miun.sePublications
Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 386
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 251.
  Larsson, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan för den enskildes bästa – "Hur svårt ska det vara?": En kvalitativ studie om användandet av planer inom LSS. Författare: Emma2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur LSS-handläggarna upplever arbetet med samordnade och/eller individuella planer i sina ärenden med personer beviljade insatser enligt 9§ LSS. Studien var kvalitativ och data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Uppsatsens tre frågeställningar (rutiner och arbetsmetoder, syfte med planerna samt hur planerna fungerar som verktyg för kvalitetssäkring) har varit en röd tråd genom arbetet. Det framkommer i studien att inte alla kommuner har rutiner gällande erbjudande samt upprättande av planerna. Resultaten visade dock på att man upplever att planerna tjänar ett bra och tydligt syfte, om det är möjligt för den enskilde att tillgodogöra sig planen. Studien visar även på att brist på resurser och kunskap om planerna hos LSS-handläggarna kan påverka arbetet negativt. Utbildningsmöjligheterna för LSS-handläggarna bör ökas för att effektivisera arbetet med planerna. En eventuell omformulering av lagtext efterlyses även då man anser att den inte är anpassad utifrån hur verkligheten ser ut.

 • 252.
  Larsson, Lisa Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Föräldrars upplevelser av insatsen korttidsvistelse2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar till barn som har en eller flera funktionsnedsättningar upplever insatsen korttidsvistelse enligt LSS. Studien är utförd genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med föräldrar som har barn med funktionsnedsättning och som har insatsen korttidsvistelse. Intervjuerna har tematiserats och därefter tolkats och analyserats med hjälp av teoretiska perspektiv som empowerment och normaliseringsprincipen. Resultatet visar att föräldrar upplever att information om vilket stöd personer med funktionsnedsättningar kan ansöka om inte fungerar. Studien visar även att föräldrar upplever att korttidsvistelse är en insats som möjliggör vila och återhämtning. Föräldrar uttrycker att insatsen möjliggör egen tid, de får tid med barnets syskon och sina respektive partners. Det framkommer även att föräldrar påverkas av andra personers negativa syn på att de väljer att lämna bort sitt barn på korttidsvistelse. Resultatet i denna studie kan bidra till att socialtjänst utformar riktlinjer för hur information om vilka insatser LSS berättigade kan ansöka.

 • 253.
  Larsson, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En kvalitativ studie om biståndshandläggares handlingsutrymme inom äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att biståndshandläggare är mer lojala mot organisationen än mot de äldre och att det handlingsutrymme som socialtjänstlagen medger till inte utnyttjas så som det skulle kunna göras. Detta kan leda till att vissa äldre inte får den hjälp de är i behov av. Syftet med denna studie är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen uppfattar det handlingsutrymme som socialtjänstlagen medger till och vilka möjligheter de i praktiken har att utnyttja det. Fyra halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale & Brinkman, 2014) med fem biståndshandläggare i Stockholms stad har genomförts. Analysen av empirin har haft Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymme samt Johanssons (2007) teori om inomorganisatorisk makt och kontroll som teoretisk ram. Studien visar att biståndshandläggarna på olika sätt styrs av organisationen och att handlingsutrymmet inskränks. Både diskret och tillbakasyftande kontroll av biståndshandläggarna har framkommit. Det framkommer även att biståndshandläggarna använder sin intentionella makt för att skapa handlingsutrymme.

 • 254.
  Larsson, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medias bild av socialtjänsten i arbete med vårdnadsärenden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 255. Laursen, Line Hille
  et al.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Social capital in Gellerup2014In: Journal of Social Inclusion, ISSN 1836-8808, Vol. 5, no 1, p. 19-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the characteristics of two types of social capital; bridging and bonding social capital among the residents inside and outside a marginalized local community in relation to five demographic features of age, gender, geographical origin and years of residence in the community and in Denmark. The data were collected through a questionnaire, conducted in the largest marginalized high-rise community in Denmark, Gellerup, which is about to undergo an extensive community renewal plan. The study showed that residents in Gellerup had access to bonding and bridging social capital inside and outside Gellerup. Nevertheless, the character of the social capital varied considerably depending on age, geographical origin and years lived in Gellerup. Young residents and people who had lived for many years in Gellerup had more social capital than their counterparts. Furthermore, residents from Arab countries had more bonding relations inside Gellerup, while residents from Northern Europe had more bonding relations outside Gellerup.

 • 256.
  Leithe, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sexuellt våld, maskulinitetsnormens baksida?: En kvalitativ studie om nya sociala rörelsers arbete i förebyggandet av sexuellt våld2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur nya sociala rörelser arbetar förebyggande mot sexuellt våld samt vilka sociala faktorer som påverkar maskulinitetsnormen i relation till sexuellt våld. Studien syftar även till att undersöka hur flerdimensionella maktfaktorer såsom kön, klass, etnicitet och sexuell läggning samverkar i relation till sexuellt våld ur ett intersektionellt perspektiv. Totalt utgår studien från fem semistrukturerade intervjuer med informanter som aktivt arbetar med att förebygga destruktiva maskulinitetsnormer och därmed motverka sexuellt våld. Informanterna representerar organisationer som arbetar med varierande metoder och fokuserar sitt förebyggande arbete på olika samhällsnivåer vilket företräder nya sociala rörelsers mångfald och bredd. Empirin tolkas utifrån kritiska teorier såsom Butlers genusteorier och Connells maskulinitetsteorier och betraktas ur ett intersektionellt perspektiv. Resultatet i denna studie visar att destruktiva hegemoniska maskulinitetsnormer ligger till grund för det sexuella våldets omfattning och att det krävs ett genusförändrande samhällsövergripande och långsiktigt preventivt arbete för att förebygga och motverka sexuellt våld där män behöver vara en del av förändringen. Studien visar också att sexuellt våld inte kan särskiljas från övrigt våld utan är en del av normen som premieras inom den hegemoniska maskuliniteten vilket framhåller att våldspreventivt arbete innebär att förändra maskulinitetsnormen. Maktfaktorerna kön, klass och sexualitet har en central påverkan på maskulinitetsnormerna och har därför relevans för sexuellt våld men behöver tolkas ur flera dimensioner för synliggöra hur förtryckande strukturer samverkar.

 • 257.
  Lindgren, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin - En narrativ analys av socialsekreterares upplevelser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 258.
  Lindgren, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäcs, Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Heder och socialt arbete  - En kvalitativ studie om socialsekreterares förståelse av hedersrelaterat våld2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 259.
  Lindholm, Tony
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Westerman, Anncharlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lekmannaövervakarens engagemang. En kvalitativ studie om relation, förändring, stöd och kontroll2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studiens syfte har varit att få en ökad förståelse för lekmannaövervakarens egna upplevelser utifrån sin uppdragsroll. Återfallsfrekvensen i kriminalitet är hög och klienterna har ett stort behov av stöd för att inte återfalla i brottslighet. Lekmannaövervakaren behöver inte inneha professionell kunskap, utan ska skapa en mellanmänsklig relation och vara en förebild, som ett komplement till frivården. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med lekmannaövervakare. Fokus låg på deras upplevelse. Som analysmetod användes kvalitativ innehållsanalys med meningskategorisering. Det framkommer att yrkesidentitet och tidigare personliga erfarenheter hos lekmannaövervakare skapade olika förutsättningar och egenskaper som kan hjälpa klienten till en förändring. Lekmannaövervakarens egen identifikation i förhållande till klienten eller skapad distans förhöll sig olika beroende på hur relationen byggts upp av lekmannaövervakaren. I studien framkommer det att relationen är central och att det kan vara värdefullt om lekmannaövervakarna har viss kompetens inom klientens problemområde.

 • 260.
  Lindqvist, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Musik som instrument: Kvalitativ intervjustudie inom missbrukarvården2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beroende- och missbruksproblematik är ett vanligt förekommande arbetsområde för socionomer och många arbetsmetoder har utvecklas inom behandling av missbruk/beroende. Ett arbetsverktyg som inte är etablerat i Sverige men som används i andra länder är musikterapi. Forskningen kring musikterapi är omdiskuterad och musik nämns inte i Socialstyrelsens metodguide för behandling av missbruk/beroende. Denna kvalitativt inriktade rapport undersöker hur musikverksamheter bedrivs inom missbrukarvården och vilka erfarenheter som finns av den genom semistrukturerade intervjuer med representanter från SiS LVM-hemmen Rällsögården och Runnagården samt med klienter på Rällsögården. Resultaten redovisar att musikverksamheterna på LVM-hemmen bedrivs som ett komplement till andra vårdande och behandlande insatser inom missbrukarvården och att verksamheterna finns och uppkom på grund av intresse hos klienter och personal. Resultaten från klienterna var beskrivningar av positiva upplevelser, sätt att avleda tankar, att genom att utveckla nya förmågor påverka självkänsla och att det var en sysselsättning på Rällsögården.

 • 261.
  Lindqvist, Karolin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Malmqvist, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medgivande på lika villkor?: En kvalitativ intervjustudie om adoption2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några familjerättssekreterare utifrån sin kompetens (med

  fokus på erfarenhet och kunskap) genomför medgivandeutredningar när lagar och direktiv

  lämnar ett tolkningsutrymme. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Åtta

  familjerättssekreterare från två län intervjuades. Den insamlade empirin har analyserats

  utifrån likabehandlingsprincipen med fokus på barnets bästa. Empirin har även diskuterats

  utifrån organisationsteori och har ställts mot lagar och direktiv samt tidigare forskning. Som

  analysmetod har svaren bearbetats och analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet

  visade att familjerättssekreterarna med kortare erfarenhet till skillnad från de med lång

  erfarenhet upplevde svårigheter med att hålla en bra kvalité på medgivandeutredningarna.

  Majoriteten av familjerättssekreterarna med både lång och kort erfarenhet upplevde att

  tolkningsutrymmet kan leda till konsekvenser som bland annat att barnets bästa inte

  tillvaratas. Resultatet har även visat att det finns skillnader mellan arbetssätten kopplade till

  hur länge familjerättssekreterarna arbetat, både gällande bedömningen av

  åldersrekommendationen samt antal sekreterare vid medgivandeutredningen

 • 262.
  Lindé, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sundström, Rebecka
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot äldre kvinnor: Jämställdhet, handlingsutrymme och kunskap i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att förebygga mäns våld mot äldre kvinnor har under senare år blivit mer aktuellt. Syftet med studien var att undersöka hur yrkesverksamma inom äldreomsorg upplever sitt handlingsutrymme samt vilken kunskap som finns inom äldreomsorg kring mäns våld mot äldre kvinnor och andra jämställdhetsfrågor. Då studien har en kvalitativ ansats har det empiriska materialet samlats in under fem semistrukturerade intervjuer. Insamlade data har transkriberats för att sedan analyseras genom tematisk analys. Resultatet visar på att yrkesverksamma inom äldreomsorgen inte gör någon djupare reflektion över jämställdhet i äldres relationer utan hänvisar till traditionella könsroller. Resultatet visar även att kunskap om mäns våld mot kvinnor och handlingsförfarande kring detta är bristfällig, då det av respondenterna upplevs finnas en avsaknad av handlingsplaner och information. Slutsatsen är att mer kunskap och utbildning behövs inom ämnet, samt att chefer har ett ansvar för att personalen har rätt verktyg för att hantera våldsförekomster.

 • 263.
  Lindén, Hannamaria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vilket ord ska jag välja? Handläggarnas motiveringar av åtgärdsförslag för flickor respektive pojkar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet är att utifrån ett fiktivt dilemma av 3§ LVU - karaktär granska handläggarnas

  motiveringar på förslag av åtgärder för en flicka respektive en pojke. Vidare är ambitionen att

  se handläggarnas motiveringar och begreppstillämpningar utifrån ett genusperspektiv. Genom

  att tillåta handläggare inom (IFO) motivera åtgärder för respektive kön som tilldelas är

  ambitionen att fånga upp begrepp som tillämpas för respektive kön. En ytterligare målsättning

  är att av tidigare forskning och teori som verktyg, belysa de skillnader som ses i

  motiveringarna. Begrepp som kunde ses i motiveringarna från handläggarna var i flickans fall

  utsätter sig, självkänsla, destruktivt beteende samt psykisk ohälsa. I pojkens fall var det

  begrepp som utsätta andra, hamna, självförtroende, konflikter samt utanförskap. Tidigare

  forskning visar att föreställningar av kön kan ses i framskrivning, problembild och

  beskrivning av beteenden vilket påverkat handläggarnas bedömningar.

 • 264.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Imagine transfigurement: The chapter exhibition as a critical and creative space for knowledge in social work and media studies2015In: Critical and Creative Research Methodologies in Social Work, Ashgate, 2015, p. 131-158Chapter in book (Other academic)
 • 265.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Introduction: Contemporary untimely post/academic writings—transforming the shape of knowledge in feminist studies2012In: Emergent writing methodologies in feminist studies, Taylor & Francis, 2012, p. 1-24Chapter in book (Other academic)
 • 266.
  Livholts, Mona
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Writing Water: An Untimely Academic Novella2013In: Documents of Life Revisited: Narrative & Biographical Methods for a 21st Century Critical Humanism / [ed] Liz Stanley, Farnham, UK: Ashgate, 2013, p. 177-192Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Research Outline

  This chapter constitute the third untimely academic novella in a trilogy of biographical narratives about a woman’s life, writing and desire to obtain a professor’s chair in the beginning of the twenty-first century, in Sweden. The diversity of forms used in creating as set of interwoven stories is inspired by poststructuralist and postcolonial feminist theory and literary fiction and by writing methodologies such as diary writing, memory work and poetic writing. The novella engages in some of the key aspects of Plummer’s ideas about a critical humanism with emphasis on the contribution from the fictional novella to explore complex relations of power. Writing water a story about resistance that shows how family, society and academia interact in the making of knowledge.

   

   

   Bullet points with methodology and key issues arising

  • To explore how family, society and science interact in the making of knowledge
  • To develop a complex notion of power and resistance by using a variety of different writing styles such as poetry, diary, memory work
  • To contribute to the critical study of intersecting relations of power by including time and space
  • To formulate a critique toward established mainstream disciplinary boundaries and the exclusion of a critical humanism in social work/social science
  • To employ reflexivity through a textual and visual methodological design
  • To awaken the readers senses and emotions, to ‘touch’ the reader and create engagement with research ethics for change 

   

 • 267.
  Livholts, Mona
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bryant, Lia
  University of South Australia.
  Gender and the telephone: Voice and emotions shaping and gendering space2013In: Human Technology, ISSN 1795-6889, E-ISSN 1795-6889, Vol. 9, no 2, p. 157-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the field of communication studies the topic of telephony and the gendering of space via voice and emotions have received limited attention. The focus of this article is on how telephone conversations are mediated by voice and emotions, which in turn shape and gender social space. The methodology is a collaborative autoethnographic design based on diary notes and memory work. Two central themes emerge from the findings, which explain how space becomes gendered when using the telephone. The first explores the voice and relations of power and the second examines the interstices between work, caring and the telephone. Our findings reveal the central role of work and caring and how these spaces are constantly being transgressed and transformed as the mobile phone becomes an important appendage for sensory perceptions of hearing/listening/voice. We argue that these themes point toward the crucial impact of emotions in the construction of multiple and gendered spatialities of telephony.

 • 268.
  Livinter, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Autism väcker de starkaste känslorna: Kuratorers möte med föräldrar vars barn har AST (Autismspektrumtillstånd)2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell uppsats undersöker hur föräldrar upplever samt bearbetar att deras barn har diagnosen AST (autismspektrumtillstånd), vilket stöd de får utav BUH (Barn- och ungdomshabiliteringen) och hur diagnosen påverkar anknytningen mellan föräldern och barnet. Underlaget för resultatet är framtaget genom kvalitativa telefonintervjuer med sex kuratorer i olika delar av Sverige som är yrkessamma inom BUH. Därefter har uppsatsens material analyserats med koppling till kristeori och anknytningsteori och med hjälp av tidigare forskning samt undersökningar via litteratur och olika databaser. Telefonintervjuerna visar bland annat på likheter och skillnader i hur föräldrar kan reagera vid beskedet om och upplevelser av att deras barn har AST samt behovet av samtalsstöd. Resultatet pekar även på olikheter gällande föräldrars psykiska mående och bearbetningsprocess kopplat till diagnosen. Dessutom framgår geografiska skillnader i Sverige gällande vilken enhet som utreder barn vid misstanke om AST och vilka behandlingar, metoder och stödinsatser BUH kan erbjuda barn, föräldrar och närstående.

 • 269.
  Ljunggren, Sophie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det sociala fenomenet mobbning: Skolpersonals upplevelser av förebyggande arbete på grundskolor.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska rättsystemet omfattar en grundlig lagstiftning som bevakar huvudmäns uppdrag att se till att bedriva ett målinriktat arbete som ska verka som ett skyddsnät inför elevers utsatthet för kränkande behandlingar inom skolans område. Trots lagstöd och oräkneliga åtgärdsprogram som är framtagna för att motverka mobbning fortsätter kränkningarna och barn befinner sig dagligen i otrygga skolmiljöer. Sådana motstridigheter frambringar frågan om vad som i realiteten ligger bakom att visionerna inte får fäste. Uppsatsen undersöker därmed skolpersonals upplevelser av arbetet mot mobbning. Syftet är att studera hur skolpersonal konkret arbetar förebyggande och vilka praktiska tillämpningar som används för att minimera uppkomsten av fenomenet mobbning på grundskolor. Studien utgår ifrån två socialpsykologiska teorier, vilka är ”arbetsgruppens identitet” och ”Giddens struktureringsteori” och har vidare grundats utifrån en tematisk analys. De slutsatser som framgick av studien var att det råder olika uppfattningar om definitionen av mobbning och vilket i sin tur skulle kunna vara en bidragande faktor till att fenomenet ständigt fortsätter trots alla försök till att förebygga och förhindra mobbning.

 • 270.
  Lodén, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Högdahl Cole, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  "Papperslös...då är man ju rättslös" : En kvalitativ studie om ett antal kvinnojourers arbete med papperslösa kvinnor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Att vara papperslös innebär att leva utan uppehållstillstånd med avsaknaden av de rättigheter som svenska medborgare har. Denna rättslösa status i kombination med att vara kvinna kan innebära en ökad sårbarhet för diskriminering, våld och förtryck (Bexelius, 2008). I föreliggande studie har 5 yrkesverksamma kvinnor från 4 olika kvinnojourer i Stockholm och närliggande städer intervjuats om deras möten och arbete med papperslösa kvinnor. Fokus har legat på deras kunskap om målgruppen, hur de arbetar praktiskt, vilka perspektiv de utgår från samt hur de beaktar de mänskliga rättigheterna i sin strävan mot att förbättra papperslösa kvinnors livsvillkor. Vi har redogjort för tidigare forskning om globaliseringen, kvinnors migration, medborgarskap, välfärdsstaten, civilsamhället samt i bakgrunden beskrivit kvinnojoursrörelsens framväxt, kvinnojourernas uppdrag och utmaningar, det feministiska perspektivet och kulturell kompetens i förhållande till papperslösa kvinnor. Teorin vi har använt oss av i analysen av vår insamlade empiri är intersektionalitet. Resultaten har visat på skillnader mellan kvinnojourerna beträffande kunskap, erfarenhet och praktiker i möten med papperslösa kvinnor. Samt visat på likheter beträffande deras upplevelser av dilemman som uppstår i mötet med papperslösa kvinnor då nationell rätt omöjliggör deras uppdrag och gemensamma engagemang att verkas för mänskliga rättigheter.

 • 271.
  Lomakka, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Isacsson Lekander, Natalia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hemlöshet - En jämförande dokumentstudie med riktad innehållsanalys av boendelösningar för hemlösa personer2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 272.
  Lomming, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lund, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  22§LVU. Tillämpas mellantvång i Norrland?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Lomstad, Evelina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Alkoholmissbruk och åldrande:: En kvalitativ studie om handläggares syn på socialtjänstens arbete med alkoholmissbruk hos äldre personer över 65 år.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som belyser hur samarbete mellan socialtjänstens

  äldreomsorg- och missbruksenhet kan komma till uttryck gällande hantering av äldre

  individer över 65 år med alkoholmissbruk. Studien grundas ur en fenomenologisk ansats och

  redogör för kunskapsläget idag samt belyser erfarenheter från fyra handläggare inom

  socialtjänstens äldreomsorg- och missbruksenhet i Jönköpings län. Semistrukturerade

  intervjuer har genomförts och insamlat material har genom analysmetoden

  meningskoncentrering besvarat forskningsfrågorna. Resultaten påvisar rådande kunskapsläge

  där socialtjänsten inte ligger i framkant vad gäller den växande problematiken för äldre med

  alkoholmissbruk. Studien visar att det finns stora brister i samarbetet mellan enheterna och det

  existerar inga utarbetade strategier för att bistå målgruppen. Befintliga lagar försvårar

  handläggarnas utredningar i arbetet med äldre individer som utvecklat ett

  alkoholmissbruk. Slutligen indikerar resultatet att handläggare efterfrågar specialkompetenser

  samt förebyggande arbete som kan tillgodose äldre alkoholmissbrukares specifika behov.

 • 274.
  Lundgren, Minna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Sjöstedt Landén, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Olofsson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Lexhagen, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Jonsson, Ummmis
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien2016In: Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum / [ed] Karin Jarnkvist & Anna Molin, Sundsvall: Mid Sweden University , 2016, p. 24-31Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 275.
  Lundgård, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Syns man inte, finns man inte”: En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på tjejers identitet och psykiska hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har kommit att bli en kontext för ungdomar att experimentera med sinidentitet samt även för att ta del av varandras liv. Användandet av sociala medier ökar, därforskning visar att tjejer använder dem mer än killar. Forskning visar även att det finnskönsskillnader när det kommer till konsekvenser av användandet av sociala medier. Syftetmed denna studie var därmed att i svensk kontext undersöka om tjejers identitet ochpsykiska hälsa påverkas av användandet av sociala medier, och i sådana fall hur. Studien ärav kvalitativ ansats, där metoden för insamling av empiri var fokusgrupper.Fokusgrupperna har omfattat 18 tjejer i ungdomsålder. Utifrån insamlad empiriidentifierades fem olika teman, vilka omfattar olika processer av påverkan på tjejersidentitet och psykiska hälsa via användandet av sociala medier. Denna studie har visat atthur tjejers identitet och psykiska hälsa påverkas av dessa processer beror på tjejers samtidapsykiska hälsa och identitet, alltså hur tjejer själva mår, vilken självbild de har och hursäkra de är i sig själva.

 • 276.
  Lundin, Mikael
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Grahn, Anton
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det är inte övervakning, det är en tillsyn”: En kvalitativ studie om tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera tjänstemäns resonemang kring webbkameratillsyn inom hemtjänsten. Det vetenskapliga problemet som denna uppsats önskar belysa är den utmaning som den kommunala hemtjänsten sannolikt kommer att ställas inför i framtiden med tanke på den demografiska utvecklingen. Denna uppsats bygger på data inhämtad från sex informanter från fyra olika kommuner i Sverige. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer som genomfördes på plats och via telefon. Resultatet visar på att informanterna ser positivt på insatsen och ser få utmaningar med webbkameratillsyn. De positiva aspekterna informanterna belyste innefattas bland annat av förbättrad sömnkvalitet hos brukaren, mindre integritetskränkande än ett ordinärt tillsynsbesök, minskad miljöpåverkan och högre kvalité i omsorgen.

 • 277.
  Lundén Wallner, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Faktorer som kan påverka socialsekreterares val av behandlingsmetod för missbrukande klienter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 278.
  Madjid, Said
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hozli, Nora
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Cannabisbruk bland ungdomar. En systematisk litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 279.
  Matsson, Hanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Matsson, Tova
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Motiverande samtal i praktiken  - En förståelse för hur socialarbetare använder sig av motiverande samtal2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 280.
  Melin, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Äldres behov och tillgång till aktivitet och social samvaro - Ur vårdpersonalens synvinkel2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende

  resonerar kring äldres behov av aktivitet och social samvaro. I arbetet undersöks hur

  vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras för de

  äldre. Jag använt mig av tidigare forskning, semistrukturerade intervjuer och tre teorier –

  disengagemangsteorin, aktivitetsteorin och signifikanta andra för att svara på

  frågeställningarna. Genom semistrukturerade intervjuer med tre personer som arbetar på ett

  äldreboende fann jag att respondenternas svar överensstämmer med tidigare forskning

  beträffande att aktivering och social samvaro är viktigt för de äldre. Respondenterna anser

  att tid för aktivering och social samvaro finns för de äldre och att det måste prioriteras om

  den äldre själv vill och orkar. Vårdpersonalens resonemang liknar både

  disengagemangsteorin och aktivitetsteorin, personalen anser att det är den äldre själv som

  bestämmer i vilken mån aktivering och social samvaro ska prioriteras.

 • 281.
  Mikaelsson, Ann
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att ta sig ur ett narkotikamissbruk: En kvalitativ studie om före detta narkotikamissbrukares erfarenheter av att (för)bli drogfria.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och fördjupa kunskapen om vad för strategier som varit viktiga för personer i sitt arbete med att bli drogfria samt bibehålla sin drogfrihet. För att skapa en helhet i denna process har det varit viktigt att titta på informanternas väg in i missbruket, deras situation i det aktiva missbruket samt deras väg ut ur missbruket.Studiens metod är halvstrukturerade intervjuer med fyra informanter. Studiens tillvägagångssätt bygger på tidigare forskning inom ämnet och de kvalitativa intervjuerna. Studiens material har analyserats med hjälp av exitteori.För att kunna ta sig ur ett narkotikamissbruk visar studiens resultat att personer i narkotikamissbruk behöver nå en viss botten i sitt missbruk samt erhålla negativa konsekvenser. Den missbrukande behöver trygga sociala nätverk som sätter gränser för den missbrukande och således inte möjliggör individens missbruk. För att bibehålla drogfrihet visar resultatet av studien på vikten av att bryta kontakten med vänner i missbruk samt lära känna sin nya identitet men ändå komma ihåg sin historia. För att inte återfalla i missbruk visar studiens resultat att det är av stor vikt att inte återgå till det tidigare umgänget där missbruk förekommer, samt skapa sig rutiner och meningsfulla intressen.

 • 282.
  Mikaelsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det har format mig till den jag är idag”: En kvalitativ studie om att växa upp i familjehem2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på resultat av kvalitativa intervjuer med livsberättelser från två unga personermed erfarenhet av att växa upp i familjehem. Det övergripande syftet med studien var attundersöka hur dessa personer upplevde tiden i ursprungsfamiljen, familjehemmet och hurfamiljehemsplaceringen påverkat deras liv idag. Valet av ämne bygger på att det finns enkunskapslucka inom heldygnsvården och att barn sällan får möjlighet att uttrycka sina egnaupplevelser. Intervjuerna var semistrukturerade och intervjuguiden konstruerades utifrånfrågeställningarna i studien. Empirin har därefter analyserats utifrån två teoretiska perspektiv:KASAM och resiliens. Resultaten kan inte generaliseras utifrån att alla individers upplevelserär olika. I vår studie har båda respondenterna varit familjehemsplacerade inom det egnanätverket och det framlyfts av dem själva som det bästa alternativet. I studien styrks det attbarn som placeras i familjehem har en svår och problematisk bakgrund och detta är något somföljer med under hela livet. De kan därför behöva stöd att bearbeta svåra upplevelser ochkänslor.

 • 283.
  Mohlin, Yngve
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En rak vänster: Svensk amatörboxning som socialisations- och integrationsarena2014Report (Other academic)
 • 284.
  Molina Leiva, Natalia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Åtta berättelser från unga kvinnor om deras alkoholdebut2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har undersökt unga kvinnors berättelser om deras alkoholdebut. Frågeställningar har upprättats med hjälp av en kvalitativ ansats och löd enligt följande; Vad är de unga kvinnornas erfarenheter av sin alkoholdebut? Vilka teman är framträdande i de unga kvinnornas berättelser?Insamlingsmetod är minnesarbete som är förankrad inom feministisk forskning Det har inhämtats åtta berättelser från unga kvinnor i årskurs tre på gymnasiet. Berättelserna har sedan analyserats utifrån en narrativ metod för att finna meningar i de unga kvinnornas upplevelser. Författaren till studien har tagit stöd av tidigare forskning inom områden ungdomar/unga kvinnor och alkoholdebut. Som teoretisk referensram i studien har ett genusperspektiv och ett intersektionellt perspektiv tillämpats. Syftet med studien har inte varit att finna resultat som är generaliserbara men att uppmuntra till vidare reflektion om synen på kvinnors alkoholvanor idag i relation till ett heteronormativt samhälle. Sammanfattningsvis konstaterar författaren i denna studie att kvinnorna i studien berättar om olika erfarenheter av hur det är att göra sin alkoholdebut idag som kvinna. Utifrån de rådande normativa strukturer i samhället har kvinnan en svår balansgång för att konstruera sig som en feminin kvinna samtidigt som hon är en självständig och modern kvinna. Ett kritiskt maktperspektiv och en reflekterande praktik i det sociala arbetet behövs för att undvika normativa och diskriminerande strukturer som begränsar kvinnors livsvillkor.

 • 285.
  Morin, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bemötande av psykisk ohälsa hos personer inom LSS: Personals erfarenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bemötandet gentemot personer med omfattande funktionsnedsättningar kan påverka personens psykiska hälsa på olika sätt. Detta medför att personal som dagligen kommer i kontakt med målgruppen aktivt kan arbeta för att förbättra gruppens hälsa.Denna studie syftar till att undersöka hur personal inom LSS bemöter personer med funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa i syfte att främja deras psykiska hälsa. Studiens frågeställningar är följande: Vilka faktorer anser vårdpersonal vara viktiga i bemötandet av personer med en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa, Vilka möjligheter och hinder ser vårdpersonal i bemötandet av personer som har en funktionsnedsättning och samtidigt psykisk ohälsa samt på vilket sätt påverkar klass, kön och etnicitet personalens bemötande av personer med en funktionsnedsättning och samtligt psykisk ohälsa. Undersökningens empiri har inhämtats genom fokusgruppintervjuer med personal som på olika sätt arbetar inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS lagen). Studiens teoretiska perspektiv består av intersektionell teori där intersektionen av klass, kön och etnicitet tas i beaktande. Resultatet har arbetats fram genom en innehållsanalys och med hjälp av det intersektionella teoretiska perspektivet. I resultatet framgår bland annat vikten av att se till hela personen tillsammans med tydlighet och respekt i bemötandet av målgruppen för att främjar deras psykiska hälsa. Andra faktorer som påverkar bemötandet av målgruppen är också att de boendes socioekonomiska status, etnicitet och kön. Intersektionen mellan dessa maktkategorier är därför, som personal viktigt att ha i bejakande i bemötandet.

 • 286.
  Möller, Filip
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Emelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur kan vi nå ett hållbart socialt arbete?: En studie om anställdas erfarenheter av utbrändhet på kommunalaverksamheter inom socialt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt svensk statistik ökar utbrändhet för varje år i vårt samhälle. Det synsframförallt hos individer med emotionella arbeten. Det drabbar inte bara individen påett personligt plan utan påverkar även arbetsplatser och ökar samhällskostnader.Syftet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka anställdas erfarenhet avutbrändhet inom socialt arbete på kommunala arbetsplatser, samt även belysa resurseroch hur vi kan nå ett hållbart socialt arbete. Resultatet har visat tydliga centrala temansom är följande; likartade varningssignaler, chefens påverkan, arbetsstruktur,samhällets roll och interventioner för ett hållbart socialt arbete. Teman har analyseratsgenom valda teorier och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras framtidautmaningar för att motverka utbrändhet.

 • 287.
  Nasir, Berivan
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Zeidan, Hiba
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ensamkommande flyktingbarn och deras heterogena migrationsprocess2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 288.
  Neuman, Michiel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterarens möjligheter att ta hänsyn till ensamkommande barns enskilda behov och förutsättningar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine social workers ability to respond to unaccompanied children’s individual needs and circumstances. The study is based on semi-structured qualitative interviews with three social workers. The results have been interpreted with previous research findings and a theoretical perspective based on bureaucracy’s influence on client relations. The results show that social workers possibility to investigate unaccompanied children’s needs and circumstances are limited due to limited information sources, cultural and linguistic differences and children’s mistrust in government agencies. There is also reason to believe that the research method BBIC isn’t fully adapted to the target group. Social workers are limited in their ability to respond to unaccompanied children’s individual housing needs, due to a lack of living accommodations. Another finding is that Swedens municipalities differ in the way they handle unaccompanied children’s matters, which may affect the wellbeing of these children.

 • 289.
  Nilsson, Fredrik
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Snow, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Kränkningar på nätet: En komparativ kvantitativ studie av staden vs den mindre orten.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kränkningar på nätet är ett problem som blir allt mer uppmärksammat och påtagligt i samhället. Vi har undersökt problematiken hos gruppen ungdomar och syftet med studien är att klargöra huruvida det finns skillnader i problematiken beroende på om en ungdom går på en skola i en stad eller i en mindre ort. Studien visar att skillnader finns och att det är mer förekommande i skolan på den mindre orten. Det finns även resultat som tyder på samband mellan den ökade förekomsten av nätkränkningar och samtidigt ett större användande av sociala medier. Med andra ord skulle den högre förekomsten av nätmobbning/nätkränkningar kunna tillskrivas ett högre användande av sociala media snarare än storleken på orten. Studien är komparativ, kvantitativ sort och har utförts i form av en enkät i två skolklasser, en i Kvarstad och en i Skoga

 • 290.
  Nilsson, Kim Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Positiva resurser i hemtjänst;: En lokal enkätstudie utifrån omsorgspersonalens arbetssituation2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äldreomsorgen har varit drabbat av nedskärningar och omsorgspersonalens arbetssituation har beskrivits som tidspressad. Känslan av att inte kunna ge rimlig hjälp till de äldre och att uppleva det som mycket att göra har kopplats till psykisk och kroppslig trötthet. Psykosociala modeller har visat att resurser i arbetsmiljön kan motverka detta. Syftet med denna studie var att ur ett hälsofrämjande perspektiv undersöka positiva arbetsmiljöfaktorer för personal inom hemtjänsten samt hur äldreomsorgen som arbetsplats tidigare beskrivits i forskning, och hur arbetsmiljön relaterar till hälsa. I syfte av en kvalitativ enkätstudie formulerades frågor viktiga för hälsa och välbefinnande ur ett hälsofrämjande perspektiv. 21 omsorgsmedarbetare gav svar som därefter kategoriserades med metoden grounded theory. Betydelsen av kategorierna och dess faktorer analyserades utifrån teorin om KASAM, känsla av sammanhang. Kategorierna erkännande, uppgiftsvariation och brukare framstod som resurser för personalen. Dessa kan, tillsammans med medbestämmande och social tid med de äldre, ge styrka åt KASAMs komponenter och betraktas som hälsofrämjande för personalen. Betydelsen av detta resultat diskuterades ur personal-, brukar, organisations och samhällsperspektiv

 • 291.
  Nilsson Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Den alltför bildade: om en tornedalsflicka på arbetsstuga2013In: Usla, elända och arma: samhällets utsatta under 700 år / [ed] Sofia Holmlund & Annika Sandén, Stockholm: Natur och kultur, 2013, p. 274-292Chapter in book (Other academic)
 • 292.
  Nilsson, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Man hinner ju inte det man vill hinna.”: Socialsekreterares upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalitéinom barnavården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att socialsekreterare inom barn och ungdomsvården är ett av de mestkrävande yrkena inom socialt arbete och trycket blir inte lättare av att orosanmälningarna påbarn ökat de senaste åren. Den här studien fokuserar på fem socialsekreterare på barn ochfamilj och deras upplevelser av arbetsbelastningen och dess påverkan på arbetets kvalité.Semistrukturerade intervjuer användes som grund för den tematiska analysen, där tvåhuvudteman identifierats: upplevelser av arbetsbelastning och arbetsbelastningens påverkanpå arbetets kvalité. Socialsekreterarna upplevde en hög eller otillfredsställande högarbetsbelastning vilket påverkade framförallt att dokumentation och uppföljning av insatserinte hanns med i den utsträckning som behövs för att uppfylla de lagstadgade krav som finns.Uppleveslen av att vilja göra mer för sina klienter men att tiden inte räcker till noterades frånsamtliga i studien.

 • 293.
  Nilsson-Ranta, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  A Thousand years in Lapland2014In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 134, no 2, p. 303-304Article, book review (Other academic)
 • 294.
  Nitzler, Sanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sundberg, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vad är kompetens? En kvalitativ studie om arbete med ensamkommande flyktingbarn2014Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Studiens syfte var att undersöka hur några socialsekreterare, skolkuratorer och vägledare beaktar kompetens i arbete med ensamkommande flyktingbarn då inget genomgående kompetenskrav finns professionerna emellan, trots att de arbetar utifrån samma uppdrag från regeringen. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Sex intervjuer genomfördes totalt, med tre socialsekreterare samt tre vägledare. Den insamlade empirin har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt samt organisationsteoretiskt perspektiv och har ställts mot tidigare forskning samt direktiv angående kompetenskrav. Centrala teman som belyses i fråga om socialsekreterares samt vägledares arbete med ensamkommande flyktingbarn är hur kompetens beaktas, hur samverkan har betydelse i arbetet samt på vilket sätt socialsekreterares och vägledares kompetens är betydande för ensamkommande flyktingbarn. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner ansåg att utbildning och erfarenhet (kompetens) är viktigt inom dessa professioner, samt att samverkan är en betydande del för att utföra ett effektivt arbete. Det framkom även att några utav intervjupersonerna ansåg att det fattades adekvat kompetens inom HVB-hemmen.

 • 295.
  Njie, Awa Bajen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tatavosian, Meghedi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Före detta kriminellas väg ut ur kriminalitet – En analys av före detta kriminellas berättelser2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract:

  Föreliggande studie avser att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för när individer

  tar sig ur kriminalitet. Då vi vill få en inblick i hur människor som har valt att lämna sin

  kriminella livsstil, har vi valt att intervjua personer som är medlemmar i organisationen

  Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS). Vi har valt använda oss av Role exist teorin i

  denna studie, då den förklarar hur personer byter roll. Vi har presenterat olika bidragande

  bakomliggande faktorer som förklarar varför våra respondenter har valt att lämna sina

  kriminella livsstilar. Vi har även undersökt vilka orsaker som kan leda till att en person

  återfaller. Resultat visar att många av våra respondenter lämnade sin kriminella livsstil främst

  på grund av familjerelationer, ålder och vissa av dessa var tvungna att byta miljö för att kunna

  leva ett liv utan kriminella handlingar. KRIS har bidragit med ny insats som möjliggör att

  många före detta kriminella inte behöver försörja sig själva genom kriminella gärningar.

 • 296.
  Nolervik, Mikaela
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hansson, Beatrice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mäns våld mot kvinnor: Det ideella arbetet och den rådande könsmaktsordningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som länge har ökat och ännu fortsätter att öka, sett till statistiken. I dagsläget ligger mycket ansvar på ideella frivilligorganisationers bord. Men det krävs mera resurser för att organisationernas arbete skall kunna fungera så bra som möjligt, så att de kan bistå med hjälp till alla kvinnor oavsett bakgrund. Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka hur de ideella organisationernas arbete med våldsutsatta kvinnor fungerar, med mer ansvar och utan tillräckliga resurser. Vi försöker också ta reda på hur saker påverkas av den rådande könsmaktsordning som finns i samhället samt hur det ser ut med attityder kring våldsutsatta kvinnor. Vi utförde två längre, semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar med våldsutsatta kvinnor vid två olika organisationer i Östersund för att få bland annat få information kring hur de ser på det ansvar de har samt de resurser de har att röra sig med i sitt arbete. Vi har valt att utföra vår studie ur ett könsmaktsperspektiv där vi har använt oss av teorier och begrepp som rör könsmaktsystemet och härskartekniker.

 • 297.
  Norberg, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Välmenande barnbeskydddare  Utsagor i mediers rapportering i relation till en extrem händelse2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 298.
  Nord, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Individuella och sociokulturella faktorers samverkan i utvecklandet av ätstörningar - En kvalitativ undersökning ur ett feministiskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 299.
  Nordin, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vägen till hjälp - En kvalitativ studie om äldres process från hjälpbehov till att fåbehovsprövade stödinsatser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 300.
  Nordlund, Nina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Svensson, Linnea
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Är blod tjockare än vatten?: En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av nätverkshem2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka socialsekreterares erfarenhet av nätverksplaceringar. Empirin söker besvara upplevelsen av stödet till nätverkshem, hur de verktyg som finns att tillgå kommer till användning i arbetet samt vilka begränsningar och möjligheter som finns i stödet till nätverkshem. Studien har en kvalitativ forskningsansats. Empirin bygger på semistrukturerade intervjuer med sex socialsekreterare. Intervjupersonerna valdes ut genom snöbollsurval. Teoretiskt perspektiv valdes med hänsyn till nätverkets komplexitet och i förhållande till valt problemområde. Empirin redovisades med hjälp av tidigare forskning inom området och analyserades med ett systemteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att socialsekreterare upplever att stödet till nätverkshem är bristfälligt till följd av hög arbetsbelastning och pressad tidsram. Socialsekreterarna uppvisade en positiv inställning till nätverkshem samt en önskan om starkare skydd kring barnen under placeringstiden.

345678 251 - 300 of 386
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf