorna än vad de uttryckte mot pojkarna.

 • 310.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Lindholm, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hinder och stöd för modersmålsundervisning i svenska nationella minoritetsspråk: En kvalitativ intervjustudie.2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 311.
  Andersson, Joel
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Runeke, Samuel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Hemligheter i offentlig upphandling: Sekretessen enligt 31 kap. 16 § OSL2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 312.
  Andersson, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vem synliggörs i förskolans verksamhet? Och i så fall hur?: En studie om genusmönster i pedagogers förhållningssätt till de yngsta barnen2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har syftet varit att finna genusmönster i pedagogernas förhållningssätt gentemot de yngre barnen, 1-3 år, i samtals- och leksituationeri en inomhusmiljö. Studien är inspirerad av den etnografiska metoden, vilket innebär att man intresserar sig för andras livsvärldar. Utifrån detta har en bedömning gjorts att ostrukturerade observationer är det som passat för att studera detta fenomen. Tidigare forskning visar på att vuxna redan väldigt tidigt förhåller sig och tolkar barn olika. Samt att vuxna men även barn enbart svarar på handlingar som gjorts synliga, vilket ledde till att de äldre barnen fick allt mer fokus i verksamheten, men också att de svarade på handlingar som var stereotypiskt könade (Einarsson & Hultman, 1984; Hellman, 2010) Resultatet visar på att några genusmönster framträder i pedagogernas förhållningssätt, bland annat i hur pedagogerna ger flickor och pojkar mer eller mindre utrymme beroende på sammanhang. Medan de alla yngsta barnen alltför ofta osynliggörs i verksamheten.

 • 313.
  Andersson, Johannes
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Sahlman, Fredrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för socialt arbete.
  Skiljer sig ungdomars sociala kapital i norra och södra Botkyrka? - En studie om gymnasieungdomars sociala kapital i Botkyrka kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 314.
  Andersson, Julia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Berglund, Sanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Prinsessan och halva kungariket: Kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings förlovning i fyra svenska dagstidningar2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 315.
  Andersson, Julia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Keysendal, Klara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Synen på amortering och det senaste amorteringskravet: Ur hushållens perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 316.
  Andersson, Karl
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Är Post Announcement Drift en möjlighet för den okunnige att skapa högre avkastning än börsen? - En kvantitativ studie av små bolag på Stockholmsbörsen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 317.
  Andersson, Karolina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vagelin, Jenny
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pedagogiskt forum: - Verksamhetsutveckling inom ett gemensamt arbete i en kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 318.
  Andersson, Kristina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Nätmobbning: - Ungdomars uppfattningar och förväntan på hjälp2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 319.
  Andersson, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Berg, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Effekter av ett lokalt kollektivavtal för lärare på kommunal skola: - ur lärarnas perspektiv.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan 2012 har man kunnat skapa lokala kollektivavtal som ökar lärarnas schemalagda arbetstid till 40 timmars arbetsvecka från de traditionella 35 timmar, detta i syfte att öka lärares förutsättningar. Denna studie vill upplysa om den påverkan samhällsutvecklingen har på läraryrket och de behov på arbetsorganisationsförändringar detta medför för lärare. Denna kvalitativa studie har undersökt avtalseffekter ur ett lärarperspektiv, där tio pedagoger intervjuats. Studiens resultat för fram effekter inom fyra områden: arbetstider, samarbete, extra undervisningstid samt arbetsmiljö. Resultatet för fram skillnader mellan olika lärarkategorier och pedagogernas åsikter kring den planeringstid samt undervisningstid som ökats. Gemensamt är den 100 % nöjdhet som pedagogerna upplever genom undervisning i mindre grupper. Undersökningen framför mer eller mindre positiva effekter av kollektivavtalet, samt visar på nya forskningsområden.

 • 320.
  Andersson, Lena
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ullberg, Anna-Lena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Miljöns betydelse för barns bild- och formskapande i förskolan.: En kvalitativ intervjustudie med sex pedagogers uppfattningar om miljöns betydelse för barns bild- och formskapande i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 321.
  Andersson, Lina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Englén, Matilda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Tvåspråkighet och moraliskt beslutsfattande: En studie av Foreign Language effect i en svensk kontext2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 322.
  Andersson, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationsteknologi och medier.
  Bloggen i tidskriftsbranschen: En studie om hur tidskrifter riktade till unga kvinnor använder bloggen på webb och i tryck2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna studie har varit att kartlägga hur tre svenska tidskrifter riktade till unga kvinnor använder bloggen, dels på hemsidan och dels i den tryckta upplagan. Studien har även syftat till att urskilja om det finns ett samarbete mellan dessa medier och hur detta i så fall tar sig uttryck. Vidare har jag med denna studie velat klargöra vilka skillnader och likheter det finns gällande detta användande de tre tidskrifterna emellan och även tydliggöra hur de redaktionellt skrivna bloggarna används.

  Denna uppsats har således varit avgränsad till tre av de största tidskrifterna riktade till unga kvinnor i Sverige; ELLE, SOLO och VeckoRevyn. Samtliga tre använder bloggar på hemsidan, har en liknande målgrupp och ligger i ungefär samma prisklass.

  Studiens referensram tar ett avstamp i Public Relations där det tittas närmare på Co-Creational Perspective och Excellence Theory. Eftersom bloggen är en produkt på Internet, ligger fokus sedan på Public Relations på Internet, även kallat e-PR och Online Public Relations. Sist men inte minst presenteras ett antal riktlinjer för hur personer i organisationer bör förhålla sig till sociala medier.

  För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en djupgående kvalitativ ingångspunkt med vissa kvantitativa inslag. Detta i form av en innehållsanalys uppdelad i fyra delar. De fyra delarna berör (1) bloggens plats och utrymme på hemsidan, (2) information om de olika bloggarna på hemsidan, (3) de utvalda (redaktionellt skrivna) bloggarnas innehåll och sätt att referera och slutligen (4) bloggens plats och utrymme i den tryckta upplagan. All denna information synliggjorde i sin tur både skillnader och likheter de tre tidskrifterna emellan och även samarbetet mellan de granskade bloggarna och den tryckta upplagan.

  Resultaten som framkom visade att de tre tidskrifterna ger bloggarna olika stor uppmärksamhet på hemsidan. Både SOLO och VeckoRevyn ger sina bloggar stor uppmärksamhet på de respektive hemsidorna i jämförelse med ELLE. De redaktionellt skrivna bloggarna används också på olika sätt och referenser till hemsidan och den tryckta upplagan förekommer i varierande grad. Då SOLOs undersökta bloggar är flitiga med att referera till den tryckta upplagan, hamnar både VeckoRevyn och ELLE på efterkälken. Det är även tydligt att bloggarna får olika stor uppmärksamhet och utrymme i den tryckta upplagan. I både SOLO och VeckoRevyn kretsar mycket av innehållet kring både bloggar rent allmänt och bloggarna som finns tillgängliga på hemsidan. I ELLEs fall går det däremot inte att se särskilt mycket information om bloggar i den tryckta upplagan. Samarbetet mellan bloggarna på hemsidan och den tryckta upplagan ser således olika ut tidskrifterna emellan. Ett sådant samarbete är tydligast hos SOLO, där de undersökta bloggarna i relativt stor utsträckning refererar till den tryckta upplagan, och den tryckta upplagan i sin tur refererar tillbaka till bloggarna.

 • 323.
  Andersson, Linnea
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för turismvetenskap och geografi.
  Informationsskyltar & Kompletterande Mobila Tjänster vid Kulturhistoriska Attraktioner: som del av en Turistisk Upplevelsemiljö2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Uppsatsen undersöker användandet av informationsskyltar och moderna teknologier i tolkning av kulturarv samt dess potentiella påverkan på turistens upplevelsemiljö. Syftet med studien är att få en förståelse för hur destinations aktörer och turister uppfattar informationsskyltar och kompletterande mobila tjänster angående deras attraktivitet, hållbarhet och tillgänglighet. Mixed methods användes som tillvägagångssätt för datainsamlingen. Syftet är att identifiera eventuella problem och att upptäcka om det finns några gap mellan olika aktörer eller mellan aktörer och turister. Den kunskapen kan bidra till en förbättring av en destinations interna och externa attraktivitet och besökarnas tillfredsställelse.

  Baserat på de kvalitativa intervjuerna framgår det att det finns många aktörer inblandade i produktionen och underhållet av informationsskyltar, speciellt inom offentlig sektor och att ansvarsfördelningen ofta är otydlig. Dessutom visar studien att den sociala dimensionen av hållbarhet är den viktigaste för många av aktörerna. Speciellt eftersom lokalbefolkningens stolthet kan manifesteras med en informationsskylt. Ett annat resultat är att aktörerna ofta saknar kunskap om besökarnas faktiska upplevelse av, preferenser och behov beträffande informationsskyltar och mobila tjänster. Samtidigt finns det en vilja bland aktörerna att modernisera turistens upplevelse genom att komplettera traditionella informationsskyltar med moderna teknologier.

  Resultaten från den kvantitativa pilotstudien gjord i enkätform visar att många turister vanligtvis läser informationsskyltar vid kulturhistoriska sevärdheter under resa i ett annat land. Dessutom att de i stor utsträckning vill få tillgång till fler funktioner eller mer information angående sevärdheten via mobila tjänster såsom en Smartphone. Därutöver avslöjas att bland respondenterna finns en relativt ansenlig betalningsvilja för att använda dessa funktioner.

 • 324.
  Andersson, Linnéa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Att leda en förening i förändring: En kvalitativ studie om ledarskap inom en ideell organisation2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 325.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Fanberg Högström, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Föreställningar om brottsoffer: En kvalitativ intervjustudie2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Synen på brottsoffer förändrades under 1980-talet och har med tiden fått en annan roll då fokus förut mestadels låg på brottslingen (Andersson & Nilsson, 2009; Tham, 2001). Begreppet brottsoffer och vilka som ses som brottsoffer skiljer sig utifrån attribut hos offret som bedömaren värderar i sin bedömning om vem som anses vara ett offer eller inte (Christie, 1986). Utifrån Christies teori om det idealiska offret var syftet i följande studie att beskriva och redogöra för studenters föreställningar om brottsoffer. För genomförande användes en kvalitativ metod med tio stycken semistrukturerade telefonintervjuer där deltagarna var mellan 20-36 år, nio kvinnor och en man. Samtliga deltagare var studenter vid högskola eller universitet i Sverige och studerade någon av inriktningarna: juridik-, ekonomi-, socionom- eller polisutbildning. För dataanalys gjordes en manifest, deduktiv innehållsanalys. Christies teori om det idealiska offret låg till grund för intervjuguiden och för skapande av kategorier i innehållsanalysen. Resultatet visade att deltagarna till viss del hade liknande föreställningar om det idealiska offret och de som beskrivs av Christie. Det visade att män inte ses som offer lika ofta som kvinnor och att vissa andra attribut var avgörande för hur man anser ett offer vara legitimt eller inte, vilket kan bidra till att vissa brottsoffer blir fortsatt osynliga.

 • 326.
  Andersson, Louise
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Vad är det som gör att personer dras och återkommer till en specifik webbshop: En kvalitativ studie om påverkande faktorer till e-handel2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 327.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Larsen Ahlfors, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Allas lika värde: Pedagogers syn på relationsskapande2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers syn på goda relationer till elever, vad dessa kan innefatta och hur de bibehålls. Vi har synliggjort detta genom att vi i första hand har observerat, detta låg sedan till grund för formuleringen av intervjufrågor. I denna studie intervjuades sex pedagoger verksamma på fyra skolor, dessa var belägna i en små,- respektive storstad. Tidigare forskning på området visar att det finns en viss problematik i pedagogernas förmedling av värdegrunden. Detta på grund av att värdegrunden innefattar en mängd begrepp som är komplexa och även öppet för diverse tolkningar. Vidare visar även tidigare forskning på att relationsskapandet mellan pedagog och elev till största del är pedagogernas ansvar och det är även i huvudsak deras uppgift att ge elever verktyg för att själva skapa relationer till andra elever. Resultatet av vår studie bekräftar tidigare forskning, nämligen att värdegrunden är svår att anamma och att flertalet pedagoger har olika syn på värdegrundens innebörd. Pedagogerna uttrycker ett gemensamt intresse för pedagogiska diskussioner kring värdegrunden som de i nuläget saknar. En sådan diskussion och ett gemensamt mål skulle enligt pedagogerna generera goda relationer till eleverna.

 • 328.
  Andersson, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete. Mittuniversitetet.
  Bostedt, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete. Mittuniversitetet.
  "De är nitiska paragrafryttare eller flummiga": en studie om hur de samhällsgranskande programmens bild påverkar TV-tittare2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 329.
  Andersson, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Chromec, Natalie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  “ Du som är så söt och trevlig, hur kan inte du ha träffat nån?”: En kvalitativ studie om normerna kring att leva i en tvåsamhet2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur vi som individer  konstruerar  och skapar ett normaliserat tillstånd kring att leva i en tvåsamhet samt om hur vi påverkas av detta. Syftet med studien är att undersöka individers motivation och värderingar kring att leva i någon typ av tvåsamhet eller valet att inte göra det, samt vilken betydelse dessa val har för individen. Studien har en samhällskritisk ansats ur ett västerländskt perspektiv och med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer undersöks individernas värderingar och motivation kring tvåsamhet. Resultatet visar att familjebegreppet är nära sammanlänkat med tvåsamhet och relationer. Att ingå ett äktenskap eller en relation uppfattas inte som ett socialt tvång av individerna utan ses som en del av ett  självförverkligande. Att leva i en tvåsamhet anses vara fördelaktig av såväl individen som utifrån samhällets uppbyggnad. Slutsatsen är att tvåsamhetsnormen står fast trots att de sociala beteenden kring den och dess innehåll förändrats genom tiden.

 • 330.
  Andersson, Malin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Ouchterlony, Caroline
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Revisionsberättelsen under förändring: en kvalitativ studie om revisionsberättelsens informationsvärde för kreditgivare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  ANDERSSON, MARIA
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Kreativitet och lärande2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 332.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Nilsson, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Framgångsfaktorer: En studie av små och medelstora företag inom Sveriges detaljhandel2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 333.
  Andersson, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Sundqvist, Charlotta
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Organisering av barngrupper –: Förskolechefers uppfattningar2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 334.
  Andersson, Mariell
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  von Zweigbergk, Rikard
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Effekter av krisövningar: En studie om krisövningars effekter på motivation och uppfattad förmåga att hantera kriser2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 335.
  Andersson, Marina
  Mittuniversitetet, Lärarutbildning. Mittuniversitetet, Lärarutbildning, Institutionen för utbildningsvetenskap. Mittuniversitetet.
  Bemötande Pojkar och Flickor, Lika eller Olika?: En intervjustudie om hem- och konsumentkunskaplärares uppfattningar.2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolämnet hem- och konsumentkunskap kan kopplas samman med det traditionellt kvinnliga. Vid introducerandet av ämnet var det endast ämnat för flickor och kvinnor, vilket speglade dåtidens samhälle där kvinnor förväntades ta hand om och ansvara för hemmet och barnen. Detta har dock förändrats över tid. Hem- och konsumentkunskap är nu ett ämne där både pojkar och flickor deltar och ges samma möjligheter och förutsättningar att lära om hushållets olika sysslor och ansvar. Denna uppsats ämnar att undersöka hem- och konsumentkunskaplärares uppfattningar om sitt bemötande av eleverna utifrån ett genusperspektiv. Studien undersöker även hur lärarna ser på begreppet jämställdhet och hur det speglar deras undervisning. Fem intervjuer som gjorts med verksamma lärare inom ämnet. Resultat visar att lärarna har en gemensam uppfattning om vad jämställdhet är men hur det speglas i undervisningen varierar. Resultat visar även att samtliga lärare har uppfattningen att de bemöter pojkar och flickor lika.

 • 336.
  Andersson, Martina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Lärares arbetssituation: -en kvalitativ studie av vad  som styr lärares arbete2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete kommer att undersöka vad det är som styr lärares arbete på skolor i dag. Jag har med hjälp av intervjuer undersökt vad som styr lärares arbete och vilka möjligheter och begränsningar de ser i sitt arbete. Att arbeta som lärare i dagens samhälle är ingen enkel uppgift. Man står inför många utmaningar.

 • 337.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Granlund, Matilda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för psykologi.
  Sociala medier som screeningverktyg?: - En studie om anställningsbarhet i den moderna rekryteringsprocessen2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 338.
  Andersson, Mats
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hagstedt, Hampus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hafva vi i Norrland ett Wästindien?: En kvantitativ, beskrivande studie om användningen av begreppet Norrland i rikstidningarna2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Hafva vi i Norrland ett Wästindien? – En kvantitativ, beskrivande studie om användningen av begreppet Norrland i riksmedierna

   

  Författare: Mats Andersson, Hampus Hagstedt

   

  Kurs, termin och år: Journalistik GR (c) C-uppsats HT 2014

   

  Antal ord i uppsatsen: 10 831

   

  Problemformulering och syfte: En förenklad bild av Norrland i mediers rapportering leder till att människor får stereotypa uppfattningar om Norrland och den negativa bilden blir grund för den framtida journalistiken. Ett användande av Norrland som etikett för hela norra halvan av Sverige leder till att hela regionen blir samma sak i läsarnas ögon, trots att det finns stora kulturella, samhälleliga och geografiska skillnader mellan de olika platserna i Norrland.

  Syftet med denna studie har varit att granska hur rikstidningarnas bild av begreppet Norrland ser ut i egenproducerade nyhetsartiklar. Vi klarlägger i vilka typer av nyheter begreppet Norrland förekommer och i vilken utsträckning Norrland framställs som ett problemområde i artiklar där begreppet Norrland används. Vi får svar på vilken geografisk nivå nyhetsartiklar som innehåller ordet Norrland preciseras till, hur ofta ett storstadsperspektiv används som måttstock i artiklar där Norrland används som geografisk referens och i vilken utsträckning artikelförfattare använder postkoloniala gestaltningar från orientalismen i texter där ordet Norrland ingår.

   

  Metod och material: Med kvantitativ innehållsanalys med gestaltningsteorin och frågeställningar inspirerade av orientalismen har vi undersökt nyhetsrapporteringen från och om Norrland i Sveriges fyra största dagstidningar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet under åren 2005, 2009 och 2013.

   

  Huvudresultat: I Stockholmsbaserade rikstidningarnas nyhetsrapportering är stereotypisering av landsdelen Norrland mycket svår att finna.

   

  Nyckelord: Gestaltning, Norrland, Norrlänning, Orientalism, Stereotyp, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen, Kvantitativ innehållsanalys, Rikstidningar.

 • 339.
  Andersson, Mikaela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  "Jag trivs jättebra här, jag skulle aldrig flytta härifrån!": - En kvalitativ studie om bilden av stadsdelen Kronogården och engagemanget för dess utveckling.2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Under en tioårsperiod från mitten av 1960-talet byggdes en miljon nya bostäder genom Miljonprogrammet, detta för att råda bot på den bostadsbrist som då rådde i de svenska städerna. Bilden av dessa områden har gått från att vara moderna stadsdelar med annorlunda arkitektur till att vara boplatsen för ”de andra”. Stadsdelarna har blivit etniskt segregerade och bebos till stor del av personer som har rötter i utlandet. En av dessa stadsdelar är Kronogården i Trollhättan, där projektet Trygg i Trollhättan arbetar för att förbättra tryggheten i området. Syftet med denna studie var att få ökad kunskap i hur boende och föreningsaktiva personer i Trygg i Trollhättan upplever stadsdelen Kronogården, samt hur de mobiliserar sig för dess utveckling. Studien har haft en kvalitativ metod där både deltagande observation, informantintervjuer och respondentintervjuer genererat det empiriska material som analyserats utifrån tidigare forskning samt samhällsarbete och social mobilisering. Resultatet visar att Kronogården är en bra stadsdel där personer från många länder lever och verkar tillsammans, dock finns det vissa problem som exempelvis kriminalitet, problem som enligt de intervjuade har fått för stora proportioner i media. Det som behöver utvecklas i stadsdelen är att fler mötesplatser skapas samt att nyanlända invandrare inte enbart erbjuds bostäder i de redan segregerade områdena. Genom rätt motivation kan de boende engagera och mobilisera sig för förändring i stadsdelen, och genom Trygg i Trollhättan har ungdomar i området fått goda förebilder och en mer aktiv fritid, mammor har fått en starkare självkänsla och är tryggare i sin föräldraroll samt pappor har stärkts i föräldrarollen och är ute och nattvandrar och deltar i skolorna för att öka tryggheten.

 • 340.
  Andersson, Monica
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Göransson, Inger
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Fotboja i hemmet - vem blir egentligen straffad?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 341.
  Andersson, My
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ersson, Nina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Får alla barn plats?: Pedagogers uppfattningar av inkludering i förskolan då barngrupperna blir allt större2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 342.
  Andersson, Nils
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Weimer, Niklas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Holmberg, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Ska man visa en profet? – En studie av medias resonemang kring publiceringen av Lars Vilks Muhammedkarikatyr2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 343.
  Andersson, Paula
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Eriksson, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Högstadieelevers attityder till att besöka skolkuratorn2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte handlar om att undersöka högstadieelevers attityder i två klasser till att besöka skolkuratorn och vad de anser att andra elever har för attityder till detta. Kvantitativ metod användes i form av en enkätundersökning som sammanlagt 37 elever svarade på. För att se om elevernas uppfattning stämde med skolkuratorns uppfattning om verkligheten skedde en informantintervju med skolkuratorn på den skolan enkäterna delades ut. Fyra frågeställningar baserades på syftet med följande resultat: Eleverna tror att den vanligaste anledningen till att elever besöker skolkuratorn är mobbning. Flest elever anger att de kan prata om ”pluggproblem” och mobbning. Det är vanligare att eleverna tror att deras kompisar skulle tycka något positivt om dem ifall de besökte skolkuratorn, med ”det var bra gjort” som vanligaste svarsalternativ. En minoritet har svarat att de kan lita på skolkuratorn medan ingen känner att de inte kan lita på henne.

 • 344.
  Andersson, Peter
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för socialt arbete.
  Vad krävs för att ta sig ur ett missbruk av alkohol och droger?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att det är flera faktorer som har betydelse när en person vill förändra sitt liv och avbryta ett missbruk av alkohol och droger, dels faktorer i personens omgivning dels hos individen själv. Syftet med denna studie var att finna de faktorer i privata livet eller behandling som får en person att vilja lämna

  ett missbruk av alkohol och droger, samt belysa hur en sådan process ser ut.Undersökningen baseras på tre intervjuer. Det insamlade materialet tolkades och jämfördes med tidigare forskning. Resultatet i studien visar att negativa konsekvenser tillsammans med att man som missbrukare har nått en personlig botten är viktiga faktorer för att komma till beslut och vilja lämna ett missbruk.

  Relationer, dvs. stödet från betydelsefulla personer i nätverket är en annan betydelsefull faktor för att kunna bryta upp från missbruket, samt att flytta från hemstaden och bryta med gamla vänner. Vidare har en inre förändring och ett nytt synsätt på livet varit betydelsefullt.

 • 345.
  Andersson, Petra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vilka metoder använder pedagoger för att elever inom autismspektrumtillståndet ska klara skoldagen?: -ur ett lärandeperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt skollagen ska det tas hänsyn till alla barn och elevers olika behov. Barn och elever ska

  få stöd och stimulans så de utvecklas enligt utbildningens mål utifrån sina egna

  förutsättningar. Syftet med denna studie var att beskriva pedagogernas upplevelser i

  undervisningen av elever inom autismspektrumtillståndet. Studiens fokus var att få

  förståelse om hur undervisningen anpassades och underlättade för elever inom

  autismspektrumtillståndet som gick i skolan, ur sex pedagogers perspektiv. Kvalitativa

  semistrukturerade intervjuer genomfördes med respondenter som arbetade i olika skolor i

  södra Sverige. Det framgick att respondenterna hade liknande metoder för arbetet med varje

  enskild elev. Respondenterna poängterade vikten av struktur och individuellt utformade

  arbetsscheman och menade att detta var de viktigaste delarna i arbetet med elever inom

  autismspektrumtillståndet. Respondenterna ansåg att eleverna mår som bäst när de fick en

  lukrativ struktur i vardagen.

  Studien ansågs ha relevans då tidigare forskningar visade att antalet elever inom

  autismspektrumtillståndet ökade. Intentionen var att studien kan synliggöra pedagogernas

  metoder och vara till intresse för de som arbetade med elever inom

  autismspektrumtillståndet.

 • 346.
  Andersson, Petra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Olsson, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Förståelse för evenemangssäkerhet utifrån inblandade aktörers perspektiv: En studie inom Stockholms stad med fokus på risker och utvecklingsområden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 347.
  Andersson, Pontus
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Sandin, Michael
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Hur män och kvinnor upplever kombinationen av att vara chef och förälder: En sociologisk kvalitativ studie om identitet och genus2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 348.
  Andersson, Sandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Det ideala självet: En sociologisk undersökning om sociala mediers påverkan på individens självidentitet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av sociala medier i relation till individers uppfattning om sig själva, med inriktning på hur individens självidentitet påverkades. Det sociala nätverket Facebook och bilddelningstjänsten Instagram stod i fokus för undersökningen. Studien genomfördes med hjälp av sex stycken halvstrukturerade intervjuer med tre kvinnor och tre män i åldrarna 20-32 år. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval av personliga kontakter. Samtliga individer som ingick i studien var medlemmar på Facebook och Instagram sedan minst 1 år tillbaka och var dagligen aktiva på båda nätverken. Studiens resultat visade att Facebook och Instagram till största del gav individerna möjligheter att lyckas upprätthålla en stabil självidentitet. Samtliga individer ville framstå så bra som möjligt på de sociala nätverken och detta gick i linje med Anthony Giddens teori om det ideala självet. Resultatet visade tydligt att det ligger ett reflexivt moment bakom individernas presentationer av sig själva, med målet att visa upp en så bra sida som möjligt av sig själv. Respons från andra medlemmar och en önskan om att ha många vänner och följare på nätverken visade sig ha funktionen som ett främjande för individens stolthet. Resultatet visade även att negativa inverkningar på individernas självidentitet kunde uppkomma då de jämförde sig med andra medlemmars framställningar av sig själva.Vid sådana jämförelser uppstod känslor av att vara otillräcklig i någon bemärkelse och individernas stolthet visade sig i dessa fall vara hotad. I särskilda fall var stoltheten till och med ersatt av skamkänslor hos individen.

 • 349.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Östergren, Ingela
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Relationen mellan styrelsens diversitet, innovativa företag och hållbarhetsredovisningens sociala aspekter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva och statistiskt analysera relationen mellan styrelsens diversitet och hållbarhetsredovisningen med innovativa företag som medierande variabel. Då en hållbarhetsredovisning utgörs av flera kategorier fokuserar studien på de sociala aspekterna: produktansvar, arbetsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället och mänskliga rättigheter. För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ studie med deduktiv ansats utförts. Data har samlats in från GRIs (Global reporting initiative) databas där totalt202 multinationella företag som redovisat enligt GRIs senaste rekommendationer har hämtats och utgjort studiens urval. Data har analyserats med hjälp av en strukturell ekvationsmodell och en stiganalys. Resultatet indikerar att det finns positiva samband mellan diversitet i styrelsen, vad gäller utbildning och kön, och innovativa företag. Vidare pekar studien på samband mellan innovativa företag och redovisning av samtliga sociala aspekter utom produktansvar. De starkaste sambanden finns mellan redovisning av de olika sociala aspekterna i hållbarhetsredovisningen. Den medierande effekten av innovativa företag är lägre i studien än förväntat.

 • 350.
  Andersson, Sanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för samhällsvetenskap.
  Medborgardemokrati: Påverkar socioekonomisk standard omfattningen avmedborgardemokrati?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
45678910 301 - 350 av 10703
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf