miun.sePublications
Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 355
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 251.
  Lundgård, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Syns man inte, finns man inte”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på tjejers identitet och psykiska hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har kommit att bli en kontext för ungdomar att experimentera med sinidentitet samt även för att ta del av varandras liv. Användandet av sociala medier ökar, därforskning visar att tjejer använder dem mer än killar. Forskning visar även att det finnskönsskillnader när det kommer till konsekvenser av användandet av sociala medier. Syftetmed denna studie var därmed att i svensk kontext undersöka om tjejers identitet ochpsykiska hälsa påverkas av användandet av sociala medier, och i sådana fall hur. Studien ärav kvalitativ ansats, där metoden för insamling av empiri var fokusgrupper.Fokusgrupperna har omfattat 18 tjejer i ungdomsålder. Utifrån insamlad empiriidentifierades fem olika teman, vilka omfattar olika processer av påverkan på tjejersidentitet och psykiska hälsa via användandet av sociala medier. Denna studie har visat atthur tjejers identitet och psykiska hälsa påverkas av dessa processer beror på tjejers samtidapsykiska hälsa och identitet, alltså hur tjejer själva mår, vilken självbild de har och hursäkra de är i sig själva.

 • 252.
  Lundin, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Grahn, Anton
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det är inte övervakning, det är en tillsyn”: En kvalitativ studie om tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten. Det vetenskapliga problemet som denna uppsats önskar belysa är den utmaning som den kommunala hemtjänsten sannolikt kommer att ställas inför i framtiden med tanke på den demografiska utvecklingen. Denna uppsats bygger på data inhämtad från sex informanter från fyra olika kommuner i Sverige. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer som genomfördes på plats och via telefon. Resultatet visar på att informanterna ser positivt på insatsen och ser få utmaningar med webbkameratillsyn. De positiva aspekterna informanterna belyste innefattas bland annat av förbättrad sömnkvalitet hos brukaren, mindre integritetskränkande än ett ordinärt tillsynsbesök, minskad miljöpåverkan och högre kvalité i omsorgen.

 • 253.
  Lundén Wallner, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Faktorer som kan påverka socialsekreterares val av behandlingsmetod för missbrukande klienter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 254.
  Madjid, Said
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hozli, Nora
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Cannabisbruk bland ungdomar. En systematisk litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 255.
  Matsson, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Matsson, Tova
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Motiverande samtal i praktiken  - En förståelse för hur socialarbetare använder sig av motiverande samtal2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 256.
  Melin, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Äldres behov och tillgång till aktivitet och social samvaro - Ur vårdpersonalens synvinkel2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende

  resonerar kring äldres behov av aktivitet och social samvaro. I arbetet undersöks hur

  vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras för de

  äldre. Jag använt mig av tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och tre teorier –

  disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och signifikanta andra för att svara på

  frågeställningarna. Genom semistrukturerade intervjuer med tre personer som arbetar på ett

  äldreboende fann jag att respondenternas svar överensstämmer med tidigare forskning

  beträffande att aktivering och social samvaro är viktigt för de äldre. Respondenterna anser

  att tid för aktivering och social samvaro finns för de äldre och att det måste prioriteras om

  den äldre själv vill och orkar. Vårdpersonalens resonemang liknar både

  disengagemangsteorin och aktivitetsteorin, personalen anser att det är den äldre själv som

  bestämmer i vilken mån aktivering och social samvaro ska prioriteras.

 • 257.
  Mikaelsson, Ann
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att ta sig ur ett narkotikamissbruk: En kvalitativ studie om före detta narkotikamissbrukares erfarenheter av att (för)bli drogfria.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och fördjupa kunskapen om vad för strategier som varit viktiga för personer i sitt arbete med att bli drogfria samt bibehålla sin drogfrihet. För att skapa en helhet i denna process har det varit viktigt att titta på informanternas väg in i missbruket, deras situation i det aktiva missbruket samt deras väg ut ur missbruket.Studiens metod är halvstrukturerade intervjuer med fyra informanter. Studiens tillvägagångssätt bygger på tidigare forskning inom ämnet och de kvalitativa intervjuerna. Studiens material har analyserats med hjälp av exitteori.För att kunna ta sig ur ett narkotikamissbruk visar studiens resultat att personer i narkotikamissbruk behöver nå en viss botten i sitt missbruk samt erhålla negativa konsekvenser. Den missbrukande behöver trygga sociala nätverk som sätter gränser för den missbrukande och således inte möjliggör individens missbruk. För att bibehålla drogfrihet visar resultatet av studien på vikten av att bryta kontakten med vänner i missbruk samt lära känna sin nya identitet men ändå komma ihåg sin historia. För att inte återfalla i missbruk visar studiens resultat att det är av stor vikt att inte återgå till det tidigare umgänget där missbruk förekommer, samt skapa sig rutiner och meningsfulla intressen.

 • 258.
  Mikaelsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det har format mig till den jag är idag”: En kvalitativ studie om att växa upp i familjehem2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på resultat av kvalitativa intervjuer med livsberättelser från två unga personermed erfarenhet av att växa upp i familjehem. Det övergripande syftet med studien var attundersöka hur dessa personer upplevde tiden i ursprungsfamiljen, familjehemmet och hurfamiljehemsplaceringen påverkat deras liv idag. Valet av ämne bygger på att det finns enkunskapslucka inom heldygnsvården och att barn sällan får möjlighet att uttrycka sina egnaupplevelser. Intervjuerna var semistrukturerade och intervjuguiden konstruerades utifrånfrågeställningarna i studien. Empirin har därefter analyserats utifrån två teoretiska perspektiv:KASAM och resiliens. Resultaten kan inte generaliseras utifrån att alla individers upplevelserär olika. I vår studie har båda respondenterna varit familjehemsplacerade inom det egnanätverket och det framlyfts av dem själva som det bästa alternativet. I studien styrks det attbarn som placeras i familjehem har en svår och problematisk bakgrund och detta är något somföljer med under hela livet. De kan därför behöva stöd att bearbeta svåra upplevelser ochkänslor.

 • 259.
  Mohlin, Yngve
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En rak vänster: Svensk amatörboxning som socialisations- och integrationsarena2014Report (Other academic)
 • 260.
  Molina Leiva, Natalia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Åtta berättelser från unga kvinnor om deras alkoholdebut2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har undersökt unga kvinnors berättelser om deras alkoholdebut. Frågeställningar har upprättats med hjälp av en kvalitativ ansats och löd enligt följande; Vad är de unga kvinnornas erfarenheter av sin alkoholdebut? Vilka teman är framträdande i de unga kvinnornas berättelser?Insamlingsmetod är minnesarbete som är förankrad inom feministisk forskning Det har inhämtats åtta berättelser från unga kvinnor i årskurs tre på gymnasiet. Berättelserna har sedan analyserats utifrån en narrativ metod för att finna meningar i de unga kvinnornas upplevelser. Författaren till studien har tagit stöd av tidigare forskning inom områden ungdomar/unga kvinnor och alkoholdebut. Som teoretisk referensram i studien har ett genusperspektiv och ett intersektionellt perspektiv tillämpats. Syftet med studien har inte varit att finna resultat som är generaliserbara men att uppmuntra till vidare reflektion om synen på kvinnors alkoholvanor idag i relation till ett heteronormativt samhälle. Sammanfattningsvis konstaterar författaren i denna studie att kvinnorna i studien berättar om olika erfarenheter av hur det är att göra sin alkoholdebut idag som kvinna. Utifrån de rådande normativa strukturer i samhället har kvinnan en svår balansgång för att konstruera sig som en feminin kvinna samtidigt som hon är en självständig och modern kvinna. Ett kritiskt maktperspektiv och en reflekterande praktik i det sociala arbetet behövs för att undvika normativa och diskriminerande strukturer som begränsar kvinnors livsvillkor.

 • 261.
  Morin, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bemötande av psykisk ohälsa hos personer inom LSS: Personals erfarenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bemötandet gentemot personer med omfattande funktionsnedsättningar kan påverka personens psykiska hälsa på olika sätt. Detta medför att personal som dagligen kommer i kontakt med målgruppen aktivt kan arbeta för att förbättra gruppens hälsa.Denna studie syftar till att undersöka hur personal inom LSS bemöter personer med funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa i syfte att främja deras psykiska hälsa. Studiens frågeställningar är följande: Vilka faktorer anser vårdpersonal vara viktiga i bemötandet av personer med en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa, Vilka möjligheter och hinder ser vårdpersonal i bemötandet av personer som har en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa samt på vilket sätt påverkar klass, kön och etnicitet personalens bemötande av personer med en funktionsnedsättning och samtligt psykisk ohälsa. Undersökningens empiri har inhämtats genom fokusgruppintervjuer med personal som på olika sätt arbetar inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS lagen). Studiens teoretiska perspektiv består av intersektionell teori där intersektionen av klass, kön och etnicitet tas i beaktande. Resultatet har arbetats fram genom en innehållsanalys och med hjälp av det intersektionella teoretiska perspektivet. I resultatet framgår bland annat vikten av att se till hela personen tillsammans med tydlighet och respekt i bemötandet av målgruppen för att främjar deras psykiska hälsa. Andra faktorer som påverkar bemötandet av målgruppen är också att de boendes socioekonomiska status, etnicitet och kön. Intersektionen mellan dessa maktkategorier är därför, som personal viktigt att ha i bejakande i bemötandet.

 • 262.
  Möller, Filip
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur kan vi nå ett hållbart socialt arbete?: En studie om anställdas erfarenheter av utbrändhet på kommunalaverksamheter inom socialt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt svensk statistik ökar utbrändhet för varje år i vårt samhälle. Det synsframförallt hos individer med emotionella arbeten. Det drabbar inte bara individen påett personligt plan utan påverkar även arbetsplatser och ökar samhällskostnader.Syftet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka anställdas erfarenhet avutbrändhet inom socialt arbete på kommunala arbetsplatser, samt även belysa resurseroch hur vi kan nå ett hållbart socialt arbete. Resultatet har visat tydliga centrala temansom är följande; likartade varningssignaler, chefens påverkan, arbetsstruktur,samhällets roll och interventioner för ett hållbart socialt arbete. Teman har analyseratsgenom valda teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras framtidautmaningar för att motverka utbrändhet.

 • 263.
  Nasir, Berivan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Zeidan, Hiba
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ensamkommande flyktingbarn och deras heterogena migrationsprocess2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 264.
  Neuman, Michiel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterarens möjligheter att ta hänsyn till ensamkommande barns enskilda behov och förutsättningar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine social workers ability to respond to unaccompanied children’s individual needs and circumstances. The study is based on semi-structured qualitative interviews with three social workers. The results have been interpreted with previous research findings and a theoretical perspective based on bureaucracy’s influence on client relations. The results show that social workers possibility to investigate unaccompanied children’s needs and circumstances are limited due to limited information sources, cultural and linguistic differences and children’s mistrust in government agencies. There is also reason to believe that the research method BBIC isn’t fully adapted to the target group. Social workers are limited in their ability to respond to unaccompanied children’s individual housing needs, due to a lack of living accommodations. Another finding is that Swedens municipalities differ in the way they handle unaccompanied children’s matters, which may affect the wellbeing of these children.

 • 265.
  Nilsson, Fredrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Snow, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kränkningar på nätet: En komparativ kvantitativ studie av staden vs den mindre orten.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kränkningar på nätet är ett problem som blir allt mer uppmärksammat och påtagligt i samhället. Vi har undersökt problematiken hos gruppen ungdomar och syftet med studien är att klargöra huruvida det finns skillnader i problematiken beroende på om en ungdom går på en skola i en stad eller i en mindre ort. Studien visar att skillnader finns och att det är mer förekommande i skolan på den mindre orten. Det finns även resultat som tyder på samband mellan den ökade förekomsten av nätkränkningar och samtidigt ett större användande av sociala medier. Med andra ord skulle den högre förekomsten av nätmobbning/nätkränkningar kunna tillskrivas ett högre användande av sociala media snarare än storleken på orten. Studien är komparativ, kvantitativ sort och har utförts i form av en enkät i två skolklasser, en i Kvarstad och en i Skoga

 • 266.
  Nilsson, Kim Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Positiva resurser i hemtjänst;: En lokal enkätstudie utifrån omsorgspersonalens arbetssituation2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har varit drabbat av nedskärningar och omsorgspersonalens arbetssituation har beskrivits som tidspressad. Känslan av att inte kunna ge rimlig hjälp till de äldre och att uppleva det som mycket att göra har kopplats till psykisk och kroppslig trötthet. Psykosociala modeller har visat att resurser i arbetsmiljön kan motverka detta. Syftet med denna studie var att ur ett hälsofrämjande perspektiv undersöka positiva arbetsmiljöfaktorer för personal inom hemtjänsten samt hur äldreomsorgen som arbetsplats tidigare beskrivits i forskning, och hur arbetsmiljön relaterar till hälsa. I syfte av en kvalitativ enkätstudie formulerades frågor viktiga för hälsa och välbefinnande ur ett hälsofrämjande perspektiv. 21 omsorgsmedarbetare gav svar som därefter kategoriserades med metoden grounded theory. Betydelsen av kategorierna och dess faktorer analyserades utifrån teorin om KASAM, känsla av sammanhang. Kategorierna erkännande, uppgiftsvariation och brukare framstod som resurser för personalen. Dessa kan, tillsammans med medbestämmande och social tid med de äldre, ge styrka åt KASAMs komponenter och betraktas som hälsofrämjande för personalen. Betydelsen av detta resultat diskuterades ur personal-, brukar, organisations och samhällsperspektiv

 • 267.
  Nilsson Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Den alltför bildade: om en tornedalsflicka på arbetsstuga2013In: Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år / [ed] Sofia Holmlund & Annika Sandén, Stockholm: Natur och kultur, 2013, p. 274-292Chapter in book (Other academic)
 • 268.
  Nilsson, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man hinner ju inte det man vill hinna.”: Socialsekreterares upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalitéinom barnavården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att socialsekreterare inom barn och ungdomsvården är ett av de mestkrävande yrkena inom socialt arbete och trycket blir inte lättare av att orosanmälningarna påbarn ökat de senaste åren. Den här studien fokuserar på fem socialsekreterare på barn ochfamilj och deras upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalité.Semistrukturerade intervjuer användes som grund för den tematiska analysen, där tvåhuvudteman identifierats: upplevelser av arbetsbelastning och arbetsbelastningens påverkanpå arbetets kvalité. Socialsekreterarna upplevde en hög eller otillfredsställande högarbetsbelastning vilket påverkade framförallt att dokumentation och uppföljning av insatserinte hanns med i den utsträckning som behövs för att uppfylla de lagstadgade krav som finns.Uppleveslen av att vilja göra mer för sina klienter men att tiden inte räcker till noterades frånsamtliga i studien.

 • 269.
  Nilsson-Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  A Thousand years in Lapland2014In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 134, no 2, p. 303-304Article, book review (Other academic)
 • 270.
  Nitzler, Sanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sundberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vad är kompetens? En kvalitativ studie om arbete med ensamkommande flyktingbarn2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Studiens syfte var att undersöka hur några socialsekreterare, skolkuratorer och vägledare beaktar kompetens i arbete med ensamkommande flyktingbarn då inget genomgående kompetenskrav finns professionerna emellan, trots att de arbetar utifrån samma uppdrag från regeringen. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Sex intervjuer genomfördes totalt, med tre socialsekreterare samt tre vägledare. Den insamlade empirin har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt samt organisationsteoretiskt perspektiv och har ställts mot tidigare forskning samt direktiv angående kompetenskrav. Centrala teman som belyses i fråga om socialsekreterares samt vägledares arbete med ensamkommande flyktingbarn är hur kompetens beaktas, hur samverkan har betydelse i arbetet samt på vilket sätt socialsekreterares och vägledares kompetens är betydande för ensamkommande flyktingbarn. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner ansåg att utbildning och erfarenhet (kompetens) är viktigt inom dessa professioner, samt att samverkan är en betydande del för att utföra ett effektivt arbete. Det framkom även att några utav intervjupersonerna ansåg att det fattades adekvat kompetens inom HVB-hemmen.

 • 271.
  Njie, Awa Bajen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tatavosian, Meghedi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Före detta kriminellas väg ut ur kriminalitet – En analys av före detta kriminellas berättelser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract:

  Föreliggande studie avser att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för när individer

  tar sig ur kriminalitet. Då vi vill få en inblick i hur människor som har valt att lämna sin

  kriminella livsstil, har vi valt att intervjua personer som är medlemmar i organisationen

  Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS). Vi har valt använda oss av Role exist teorin i

  denna studie, då den förklarar hur personer byter roll. Vi har presenterat olika bidragande

  bakomliggande faktorer som förklarar varför våra respondenter har valt att lämna sina

  kriminella livsstilar. Vi har även undersökt vilka orsaker som kan leda till att en person

  återfaller. Resultat visar att många av våra respondenter lämnade sin kriminella livsstil främst

  på grund av familjerelationer, ålder och vissa av dessa var tvungna att byta miljö för att kunna

  leva ett liv utan kriminella handlingar. KRIS har bidragit med ny insats som möjliggör att

  många före detta kriminella inte behöver försörja sig själva genom kriminella gärningar.

 • 272.
  Nolervik, Mikaela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Beatrice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor: Det ideella arbetet och den rådande könsmaktsordningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som länge har ökat och ännu fortsätter att öka, sett till statistiken. I dagsläget ligger mycket ansvar på ideella frivilligorganisationers bord. Men det krävs mera resurser för att organisationernas arbete skall kunna fungera så bra som möjligt, så att de kan bistå med hjälp till alla kvinnor oavsett bakgrund. Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka hur de ideella organisationernas arbete med våldsutsatta kvinnor fungerar, med mer ansvar och utan tillräckliga resurser. Vi försöker också ta reda på hur saker påverkas av den rådande könsmaktsordning som finns i samhället samt hur det ser ut med attityder kring våldsutsatta kvinnor. Vi utförde två längre, semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med våldsutsatta kvinnor vid två olika organisationer i Östersund för att få bland annat få information kring hur de ser på det ansvar de har samt de resurser de har att röra sig med i sitt arbete. Vi har valt att utföra vår studie ur ett könsmaktsperspektiv där vi har använt oss av teorier och begrepp som rör könsmaktsystemet och härskartekniker.

 • 273.
  Norberg, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Välmenande barnbeskydddare  Utsagor i mediers rapportering i relation till en extrem händelse2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 274.
  Nord, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Individuella och sociokulturella faktorers samverkan i utvecklandet av ätstörningar - En kvalitativ undersökning ur ett feministiskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 275.
  Nordin, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vägen till hjälp - En kvalitativ studie om äldres process från hjälpbehov till att fåbehovsprövade stödinsatser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 276.
  Nordlund, Nina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Svensson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Är blod tjockare än vatten?: En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av nätverkshem2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenhet av nätverksplaceringar. Empirin söker besvara upplevelsen av stödet till nätverkshem, hur de verktyg som finns att tillgå kommer till användning i arbetet samt vilka begränsningar och möjligheter som finns i stödet till nätverkshem. Studien har en kvalitativ forskningsansats. Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. Intervjupersonerna valdes ut genom snöbollsurval. Teoretiskt perspektiv valdes med hänsyn till nätverkets komplexitet och i förhållande till valt problemområde. Empirin redovisades med hjälp av tidigare forskning inom området och analyserades med ett systemteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att socialsekreterare upplever att stödet till nätverkshem är bristfälligt till följd av hög arbetsbelastning och pressad tidsram. Socialsekreterarna uppvisade en positiv inställning till nätverkshem samt en önskan om starkare skydd kring barnen under placeringstiden.

 • 277.
  Nordqvist, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Arzumanova, Rufina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Hedern”, alltid en invandrarfråga?: En kvalitativ studie om aktörers föreställningar om hedersrelaterat våld och förtryck2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker några yrkesverksamma i offentliga myndigheter (Länsstyrelsen, polisen, elevhälsan) och en frivillighetsorganisations (Rädda Barnen) definition och föreställningar om "hedersrelaterat" våld och förtryck, vilken problematik de möter i sitt dagliga arbete samt vilka perspektiv som finns representerade och etablerade inom dessa verksamheter sedan "hedersfrågan" initierades år 2002. Studien tar sin utgångspunkt i det intersektionella perspektivet. För att få svar på de yrkesverksammas definitioner och föreställningar har studien genomförts via fem semistrukturerade intervjuer - som en del av en kvalitativ forskningsansats. Som analysmetod för tolkning av empiri har innehållsanalys tillämpats. De centrala fynden av studien går i linje med tidigare intersektionell forskning, där en framträdande kulturalisering i definitionen av "hedersproblematiken" återfinns, då den förknippas och förklaras utifrån kulturella aspekter. Det framkommer även en avgränsning av kunskap, det vill säga att kunskapen centreras till ett fåtal personer inom verksamheten och där en uttalad föreställning om att "specialkompetens" om "hedersproblematiken" behövs. Detta är helt i motsats till andra kritiska perspektiv som anser att detta är en stigmatiserande social praktik genom särdelningen av problematiken. Dessa perspektiv pekar istället på att förtrycket bör ses som globalt och inte bundet till vissa "kulturer". Vidare syns att könsfördelning fortfarande finns uttalat, trots många års forskning och politiska kunskapssatsningar.

 • 278.
  Norén, Cajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus: En fallstudie av Norges nationella kompetenscentrum för psykisk hälsa bland samer.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte och problemformulering föds ur den diskurs som rör samers psykiska hälsa i Sverige, vilken kantas av politisk, historisk och psykosocial påverkan och återspeglas idag genom missnöje, ett sämre mående och ett outvecklat forskningsområde. I periferin finns SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus), Norge och dess samiska kompetenscentrum. Med en betydligt mer utvecklad teori, praktik och forskning är de en unik verksamhet i sitt slag. I avsaknaden på lösningar i Sverige måste man titta till dem som sägs inneha kunskapen. En fallstudie var född och med fallet SANKS var mitt mål att belysa deras verksamhet. Genom olika kvalitativa-, oformella intervjuer, delvis deltagande observation och tillgodogörande av dokument och forskning. Studien finner och behandlar främst kulturell sensitivitet som ett genomgående perspektiv, som framhålls som eftersträvansvärt. Implementeringen av perspektivet förespråkar en allomfattande analys, reflektion, anpassning och tillpassning av verksamheters alla beröringspunkter.

 • 279.
  Nylund, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Du ser inte ut att vara deprimerad, du har fina kläder, du är snygg i håret.”: -En studie om att leva med depression.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativt inriktade studie har det undersökts hur det är att leva med depression, hur deprimerade upplever att de blir mottagna och hur en depression påverkar möjligheterna till inkludering i samhället. Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer med ett antal respondenter. Intervjuerna analyserades sedan med hjälp av meningskoncentrering. Studiens resultat visar att det är utmattande att leva med en depression. Respondenterna tillmötesgås inte på ett sätt som de önskar och myndigheter underlättar inte situationen för dem vilket minskar deras möjlighet till inkludering i samhället.

 • 280.
  Nämerfors, Jonna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Från missbruk till andlighet: En studie om medlemmar i Anonyma Alkoholisters syn på de andliga inslagen av programmet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en tid då socialt arbete färgas av en strävan mot de evidensbaserade metoderna, behandlingarna och arbetssätten sticker Anonyma Alkoholister (AA) ut som en anomali mot detta väga, mäta, bevisa perspektiv. AA:s särskiljande drag, andlighet, är ett begrepp som kan uppfattas gå stick i stäv med den evidensvåg som sköljer över området socialt arbete då andlighet är någonting som inte låter sig vägas så lätt. Syftet med uppsatsen var att studera hur personer med ett tidigare alkoholmissbruk beskriver betydelsen av de andliga inslagen i AA på sin väg till nykterhet. För att undersöka syftet användes ett snöbollsurval och semistrukturerade intervjuer genomfördes med inkluderingskriteriet att intervjupersonerna skulle vara aktiva medlemmar inom AA. Analysen bygger på sju intervjuer som varierade i tid mellan 45 till 75 minuter. Resultatet visade att värdeord som gemenskap, positivitet och ärlighet nämndes före begreppet andlighet i en beskrivning av vad som är viktigt inom AA. Det visade sig också att den personliga tolkningen spelar en stor roll för att individerna skulle känna att de kunde delta på deras egna villkor.

 • 281.
  Olsson, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ericson, Karl-Johan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fritid; möjlighet eller svårighet för ensamkommande barn på ett HVB-hem i ett mindre samhälle2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar fritidens betydelse för ensamkommande barn på ett HVB-hem i ett mindre samhälle. Utifrån studiens syfte har intervjuer genomförts med personal på ett HVB-hem samt intervjuer med lokala fritidsaktörer. Syftet med studien har varit att undersöka vilken betydelse fritiden har för de ensamkommande barnen utifrån personalen och de lokala fritidsaktörernas perspektiv. Studien har byggts kring tre frågeställningar och resultatet har sedan belysts i ljuset av två olika teoretiska perspektiv. Begreppet fritid är ett svårdefinierat begrepp som beroende på vem, hur och var man tillskriver det kan inbegripa olika definitioner. Utifrån att de ensamkommande barnen är en utsatt grupp och att fritiden betyder mycket för barn och ungdomar i det svenska samhället, har vi valt att undersöka vilken betydelse fritiden har för de ensamkommande barnen. Studiens resultat har visat att fritiden är betydelsefull i integrering av de ensamkommande barnen i samhället, men att fritiden är ett komplext begrepp som inbegriper både möjligheter och svårigheter. 

 • 282.
  Omarein, Silvine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barn och unga med erfarenhet av att bo i familjehem: En systematisk litteraturstudie om risk- och skyddsfaktorer för negativa konsekvenser av familjehemsplaceringen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Placeringar i familjehem är allt mer vanligt förekommande i samhället. Studier visar att barn

  och ungdomar som varit placerade i familjehem (tidigare benämnt fosterhem) riskerar i större

  utsträckning negativa omständigheter som kan prägla deras resterande liv. Studiens syfte är att

  belysa och sammanställa aktuell forskning om konsekvenser och möjliga orsaker till att barn

  och ungdomar som har erfarenhet av familjehem i högre grad upplever problem i det vuxna

  livet. En forskningsöversikt genomfördes, och totalt ingick 11vetenskapliga artiklar, som

  analyserades med tematisk innehållsanalys. Resultatet visade att bland annat psykisk ohälsa,

  arbetslöshet och beteendeproblematik är konsekvent vanligare i denna grupp jämfört med

  normalbefolkningen. Kombinationen av skyddande faktorer, såväl som riskfaktorer på

  individ- och samhällsnivå, kan förklara varför vissa barn/ungdomar trots allt utvecklas

  positivt, medan andra får negativa konsekvenser av familjehemsplacering. Mera forskning

  behövs dock för att förstå faktorernas samvariation och på ett mer framgångsrikt sätt erbjuda

  en gynnsam samhällsvård av barn och ungdomar.

 • 283.
  Ottelid, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skönlitteratur och socionomutbildning: en forskningsöversikt2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  SYFTE: Syftet med denna forskningsöversikt är att ta reda på hur skönlitteratur används i utbildningar i socialt arbete. Vilka pedagogiska moment rapporteras det om och hur argumenterar man för dem? Vilka användningsområden redovisas? Har man studerat resultat av läsning och i så fall hur? METOD: Litteratursökningar genomfördes i databaserna Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, PsycInfo, PsycArticles, Eric, Web of Science, MLA samt PubMed. Därtill gjordes en citeringssökning i Social Sciences Citation Index (SSCI). Sökningarna genomfördes mellan februari och maj 2013. Granskning och gallring genomfördes i flera steg. Av de totalt 1863 studier som identifierades inkluderades 19 i slutresultatet. Innehållet i dessa 19 studier tematiserades och kodades i omgångar. Olika aspekter i innehållet kopplades till översiktens frågor. RESULTAT: Forskningsöversikten visar att skönlitteratur kan användas på många sätt: illustrera och applicera teorier, skapa kunskap och förståelse för andras villkor, utveckla personliga egenskaper och förmågor samt utveckla språklig kompetens. Trots detta förefaller skönlitteraturens ställning i utbildningarna vara svag. Forskningsöversikten pekar också på ett stort behov av regelrätta studier om skönlitteraturens betydelse och effekter inom utbildningar i socialt arbete. Ingen av de granskade artiklarna har karaktären av forskning, utan mer av rapport eller diskussionsunderlag.

 • 284.
  Parsmark Jansson, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Derstén, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens yttrande till tingsrätten: I vilken utsträckning tillgodoses de straffrättsliga principerna?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som bedöms ligga bakom ett särskilt vårdbehov då ungdomar döms till ungdomsvård samt att ta reda på hur de straffrättsliga principerna tillgodoses i yttrandena. Genom ett kvalitativt angreppssätt har 13 yttranden från tingsrätten i Östersund gällande ungdomsvård granskats, därefter har en innehållsanalys utförts för att se mönster och samband i socialtjänstens bedömningar kring särskilt vårdbehov. Som teoretisk grund har de straffrättsliga principerna använts, vilket analysen också baseras på. Resultatet har påvisat att pågående insats inom socialtjänsten, i form av placering var den vanligast förekommande orsak till att särskilt vårdbehov bedömdes föreligga. Detta ofta i samband med en missbruksproblematik. När det gäller de straffrättsliga principerna var det ovanligt att man tillgodosett samtliga principer i ett och samma mål. Principen om förutsebarhet var den som främst tillgodosetts.

 • 285.
  Paul, Upama
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Cankalp, Filip
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Identifieringsprocessen hos svenska ungdomar med invandrarbakgrund2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study was to explore the process of identification of youths with an immigrant

  background in Stockholm. The study utilized qualitative method, with theoretical application

  of socialcontructionism from a circumstantialist perspective. The empirical data was collected

  by conducting semi-structured interviews, which consisted of four male and four female

  participants from two different upper secondaries in Stockholm. The participants were

  between the ages of 17-19 years. The collected data were analyzed with an hermeneutic

  approach, which gave the authors an insight of the participants own interpretation and

  understanding, that in which were supported with quotations. The data illustrated that the

  identification process of youths were fluid, and changed depending on the circumstances; and

  the outcome sometimes differentiated depending on the gender. For instance, some of the

  youths developed hybrid identities due to having to balance between the parents’ sociocultural

  background and the dominant society they live in today. Furthermore, the collected

  data were categorized with the following categories; socieconomical condition, sociocultural

  status and migration background. The results showed the long term importance of the youth

  identification process, since these young individuals are the ones that construct the future with

  a sustainable society.

 • 286.
  Penttinen, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vikten av bekräftelse och erkännande: En studie om hur skolkuratorer i grundskolan uppfattar och skapar sin yrkesroll utifrån ett professionsperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Såväl internationell som svensk forskning har visat att skolkuratorer i grundskolan upplever svårigheter med att förstå sitt uppdrag samt att definiera sin yrkesroll. Syftet med denna uppsats var att få fördjupade kunskaper om hur skolkuratorer i grundskolan uppfattar och skapar sin yrkesroll utifrån ett professionsperspektiv. Fokus i studien ligger utöver de professionellas upplevelser av autonomi, på hur skolkuratorer upplever det hälsofrämjande på skolorna, hur förväntningar och samverkan med andra professioner bidrar till förståelsen av yrkesrollen samt vilken kunskap de använder sig av i sitt arbete. Studien utgår ifrån ett kvalitativt forskningsperspektiv där fokus legat på att förstå de professionellas upplevelser. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes sammanlagt sex semi-strukturerade intervjuer med skolkuratorer verksamma inom grundskola. Intervjuerna har analyserats med hjälp av innehållsanalys och meningskoncentrering. Resultatet från analysen tolkades sedan med hjälp av såväl professionsteoretiska begrepp som rollteoretiska. Studiens resultat visar att skolkuratorernas förståelse och definition av sin yrkesroll påverkas av samverkan med andra professioner, egna och omgivningens förväntningar, vilka arbetsuppgifter de har samt vilken kunskap de använder sig av. Resultatet visar även på att skolkuratorerna upplever sig själva som det sociala arbetets ensamma företrädare på skolans arena.

 • 287.
  Persson, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Community-based rehabilitation (CBR) in Uganda: A role for social work?2016In: The Handbook of Social Work and Social Development in Africa / [ed] Mel Gray, Routledge, 2016Chapter in book (Refereed)
 • 288.
  Persson, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Implementing Community Based Re/habilitation in Uganda and Sweden: A Comparative Approach2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In our global world, ideas in general and social work models in particular are spread and implemented in a variety of socioeconomic, political and cultural contexts, generating different outcomes. Many ideas and services launched in different countries by international organisations or governments in order to bring social justice to marginalised and oppressed groups, such as people with disabilities, have been criticised for not reaching or involving those such services aim to serve. Low impact of social programs on the welfare of people and communities has put the effectiveness of such programs into question and can leave people with disabilities dissatisfied with the social services available in their environment.

  The main purpose of this dissertation is to examine how an international idea for social work practice, as community based rehabilitation (CBR), is implemented in different structures and institutional contexts. To examine how an idea is implemented in different contexts, following research questions have guided the work: “How was the idea of CBR introduced to and implemented in Uganda and Sweden?”, “What contextual factors influenced the implementation of CBR in these countries?”, “What limitations and possibilities affected CBRs chances of continuity and institutionalisation in the two countries?” and finally“Can international ideas and models for social work be successfully used in different structural and institutional contexts?”.

  The study is based on a qualitative design with a comparative approach using qualitative content analysis for analysing data collected through official documents and interviews with parents to children with disabilities and professionals working in the children’s surrounding. The results show how difficult it is to monitor development through projects in both non-Western and Western countries. International ideas of social work, such as CBR, can make a difference in both Uganda and Sweden for the improvement of the living condition of those in need of services; at least, as long as there are funding for the projects and cooperation between authorities, NGOs and the parents of children with disabilities.

  The results show also that there are many differences in the process of the implementation of CBR in Uganda and Sweden. The colonial past of Uganda and its weak welfare state make CBR an important project for the improvement of the life conditions of children with disabilities. Meanwhile, the Swedish strong welfare state and legal protection of children with disabilities make CBR much more marginal in Sweden than in Uganda. However, CBRs successes to promote social justice for children with disabilities and their families makes it necessary to integrate the project to the existing organisation of the welfare state in the two countries. Changing existing welfare services requires engagement in political decision-makings, cooperation, and a critical examination of structural and institutional arrangements, in order to include successful projects in the daily functions and duties of the welfare state of every country. This will prevent an international idea for social work to not only be a temporary trend to follow, but also an established working method for helping people in need of proper services.

 • 289.
  Persson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det perfekta kontot.: En kvalitativ studie om unga tjejers upplevelser av sociala mediers påverkan på den psykosociala hälsan och deras identitetsskapande.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många unga tjejer är uppkopplade på sociala medier idag. Samtidigt har den psykiska ohälsan ökat för unga tjejer de senaste åren. Uppsatsens syfte var att undersöka hur unga tjejer som går sista året i gymnasiet upplever att deras psykosociala hälsa och identitet påverkas av att vara uppkopplade på Facebook och Instagram. Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fem tjejer som går sista året i gymnasiet. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån symbolisk interaktionism och genusperspektiv. Resultatet visar att sociala medier som Facebook och Instagram, är en viktig del av tjejernas vardag, men att de upplever att Facebook och Instagram kan påverka identiteten och ha negativa effekter på den psykosociala hälsan. Deltagarna upplever ett påträngande skönhetsideal och ständig jämförelse med andra. Tjejerna lägger ner mycket tid och har strategier om vad de väljer att publicera. Vuxna runt unga tjejer bör vara medvetna om vikten av sociala medier i unga tjejers liv och bidra till att motverka destruktiva skönhetsideal.

 • 290.
  Persson, Isabelle
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ungdomsarbetslöshet - en utmaning sedan 1990-talet - En diskursanalys över svensk medias framställning av ungdomsarbetslösheten2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Persson, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barn som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd   Paradox av utökade rättigheteer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 292.
  Pettersson, Amelia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Valter Hägerström, Victoria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Enhetschefers arbete för de anställdas psykosociala arbetsmiljö: En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom socialtjänsten ser på den rådande psykosociala arbetsmiljön samt hur de arbetar för att hantera den.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att, genom åtta djupintervjuer med enhetschefer, erhålla kunskap om hur de betraktar den egna arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på deras egna möjligheter att påverka de psykosociala arbetsmiljöproblem som existerar där. Respondenterna beskriver hur de på olika sätt arbetar för att hantera psykosocial arbetsmiljöproblematik. De pekar på vikten av handledning till de anställda samt utbildning där kunskap om stress kan erhållas och hur stressrelaterade problem kan hanteras. Det förebyggande arbetet lyfts fram av respondenterna. Här poängteras vikten av att de i sitt ledarskap strider för tillräckliga resurser för sina anställda samt att de som chefer bör utgå från den enskildes egna behov och önskemål i frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. Slutsatser som kan dras av denna studie är att frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön är betraktat som en ständigt pågående process av våra respondenter samt att problem som existerar på arbetsplatsen kan kopplas till organisatoriska frågor som hög arbetsbelastning och bristande resurser.

 • 293.
  Pettersson, Moa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan mellan vuxenhabilitering och psykiatrin - En kvalitativ studie om hur två människobehandlande verksamheter samverkar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 294.
  Qholizadeh, Roshanak
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En fallstudie av äldreomsorgen i Sollentuna  Hur kvalitén i Sollentuna kommun har förändrats före och efter införandet av LoV2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 295.
  Radwan, Sonia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ” Visste du om att flickor och pojkar omhändertas olika?”: En kvalitativ innehållsanalys om skillnader i omhändertagandet av flickor och pojkar vid tillämpningen av 3 § LVU i förvaltningsrätten.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka skillnader i omhändertagandet av flickor och pojkar vid tillämpningen av 3 § LVU i förvaltningsrätten. Den teoretiska utgångspunkten är genusperspektivet. Mitt empiriska arbete består av 20 domar, tio pojkdomar och tio flickdomar från år 2016, och är inhämtade från ett förvaltningsområde i Sverige. Efter att ha undersökt domarna genom gemensamma teman utifrån en kvalitativ innehållsanalys, har jag i min resultat- analysdel valt att redogöra för tre flickdomar och två pojkdomar mer genomgripande, som respresenterar ett tema vardera. Resultatet visade på att det finns skillnader i sättet flickor och pojkar omhändertas utifrån och att de också tvångsvårdas för olika anledningar.

 • 296.
  Rashidi, Omid
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Jag kommer aldrig att må bra på riktigt…”: En kvalitativ studie om vilken påverkan mobbning på högstadiet kan ha på en persons vuxenliv.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Först och främst vill jag tacka alla intervjupersoner som valde att ställa upp i den här studien, ni är mycket modiga som vågar berätta om det ni erfarit och jag är otroligt tacksam att ni ville ställa upp.Jag vill även tacka alla mina nära och kära för allt stöd de har givit mig under mitt uppsatsskrivande. Ett speciellt stort tack till mina vänner ”Guld” och ”Måne” som alltid har funnits där och varit ett jättestort stöd, ni är guld värda.Sist, men inte minst, så vill jag tacka min handledare Birgitta Forsberg. Tack för allt stöd, hjälp och inspiration som du har givit samt för att du har hjälpt mig driva studien framåt.

 • 297.
  Renholm, Jannike
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pöllönen, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Från anhörig till efterlevande : en kvalitativ studie om livssituationen som äldre vid förlust av livskamrat 2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förlust av livskamrat beskrivs i forskning vara den svåraste livshändelse en människa kan råka ut för, och kan för äldre efterlevande leda till fysiska, psykiska och/eller sociala konsekvenser (Grimby, 2000). I föreliggande studie har 6 personer, 3 kvinnor samt 3 män i åldrarna 62-76 år, intervjuats om sin livssituation efter förlust av livskamrat genom svår sjukdom. Syftet var att erhålla fördjupad kunskap om de konsekvenser livshändelsen medför, relaterat till ålder och genus, samt vilka salutogena resurser, relaterat till detsamma, som underlättar sorgeprocessen. Teorier som använts vid analys av insamlad empiri är livsloppsperspektiv, genusperspektiv samt salutogenes. Resultatet påvisar fysiska, psykiska samt sociala konsekvenser så som Grimby (2000) ovan beskriver gällande äldre efterlevande, samt att dessa konsekvenser kan skilja sig åt ur ett genusperspektiv. Livsloppsperspektivet belyser hur aktuell livsfas påverkar vilka salutogena resurser som är av störst betydelse. Olika intervjuformer användes vilket visade sig påverka kvaliteten i insamlad empiri.

 • 298.
  Rostami, Hiva
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gebremedhin, Million
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En studie om förståelse av social integration: -Ur yrkesverksammas perspektiv på integrationsservice2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur yrkesverksamma på integrationsservice förstår social integration och vilka möjligheter och hinder de ser i sitt arbete. Metoden som vi valde att använda var kvalitativ metod, för att samla materialet använde vi oss av semi-strukturerat intervjuer. I analys delen vald vi att använda tematiskanalys metod och för att analysera och tolka resultaten använde vi oss av integration, social integration och assimilationsperspektiv. Studies resultat visar att yrkesverksamma på integrationservice hade en gemensam förståelse av social integration. De använde så som delaktighet, gemenskap, samverkan och integrering för att beskriva vad social integration innebär i deras yrke. Studie visar också att social integration leder till socialsammanhållning i samhället och strukturella diskrimineringen som vidmakthåller ojämlika maktrelationer mellan minioritet och majoritetssamhället forsvåra nyanländas sociala integration i samhället. De hade olika aktiviteter och insatser som de arbetade med. Det som framkom i studie var förståelse av de integrationsinsatserna som planeras samt samhällets attityder är en viktig faktor för att målet med integrationsinsatserna ska nås. Vidare visar studie att samspelet med människor i samhället är en central del av den sociala integrationen. Språket och information är viktig för kommunikation och mellan grupper i samhället. Nyanländas möjlighet att uppnå social integration förutsätter sociala interaktioner med majoritetsamhället.

 • 299.
  Rosvall, Fredrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bäckström, Kim
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det våras för samverkan på Gotland: En studie om samverkan mellan BUP och socialtjänst2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur professionsidentiteter och professionspraxis påverkar implementering av Samordnad Individuell Plan (SIP) och samverkan mellan socialtjänsten och BUP på Gotland. Vi ämnade att besvara de centrala frågeställningarna 1. Hur påverkar olika professionsidentiteter förutsättningarna för samverkan? 2. Hur påverkar kunskap om samarbetspartners professionspraxis förutsättningarna för samverkan? 3. Hur påverkar kunskap om SIP formerna och innehållet i samverkan? 4. I vilken utsträckning använder parterna sig av SIP som ett verktyg för samverkan? 5. Vad anser medarbetarna förenklar respektive försvårar samverkan? Studien utfördes med en kvantitativ ansats och enkäter som datainsamlingsmetod. Resultatet av vår enkätstudie har visat tendenser till att det kan finnas ett samband mellan professionsidentiteter och förutsättningar för väl fungerande samverkan. Vidare av resultatet går det att finna att samverkan mellan BUP och socialtjänsten på Gotland är väl fungerande, samt att SIP i hög grad används som ett verktyg för denna samverkan.

 • 300.
  Rosér, Pontus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Grupphandledning  i socialt arbete: Upplevelser kring gruppformatet och dess effekter2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
345678 251 - 300 of 355
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf