miun.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Kamali, Masoud
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Jönsson, Jessica H.Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work: Current and Future Challenges2018Collection (editor) (Other academic)
 • 252.
  Karaman, Garmian
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barn som far illa: - professionella arbetares erfarenhet av barn som far illa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har fokus på professionella arbetares erfarenhet av barn som far illa och samverkan med myndigheter och organisation som arbetar med barn som far illa. Studien framvisar svårigheter kring arbetet och hur viktig samverkan är kring organisationer som arbetar med barn som far illa. Uppsatsen vilar på en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Författaren har valt professionsteorin och organisationsteorin, då studien vilar på professionella arbetare som arbetar med barn som far illa och samverkan med myndigheter och organisationer. Författaren utförde fyra intervjuer med intervjupersonerna som utgjordes av anställda som professionella arbetare på socialtjänsten och barn- och unga psyikatrin. Studien följer en kvalitativ innehållsanalys och intervjumaterialet har analyserats med meningskoncentrerad analys. Resultat från undersökningen har visat på svårigheter att arbeta med barn som far illa och samverkan mellan socialtjänsten och barn- och unga.

 • 253.
  Kardin, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man får vara den man är och man behöver inte göra sig till”: En kvalitativ studie om teaterverksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka och få bättre förståelse för om, och i så fall hur, aktivt deltagande i estetisk verksamhet kan påverka och förändra livskvalitén hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Materialet har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med skådespelare på en teaterverksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Med hjälp av en innehållsanalys har intervjuerna analyserats och tolkats. Resultatet visar att deltagandet i teaterverksamheten har försett skådespelarna med personliga resurser som kan hjälpa dem att hantera sina egna livssituationer. Sett ur ett empowermentperspektiv och med social kognitiv teori som utgångspunkt dras slutsatsen att denna typ av teaterverksamhet kan bidra till en förbättrad upplevd livskvalitet hos personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

 • 254.
  Karimi, Mari
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Socialt förebyggande arbete och samverkan kring att motverka alkoholproblematik baland ungdomar".2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ undersökning där olika delar av socialt arbete har studerats med fokus på samverkan och förebyggande arbete kring motverkandet av alkoholproblematik bland ungdomar. I undersökningen har åtta personer intervjuats som arbetar professionellt med eller kommer i kontakt med frågor kring ungdomar och alkohol. Resultatet har analyserats tematiskt och utifrån systemteori och socialkonstruktionism. Dessa teorier har gjort det möjligt att bland annat analysera hur olika verksamheter samverkar med varandra samt de kunskapsbaserade metoder som används när de arbetar förebyggande med ungas slkoholkonsumtion.

  En av undersökningens slutsatser har varit att även om det finns samverkan mellan olika aktörer, finns det ingen officiell gemensam syn på vad samverkan innebär. vidare har samtliga respondenter uppgett att skolan har en stor rill i det förebyggande arbetet med unga, samtidigt som studien bekräftar att akolans förebyggande arbete ofta skärs ned på när resurserna krymper.

 • 255.
  Karlsson, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Palmgren, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Försörjningsstöd till personer i prostitution: Socialsekreterares attityder, kunskaper och bedömningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare på ekonomiskt bistånd bedömer rätten till försörjningsstöd gällande personer med inkomst från att sälja sex, samt vilken annan hjälp som erbjuds av socialsekreterarna. Studien är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag baserad på en webbenkätsundersökning med 58 deltagare från landets kommuner. Den insamlade empirin har analyserats utifrån socialkonstruktivistiskt och organisationsteoretiskt perspektiv. Resultatet av studien visar att bedömningen av försörjningsstöd till stor del avgörs av inkomstens synlighet på kontoutdraget. Bedömningarna och besluten kan inte anses göras på legitim grund eftersom socialsekreterarna inte har någon formell kunskap kring varken prostitution eller rätten till försörjningsstöd till personer i prostitution. Möjligheten att erbjuda adekvat hjälp är begränsad till storstäderna. Positivt är att socialsekreterarna erkänner problemet och uttrycker en önskan om att utveckla sina kunskaper och anser att det är relevant för arbete på ekonomiskt bistånd, vilket också var en förhoppning med vår studie.

 • 256.
  Karlsson, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ling, Linnéa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Är det verkligen våld?: En kvalitativ studie om förståelsen av våld i nära relation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi undersökt förståelsen av våld i nära relation utifrån ett intersektionellt perspektiv. Våld i nära relation är ett brett samhällsproblem som förekommer i alla typer av grupper, samhällsklasser, religioner och som utspelar sig över hela världen. Dock är den  officiella bilden av förekomsten av våld i nära relation i stort relaterat till förståelsen av våld. Eftersom våld i nära relation kan förekomma på olika sätt kan det vara svårt för en våldsutsatt att identifiera våldets olika förklädnader i den relation man lever i. Föreliggande  studie har en  kvalitativ studiedesign och datainsamlingen har skett via två sammansatta fokusgrupper. Totalt har tio deltagare varit med i studien. Studiens insamlade material har analyserats genom innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarna har en relativt begränsad  förståelse av våld i nära relation men en betydligt bredare förståelse gällande på vilka sätt kontroll kan utspela sig i nära relation. De olika sätten att kontrollera anses inte alltid vara synonymt med begreppet våld. Studiens resultat visar även att deltagarna tydligt kopplar begreppet våld till det fysiska våldet och framförallt till vad lagens definition av våld är; vad man kan bli straffad och dömd för. Förekomsten av det psykiska våldet, liksom andra former av våld får en underordnad position i förståelsen av våld i nära relation.

 • 257.
  Karlsson, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Felicia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tillsammans mot våld- En kvalitativ studie om interprofessionellt arbete kring mäns våld mot kvinnor i nära relationer2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  Karlsson, Magdalena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Törnroth, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Är anmälningsplikten diffus?” - En kvantitativ studie om gymnasielärares perspektiv på anmälningsplikten.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvantitativa studie redovisas resultat från en enkätundersökning som skickades ut

  till gymnasielärare verksamma vid tidpunkten i Östersunds kommun. Genom att endast

  använda gymnasielärare som respondenter kunde en annan professions perspektiv på

  anmälningsplikten belysas än socialtjänstens perspektiv. Utifrån den låga svarsfrekvensen i

  studien kunde endast tendenser utläsas. Tendenser i studien visade att en majoritet av

  lärarna hade sett ett barn fara illa men det var få som hade anmält. En slutsats utifrån

  studien var att lärare ibland inte anmäler misstänkta fall eftersom de först och främst vill

  hjälpa barnet själva utan att anmäla. En annan slutsats var att lärare behöver mer kunskap

  om vilka tecken som finns på att ett barn far illa eftersom lärarna i studien upplevde en

  osäkerhet om när de skulle anmäla eller inte anmäla.

 • 259.
  Karlsson, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sjöberg, Rebecca
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vem äger min kropp?: En kvalitativ studie om hur män tar sig friheter till kvinnors kroppar inom krogkontexter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att män tar sig friheter att ta på kvinnors kroppar, är en normaliserad handling inom krogkontexter och något som många kvinnor varit utsatta för. Syftet med denna studie är att undersöka hur mäns frihetstagande tar sig uttryck i en krogkontext och hur det i sin tur kan påverka kvinnor och vilken effekt det kan ha på könsroller i det offentliga rummet. Resultatet bygger på två observationer och sex semi-strukturerade intervjuer, som sedan analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Objektifieringsteori som en del av genusteori och feministisk teori, socialkonstruktivism, symbolisk interaktionism samt tidigare forskning har legat till grund för tolkning och analys av materialet. Av resultatet framgår det att mäns frihetstagande tar sig uttryck i handlingar och ord som objektifierar kvinnor och upprätthåller den strukturella könsmaktsordningen.

 • 260.
  Karlstrand, Jennie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Missbrukande personer över 65 år i kurslitteraturen: En kritisk diskursanalys av den kunskap som förmedlas till socionomstudenter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Missbruksproblematiken bland personer över 65 år ökar och kan till och med beskrivas som en tyst epidemi. Ökad kunskap bland socialarbetare gällande denna grupp är väsentligt för att motverka stigmatisering, negativa attityder, terapeutisk nihilism och social exkludering. Denna uppsats granskar litteratur gällande missbruk och äldre från socionomprogrammet vid fyra lärosäten. Syftet är att erhålla fördjupad förståelse för hur socionomer, genom kurslitteraturen, förbereds för att möta missbruksproblematiken bland de över 65 år. Studien har genomförts med inspiration av Bacchi’s analysverktyg ”What’s the problem represented to be?” Resultatet visar att missbruksproblematiken bland personer över 65 år utelämnas i hög grad i litteraturen och i regel problematiseras inte benämningen äldre. Detta riskerar att leda till att de nyutexaminerade socionomerna saknar väsentlig kunskap kring målgruppen. Man riskerar även att reproducera de negativa stereotypa föreställningar som existerar gällande missbruksproblematiken bland de över 65 år.

 • 261.
  Keza, Darlene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor i nära relationer: En kvalitativ studie om socialtjänstens stödinsatser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka stödinsatser socialtjänstens verksamheter har att erbjuda våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Undersökningen av stödinsatser har genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer där fyra socialarbetare bidrog med information om socialtjänstens organisering i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Resultatet visar att våldsutsatta kvinnors behov varierar från ärende till ärende. Stödinsatser som kan erbjudas är uppdelade i tre kategorier, boende, ekonomiskt/praktiskt stöd och samtalsstöd. Socialarbetare beskriver begränsningar i att kunna möta essentiella behov till följd av bostadsbristen, samt att brist på insatser kan leda till att de utför uppgifter som inte ingår i deras formella arbetsuppgifter. Slutsatsen är att socialtjänsten stödjer och främjar våldsutsatta kvinnor med de insatser som finns, men att insatserna kan utökas och eventuellt förbättras.

 • 262.
  Kihlberg, Susanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sundström, Erika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Fältarbetsgruppen - Att finnas eller icke finnas?: En kvalitativ studie om nedläggningen av fältarbetsgruppen, Östersund2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den aktuella studien har följder studerats utav nedläggningen av fältarbetsgruppen i Östersunds kommun. Detta utifrån myndighetspersoner, ungdomar, politiker samt ideella organisationers anställdas upplevelser. Studien bygger på nio semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner som har arbetslivserfarenheter samt erfarenheter av fältarbetsgruppens verksamhet. Studiens resultat påvisar flertalet negativa följder gentemot ungdomar, dess vårdnadshavare, ideella organisationers samt för socialtjänsten. Intervjudeltagarna berättar om hur ungdomarna har förlorat en vidare kontaktyta med myndighetspersoner vars uppgift är att befinna sig i ungdomarnas sociala miljö. Det är studiens intervjudeltagares upplevelse att Östersunds kommun tillhandahåller bristfällig uppsökande och förebyggande arbete gentemot ungdomar efter beslutet från socialnämnden 2011 om nedläggning av kommunens fältarbetsgrupp. Studien visar på en förbättring av samarbetet mellan de frivilliga aktörerna och kommunens samt polisens aktörer. Kontentan av studiens resultat är att det finns ett behov samt en önskan både från ungdomar, vuxna samt ideella och kommunala aktörer om en nyetablering av uppsökande och förebyggande verksamhet i Östersunds kommun.

 • 263.
  Kiviniemi, Lise
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Trönnhagen, Kajsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det var sanningen som släppte mig fri: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sexuella övergrepp i barndomen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen av en eller flera familjemedlemmar har hanterat, bearbetat och påverkats av sina upplevelser senare i livet. Studien är kvalitativ där det empiriska materialet har bestått av sex biografier som vi har analyserat genom en innehållsanalys. Resultatet visade att kvinnorna i sin barndom och som vuxna kände negativa känslor såsom skam, skuld och att de hade en låg självkänsla. Samtliga av kvinnorna har blivit negativt påverkade senare i livet då de har lidit av olika former av psykisk ohälsa. De har bearbetat och hanterat sina upplevelser genom bland annat dissociation och stöd av andra. Alla kvinnorna har någon gång gjort ett val att inte berätta om övergreppen vilket främst beror på känslor av skam, skuld, rädsla samt tron om att det de utsattes för var normalt.

 • 264.
  Krenell, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Martina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Användandet av maskuliniteter i återanpassningen till ett liv utan kriminalitet - En kvalitativ undersökning om maskuliniteter inom föreningen Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS)2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 265.
  Kronman, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  We are Here: Undocumented activism as resistance against colonial power and its relevance for social work as a human rights profession2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore how the undocumented movement “We are Here”, mobilise and create strategies for social change in the Netherlands. The aim is to listen to the voices of undocumented movement participants and their knowledge, experience and visions and through critical perspectives situate their struggle for change in its socio-political context. Interviews were made with four activists and the empiric material further consists of the researchers own participant observations and reflections through ethnographic methods. Collective empowerment in its radical form originating from Paolo Freire and postcolonial perspectives were used to analyse the resistant acts that the undocumented movement uses as strategies to unmask (post)colonial power structures in the Netherlands. The results of the study shows that “We are Here’s” visibility, legal grey-area strategies such as occupying buildings (squatting) and finding legal forms of supporting themselves economically, proves collective empowerment and shed light on oppressive tactics used by a neoliberal and neocolonial government in the Netherlands. The author argues that listening to the voices of undocumented activists and learning from their situation and claims brings knowledge to the social work arena. Social work is a human rights profession and thus social workers have a responsibility to work for the inclusion of all people regardless of their legal status.

 • 266.
  Kronsten, Mia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ska vi dansa?: En kunskapsöversikt av dans som intervention i socialt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med tanke på mångsidigheten i dans och dess möjligheter att anpassas till individen eller gruppen, beroende på problematik och tidigare erfarenheter, skulle det behövas en sammanfattning över hur olika forskare ställt sig till dans inom det sociala arbetet. Undersökningens empiriska material har bestått av 38 vetenskapliga artiklar som undersöks med hjälp av innehållsanalys och som analyserats genom de teoretiska perspektiven den levda kroppen, embodiment samt socialkonstruktivism. Undersökningen resulterade i fyra olika teman vilka var kommunikation och att uttrycka sina känslor, känslor från tidigare upplevelser, gemenskap samt relationen till sin egen kropp. De flesta undersökningar gav positivt resultat av dans och rörelse som terapi men det ges också ett uttryck av att det behövs mer forskning på området nationellt så väl som internationellt.

 • 267.
  Krusell, Nina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man måste bli bra på någonting”: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av en specialiserad socialtjänst2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelse av den specialiserade socialtjänsten. Denna studie syftar till att undersöka hur socialarbetare ser på sitt arbete utifrån sin yrkesroll, sin kompetens, arbetet med klienter samt samverkan och samarbete, i den specialiserade organisationen. Studien genomfördes genom fyra djupintervjuer med socialarbetare inom olika former av specialiserad socialtjänst. Intervjupersonerna valdes ut genom ett målstyrt urval och ett bekvämlighetsurval. Empirin har analyserats genom narrativ analys och tolkats utifrån en yrkesprofessionalism och organisationsprofessionalism. Resultatet visar att socialarbetarna upplever kompetens som en viktig fördel i organisationsformen men att samverkan ofta brister i arbetet. Socialarbetarnas berättelser visar ett spänningsförhållande mellan en yrkesprofessionalism och en organisationsprofessionalism.

 • 268.
  Langhammer, Milly
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nordlander, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nyanlända tjejers fritid: En kvalitativ intervjuundersökning om nyanlända tjejers fritidssituation2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har nyanlända tjejers fritid i en norrländsk kommun undersökts. Syftet med undersökningen var att undersöka hur nyanlända tjejer har upplevt sin fritid, möjligheterna till en aktiv fritid och den aktiva fritidens vikt vid integration i Sverige. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts med 4 tjejer i åldrarna 19-21 som varit nyanlända samt med 2 yrkesverksamma som arbetar nära målgruppen. Resultatet av denna undersökning visar att nyanlända tjejers fritid i kommunen är begränsad, det finns begränsningar i möjligheten till en aktiv fritid utifrån aspekter som information, språk, kultur, kön och ekonomi. Den aktiva fritiden i form av strukturerade fritidsaktiviteter har visat sig vara av stor vikt vid integration.

 • 269.
  Larsson, Alexander
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Karlsson, Zebastian
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Perspektiv på erfarenheter av socialt arbete som potentiell skyddsfaktor2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 270.
  Larsson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan för den enskildes bästa – "Hur svårt ska det vara?": En kvalitativ studie om användandet av planer inom LSS. Författare: Emma2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur LSS-handläggarna upplever arbetet med samordnade och/eller individuella planer i sina ärenden med personer beviljade insatser enligt 9§ LSS. Studien var kvalitativ och data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Uppsatsens tre frågeställningar (rutiner och arbetsmetoder, syfte med planerna samt hur planerna fungerar som verktyg för kvalitetssäkring) har varit en röd tråd genom arbetet. Det framkommer i studien att inte alla kommuner har rutiner gällande erbjudande samt upprättande av planerna. Resultaten visade dock på att man upplever att planerna tjänar ett bra och tydligt syfte, om det är möjligt för den enskilde att tillgodogöra sig planen. Studien visar även på att brist på resurser och kunskap om planerna hos LSS-handläggarna kan påverka arbetet negativt. Utbildningsmöjligheterna för LSS-handläggarna bör ökas för att effektivisera arbetet med planerna. En eventuell omformulering av lagtext efterlyses även då man anser att den inte är anpassad utifrån hur verkligheten ser ut.

 • 271.
  Larsson, Lisa Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Föräldrars upplevelser av insatsen korttidsvistelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn som har en eller flera funktionsnedsättningar upplever insatsen korttidsvistelse enligt LSS. Studien är utförd genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som har insatsen korttidsvistelse. Intervjuerna har tematiserats och därefter tolkats och analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv som empowerment och normaliseringsprincipen. Resultatet visar att föräldrar upplever att information om vilket stöd personer med funktionsnedsättningar kan ansöka om inte fungerar. Studien visar även att föräldrar upplever att korttidsvistelse är en insats som möjliggör vila och återhämtning. Föräldrar uttrycker att insatsen möjliggör egen tid, de får tid med barnets syskon och sina respektive partners. Det framkommer även att föräldrar påverkas av andra personers negativa syn på att de väljer att lämna bort sitt barn på korttidsvistelse. Resultatet i denna studie kan bidra till att socialtjänst utformar riktlinjer för hur information om vilka insatser LSS berättigade kan ansöka.

 • 272.
  Larsson, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En kvalitativ studie om biståndshandläggares handlingsutrymme inom äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att biståndshandläggare är mer lojala mot organisationen än mot de äldre och att det handlingsutrymme som socialtjänstlagen medger till inte utnyttjas så som det skulle kunna göras. Detta kan leda till att vissa äldre inte får den hjälp de är i behov av. Syftet med denna studie är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen uppfattar det handlingsutrymme som socialtjänstlagen medger till och vilka möjligheter de i praktiken har att utnyttja det. Fyra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale & Brinkman, 2014) med fem biståndshandläggare i Stockholms stad har genomförts. Analysen av empirin har haft Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme samt Johanssons (2007) teori om inomorganisatorisk makt och kontroll som teoretisk ram. Studien visar att biståndshandläggarna på olika sätt styrs av organisationen och att handlingsutrymmet inskränks. Både diskret och tillbakasyftande kontroll av biståndshandläggarna har framkommit. Det framkommer även att biståndshandläggarna använder sin intentionella makt för att skapa handlingsutrymme.

 • 273.
  Larsson, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medias bild av socialtjänsten i arbete med vårdnadsärenden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 274. Laursen, Line Hille
  et al.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Social capital in Gellerup2014In: Journal of Social Inclusion, ISSN 1836-8808, Vol. 5, no 1, p. 19-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the characteristics of two types of social capital; bridging and bonding social capital among the residents inside and outside a marginalized local community in relation to five demographic features of age, gender, geographical origin and years of residence in the community and in Denmark. The data were collected through a questionnaire, conducted in the largest marginalized high-rise community in Denmark, Gellerup, which is about to undergo an extensive community renewal plan. The study showed that residents in Gellerup had access to bonding and bridging social capital inside and outside Gellerup. Nevertheless, the character of the social capital varied considerably depending on age, geographical origin and years lived in Gellerup. Young residents and people who had lived for many years in Gellerup had more social capital than their counterparts. Furthermore, residents from Arab countries had more bonding relations inside Gellerup, while residents from Northern Europe had more bonding relations outside Gellerup.

 • 275.
  Leithe, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sexuellt våld, maskulinitetsnormens baksida?: En kvalitativ studie om nya sociala rörelsers arbete i förebyggandet av sexuellt våld2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur nya sociala rörelser arbetar förebyggande mot sexuellt våld samt vilka sociala faktorer som påverkar maskulinitetsnormen i relation till sexuellt våld. Studien syftar även till att undersöka hur flerdimensionella maktfaktorer såsom kön, klass, etnicitet och sexuell läggning samverkar i relation till sexuellt våld ur ett intersektionellt perspektiv. Totalt utgår studien från fem semistrukturerade intervjuer med informanter som aktivt arbetar med att förebygga destruktiva maskulinitetsnormer och därmed motverka sexuellt våld. Informanterna representerar organisationer som arbetar med varierande metoder och fokuserar sitt förebyggande arbete på olika samhällsnivåer vilket företräder nya sociala rörelsers mångfald och bredd. Empirin tolkas utifrån kritiska teorier såsom Butlers genusteorier och Connells maskulinitetsteorier och betraktas ur ett intersektionellt perspektiv. Resultatet i denna studie visar att destruktiva hegemoniska maskulinitetsnormer ligger till grund för det sexuella våldets omfattning och att det krävs ett genusförändrande samhällsövergripande och långsiktigt preventivt arbete för att förebygga och motverka sexuellt våld där män behöver vara en del av förändringen. Studien visar också att sexuellt våld inte kan särskiljas från övrigt våld utan är en del av normen som premieras inom den hegemoniska maskuliniteten vilket framhåller att våldspreventivt arbete innebär att förändra maskulinitetsnormen. Maktfaktorerna kön, klass och sexualitet har en central påverkan på maskulinitetsnormerna och har därför relevans för sexuellt våld men behöver tolkas ur flera dimensioner för synliggöra hur förtryckande strukturer samverkar.

 • 276.
  Lindgren, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin - En narrativ analys av socialsekreterares upplevelser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 277.
  Lindgren, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäcs, Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Heder och socialt arbete  - En kvalitativ studie om socialsekreterares förståelse av hedersrelaterat våld2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 278.
  Lindholm, Tony
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Westerman, Anncharlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lekmannaövervakarens engagemang. En kvalitativ studie om relation, förändring, stöd och kontroll2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studiens syfte har varit att få en ökad förståelse för lekmannaövervakarens egna upplevelser utifrån sin uppdragsroll. Återfallsfrekvensen i kriminalitet är hög och klienterna har ett stort behov av stöd för att inte återfalla i brottslighet. Lekmannaövervakaren behöver inte inneha professionell kunskap, utan ska skapa en mellanmänsklig relation och vara en förebild, som ett komplement till frivården. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med lekmannaövervakare. Fokus låg på deras upplevelse. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys med meningskategorisering. Det framkommer att yrkesidentitet och tidigare personliga erfarenheter hos lekmannaövervakare skapade olika förutsättningar och egenskaper som kan hjälpa klienten till en förändring. Lekmannaövervakarens egen identifikation i förhållande till klienten eller skapad distans förhöll sig olika beroende på hur relationen byggts upp av lekmannaövervakaren. I studien framkommer det att relationen är central och att det kan vara värdefullt om lekmannaövervakarna har viss kompetens inom klientens problemområde.

 • 279.
  Lindqvist, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Musik som instrument: Kvalitativ intervjustudie inom missbrukarvården2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beroende- och missbruksproblematik är ett vanligt förekommande arbetsområde för socionomer och många arbetsmetoder har utvecklas inom behandling av missbruk/beroende. Ett arbetsverktyg som inte är etablerat i Sverige men som används i andra länder är musikterapi. Forskningen kring musikterapi är omdiskuterad och musik nämns inte i Socialstyrelsens metodguide för behandling av missbruk/beroende. Denna kvalitativt inriktade rapport undersöker hur musikverksamheter bedrivs inom missbrukarvården och vilka erfarenheter som finns av den genom semistrukturerade intervjuer med representanter från SiS LVM-hemmen Rällsögården och Runnagården samt med klienter på Rällsögården. Resultaten redovisar att musikverksamheterna på LVM-hemmen bedrivs som ett komplement till andra vårdande och behandlande insatser inom missbrukarvården och att verksamheterna finns och uppkom på grund av intresse hos klienter och personal. Resultaten från klienterna var beskrivningar av positiva upplevelser, sätt att avleda tankar, att genom att utveckla nya förmågor påverka självkänsla och att det var en sysselsättning på Rällsögården.

 • 280.
  Lindqvist, Karolin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Malmqvist, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medgivande på lika villkor?: En kvalitativ intervjustudie om adoption2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några familjerättssekreterare utifrån sin kompetens (med

  fokus på erfarenhet och kunskap) genomför medgivandeutredningar när lagar och direktiv

  lämnar ett tolkningsutrymme. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Åtta

  familjerättssekreterare från två län intervjuades. Den insamlade empirin har analyserats

  utifrån likabehandlingsprincipen med fokus på barnets bästa. Empirin har även diskuterats

  utifrån organisationsteori och har ställts mot lagar och direktiv samt tidigare forskning. Som

  analysmetod har svaren bearbetats och analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet

  visade att familjerättssekreterarna med kortare erfarenhet till skillnad från de med lång

  erfarenhet upplevde svårigheter med att hålla en bra kvalité på medgivandeutredningarna.

  Majoriteten av familjerättssekreterarna med både lång och kort erfarenhet upplevde att

  tolkningsutrymmet kan leda till konsekvenser som bland annat att barnets bästa inte

  tillvaratas. Resultatet har även visat att det finns skillnader mellan arbetssätten kopplade till

  hur länge familjerättssekreterarna arbetat, både gällande bedömningen av

  åldersrekommendationen samt antal sekreterare vid medgivandeutredningen

 • 281.
  Lindé, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sundström, Rebecka
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot äldre kvinnor: Jämställdhet, handlingsutrymme och kunskap i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förebygga mäns våld mot äldre kvinnor har under senare år blivit mer aktuellt. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorg upplever sitt handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorg kring mäns våld mot äldre kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. Då studien har en kvalitativ ansats har det empiriska materialet samlats in under fem semistrukturerade intervjuer. Insamlade data har transkriberats för att sedan analyseras genom tematisk analys. Resultatet visar på att yrkesverksamma inom äldreomsorgen inte gör någon djupare reflektion över jämställdhet i äldres relationer utan hänvisar till traditionella könsroller. Resultatet visar även att kunskap om mäns våld mot kvinnor och handlingsförfarande kring detta är bristfällig, då det av respondenterna upplevs finnas en avsaknad av handlingsplaner och information. Slutsatsen är att mer kunskap och utbildning behövs inom ämnet, samt att chefer har ett ansvar för att personalen har rätt verktyg för att hantera våldsförekomster.

 • 282.
  Lindén, Hannamaria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vilket ord ska jag välja? Handläggarnas motiveringar av åtgärdsförslag för flickor respektive pojkar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet är att utifrån ett fiktivt dilemma av 3§ LVU - karaktär granska handläggarnas

  motiveringar på förslag av åtgärder för en flicka respektive en pojke. Vidare är ambitionen att

  se handläggarnas motiveringar och begreppstillämpningar utifrån ett genusperspektiv. Genom

  att tillåta handläggare inom (IFO) motivera åtgärder för respektive kön som tilldelas är

  ambitionen att fånga upp begrepp som tillämpas för respektive kön. En ytterligare målsättning

  är att av tidigare forskning och teori som verktyg, belysa de skillnader som ses i

  motiveringarna. Begrepp som kunde ses i motiveringarna från handläggarna var i flickans fall

  utsätter sig, självkänsla, destruktivt beteende samt psykisk ohälsa. I pojkens fall var det

  begrepp som utsätta andra, hamna, självförtroende, konflikter samt utanförskap. Tidigare

  forskning visar att föreställningar av kön kan ses i framskrivning, problembild och

  beskrivning av beteenden vilket påverkat handläggarnas bedömningar.

 • 283.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Imagine transfigurement: The chapter exhibition as a critical and creative space for knowledge in social work and media studies2015In: Critical and Creative Research Methodologies in Social Work, Ashgate, 2015, p. 131-158Chapter in book (Other academic)
 • 284.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Introduction: Contemporary untimely post/academic writings—transforming the shape of knowledge in feminist studies2012In: Emergent writing methodologies in feminist studies, Taylor & Francis, 2012, p. 1-24Chapter in book (Other academic)
 • 285.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Writing Water: An Untimely Academic Novella2013In: Documents of Life Revisited: Narrative & Biographical Methods for a 21st Century Critical Humanism / [ed] Liz Stanley, Farnham, UK: Ashgate, 2013, p. 177-192Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Research Outline

  This chapter constitute the third untimely academic novella in a trilogy of biographical narratives about a woman’s life, writing and desire to obtain a professor’s chair in the beginning of the twenty-first century, in Sweden. The diversity of forms used in creating as set of interwoven stories is inspired by poststructuralist and postcolonial feminist theory and literary fiction and by writing methodologies such as diary writing, memory work and poetic writing. The novella engages in some of the key aspects of Plummer’s ideas about a critical humanism with emphasis on the contribution from the fictional novella to explore complex relations of power. Writing water a story about resistance that shows how family, society and academia interact in the making of knowledge.

   

   

   Bullet points with methodology and key issues arising

  • To explore how family, society and science interact in the making of knowledge
  • To develop a complex notion of power and resistance by using a variety of different writing styles such as poetry, diary, memory work
  • To contribute to the critical study of intersecting relations of power by including time and space
  • To formulate a critique toward established mainstream disciplinary boundaries and the exclusion of a critical humanism in social work/social science
  • To employ reflexivity through a textual and visual methodological design
  • To awaken the readers senses and emotions, to ‘touch’ the reader and create engagement with research ethics for change 

   

 • 286.
  Livholts, Mona
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bryant, Lia
  University of South Australia.
  Gender and the telephone: Voice and emotions shaping and gendering space2013In: Human Technology, ISSN 1795-6889, E-ISSN 1795-6889, Vol. 9, no 2, p. 157-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the field of communication studies the topic of telephony and the gendering of space via voice and emotions have received limited attention. The focus of this article is on how telephone conversations are mediated by voice and emotions, which in turn shape and gender social space. The methodology is a collaborative autoethnographic design based on diary notes and memory work. Two central themes emerge from the findings, which explain how space becomes gendered when using the telephone. The first explores the voice and relations of power and the second examines the interstices between work, caring and the telephone. Our findings reveal the central role of work and caring and how these spaces are constantly being transgressed and transformed as the mobile phone becomes an important appendage for sensory perceptions of hearing/listening/voice. We argue that these themes point toward the crucial impact of emotions in the construction of multiple and gendered spatialities of telephony.

 • 287.
  Livinter, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Autism väcker de starkaste känslorna: Kuratorers möte med föräldrar vars barn har AST (Autismspektrumtillstånd)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell uppsats undersöker hur föräldrar upplever samt bearbetar att deras barn har diagnosen AST (autismspektrumtillstånd), vilket stöd de får utav BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen) och hur diagnosen påverkar anknytningen mellan föräldern och barnet. Underlaget för resultatet är framtaget genom kvalitativa telefonintervjuer med sex kuratorer i olika delar av Sverige som är yrkessamma inom BUH. Därefter har uppsatsens material analyserats med koppling till kristeori och anknytningsteori och med hjälp av tidigare forskning samt undersökningar via litteratur och olika databaser. Telefonintervjuerna visar bland annat på likheter och skillnader i hur föräldrar kan reagera vid beskedet om och upplevelser av att deras barn har AST samt behovet av samtalsstöd. Resultatet pekar även på olikheter gällande föräldrars psykiska mående och bearbetningsprocess kopplat till diagnosen. Dessutom framgår geografiska skillnader i Sverige gällande vilken enhet som utreder barn vid misstanke om AST och vilka behandlingar, metoder och stödinsatser BUH kan erbjuda barn, föräldrar och närstående.

 • 288.
  Ljunggren, Sophie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det sociala fenomenet mobbning: Skolpersonals upplevelser av förebyggande arbete på grundskolor.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska rättsystemet omfattar en grundlig lagstiftning som bevakar huvudmäns uppdrag att se till att bedriva ett målinriktat arbete som ska verka som ett skyddsnät inför elevers utsatthet för kränkande behandlingar inom skolans område. Trots lagstöd och oräkneliga åtgärdsprogram som är framtagna för att motverka mobbning fortsätter kränkningarna och barn befinner sig dagligen i otrygga skolmiljöer. Sådana motstridigheter frambringar frågan om vad som i realiteten ligger bakom att visionerna inte får fäste. Uppsatsen undersöker därmed skolpersonals upplevelser av arbetet mot mobbning. Syftet är att studera hur skolpersonal konkret arbetar förebyggande och vilka praktiska tillämpningar som används för att minimera uppkomsten av fenomenet mobbning på grundskolor. Studien utgår ifrån två socialpsykologiska teorier, vilka är ”arbetsgruppens identitet” och ”Giddens struktureringsteori” och har vidare grundats utifrån en tematisk analys. De slutsatser som framgick av studien var att det råder olika uppfattningar om definitionen av mobbning och vilket i sin tur skulle kunna vara en bidragande faktor till att fenomenet ständigt fortsätter trots alla försök till att förebygga och förhindra mobbning.

 • 289.
  Lodén, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Högdahl Cole, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Papperslös...då är man ju rättslös" : En kvalitativ studie om ett antal kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Att vara papperslös innebär att leva utan uppehållstillstånd med avsaknaden av de rättigheter som svenska medborgare har. Denna rättslösa status i kombination med att vara kvinna kan innebära en ökad sårbarhet för diskriminering, våld och förtryck (Bexelius, 2008). I föreliggande studie har 5 yrkesverksamma kvinnor från 4 olika kvinnojourer i Stockholm och närliggande städer intervjuats om deras möten och arbete med papperslösa kvinnor. Fokus har legat på deras kunskap om målgruppen, hur de arbetar praktiskt, vilka perspektiv de utgår från samt hur de beaktar de mänskliga rättigheterna i sin strävan mot att förbättra papperslösa kvinnors livsvillkor. Vi har redogjort för tidigare forskning om globaliseringen, kvinnors migration, medborgarskap, välfärdsstaten, civilsamhället samt i bakgrunden beskrivit kvinnojoursrörelsens framväxt, kvinnojourernas uppdrag och utmaningar, det feministiska perspektivet och kulturell kompetens i förhållande till papperslösa kvinnor. Teorin vi har använt oss av i analysen av vår insamlade empiri är intersektionalitet. Resultaten har visat på skillnader mellan kvinnojourerna beträffande kunskap, erfarenhet och praktiker i möten med papperslösa kvinnor. Samt visat på likheter beträffande deras upplevelser av dilemman som uppstår i mötet med papperslösa kvinnor då nationell rätt omöjliggör deras uppdrag och gemensamma engagemang att verkas för mänskliga rättigheter.

 • 290.
  Lomakka, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Isacsson Lekander, Natalia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hemlöshet - En jämförande dokumentstudie med riktad innehållsanalys av boendelösningar för hemlösa personer2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Lomming, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lund, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  22§LVU. Tillämpas mellantvång i Norrland?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 292.
  Lomstad, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Alkoholmissbruk och åldrande:: En kvalitativ studie om handläggares syn på socialtjänstens arbete med alkoholmissbruk hos äldre personer över 65 år.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som belyser hur samarbete mellan socialtjänstens

  äldreomsorg- och missbruksenhet kan komma till uttryck gällande hantering av äldre

  individer över 65 år med alkoholmissbruk. Studien grundas ur en fenomenologisk ansats och

  redogör för kunskapsläget idag samt belyser erfarenheter från fyra handläggare inom

  socialtjänstens äldreomsorg- och missbruksenhet i Jönköpings län. Semistrukturerade

  intervjuer har genomförts och insamlat material har genom analysmetoden

  meningskoncentrering besvarat forskningsfrågorna. Resultaten påvisar rådande kunskapsläge

  där socialtjänsten inte ligger i framkant vad gäller den växande problematiken för äldre med

  alkoholmissbruk. Studien visar att det finns stora brister i samarbetet mellan enheterna och det

  existerar inga utarbetade strategier för att bistå målgruppen. Befintliga lagar försvårar

  handläggarnas utredningar i arbetet med äldre individer som utvecklat ett

  alkoholmissbruk. Slutligen indikerar resultatet att handläggare efterfrågar specialkompetenser

  samt förebyggande arbete som kan tillgodose äldre alkoholmissbrukares specifika behov.

 • 293.
  Lundgren, Minna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Jonsson, Ummmis
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien2016In: Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum / [ed] Karin Jarnkvist & Anna Molin, Sundsvall: Mid Sweden University , 2016, p. 24-31Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 294.
  Lundgård, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Syns man inte, finns man inte”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på tjejers identitet och psykiska hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har kommit att bli en kontext för ungdomar att experimentera med sinidentitet samt även för att ta del av varandras liv. Användandet av sociala medier ökar, därforskning visar att tjejer använder dem mer än killar. Forskning visar även att det finnskönsskillnader när det kommer till konsekvenser av användandet av sociala medier. Syftetmed denna studie var därmed att i svensk kontext undersöka om tjejers identitet ochpsykiska hälsa påverkas av användandet av sociala medier, och i sådana fall hur. Studien ärav kvalitativ ansats, där metoden för insamling av empiri var fokusgrupper.Fokusgrupperna har omfattat 18 tjejer i ungdomsålder. Utifrån insamlad empiriidentifierades fem olika teman, vilka omfattar olika processer av påverkan på tjejersidentitet och psykiska hälsa via användandet av sociala medier. Denna studie har visat atthur tjejers identitet och psykiska hälsa påverkas av dessa processer beror på tjejers samtidapsykiska hälsa och identitet, alltså hur tjejer själva mår, vilken självbild de har och hursäkra de är i sig själva.

 • 295.
  Lundin, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Grahn, Anton
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det är inte övervakning, det är en tillsyn”: En kvalitativ studie om tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten. Det vetenskapliga problemet som denna uppsats önskar belysa är den utmaning som den kommunala hemtjänsten sannolikt kommer att ställas inför i framtiden med tanke på den demografiska utvecklingen. Denna uppsats bygger på data inhämtad från sex informanter från fyra olika kommuner i Sverige. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer som genomfördes på plats och via telefon. Resultatet visar på att informanterna ser positivt på insatsen och ser få utmaningar med webbkameratillsyn. De positiva aspekterna informanterna belyste innefattas bland annat av förbättrad sömnkvalitet hos brukaren, mindre integritetskränkande än ett ordinärt tillsynsbesök, minskad miljöpåverkan och högre kvalité i omsorgen.

 • 296.
  Lundén Wallner, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Faktorer som kan påverka socialsekreterares val av behandlingsmetod för missbrukande klienter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Madjid, Said
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hozli, Nora
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Cannabisbruk bland ungdomar. En systematisk litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 298.
  Matsson, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Matsson, Tova
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Motiverande samtal i praktiken  - En förståelse för hur socialarbetare använder sig av motiverande samtal2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 299.
  Mattsson, Mikaela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wedal, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialtjänstens arbete med barn som upplevt våld i nära relation: En studie om mötet mellan barnet och socialsekreteraren2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag lever ett stort antal barn med våld som en del i sina vardagsliv. Detta gör att dessa individer inte bara möter svårigheter här och nu utan även på lång sikt. I och med att detta är det viktigt att socialsekreterare besitter kunskap om hur man ska arbeta för att på bästa sätt upptäcka samt bemöta de barn som upplever våld i nära relationer. Studiens syfte var att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur enskilda socialsekreterare arbetar med barn som upplever våld i nära relationer, och detta i förhållande till barnets bästa samt Socialstyrelsens dokument. Studiens resultat har analyserats utifrån två teoretiska perspektiv, ett barndomssociologiskt perspektiv och frontlinjebyråkratens handlingsutrymme. Vid analysen av det empiriska materialet, intervjuerna återfanns olika teman och utifrån dessa har vi även kunnat analysera Socialstyrelsens dokument för att finna skillnader och/eller likheter. Resultatet av studien visar att det finns liknande uppfattningar och arbetssätt för samtliga respondenter, exempelvis att våga ställa frågan om våld, skapa miljöer där barnen känner sig trygga och att man som socialsekreterare är ärlig i mötet. Något som samtliga respondenterna efterfrågar är mer utbildning och kunskap om ämnet barn som upplever våld i nära relation.

 • 300.
  Melin, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Äldres behov och tillgång till aktivitet och social samvaro - Ur vårdpersonalens synvinkel2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende

  resonerar kring äldres behov av aktivitet och social samvaro. I arbetet undersöks hur

  vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras för de

  äldre. Jag använt mig av tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och tre teorier –

  disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och signifikanta andra för att svara på

  frågeställningarna. Genom semistrukturerade intervjuer med tre personer som arbetar på ett

  äldreboende fann jag att respondenternas svar överensstämmer med tidigare forskning

  beträffande att aktivering och social samvaro är viktigt för de äldre. Respondenterna anser

  att tid för aktivering och social samvaro finns för de äldre och att det måste prioriteras om

  den äldre själv vill och orkar. Vårdpersonalens resonemang liknar både

  disengagemangsteorin och aktivitetsteorin, personalen anser att det är den äldre själv som

  bestämmer i vilken mån aktivering och social samvaro ska prioriteras.

3456789 251 - 300 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf