miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Ghali, Daban
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Köhler, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Krishantering i en global kontext: En kvalitativ fallstudie om krishantering i kommunen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att granska krishanteraring i kommunen gällande flyktingkrisen. Detpågår en flyktingkris i världen och Sverige är en av dem som har haft den generösasteflyktingpolitiken. Sverige har tagit emot ca 160 000 asylsökande, vilket har utmanatkommunernas organisering och resurser. Frågeställningarna som vi har utgått ifrån har varit:Hur värderar man situationen? Hur agerar kommunen under flyktingkrisen? Studien ärgenomförd med en kvalitativ metod. Intervjuguiden utformades efter de utvalda teorierna;krisers aktivitetsfaser och A Best Practice Model och frågeställningarna besvarades genomsemistrukturerade intervjuer. Studiens syfte och frågeställningar har behandlats genominnehållsanalys med en hermeneutisk ansats och problematiserades med hjälp avreferensramen mänskliga rättigheter som kopplades till socialt arbete. Resultatet somframkom visar att kommunen hanterar flyktingkrisen genom att skapa snabba beslutsvägaroch prioritera krisen i första hand.

 • 152.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Intimitet, förpliktelser och attityder till personlig service och omsorg i äldres särborelationer2017In: Social omsorg i socialt arbete: Grunder och fördjupningar / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, p. 187-202Chapter in book (Refereed)
 • 153.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Intimacy and obligations in LAT relationships in late life2016In: Couple relationships in the middle and later years: Their nature, complexity, and role in health and illness / [ed] Jamila Bookwala, Washington: American Psychological Association (APA), 2016, p. 77-94Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, we discuss how new forms of intimate relationships among older adults, exemplified by living-apart-together relationships (LAT) relationships, challenge family obligations, especially under Swedish conditions and its welfare state arrangement of eldercare. By analyzing motives and social constructions of LAT relationships, the overall aim is to explore how expectations of informal caring affect intimacy and obligations in older adults’ LAT relations. Consistent with our aim we give particular emphasis to strategies involved when partners are dealing with expectations of care and support.

 • 154.
  Gidlund, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Klara, Hedin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En kritisk granskning av sociala investeringsfonder2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kritiskt granska begreppet och metoden sociala investeringsfonder genom att undersöka hur sex yrkesverksamma inom sex kommuner i Sverige argumenterar för avslag respektive införande av sociala investeringsfonder. Fokus ligger på de kommunanställdas egen beskrivning av SIF, införande respektive avslag diskuteras både utifrån detta och kommunfullmäktiges beslut i respektive kommun. Underlag för resultatet togs fram genom semistrukturerade intervjuer med de sex kommunanställda. Resultatet presenterades genom en innehållsanalys och problematiserades med hjälp av New public management teorin och organisationsteorin. Intervjuerna visade att samtliga respondenter använder samma begrepp för att beskriva SIF, däremot skiljde sig uppfattningarna om hur det bör användas i praktiken för att vara som mest effektivt. Framför allt gick åsikterna isär vid tal om en återinföringsmodell. Vid en jämförelse mellan hur respondenterna beskriver att metoden ska användas och hur den faktiskt används uppdagades att beskrivningen av fonden som bestående och kapitalet öronmärkt, inte nödvändigtvis stämmer i alla kommuner.

 • 155.
  Grape, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Yapan Lindberg, Joanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En bild säger mer än tusen ord: En bildanalys av alkoholreklamsbilder utifrån ett intersektionellt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa kön, klass och etnicitet utifrån intersektionalitetsperspektivet och hur dessa begrepp framställs i reklambilder som marknadsför alkoholhaltiga drycker. I resultatet och analysen använde vi oss utav forskningsdesignen bildanalys, vilket är en form av innehålls analys. Därefter genomfördes en korstabulering med stöd av variabler som var relevanta för att belysa perspektivet samt för att besvara ställda frågeställningar. Intersektionaliet innebär ett samspel mellan etnicitet, klass och kön och hur olika maktstrukturer uppstår i och med dessa. Detta gjorde att resultatet visade på den dominerande ”vita” mannen som anses vara den som gynnas mest inom de olika samhällsskiten. Problematiken som råder angående alkoholreklam ligger i hur bilderna framställer sin produkt som något positivt. Detta medför att människor i större utsträckning tenderar att vilja efterlika det som porträtteras i reklamen och på så sätt blir alkohol  marknadsförd trots det faktum att det är ett stort folkhälsoproblem.

 • 156.
  Gunnarsson, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wallenå, Amanda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Det känns så tungt i hjärtat, man vill så gärna hjälpa, men det är deras val”: En kvalitativ studie om professionellas upplevelser och erfarenheter av äldre personer som har en problematisk alkoholkonsumtion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur personal inom äldreomsorg och missbruksvård beskriver sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta med äldre som har en problematisk alkoholkonsumtion.Vi har genom sex semistrukturerade intervjuer belyst professionellas förhållningssätt och handlingsstrategier i arbetet. Vi har diskuterat hur professionella förhåller sig till underlåtenhet respektive övergrepp i utförandet av bedömningar och insatser i relation till äldres rättigheter, behov samt till principen om självbestämmande. Resultatet visar att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner för arbetet vilket gör att personal tenderar att göra bedömningar utifrån egna tolkningar. Professionella ställs inför utmaningar och dilemman i att kunna tillgodose äldres grundläggande behov och rättigheter när det förekommer en alkoholproblematik. Professionella har tolkningsföreträde och äldre tenderar att bli ”ett fall för de professionellas expertis” med risk att äldres rättigheter och behov osynliggörs. Utifrån resultatet av studien tror vi att en specialiserad arbetsgrupp inom äldreomsorgen inriktad på missbruksproblematik kan ge bättre förutsättningar för professionella att bemöta äldre som har en problematisk alkoholkonsumtion. Vi anser att alkoholproblematik behöver lyftas i det sociala rummet för att uppmärksamma ett tabubelagt ämne, skapa en diskussion och synliggöra behov.

 • 157.
  Gustafsson, Linnea
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Somell, Matilda
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  #Bodygoals: En kvalitativ studie om hur Instagram påverkar unga tjejers kroppsuppfattning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Instagram är en fotodelningsapplikation som i stor utsträckning används av den yngre befolkningen. Det har visat sig att unga tjejer är den målgrupp som i störst utsträckning påverkas av det innehållet som publiceras på Instagram, framförallt när det kommer till aspekter gällande utseende och kroppsideal. Syftet med studien var att undersöka hur unga tjejer förhåller sig till Instagram samt vilka erfarenheter de har av det kroppsrelaterade innehåll som framställs på applikationen och hur det i sin tur kan komma att påverka deras kroppsuppfattning. Studien bygger på en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom fokusgrupper, i vilka sex tjejer i åldrarna 18 till 19 år deltog, samt genom netnografi. Genom en kvalitativ innehållsanalys har fem teman växt fram, som sedan legat till grund för hur resultatet presenterats. Av resultatet framgår att unga tjejer påverkas såväl medvetet som omedvetet av de kroppsrelaterade innehåll som publiceras på Instagram, vilket leder till både positiva och negativa känslor om den egna kroppen.

 • 158.
  Gustafsson, Lovisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socionomers arbete med våldsutsatta kvinnor: handlingsutrymme och kunskapsläget: En kvalitativ studie om socionomers stöd till våldsutsatta kvinnor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur socionomer med olika yrkesroller arbetar med kvinnor som lever i våldsamma relationer utifrån handlingsutrymme och kunskapsläge. Studien fokuserar på socionomers handlingsutrymme att stödja våldsutsatta kvinnor samt hur deras kunskapsläge påverkar bemötande och arbete med kvinnor som lever i våldsamma relationer. Empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fyra socionomer som arbetar inom olika verksamheter som bedriver socialt arbete. Insamlat material har sedan analyserats med hjälp av teorier om handlingsutrymme och kunskapsutveckling samt aktuell forskning inom området. Resultatet visar att handlingsutrymme skiljer sig mycket mellan socionomerna och främst påverkas av socionomernas uppdrag och tillgängliga insatser inom verksamheten. Socionomerna betraktar sina kunskaper som goda, det framkommer också att de erfarenhetsbaserade kunskaperna påverkar socionomernas benägenhet att fråga om våld och kunskap om hur ärenden sedan hanteras.

 • 159.
  Gustafsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialarbetares upplevelser av att använda vård- och genomförandeplaner i social-tjänstens missbruksvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka socialarbetares erfarenheter av att använda vård- och genom-förandeplaner i socialtjänstens missbruksvård. Fokus ligger på socialarbetares upplevelser av vård- och genomförandeplaner som arbetsverktyg, klientens delaktighet, samt samverkan mellan aktörer i samband med planering. Kvalitativa intervjuer av åtta socialarbetare har ge-nomförts. Resultatet visar att socialarbetarna har olika inställning till planerna, samt erfaren-het av en rad möjligheter och utmaningar med arbetsverktyget, delaktighet och samverkan; vilket tyder på en komplexitet. Om och på vilket sätt socialarbetarna hanterar intentionerna om vård- och genomförandeplaner och sitt handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrat, kan kopplas till huruvida de finner planerna vara meningsfulla, hanterbara och begripliga. En rad handlingsförslag ges till socialarbetare, chefer, dataprogramskonstruktörer, politiker, lagstif-tare och forskare, inklusive förslag på vidare forskning.

 • 160.
  Göransson, Anna-Klara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Egentligen bryr man sig mer än man tror”: Sociala mediers påverkan på unga kvinnors mående2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Götberg, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sociala relationer i ett individualiserat samhälle: En kvalitativ studie om hur relationer inom familjen påverkas av individualiseringsprocessen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Studiens syfte var att undersöka om det finns något samband mellan individualiserade

  relationer i familjen och den ökade psykiska ohälsan. Metoden för studien var

  kvalitativa forskningsintervjuer och tre terapeuter som var verksamma i Göteborg

  intervjuades. Materialet som framkommit genom intervjuerna har framställts genom

  beskrivande analys där intervjupersonernas berättelser har återgivits. Resultatet av

  studien visar på att den psykiska hälsan har påverkats av att individer inom familjen

  blivit mer individualiserade, dock inte om det är positivt eller negativt. Terapeuterna såg

  en mer positiv bild av individualiseringens inverkan på psykisk hälsa, mycket på grund

  av ökad jämställdhet och större möjligheter till att uttrycka sina behov. Forskning visar

  på att individualiseringen går att koppla till den ökade psykiska ohälsan där prestation

  och stress är en stor del av vardagen. Empiri och tidigare forskning visar båda en

  entydig bild av att samhällsutvecklingen har inneburit ökad stress och prestation för

  människor. Det som skiljer resultatet åt är att orsaken till den psykiska ohälsan skulle

  bero på individualiseringen.

 • 162.
  Hagelbrand, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hemmasittare – ett känt begrepp?: Hur ser kunskapen om begreppet hemmasittare ut och hur definieras det2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är tvådelad för att kunna undersöka den befintliga kunskap hos blivande socialarbetare om begreppet hemmasittare men även genom att tydliggöra för vad begreppet innefattar bland yrkesverksamma inom området. Metod: Med en kvantitativ ansats undersöks kunskapen om begreppet hemmasittare hos blivande socialarbetare. Med en kvalitativ ansats undersöks hur begreppet kan förstås och tydliggöras. Resultat: Utifrån att ta reda på hur kunskapen ser ut hos blivande socialarbetare genom den kvantitativa ansatsen. Kommer resultatet visa att det brister i utbildningen bland de blivande socialarbetarna men även att det finns en önskan om att få veta mer om begreppet. Sedan i den kvalitativa ansatsen ges en tydligare bild på begreppet som förklarar definitionen av begreppet. Diskussion: Genom att tillföra kunskap om begreppet under utbildningen ökar medvetenheten bland socialarbetare vilket kan leda till ett mer säkert arbete med dessa ungdomar. Även fler resurser som arbetar specifikt med denna målgrupp är något som kan behövas för att kunna förebygga problemet. Slutsats: Det behövs mer forskning inom området för att kunna lösa de problemen som finns hos de elever som inte tar sig iväg till skolan. Det behövs också en tydligare definition om vad begreppet betyder och vad som omfattar begreppet.

 • 163.
  Hagström Hamouda, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vem är främlingen? -En diskursanalytisk studie av webbtidningen Avpixlat2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom kritisk diskursanalys analysera texter som innehåller negativ stereotypisering, stigmatisering, diskriminering och kategorisering i webbtidningen Avpixlat. Frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara är: Hurskildras personer med invandrarbakgrundoch minoritetsgrupper i Avpixlat?Hur skildras underordningen av "de andra"? Samt, hur stereotypiseras dessa grupper? Uppsatsens teoretiska utgångspunktär socialkonstruktivismen och empirin är baserad på 132 artiklar som har samlats in från Avpixlats webbtidningunder publiceringsperioden 1-30 April 2014. Analysen är baserad på Faircloughs Critical Discourse Analysis. Skildringen av personer med invandrarbakgrundoch minoritetsgrupper i tidningen är sammanfattningsvis negativ. Tydliga markeringar görs av "de andras"osvenskhet. Fem tydliga stereotypiseringar hittades i artiklarna där "de andra"speglas som essentiellt annorlunda och underordnade föreställningen av det svenska folketsom Avpixlat förmedlar.

 • 164.
  Halvarsson, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vi sår frön och hoppas på starka plantor: En kvalitativ studie om genusarbete i förskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personal inom förskola, likt socialarbetare skall i sin yrkesverksamhet aktivtsträva efter ett mer jämställt samhälle för att kvinnor och män, flickor ochpojkar skall ges möjlighet till likvärdiga förutsättningar i livet. Den aktuellastudien syftade till att undersöka hur personal inom förskola upplever och förstårgenuskonstruktioner, samt hur de ser på traditionellt könsrelaterade beteendenoch egenskaper hos barnen i en strävan mot jämställdhet. Studien baserades påkvalitativa intervjuer med två förskolechefer och fyra förskollärare. Materialetoch resultatet har bearbetats genom en tematisk innehållsanalys.Undersökningens övergripande resultat visade en generellt stark retoriskmedvetenhet kring genus, där personalen bland annat försöker att utmana ochtillåta olika könsrelaterade beteenden och egenskaper. Personalen hade insikt iatt de ibland omedvetet kunde behandla barnen olika utifrån barnens kön, samtatt det genuspedagogiska arbetet behöver utvecklas bland annat genomreflektion.

 • 165.
  Halvarsson, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Norling, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Inte bara en barnfilm: En kvalitativ studie om Disneys framställning av ojämlikhet, andrafiering och marginalisering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill börja med att tacka alla som har stöttat och hjälpt oss under uppsatsskrivandet. Ett stort tack till vänner och familj som har haft överseende med våra ständiga tankar kring uppsatsen och stöttat oss under hela uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Sofie Karlsson som har trott på oss, gett oss vägledning och stöttat oss under hela arbetet. Slutligen vill vi tacka Ulla Persson Titelman, Auktoriserad socionom och internationell diplomerad familjeterapeut och Johanna Halvardsson, Grundskollärare, för att ni har lagt ned tid på att läsa arbetet och kommit med betydelsefulla kommentarer.

 • 166.
  Hanouch, Worod
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Jeng, Alhagie
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Unga vuxnas etablering i det svenska samhälllet - En studie av ensamkommande asylsökande barns upplevelser av etablering som unga vuxna i Sverige2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 167.
  Harlén, Ellinor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Eliasson, Stina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vad händer nu när tillvägagångssättet att koda arbetssökande förändrats?: En kvalitativ studie om Arbetsförmedlingens funktionshinderkodning2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens arbete med funktionshinderkodningen. Urvalsgruppen består av sju personer varav tre är kvalificerade handläggare, en socialkonsulent, en omförhandlande arbetsförmedlare och två arbetsförmedlare. Syftet med denna studie är att undersöka hur Arbetsförmedlingen hanterar funktionshinderkodningen vid svåra fall. Som underlag för analysarbetet har vi använt oss av Howard Beckers stämplingsteori och Erving Goffmans stigmateori. Utifrån semistrukturerade intervjuer framkom det att många av respondenterna upplevde den socialmedicinska funktionshinderkoden som en restkategori, men genom att den nu har tagits bort kommer Arbetsförmedlingen att behöva göra grundligare utredningar på de arbetssökandes egentliga problematik. Vi fann stöd för vårt resultat i tidigare forskning. Våra slutsatser är att arbetsmarknaden blir en allt mer öppen plats för personer med funktionsnedsättningar. Men det finns fortfarande stereotypa åsikter om personer med funktionsnedsättning som gör det svårt för de arbetssökande med en funktionshinderkod att få arbete. Det som händer nu med det nya funktionshinderkodningssystemet är att Arbetsförmedlingen bara byter strategi för att kunna fortsätta koda de arbetssökande med avvikande egenskaper och att den socialmedicinska funktionshinderkoden kommer leva vidare i andra koder.

 • 168.
  Harouky, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Barzizoui, Nadia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tjejer med invandrarbakgrund och deras upplevelser av vardagen i skolan: - En kvalitativ studie om tjejer med invandrarbakgrund och deras upplevelser av vardagen i skolan i ett marginaliserat område2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att studera hur tjejer med invandrarbakgrund upplever vardagen i skolan och samhället i ett marginaliserat område, samt vilka problem som uppstår inom skolan och hur dessa bemöts. Studiens tar sin utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv och datainsamling är bestående av två kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och två fokusgrupper med sex deltagare i varje fokusgrupp. Med kvalitativ innehållsanalys har den insamlade empirin analyserats. Resultatet i studien visar att det finns en stark tendens till kulturalisering av de problem som drabbar elever med invandrarbakgrund i allmänhet och unga tjejer med invandrarbakgrund i synnerhet. Tjejernas problem förknippas ofta i generaliserande termer till föräldrarnas kulturella förtryck och hedersrelaterat våld. Studien visar också att skolledningens kulturalisering av dessa elevers problem tenderar att negligera faktorer som socioekonomiska förhållanden, rasism och sexism som måste ur ett intersektionellt perspektiv beaktas i analysen kring unga tjejers vardag och en brist av skolledningen i intersektionella analyser.

 • 169.
  Hasselgren, Emily
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hon som (inte) ät dom "oss"  - En kritisk diskursanalys om framställningen av "invandrarkvinnan" i tidskriften Socionomen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 170.
  Heckle, Pernilla
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Karolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Den känsliga kvinnan och modiga mannen”: En kvalitativ studie av skolböckernas framställning av flickor och pojkar i grundskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien studeras och tolkas hur grundskolans litteratur framställer pojkar och flickor. Analysen utgår från ett feministiskt perspektiv och genusvetenskaplig teori. Genom en kvalitativ textanalys har vi studerat sex läroböcker i olika ämnen. Urvalet är målstyrt utifrån att vi tillfrågat alla skolor i ett län i Norrland om deras litteraturlistor för grundskolan årskurs 4-6, för att på så sätt genomföra studien på böcker som är aktuella.Resultatet visar att skolböckerna som studerats innehåller färre antal porträtteringar av flickor än pojkar. En vanlig förekomst av innehållet i texterna och bilderna är att pojkar och flickor framställs i könsstereotypiska normer. Vi har sett en tydlig skillnad mellan historie- och religionskunskapsböckernas framställning av pojkar och flickor jämfört med svenska- och samhällskunskapsbökernas innehåll. Svenska- och samhällskunskapsböckerna visar större jämställdhet, exempelvis genom att fler kvinnor finns med i böckerna. Dock är innehållet i texterna till stor del skildrad utifrån att separera könen i olika könsroller och stereotypiska aktiviteter.

 • 171.
  Hedblom, Kajsa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Mia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tolkningsutrymmet och bedömningen om tvångsvård enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) - En vinjettstudie om socialsekreterares bedömningar vid LVM-utredningar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Hellberg, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Ungdomsbrottslighetens orsaker och brottsprevention: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomsbrottslighet är ett problem för samhället ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv, men också ur ett socialt perspektiv. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och sammanställa kunskapsläget rörande preventiva insatser, som på mikronivå används för att motverka normbrytande beteende hos ungdomar vilka riskerar att hamna i kriminalitet. Detta görs genom en litteraturstudie. Resultatet visar kriminalitet är ett multideterminerat fenomen, för att bedöma vilka som löper risk för kriminell utveckling krävs en integrering av flera olika teorier. Utformningen av insatser på mikronivå kräver individuella bedömningar av enskilda individers förutsättningar för att interventioner ska uppnå önskvärd effekt. Resultatet visar en avsaknad av forskning gällande insatser ämnade att angripa avvikande beteenden bland ungdomar innan kriminalitet uppstår. Utifrån att samhällets Socialtjänst i allmänhet arbetar preventivt inom flera olika områden, där ibland med riskbeteenden bland unga, är det viktigt att kunskapen kring fungerande interventioner ökar och sprids.

 • 173.
  Hellroth, Helge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tar någon hänsyn till min röst? : En studie om hur några unga kvinnor i ett marginaliserat område upplever sitt demokratiska inflytande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den nationella självbilden av det "demokratiska Sverige" är något som många medborgare identifierar sig med och känner stolthet över. I denna uppsats beskrivs en annan verklighet där Bahar, Layla Nusher och Tem beskriver sina upplevelser av demokratiskt inflytande. De fyra unga kvinnorna är bosatta i ett marginaliserat område i en förort till en av de större städerna i Sverige. Studien baseras på aktionsforskningsmetoden Photovoice där deltagarna fotograferat under temat "vad som är viktigt för dig?". Inom ramen för denna uppsats redogör jag för tidigare forskning, där välfärdsstatens och förortens framväxt beskrivs i breda drag för att sedan mer ingående skildra befintlig forskning om diskriminering av "invandrare", demokratiskt inflytande samt kvinnors situation i förorten. Deltagarnas berättelser har kopplats till teorier om territoriell stigmatisering. Resultaten i studien bekräftar bland annat ett skapande av "vi och dom" och visar tydligt att deltagarna diskrimineras av befintliga stukturer i samhället, vilket påverkar deras upplevelse av demokratiskt inflytande.

 • 174.
  Hellström, Madeleine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Wallström, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Hur unga kvinnor diskuterar och reflekterar om reklambilder där ett idealiserat kvinnligt kroppsideal förekommer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om unga kvinnors relation till reklambilder. I diskussionen exemplifieras hur idealet internaliseras. Artikeln har sin grund på en undersökning om hur unga kvinnor i fokusgrupper diskuterar och reflekterar kring reklambilder. Den avser att diskutera kvinnors förhållningssätt till idealiserade bilder och om det har en förbindelse till deras kroppsuppfattning och självkänsla. Detta är en empirisk undersökning baserad på fokusgrupper. Materialet har analyserats utifrån en tematisk analys där social jämförelse och objektifiering används för att ge ett underlag till att förklara unga kvinnors relation till mediala bilder.  I diskussionen kan det antas att respondenterna har en förförståelse kring idealets utformning. Respondenterna benämner unga kvinnor som en påverkbar grupp där en del blir mer fixerade vid att följa utseendet hos idealet än andra. Hos de unga kvinnorna fanns en betoning på att kritiskt granska det egna utseendet. 

 • 175.
  Henning, Cecilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Våld i nära relationer: Med fokus på våldsutsatta män2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur personer i verksamheter inom det sociala arbetet som möter våldsutsatta män uppfattar att stödinsatser påverkas av den våldsutsattas kön och på om de lever i en samkönad relation. Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer där materialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med tematisk analys. Maskulinitetsteori, viktimologi och tidigare forskning har utgjort grunden för analys och tolkning. Resultatet visar att män erbjuds samma stödinsatser av de verksamheter som studerats och att de individuella behoven styr arbetets utformning. Få gav dock uttryck för en kompetens kring hbtq-frågor. Respondenterna uppfattar att män har svårt att söka hjälp utifrån samhällets syn på våldsutsatta män där maskulinitet och synen på brottsoffer ofta påverkar männen negativt. En slutsats är att det finns behov av en förändrad syn på våld och brottsoffer där män behöver uppmärksammas eftersom det kan leda till att fler män söker hjälp och att insatserna utvecklas.

 • 176.
  Herrmansson, Klas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bastos, Fanny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Massmedia och socialtjänsten: -framställning och påverkan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar eller familj upplever att medier framställer socialtjänsten och det sociala arbetet, samt vilken betydelse det har eller får för deras yrkesroll som socialarbetare. Tidigare forskning visar att socialarbetare i både England, Sverige och USA uppfattar mediers framställning om socialtjänsten negativ. Socialarbetare känner även oro för att det i sin tur leder till att professionens status påverkas negativt. För att få en förståelse för ämnet har vi till störst del använt oss av vetenskapligt granskade artiklar från USA, England och Sverige. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer med socialarbetare i Sverige från både stor- och mellanstad som arbetar inom socialtjänsten. Som teoretisk utgångspunkt använder vi begreppen skuldkultur, moralisk panik och makt, utifrån dessa begrepp kommer vi att analysera vår empiri. Resultatet visar att socialarbetarna som vi intervjuat upplever att den bild som medier ger av socialtjänsten är negativ.

 • 177.
  Hidyathulla, Asmila
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gustafsson, Paula
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  En granskning av projektet Unga in - En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Hilding, Josefina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Weinéus, Noomi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Att tigga i Sverige: Rumänska romers livsutsikter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att uppmärksamma de sociala förhållanden rumänska romer, som

  kommer till Sverige för att tigga, befinner sig i. Detta i strävan efter att bredda förståelsen för

  komplexiteten i respondentens sociala tillvaro. Dess frågeställningar behandlar dels de sociala

  förhållanden och den sociala tillvaro respondenterna befinner sig i och dels huruvida studiens

  resultat är förenligt med de centrala teoretiska begreppen marginalisering och social

  exklusion. För att uppnå studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts,

  där semistrukturerade kvalitativa intervjuer legat till grund för datainsamlandet. Studiens

  resultat har visat sig gå i linje med tidigare forskning kring målgruppens sociala exkludering

  och marginalisering.

 • 179.
  Hjort, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  När livets måsten tagit över – En kvalitativ studie om professionens erfarenheter kring utmattningssyndrom hos vuxna2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva konsekvenser av utmattningssyndrom hos arbetsföra vuxna samt att uppnå en förståelse, förklara och analysera professionellas uppfattning och tankar kring utmattningssyndrom.Syftet var också att uppmärksamma vilka rehabiliterande lösningar de professionella har för utmattningssyndrom.Material och metod: Uppsatsens studie baserades på kvalitativa intervjuer med professionella inom socialt arbete i ett län i Norrland utifrån en hermeneutisk ansats. Ett bekvämlighetsurval gjordes på grund av den geografiska anknytningen till mig som studieutförare med fyra intervjupersoner. Intervjumaterialet har analyserats utifrån en tematisk innehållsanalys.I analysen har Aaron Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM) använts till att förstå hur utmattningssyndrom skapats för att i slutändan förklaras inom den tematiska innehållsanalysen.Resultat: De professionella förklarade utmattningssyndrom som någonting som oftast skapas genom flerårig och långvarig stress på arbetsplatsen men även i kombination med privatlivet. Det är en diagnos som kräver olika former av återhämtning för att kunna återfå kraft och energi att komma tillbaka från sjukskrivning. Kraven på individen är för höga och dem måste regleras för att kunna återställa balansen i sin livssituation, både på arbetsplatsen som i privatlivet. Utmattningssyndrom som problem, som det ser ut idag, är att det inte finns något övergripande facit. Såväl de bakomliggande faktorerna som vägen till återhämtning är subjektiv och ser olika ut för varje enskild individ.

 • 180.
  Hollsten, Agneta
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Larsson, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Mötesplatsernas betydelse för äldre personers välmående: En kvalitativ studie om äldre personers upplevelse gällande vad som skaparmeningsfullhet och välmående, vid deltagande i de aktiviteter som erbjuds påMötesplatserna.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar i samhället idag, inte minst bland äldre personer som ofta negligeras i detförebyggande arbetet. Utifrån detta faktum efterfrågas en rad preventiva åtgärder för att förändrautvecklingen. Ett exempel på preventiva insatser är de så kallade Mötesplatserna som upprättats.Mötesplatsernas syfte är att skapa social samvaro genom aktiviteter för att på så sätt skapa bättrepsykisk hälsa för äldre personer. Denna kvalitativa studie syftar till att belysa äldre personersupplevelser av vad som för dem skapar välmående på Mötesplatserna. Sex djupintervjuer hargenomförts och analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Studien visar att Mötesplatserna i sinhelhet skapar välmående och att den sociala gemenskapen har stor betydelse för äldre personersvälmående. Vidare visar vår studie på att olika förhållanden på mikro-, meso och makronivå påverkarförutsättningarna för skapandet av äldre personers välmående på Mötesplatserna. Det preventivaarbetet bör därför utgå från ovanstående för att skapa förutsättningar för välmående för äldre personer.

 • 181.
  Holm, Ellinor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sahlin, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Förlust av livspartner på äldre dar: En kvalitativ studie om professionellas syn på efterlevandestöd tillgängligt för äldre människor2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker professionella yrkesverksammas erfarenheter kring det

  efterlevandestöd som finns att tillgå för äldre människor som har förlorat en livspartner

  samt hur de professionella beskriver hur stödet kan vara till hjälp vid hanteringen av den

  nya livssituationen som änka/änkling. I studien har en kvalitativ metod använts och tre

  professionella yrkesverksamma inom fokusområdet har fått besvara studiens

  frågeställningar via intervjusamtal. Vid databearbetningen har materialet från intervjuerna

  analyserats med en tematisk analys. I studiens resultat framkommer det att det inte finns

  något specifikt efterlevandestöd som riktar sig enbart åt äldre människor som har förlorat

  en livspartner. Trots detta anses det enligt de professionella att det aktuella

  efterlevandestödet är eftertraktat av de äldre människorna och att de uppfattar att det har en

  positiv inverkan på de äldre som tar emot stödet.

 • 182.
  Hoppstadius, Helena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Espvall, Majen
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Framings of violence and abused women in Sweden: A discourse analysis of policy documents2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Violence against women does not exist in a vacuum, it is a multi-layered problem affecting many areas of society. The violence is situated in a context where different discourses express society’s view of the problem. During the past decade, work with domestic violence has intensified in Sweden, using an action plan adopted by the Swedish government 2007 as starting point. The plan is called: “Action plan for combating men’s violence against women, violence and oppression in the name of honour and violence in same-sex relationships” (Skr 2007/08:39). In the action plan, the government highlights groups of women that could be particularly vulnerable when it comes to violence in close relationships; disabled women, elderly women, women with substance abuse and addiction problems, women with a foreign background and victims of honour related violence and repression.  However, many researchers point out that dividing people into categories can lead to stigmatization and discrimination, as categories are rarely value-neutral. In this study, I carried out a critical discourse analysis of five different policy documents based on this action plan. The purpose of the documents is to increase the Swedish social services’ knowledge about violence against women, and the purpose of analysing these documents was to examine the framing of violence and abused women from an intersectional perspective.

 • 183.
  Hopstadius, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Gräsrotsbyråkratens beslutsfattande: Handlingsutrymme och upplevelse av makt2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den allt större offentliga sektorn i Sverige har resulterat i att antalet gräsrotsbyråkrater ökat avsevärt, deras arbete har blivit alltmer tidskrävande på grund av ett komplext regelverk. Tillämpningen av regelverket får stor betydelse för hur beslut fattas. Följande rapport fokuserar på det handlingsutrymme gräsrotsbyråkrater har att tillgå i sitt beslutsfattande och undersöker vilka faktorer som inverkar då gräsrotsbyråkraten fattar beslut, syftet var även att undersöka hur gräsrotsbyråkraten upplever tjänstemännarollen och maktaspekten i sitt arbete. Kvantitativa och kvalitativa data inhämtades via en webbaserad enkät från 81 beslutsfattande tjänstemän inom ett av Försäkringskassans Nationella Försäkringscenter (NFC) i Sverige. Resultatet visade att gräsrotsbyråkraten påverkas av medborgaren, organisationen och regelverket. Att utgå från regelverket visade på två förhållningssätt, en strikt- och flexibel tillämpning. Över 75% av respondenterna uppger att de har fattat beslut som strider mot egna normer och värderingar och nästan 40% uppger att de fattat beslut som avviker från gällande regelverk.

 • 184.
  Hulin, Elisabeth
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sörling, Madeleine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Centralskolan i Bergsjö: -en fallstudie om hur samarbetet mellan lärare och elev fungerar för att nå målet: att alla elever ska gå ut med ett slutbetyg.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 185.
  Hurnasti, Emelie
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pedersen, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  ”Varför skulle det förändras för att vi blir gamla, vi alla är ju människor”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av psykisk ohälsa bland äldre personer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Åldersrelaterade föreställningar tenderar att skapa en bild av psykisk ohälsa som något naturligt vid hög ålder, detta kan resultera i bristfällig upptäckt samt att äldre personer inte får rätt stöd vid psykisk ohälsa. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur yrkesverksamma inom socialt arbete, som på olika sätt möter äldre personer i sin yrkesverksamhet, upplever och arbetar med psykisk ohälsa bland äldre personer. Resultatet bygger på fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där insamlad data analyserats med hjälp av en innehållsanalys samt genom det intersektionella perspektivet, livsloppsperspektivet och teorin om ålderism. Av resultatet framgår att de yrkesverksamma har breda kunskaper inom området men de upplever att åldersrelaterade föreställningar på olika sätt påverkar äldre personer i samhället. Ytterligare framgår beskrivningar av det konkreta arbetet, däribland beskrivs betydelsen av de anhörigas roll i arbetet med psykisk ohälsa bland äldre personer.

 • 186.
  Husén, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan under ett tak: Professionellas syn på behovet av barnahus i Östersund2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka synen på ett eventuellt behov av ett barnahus i Östersund hos representanter som skulle komma att beröras av barnahus. Utifrån ett målstyrt urval genomfördes semistrukturerade intervjuer med representanter från socialtjänsten, polis, åklagarmyndigheten, barnmedicinska kliniken, barn-och ungdomspsykiatrin och ett målsägandebiträde/särskild företrädare. Resultatet pekar entydigt på att respondenterna anser att ett barnahus i Östersund skulle vara positivt både utifrån ett barnperspektiv och när det gäller samverkan mellan de berörda myndigheterna. Undersökningen visar även att respondenter anser att ett barnahus skulle innebära fördelar för de enskilda professionella så som en känsla av gemenskap och möjlighet till briefing. Då flertalet av respondenterna framhävt vikten av politiska beslut anses det nödvändigt att inkludera politiker på kommunal och regional nivå.

 • 187.
  Häggström, Linn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Skolkuratorns upplevelse av att arbeta med nätmobbning2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nätmobbning får idag ses som ett relativt nytt fenomen som vi ännu inte vet så mycket om. Rapporter från organisationerna Friends och Statens medieråd visar att problemet är vanligast bland ungdomar i åldrarna 13-16 år. Den tidigare forskningen inom området är begränsad och behandlar i huvudsak huruvida mobbning och nätmobbning skiljer sig åt eller inte. Denna studies huvudsakliga syfte var att belysa skolkuratorers upplevelse av att arbeta med nätmobbning. Det genomfördes därför fyra semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer som i sitt dagliga arbete möter ungdomar i åldrarna 13-16 år. Resultatet presenterades genom en tematisk analys som visade att skolkuratorerna ansåg sig ha god kompetens om problemområdet, men att det fanns områden där kunskapen kan utvecklas. Deras gemensamma uppfattning är att skolan och föräldrar måste arbeta tillsammans för att förebygga och motverka nätmobbningen. Det framkom under intervjuerna att det idag inte finns en specifik handlingsplan för att hantera nätmobbning. En sådan handlingsplan verkar inte heller saknas då uppfattningen tycks vara att nätmobbning inte skiljer sig mycket från traditionell mobbning.

 • 188.
  Högqvist, Viktor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Vad krävs för att "leva ett normalt liv"? - En kvalitativ studie om faktorer som upplevs som viktiga för att ta sig ifrån en missbruksproblematik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 189.
  Ibrahim, Samia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Valdes, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Män som har blivit utsatta för sexuella övergrepp under sin uppväxt: En kvalitativ studie baserad på intervjuer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sexuella övergrepp mot pojkar är en problematik som existerar i samhälle. Det finns för lite forskning om män som blivit sexuellt utsatta som barn och trots sin problematik får denna utsatta grupp för lite uppmärksamhet. Studiens syfte är att utifrån litteratur, tidigare forskning och intervjuer, redogöra för vuxna mäns upplevelser om att berätta om deras sexuella utsatthet under barndomen, samt huruvida sexuella övergrepp har påverkat deras vuxenliv. Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och metoden som använts var semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att män som blivit sexuellt utsatta under sin barndom har påverkats av övergreppen under sitt vuxna liv. Förekommande känslor kring att berätta var rädsla över att ses som avvikande eller som lögnare. Resultatet kan användas som underlag till att öka medvetenhet om sexuella övergrepp och bidra till vidare forskning om manliga individer som utsätts för sexuella övergrepp under uppväxten. Som yrkesutövare inom socialt arbete är det viktigt att vara medveten om sexuella övergrepp vid möten med denna målgrupp.

 • 190.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Internationell utblick över tvångsvårdslagstiftning för personer med missbruk- eller beroendeproblem.2014In: Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv / [ed] Hillevi Busch (red.), Stockholm: Statens institutionsstyrelse , 2014, no 2, p. 38-50Chapter in book (Other academic)
 • 191.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Internationella komparativa studier av lagar om tvångsvård vid missbruk: -omfattning, trender och mänskliga rättigheter2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The Universal Declaration of Human Rights and Fundamental Freedoms and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights state that everyone has the right to good health. According to the conventions, the states have obligations to prevent and combat disease, and if necessary, ensure that the conditions for treatment of the disease are appropriate (UDHR 1948, UNCESCR 1966). The broad wording in the conventions on the right to good health includes the right to care of substance use disorders. In the 1960ies the World Health Organization recommended, that people with such disorders should be seen as sick and that the legislation governing such care should be in accordance with special administrative legislations and not criminal legislation. The recommendation indicates WHO:s clear position that persons with substance use disorders primarily should be treated as persons suffering from disease and in need of care, and not primarily as disruptive individuals or criminals who should be disciplined or punished. This applies also to situations when treatment and care cannot be provided on a voluntary basis, but compulsorily. In Swedish context, the most commonly mentioned law in these cases is the social special legislation Law (1988: 870) on care of misusers, special provisions (LVM). Ever since the implementation of LVM in 1982, its legal position as well as application in institutional care has been subject of critical discussions within social work as well as in social science research. Such debate in the Nordic countries has until now mostly been marked by two important limitations. First, most comparisons are restricted to very few countries, e.g. four of the Nordic countries; secondly the notion of involuntary care is often limited to social legislation on compulsory care without taking criminal justice legislation or mental health legislation into account. The present dissertation studies legislations on compulsory commitment to care of persons with substance use problems (CCC), and compares these legislations from a larger number of countries, on global or European levels. This approach makes it possible to explore the great variation in CCC legislation between countries, i.e. type of law (criminal justice, mental health care and social or special legislation),  time limits (maximum duration) as well as levels of ambition, ethical grounds, criteria for admission, and adaption to human and civil rights.  In addition, the comparisons between many countries are used to investigate factors related to different national choices in legislations from country characteristics, e.g. historical and cultural background as well as economic and social conditions, including level and type of welfare distribution. Available datasets from different times permits trend analyses to investigate whether CCC or specific types of such are increasing or decreasing internationally.

           Empirical materials: Article I is based on three reports from the WHO on existence of CCC legislation, before the millennium shift, in 90 countries and territories in all populated continents. Articles II and IV are based on own data collection from a survey in 38 European countries. Article III uses a combination of those data and additional information from country reports in scientific and institutional publications in three times of observation during more than 25 years, and including a total of 104 countries. Additional data for Articles I and II are information on various countries' characteristics obtained from different international databases.

           Findings based on data from WHO reports at the eve of the millennium show that CCC legislation was very common in the world, since 82 per cent of the 90 countries and territories had such law. Special administrative (“civil”) legislation (mental health or social) was somewhat more prevalent (56 %), but CCC in criminal justice legislation was also frequent and present in half of the countries. The study shows that economically stronger countries in the western world and many of the former communist countries in Eastern Europe, the so-called "first and second worlds" in cold war rhetoric, more often had adapted to the recommendations made by WHO in the 1960ies, with CCC more often regulated in civil legislation. In the so-called "third world" countries, CCC in criminal justice legislation dominated. The new data collection from 38 European countries ten years later confirmed that legislation on CCC is very common, since 74 per cent of the explored countries have some type of legislation. The most common type was now CCC in criminal legislation (45%), although special administrative legislation (mental health or social) was almost equally common (37%). Special administrative legislation on CCC (both acute and rehabilitative), was more common in countries with historic experience of a strong influential temperance movement, and in countries with distribution of health and welfare more directed through the state, while countries with less direct government involvement in distribution of health and welfare and lacking former influence of a strong temperance movement more often had CCC in criminal justice legislation. During all the 25 years period from early 80ies up to 2009, it was more common for countries to have some type of law on CCC than not, although some reduction of CCC legislation is shown, especially during the last decade. But within countries having CCC, more cases are compulsorily committed and for longer time duration. This is related to a global shift from civil CCC to CCC in criminal justice legislation, directly in the opposite direction from what WHO recommended in the 60ies. Changes in CCC legislation are often preceded with national political debate on ethical considerations, and criticisms questioning the efficiency and content of the care provided. Such national debates are frequent with all types of CCC legislation, but ethical considerations seem to be far more common related to special administrative (civil) legislation. National legislations on CCC within Europe should conform to the human and civil rights stipulated in ECHR (1950). There seems, to be some limitations in the procedural rules that should protect persons with misuse or dependence problems from unlawful detentions, regardless type of law. The three types of law differ significantly in terms of criteria for CCC, i.e. the situations in which care may be ensured regardless of consent.

         Conclusions: It is more common that societies have legislation on CCC, than not. This applies internationally – in all parts of the world as well as over time, for a period of 25 years, at least. Sweden’s legislative position is not internationally unique; on the contrary, it is quite common. Law on CCC tend to be introduced in times of drug epidemics or when drug-related problems are increasing in a society. Changes in CCC legislation are often preceded by national debates on ethics, content and benefits of such care. These findings here discussed may reflect different concurrent processes. A shift from welfare logic to a moral logic may be understood as more moralization, perhaps due to relative awaking of traditionalism related to religious movements in various parts of the world (Christian, Hindu, Muslim or other). But it may also be understood from more libertarianism that stresses both individual responsibility for one’s welfare and the state´s responsibility to discipline behaviours that inflict negatively on the lives of others. Possibly do these two tendencies work in conjunction to one another. At the same time, however, there is a stronger emphasis on care content within criminal justice CCC, especially in the Anglo-Saxon drug court system. Some shift within Civil CCC is also noticed, i.e. from social to mental health legislation. Thus drug abuse and dependence is increasingly more recognized and managed in the same way as other diseases, i.e. an increased normalization. Since social CCC has been more in focus of research and debates, this may also result in CCC turning into a more hidden praxis, which from ethical perspectives is problematic. The thesis shows that there are examples of focus on humanity and care in all three of the law types, but there are also examples of passive care, sometimes even inhumane and repressive, in all types. Thus, type of law cannot be said to in general correspond to a specific content of care. Although CCC can be delivered in accordance with human and civil rights, there is still a dissatisfying situation concerning the procedural rights that should ensure the misuser his/her rights to freedom from unlawful detention. The possibility to appeal to a higher instance is missing in about 20 percent of European CCC laws, although not differentiating one type of legislation from the others. A clear difference between the three law types concerns criteria that form the basis for who will be provided care according to the laws. This is of major importance for which persons of the needy who will receive care: addicted offenders, out-acting persons or the most vulnerable. The criteria for selecting these relate to the implicit ambitions of CCC – correction, protection, or for support to those in greatest need for care. The question is what ambition a society should have concerning care without consent in case of substance abuse and addiction problems. The trend that CCC according to special administrative legislation is declining and criminal legislation increases in the world should therefore be noticed.

   

   

  Keywords: Alcohol, drugs, substance misuse, coercive care, compulsory commitment to care, involuntary care, mandatory care, legislation, human and civil rights, comparative analysis, prediction models, and trend analysis

 • 192.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sverige – ett avvikande fall? : Tvångsvård av personer med missbruk eller beroende i internationell jämförelse2017Conference paper (Other academic)
 • 193.
  Israelsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Sverige – ett avvikande fall?: Tvångsvård av personer med missbruks- eller beroendeproblem i internationell jämförelse2014Conference paper (Other academic)
 • 194.
  Israelsson, Magnus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Nordlöf, Kerstin
  Univ Orebro, Sch Law Psychol & Social Work, SE-70182 Orebro, Sweden.
  Gerdner, Arne
  Jonkoping Univ, Sch Hlth Sci, SE-55111 Jonkoping, Sweden.
  European laws on compulsory commitment to care of persons suffering from substance use disorders or misuse problems: a comparative review from a human and civil rights perspective2015In: Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, ISSN 1747-597X, E-ISSN 1747-597X, Vol. 10, no 34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Laws on compulsory commitment to care (CCC) in mental health, social and criminal legislation for adult persons with alcohol and/or drug dependence or misuse problems are constructed to address different scenarios related to substance use disorders. This study examines how such CCC laws in European states vary in terms of legal rights, formal orders of decision and criteria for involuntary admission, and assesses whether three legal frameworks (criminal, mental and social law) equally well ensure human and civil rights.

  Methods

  Thirty-nine laws, from 38 countries, were analysed. Respondents replied in web-based questionnaires concerning a) legal rights afforded the persons with substance use problems during commitment proceedings, b) sources of formal application, c) instances for decision on admission, and d) whether or not 36 different criteria could function as grounds for decisions on CCC according to the law in question. Analysis of a-c were conducted in bivariate cross-tabulations. The 36 criteria for admission were sorted in criteria groups based on principal component analysis (PCA). To investigate whether legal rights, decision-making authorities or legal criteria may discriminate between types of law on CCC, discriminant analyses (DA) were conducted.

  Results

  There are few differences between the three types of law on CCC concerning legal rights afforded the individual. However, proper safeguards of the rights against unlawful detention seem still to be lacking in some CCC laws, regardless type of law. Courts are the decision-making body in 80 % of the laws, but this varies clearly between law types. Criteria for CCC also differ between types of law, i.e. concerning who should be treated: dependent offenders, persons with substance use problems with acting out or aggressive behaviors, or other vulnerable persons with alcohol or drug problems.

  Conclusion

  The study raises questions concerning whether various European CCC laws in relation to substance use disorder or misuse problems comply with international ratified conventions concerning human and civil rights. This, however, applies to all three types of law, i.e. social, mental health and criminal legislation. The main differences between law types concern legal criteria, reflecting different national priorities on implicit ambitions of CCC – for correction, for prevention, or for support to those in greatest need of care.

 • 195.
  Jaimovich, Dany
  et al.
  Goethe Univ Frankfurt Main, Frankfurt, Germany.
  Gonzalez, Belen
  Univ Mannheim, Mannheim, Germany; Consejo Invest Europeo ERC, Brussels, Belgium.
  Calbucura, Jorge
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Orellana, Nicolas del Valle
  Int Inst Philosophy & Social Studies, Berlin, Germany.
  Graus, Claudia Maldonado
  Free Univ Berlin, Berlin, Germany.
  Conflictos Sociales Y Ambientales En Chile2018In: Iberoamericana: América Latina, España, Portugal, ISSN 1577-3388, E-ISSN 2255-520X, Vol. 18, no 67, p. 205-230Article in journal (Other academic)
 • 196.
  Jamtelind, Jessica
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Lindgren, Berit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan inom socialtjänsten: En kvantitativ studie om samverkan inom enheterna barn och familj samt vuxen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka inställningen till samverkan hos socialsekreterare som arbetar inom barn och familj samt vuxen. Anledningen till att vi valt ämnet samverkan mellan två enheter inom socialtjänsten är att samverkan tenderar att brista och att konsekvenserna blir att klienter ”faller mellan stolarna”. För att undersöka inställningen till samverkan har vi utgått från New Public Management, samverkansteori och systemteori. Studiens genomförande har grundat sig på en kvantitativ ansats och datainsamlingsmetoden bestod av enkäter. Generellt visar resultaten på att samsyn och struktur är viktiga delar vid samverkan och att arbetstid samt ekonomi har en tendens att påverka samverkan negativt. Kontentan av resultaten visar att det inte finns några hämmande faktorer gällande inställningen hos socialsekreterare utan att det snarare ligger på en organisatorisk nivå.

 • 197.
  Jashari, Adelina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Olofsson, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Dokumentation, på väg till ett administrativt socialt arbete.: En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av dokumentation ibarnavårdsutredningar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dokumentationsskyldighet har implementerats genom socialtjänstlagen och förvaltningslagen.Det har tidigare riktas kritik mot dokumentation som genomförs i barnavårdsärenden eftersomdokumentationen i det sociala arbetet är alltför tidskrävande. Studien syftar till att undersökasocialarbetarnas upplevelser av BBIC som dokumentationsmetod i barnavårdsutredningar ochdenna metods för- och nackdelar. En kvalitativ studie har utförts genom att intervjua sexsocialsekreterare. Samtliga intervjupersoner är verksamma inom socialtjänsten på enheten förbarnavårdsärenden. Som ett komplement till intervjuerna har två vinjetter använts. Materialethar vidare analyserats genom teorin New Public Management. Det mest omfattande resultatetsom framkommit genom denna studie är att dokumentationstiden påverkar den direktaklientkontakten samt att socialsekreterarna upplever blandade känslor kring dokumentationen.

 • 198.
  Jensen, Max
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Andrafiering och diskriminering i rasistisk "nyhetsmedia" på Internet: En kritisk diskursanalys2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rasistisk "nyhetsmedia" på Internet har växt i samband med den alltmer framträdande rasistiska politiken i Europa och de diskurser som skribenterna på webbplatserna producerar berör oundvikligen många människors vardag. Dessa webbplatser utpekas i Sverige ofta av massmedia som "de där rasisterna" i en bekväm distansering, och mindre arbete görs för att förstå webbplatsernas faktiska roll i reproduceringen av strukturell och institutionell diskriminering i samhället. Denna studie undersökte under en 3 månaders period den rasistiska webbplatsn Avpixlats uppladdade "nyheter" samt kommentarer som medlemmar skrev på dessa. Empirin analyserades utifrån teori om andrafiering och intersektionella perspektiv inom en kritiskt diskursanalytisk ram. Studiens resultat visade på hur rasistisk "nyhetsmedia" på Internet reproducerar andrafiering och diskriminerande föreställningar i linje med diskursiva strategier som tidigare forskning påvisat hos annan media. Studien argumenterar att rasistiska "nyhetsmedier" genomgående fortsätter samma tradition av modern rasism och sexism som karaktäriserar massmedia i stort.

 • 199.
  Johansson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Bröstcancerpatienters upplevelser av stöd i samband med sjukdom samt vilka faktorer det är som gör att vissa människor klarar av att hantera sjukdomar medan vissa har större benägenhet att hamna i kriser och depression2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur cancerpatienter ser på stöd i samband med sjukdom samt vilka faktorer är det som gör att vissa människor klarar av att hantera sjukdomar medan vissa har större benägenhet att fastna i kriser och hamna i depression. För syftet valdes den kvalitativa forskningsansatsen och vidare valdes Ad-hoc metoden som intervjuanalys då målet och mitt fokus som forskare låg i att skapa mening och sammanhang i materialet. Två kvinnor har intervjuats vid ett tillfälle och till grund för det transkriberade intervjumaterialet ligger tidigare forskning om stöd vid sjukdom, upplevelser av sjukdom, KASAM, coping, kristeori och depression i samband med cancer. Resultat och analys består av utdrag från respondenternas beskrivelser och berättelser samt citat kopplat och knutet till tidigare forskning och teoretiska perspektiv. I resultatet framgår hur kvinnorna upplevde stödet under sjukdom såväl som efter, KASAM och coping samt fokus på personliga faktorer för livskvalité.

   

 • 200.
  Johansson, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Grundskolekuratorernas förhållningssätt till anmälningsplikten - En kvalitativ studie om yrkesprofessionens tolkning av begrepp och lagstiftning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 413
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf