miun.sePublications
Change search
Refine search result
33343536373839 1751 - 1800 of 1956
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1751.
  Svensson Wallin, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mångkulturalism i förskolan: Pedagogers uppfattningar om hur de kan uppfylla uppdraget att överföra ettkulturarv till de samiska barnen i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1752.
  Sving, Gabriel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högre studier med funktionsnedsättning?: Diagnosens stödmöjligheter och sociala utmaningar för studenter mednormbrytande funktionalitet på universitet och högskolor.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Möjligheterna till en jämlik delaktighet för studenter på högskola och universitet beror på hur deninstitutionella kontexten hanterar medicinska diagnoser och kompenserar för en annars oåtkomligutbildning. Så kan man förstå en av de artiklar som denna uppsats bygger på. Uppsatsen undersöker vilkastödmöjligheter och sociala utmaningar studenter med diagnos kan möta i universitet och högskolorsnormativa studiekontext. Detta undersöks med hjälp av tidigare forskning rörande social skiktning ochfunktionsnedsättning samt semistrukturerade intervjuer som utfördes enskilt med tre respondenter. Iresultatet berättar respondenterna om sina upplevelser av vilka stödmöjligheter och sociala utmaningarstudenter med funktionsnedsättning och normbrytande funktionalitet kan möta i denna normativastudiekontext. Analysen görs utifrån Erving Goffmans (2011) teorier om stigma och hur det påverkar individoch omgivning. Resultatet visar att många studenter som har rätt till pedagogiskt stöd undviker att sökastödet så länge de kan trots stora problem för att de vill klara studierna utan hjälp ”som alla andra” och på såsätt minimera risken att stigmatiseras. Slutligen diskuterades resultaten och hur stigmatiseringen kanupphöra samt kunskap bli tillgänglig för alla.

 • 1753.
  Swärdh, Annabell
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Distansstudier - frihet under ansvar: En kvantitativ studie om motivation vid universitetsstudier på distans2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället och den enskilde studenten går miste om värdefull kunskap och kompetens när studenter inte fullföljer sina studier. En av orsakerna till att studenter hoppar av sina studier på distans är bristande motivation. Studiens syfte var att ta reda på distansstudenters relation till inre och yttre motivation i förhållandet till struktur, dialog, självständighet och övriga faktorer i jämförelse med ålder. Ansatsen var en kvantitativ icke-experimentell studie av tvärsnittsdesign. Datainsamling utfördes med en enkätundersökning som skickades ut till 276 studenter som studerade en kurs i juridik på heldistans. Resultatet visade att det fanns samvariation mellan variablerna struktur/dialog, självständighet/övrigt, inre motivation/dialog och inre motivation/övrigt, och skillnader mellan inre motivation och yttre motivation. Struktur var den faktor som hade störst betydelse, medan dialog hade störst variation mellan svaren. Det fanns inga större skillnader mellan olika åldersgrupper. Slutsatsen av denna studie var att struktur, självständighet och övriga faktorer har betydelse för motivationen vid studier på distans. Dialog har betydelse för kunskapsöverföringen genom den verbala kommunikationen som i sin tur påverkar den inre motivationen. Hur olika faktorer påverkade studenternas motivation berodde inte på ålder utan det kan bero på något annat som vidare studier får ta reda på.

 • 1754.
  Sällström, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nu är det fri lek: Hur tre arbetslag uppfattar att de främjar eller begränsar barns lek i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1755.
  Sävåker, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mylonopoulos, Joanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Beteendevetare -Ett arbetsgivarperspektiv på begreppet beteendevetare och dess kompetens: -Ett arbetsgivarperspektiv på begreppet beteendevetare och dess kompetens2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1756.
  Söderberg, Alexandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Lindgren, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Möjligheter och begränsningar: Pedagogers syn på IT i undervisningen2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Politiker har sedan många år tillbaka satsat pengar inom området IT och undervisning, trots att det från skolans sida inte funnits något egentligt krav på detta eller efterfrågan för detta. Det har därför varit intressant att undersöka pedagogernas syn på IT i undervisningen. Studien, som har hämtat inspiration från fenomenologins idéer, har genomförts med hjälp av intervjuer på skolor i en kommun i mellannorrland. De skolor och de informanter som deltagit i studien har blivit utvalda genom två typer av urval. Dels har ett subjektivt urval använts på de skolor där lärarkontakter fanns etablerade sedan tidigare, och dels har ett stratifierat urval, som innebär att informanterna blivit slumpmässigt utvalda inom bestämda ramar, använts på de övriga skolorna. Resultaten från studien visar att samtliga tillfrågade pedagoger ser såväl möjligheter som begränsningar med IT i undervisningen. Ett exempel på en möjlighet som genomlyste många av pedagogernas svar var att IT i undervisningen var till stor nytta, speciellt för barn i behov av särskilt stöd. Exempel på de begränsningar som pedagogerna såg, var bland annat brist på kompetens inom området IT.

 • 1757.
  Söderberg, Charlott
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Hemborg, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  "Vissa barn kan ta mer plats än andra": En studie av pedagogers bemötande av barn i samlingen ur ett genusperspektiv2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger bemöter barnen i samlingen på förskolan, får pojkar och flickor olika mycket uppmärksammhet och är i så fall pedagogerna medvetna om sitt sätt att bemöta barnen. Vi har undersökt detta genom intervjuer med tre pedagoger samt observationer av sex samlingar. Vi har sedan analyserat materialet och med hjälp av tidigare forskning och våra egna tankar och åsikter fört en diskussion om resultatet. Resultatet visar på att pedagogerna inte bemöter barnen så som de i intervjuerna menade att de gjorde. Av intervjuerna framgick att barnen bör bemötas utifrån deras personlighet och behov, men av observationerna framgick att flickorna inte alls fick lika mycket utrymme som pojkarna. Pojkar tog betydande mer plats i samlingen inom tre av de fyra kategorier vi valt att undersöka

 • 1758.
  SÖDERBERG, FREDRIK
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Musikalisk bakgrund och lärande: En studie på förstaårs estetelever2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1759.
  Söderberg, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Motorik: En studie om pedagogers syn på arbetet med och betydelsen av motorisk stimulans i förskolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur verksamma pedagoger i förskolan beskriver hur de arbetar för att stimulera barns motorik och då i synnerhet barn med motoriska svårigheter samt ta reda på vad de anser att träning och lek har för betydelse för den motoriska utvecklingen. Semistrukturerade intervjuer användes som metod i tre olika förskolor samt i en förskoleklass i en stad i Mellansverige där sex pedagoger intervjuades. Resultatet visar att pedagogerna hade en gemensam syn på vilken betydelse motorisk stimulans och lek har för barns utveckling, samtliga pedagoger ansåg att den är viktig. Arbetssättet med motorik påminde om varandra i de olika förskolorna men synen på varför man gjorde planerade aktiviteter skiljdes åt. En central del i arbetet med barn som har motoriska svårigheter är att stötta, uppmuntra och finnas där för barnen.

  Nyckelord: Pedagoger, förskola, barn, motorik, motoriksvårigheter, stimulans

 • 1760.
  Söderlind, Mia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Josefin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”This is röd, not pink...”: En kvalitativ studie med narrativ ansats om flerspråkigaförskolebarns kommunikation vid leksituationer2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår kvalitativa studie har vi undersökt hur flerspråkiga barn, utan gemensamt verbalt språk,kommunicerar vid leksituationer samt vilka lekmaterial som används i barnens kommunikation ileken. Studien bygger på den sociokulturella teorin om barns utveckling. Genom att kombineraobservationer av leksituationer med intervjuer med verksam personal som arbetar i barngrupper därbarnen är flerspråkiga och saknar ett gemensamt verbalt språk har vi kommit fram till att det finnslekmaterial som får en språkbärande funktion vid leksituationer. Om barnen inte har en vuxen atttillgå i leken som stöd och tolk så underlättar så kallade kodade lekmaterial, till exempel en telefon,barnens gemensamma lek då lekmaterialen får en kommunikativ funktion för att barnen kan läsa avdem och uppfatta dem på samma sätt.

 • 1761.
  Söderström, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nejman, Marlene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jobbgaranti för ungdomar: En studie av arbetslösa ungdomars uppfattningar om stödet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett aktuellt problem idag är den stora ungdomsarbetslösheten. För att minska ungdomsarbetslösheten har Regeringen tillsatt en del åtgärder, en av dessa är Jobbgaranti för ungdomar. Syftet med denna studie var att ta del av arbetslösa ungdomars uppfattningar om hur Arbetsförmedlingens stödåtgärd Jobbgaranti för ungdomar (UGA) kan hjälpa dem att få ett arbete. Genom kvalitativa intervjuer har vi tagit del av ungdomars uppfattningar rörande stödet Jobbgaranti för ungdomar, vad de gör med stödet och hur/om de blir hjälpta. Resultatet visar att det fanns uppfattningar av både positiv och negativ karaktär gällande Jobbgaranti för ungdomar. Slutsatserna av vår studie är att ungdomarna inte uppfattar att Jobbgaranti för ungdomar hjälper dem att få ett arbete.

 • 1762.
  Sörensen, Veronica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Öhlén, Annelie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Öppna upp för att komma ut: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar av utomhuspedagogik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1763.
  Sörgren, Catharina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Värdegrund och ledarskap, går det ihop?: Några gymnasielärares uppfattningar om relationen till värdegrund i förhållande till ledarkompetens2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfe är att beskriva lärares uppfattningar om värdegrund och ledarskap och relationen där emellan. Undersökningen utgår från följande frågor: Vilka kvalitéer, egenskaper och ledarkompetenser betraktar läraren som väsentliga i sitt yrke? Vilka uppfattningar har lärare om begreppet värdegrund? Hur ser lärare på relationen mellan värdegrund och ledarkompetens och hur upplever läraren sambandet mellan värdegrund och ledarkompetens i verksamheten. Litteraturstudierna består därmed av två teman: värdegrund och ledarkompetens, medan det teoretiska perspektivet utgår från Tomas Englund, Jürgen Habermas samt Susanne Linnér. Metoden bygger på en fenomenografisk ansats och en kvalitativ metod, där sex gymnasielärare har deltagit i djupintervjuer. Lärarna representerar olika enheter, åldrar och ämneskompetenser.

  Studien visar att lärarna anser att de ska bidra till elevernas utökade ämneskompetens samt förmedla grundläggande värderingar och därmed fostra blivande samhällsmedborgare. Lärarna upplever dock att idealen inte stämmer med verkligheten. Detta beror dels på lärarnas individuella kompetenser och värderingar, dels på skolledning och politiska ställningstaganden. I samhället påträffas individualistiska tendenser och därtill råder ett effektivitetsinriktad perspektiv där skolan bär stränga ekonomiska ramar. Skolans aktuella styrdokument visar sig inte alltid efterföljas och lärarna upplever att de saknar tid för reflektion och att föra djupare tankeutbyten med sin omgivning. Lärares önskemål är därför att få fortbildning gällande gruppdynamik och gruppsykologi samt att utveckla värdegrundsarbetet genom att föra djupare diskussioner med kollegor gällande lärarrollen och dess auktoritet.

 • 1764.
  Tarberg, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Högläsningens betydelse för barns språkutveckling: En studie om hur några pedagoger använder sig av högläsning i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1765.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Are Multi Graded Classes Positive or Negative for Children´s Reading Ability?: NFPF Reykjavik 20042004Conference paper (Other scientific)
 • 1766.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  How in the world do students read?2005Conference paper (Other academic)
 • 1767.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur bra läser svenska femtonåringar? resultat från PISA 2003.: Paper presenterat vid den fjärde Nordiska kongressen om dyslexipedagogik i Sthlm 8-10 aug 2005.2005Conference paper (Other scientific)
  Abstract [sv]

  PISA

 • 1768.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur i all världen läser svenska elever?: En jämförande undersökning av barns läsning i 31 länder1995Report (Other scientific)
 • 1769.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur läser nioåringar om undervisats med hjälp av olika läsinlärningsmetoder? 1998In: Läsning - medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, ISSN 0349-9855, no 1, p. 9-14Article in journal (Other scientific)
 • 1770.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur läser Stockholms elever med annat modersmål än svenska? 2000In: Dyslexi : aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, ISSN 1401-2480, Vol. 5, no 3, p. 17-18Article in journal (Other scientific)
 • 1771. Taube, Karin
  Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska undersökningar och pedagogiska konsekvenser1987Book (Other academic)
 • 1772.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Olika åldrar i samma klass, bra eller dåligt för elevernas läsförmåga?2003In: Specialpedagogik i tiden: festskrift tillägnad Ulla Lahtinen, Vasa: Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten , 2003, p. 195-Chapter in book (Other scientific)
 • 1773.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Portfoliometoden: undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument1997Book (Other scientific)
 • 1774. Taube, Karin
  Reading acquisition and self-concept1988Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
 • 1775.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Reading comprehension among migrant students in Sweden. 2001In: T.E.L.M.I.E. Conference Proceedings 2000, 2001Conference paper (Other scientific)
 • 1776.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Reading comprehension among Swedish Students: A comparative analysis of IEA studies from 1970 and 1991.1993In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, Vol. 37, no 1, p. 89-97Article in journal (Refereed)
 • 1777.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Reading in Sweden2002In: Reading Literacy in 14 Countries, Lefkosia: Cyprus University Press , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 1778.
  Taube, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skillnader mellan flickors och pojkars läsinlärning. Paper presenterat vid Nordiska Ministerrådets Arbtesseminarium om läsfärdigheter i Norden i Köpenhamn 3-4 februari.2005Conference paper (Other scientific)
 • 1779.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Fredriksson, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eklund, M
  Reading, reading habits and reading on the web: Paper presented at the European Conference on Educational Research (ECER) in Ghent, in September 20072007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Mid Sweden University has organised studies on reading skills among students Härnösand in Sweden in 2005 and 2006. These studies have included all students in grade 8 in the municipality. The studies have included a reading test and a questionnaire where the students have been asked to give information about themselves, their schooling and their motivation. Some of the questions have dealt with the students reading habits in general and the amount of time used for reading on the web. The data is analysed from the perspective of how students� reading habits and reading test results relate to each other. In particular is the relation between reading on the web and results on the reading test analysed. The data is also further used to analyse reading and reading habits from a perspective of gender, students� mother tongue and ethnical background.

 • 1780.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Fredriksson, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eklund, Monica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läsundersökningsprojekt i samarbete med kommuner. Paper presenterat vid HSS (Högskolor och samhälle i samverkan) konferens. Östersund. 6-8 april.2005Conference paper (Other scientific)
 • 1781.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Fredriksson, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eklund, Monica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Reading among students in Sweden. Recent research and present trends. Symposium at the 33rd Congress of the Nordic EducationalResearch Association, Oslo. March 10-12. 2005.2005Conference paper (Other scientific)
 • 1782.
  Taube, Karin
  et al.
  Umeå Universitet.
  Fredriksson, Ulf
  Stockholms Universitet.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Karlsson, K.G.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Pettersson, Astrid
  Stockholms Universitet.
  Ingemansson, Ingmar
  Stockholms Universitet.
  Hammarberg, Nina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Oscarsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Sundgren, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Natural Sciences, Engineering and Mathematics.
  Rustad att möta framtiden?: PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap2010Report (Other academic)
 • 1783.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ingemansson, Ingemar
  Pettersson, Astrid
  Karlsson, Karl Göran
  Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  PISA 2003 [svenska femtonåringars prestationer i internationellt perspektiv]2004Book (Other scientific)
  Abstract [sv]

  PISA-studien undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, läsning och naturvetenskap i f.n. drygt 40 länder. Härigenom kan svenska elevers resultat relateras till andra länders. Genom att studien upprepas vart tredje år kan också förändringar över tid mätas.

 • 1784.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lundberg, Ingvar
  Skarlind, Anders
  Svensk läsundervisning i ett internationellt perspektiv.1995Book (Other scientific)
 • 1785.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Mejding, J
  A nine-Country Study: What were the Differences Between the Low and High-Performing Students in the IEA Reading Literacy Study?1996In: Reading literacy in an international perspective collected papers from the IEA Reading Literacy Study 1-3, Washington, DC: U.S. Dep. of Ed Off of Ed Research and Improvment , 1996Chapter in book (Other scientific)
 • 1786.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Munck, I
  Gender differences at the Item Level 1996In: Are girls better readers?: gender differences in reading literacy in 32 countries, Amsterdam: Intern. Ass. for the Evaluation of Ed.Achievement , 1996Chapter in book (Other scientific)
 • 1787.
  Taube, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skarlind, Anders
  Utvärdering av grundskolan 1995: UG 95. Svenska : läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning hos elever i årskurs 21997Report (Other scientific)
 • 1788.
  Terner, Lotta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärares syn på barns lek och rörelse för motorisk utveckling på förskolegården: En studie av användandet av förskolegården2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1789.
  Thegström Olsson, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kolla han där!: Synen på män inom förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1790.
  Thelberg Engström, Cathrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Widell, Charlotta
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Föräldrars val av fristående skola: ur ett intersektionellt perspektiv2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien grundar sin handling på syftet, att ur ett intersektionellt perspektiv undersöka på vilka bevekelsegrunder föräldrar väljer att placera sina barn i fristående skolor. Studien har inspirerats av en fallstudie eftersom både enkäter och intervjuer har använts. Valet av skola där undersökningen har ägt rum gjordes utifrån ett stratifierat urval, det vill säga ett slumpmässigt val men inom vissa ramar. Informanterna till intervjuerna valdes ut med hjälp av ett subjektivt urval. När det gäller intervjuerna, användes semistrukturerade intervjuer, det är intervjuer där respondenterna kan tala fritt om den ställda frågan. Resultatet visar att de främsta orsakerna till att föräldrarna väljer att placera sina barn i fristående skolor är att det är små klasser, liten skola och bra lärare. Slutsatsen i studien blir att tiderna har förändrats, i och med att föräldrar inte längre behöver ha höga inkomster, för att placera sina barn i fristående skolor.

 • 1791.
  Thiabaud, Ann
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagoger och IKT i förskoleverksamhet: En litteraturstudie om förhållningssätt2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1792.
  Thirus, J.
  et al.
  Mid Sweden University.
  Starbrink, M.
  Mid Sweden University.
  Jansson, Billy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Relational frame theory, mathematical and logical skills: A multiple exemplar training intervention to enhance intellectual performance2016In: International Journal of Psychology & Psychological Therapy / Revista Internacional de Psicologia y Terapia Psicologica, ISSN 1577-7057, E-ISSN 2340-2857, Vol. 16, no 2, p. 141-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study investigated the effects of Relational Frame Theory (RFT) based training on mathematical and logical skills. A sample of 21 Swedish high school students attending first grade and second grade were assigned to either training (n= 10) or no-training conditions (n=11). Measures of performance on mathematical tests, Raven's Standard Progressive Matrices (SPM), and relational responding tasks were taken prior to and after training. For 8-10 weeks, the experimental group trained using SMART, an online multiple exemplar training program for enhancing relational skills. No significant differences between the groups were found on mathematical performance. A significant increase on SPM performance was observed for the experimental group. The findings are in line with previous research on RFT, suggesting that behaviorally based interventions can enhance intellectual performance. Population characteristics, SMART training procedures, strengths and methodological limitations are discussed. © 2016 AAC.

 • 1793.
  Thorin, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Vilken syn har elever och pedagoger på elevinflytande i undervisningen?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1794.
  Thorén, Karin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Den magiska högläsningen: En kvalitativ undersökning om pedagogers uppfattningar om högläsning i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1795.
  Thoudal, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Motivation i arbetsgruppen: En intervjustudie om hur personalansvariga chefer uppfattar att de motiverar sina anställda2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1796.
  Thurin, Lillevi
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Vigren, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Leder det här till något lärande?”: En studie om förskollärare och förskolechefers definitioner och förväntningar på pedagogisk dokumentation2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi tittat på förväntningar och definitioner av pedagogisk dokumentation hos förskollärare och förskolechefer. Studien bygger på intervjuer som genomförts i tre kommuner i Mellansverige där vi intervjuat en förskolechef och två förskollärare inom samma rektorsområde i kommunerna. Det har framkommit stora variationer i hur begreppet pedagogisk dokumentation definieras, dels mellan förskollärarna men också mellan förskollärare och förskolechefer. Förväntningarna på vad den pedagogiska dokumentationen ska leda till skiljer sig också mycket mellan informanterna. En del använder det för att bedöma barnens utveckling medan andra använder det i syfte att utveckla verksamheten utifrån det som framkommer i den pedagogiska dokumentationen. Studien har visat på att definitionerna och förväntningarna på pedagogisk dokumentation skiljer sig åt - vilket är intressant ur ett perspektiv av en likvärdig svensk förskola där involverad personal kommer från olika utbildningar med olika styrdokument.

 • 1797.
  Thyni, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Öhman, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  "Vi springer inte inne": Pedagogers uppfattningar om barns rörelse i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om barns rörelse i förskolan. Syftet var a􀄴 öka kunskapen om pedagogersuppfa􀄴ningar om hur de arbetar med barns rörelse i förhållande till miljön samt hur förhållandetmellan miljö, barn och pedagog påverkar barns rörelse. Studien bygger på teorier om hur barn fårmöjlighet a􀄴 agera utifrån olika handlingserbjudanden till rörelse som finns i miljön, pedagogersförhållningssä􀄴 och syn på si􀄴 uppdrag samt hur rörelse påverkar barns utveckling både kroppsligtoch kognitivt. Empirin bygger på intervjuer med nio pedagoger från sju olika förskolor. Derasbarngrupper representerar åldrarna från dryga e􀄴 år tills de slutar för a􀄴 börja förskoleklass. Ipedagogernas u􀄴alanden om hur de tänker kring barns rörelser syns både likheter och skillnader.Skillnader finns kring hur man låter barnen utöva rörelse inomhus och utomhus. Vissa pedagogersläpper barnens rörelser mer fria medan andra vill hålla barnens rörelse striktare. Det övervägandeoch rådande arbetssä􀄴 och förhållningssä􀄴et är a􀄴 rörelsen inomhus ska hållas strikt. Trots a􀄴 vissaav de intervjuade säger a􀄴 de har andra åsikter som a􀄴 barns rörelse även inomhus ska vara fri förbarnets egna val. I pedagogernas berä􀄴elser om miljön, barnen och deras egna handlandeuppkommer ibland olika dilemman när barngruppen visar olika behov till rörelse. Pedagoger löserdessa dilemman på olika sä􀄴, ofta genom a􀄴 a􀄴 ta barnen från den miljö där det inte fungerar till enmiljö där man kan se a􀄴 rörelse får ta plats. Hur pedagogerna arbetar med rörelse är beroende avolika förhållningssä􀄴 till barn och rörelse. Miljöns utformning är en faktor vi kan se påverkarpedagogernas uppfa􀄴ningarna om barnen och deras egna handlande och förhållningssä􀄴. Därförpåverkar miljön barnen både direkt samt indirekt via pedagogerna.

 • 1798.
  Thörnberg Andersson, Carina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  - Fröken, kan du läsa en bok för mig?: En studie om förskollärares uppfattningar om högläsning.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att ta reda på förskollärares uppfattningar om högläsningens funktion i förskolan och förskollärarens roll i högläsning. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare verksamma på olika förskolor i en mellanstor kommun. Resultatet visade att förskollärarna hade uppfattningen att högläsning var av stor vikt för barn i förskolan. Enligt intervjuresultatet fyller högläsning flera funktioner i förskolan, för vila/återhämtning under dagen, barnens språkutveckling samt för barnens socioemotionella utveckling. Den traditionella läsvilan dominerade högläsningstillfällena enligt förskollärarna, flera av förskolorna läste dagligen. I resultatet framkom att förskollärarens roll och betydelse är stor för hur högläsningsstunden blir för barnen. Flera av förskollärarna upplevde att de inte hade tid att sätta sig och läsa när barn spontant kom och ville höra på en bok.

 • 1799.
  Thörnberg, Pella
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskollärarnas upplevelse av begreppetundervisning: En studie med fenomenologisk ansats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att utifrån en fenomenologisk ansats undersöka förskollärarnasupplevelse av undervisning i förskolan samt ta reda på vilka kännetecken som står bakomförskollärarnas egna berättelser. Studiens teoretiska ramverk utgörs av forskning kring undervisning iförskolan, förskolans didaktiska perspektiv samt olika definitioner av begreppet undervisning iförskolan. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där kvalitativa intervjuer använts för attsamla in empiri. Bearbetning av intervjusvaren har gjorts med hjälp av en fenomenologiskanalysmetod. Resultatet visar att essensen bakom förskollärarnas berättelser består av trekonstituenter: medvetenhet, interaktion samt spontanitet. Studiens slutsats visar att förskollärarna hartagit till sig begreppet undervisning och applicerar det på olika innehåll under hela dagen i förskolansutbildning.

 • 1800.
  Tjärnberg, Marie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Zetterberg, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Elevinflytande i läroprocessen: En fallstudie gjord i en ålderintegrerad klass i grundskolans tidigare år2009Student thesis
  Abstract [en]

  For several places in the curriculum, it is clear that pupil participation is important. Students should, together with the teacher, take control and responsibility over their own learning process. This essay aims to describe and analyse pupil participation in the learning process of a class with schooling of a thematic approach. A case study has been used as a research strategy and the studied unit is an age-integrated class with pupils from grades four and five. The empirical relevance has been collected from six observations, a teacher interview and two focus-group interviews with the pupils. The result shows that the pupils have a limited influence in their learning process and that the teachers predetermine the content, methods, co-operation arrangements and rate of studies. The class is aware of the curriculum but are not familiar with what they contain. For example, the pupil’s don’t know what the word "pupil participation" means. The conclusions drawn are that the class should be given more influence in the learning process. The question is how much influence and what kind of influence they are to be given. There is insufficient research on how increased pupil participation affects pupil’s knowledge, but a dialogical communication pattern in the classroom is recommended.

33343536373839 1751 - 1800 of 1956
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf