miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 11164
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Allerhed, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Johansson, Marie-Louise
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Min hjärna säger att jag inte ska men min kropp gör inte som min hjärna vill": En intervjustudie med åtta pedagogers uppfattningar och upplevelser av elevers motorik, fysisk aktivitet och koncentration.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den svenska skolan är elevernas kunskapsinhämtning ofta knutna till klassrumssituationer som kräver elevernas fulla koncentration. Vilka faktorer kan det finnas som påverkar koncentrationen. Vi valde att fokusera på om motorik och fysisk aktivitet kan påverka koncentrationen. Syftet med vårt arbete var att undersöka åtta pedagogers uppfattningar om motorik och fysisk aktivitet har betydelse för eleverna och deras koncentration. Vi valde att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på tre skolor. Resultatet visade att pedagogernas uppfattningar var att det gjorde skillnad för koncentrationen om eleverna hade rört på sig under dagen och om de hade motoriska svårigheter gav motorisk träning bra resultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Allgren, Erika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Runa, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogiska överväganden i utformandet av lekmiljöer: -en kvalitativ studie med sju förskollärare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 12 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera, beskriva samt problematisera de motiv som ligger till grund för pedagogers val av material och utformning av lekmiljöer. Detta har vi undersökt genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuade vi sju stycken verksamma förskollärare. I analysen av empirin har tre motiv framkommit: Skapa frihet, Skapa ordning samt Möjliggöra delaktighet. Motiven har vi använt som teman i resultatet. Resultatet visade en varierad syn bland pedagogerna på huruvida miljöerna bör byggas upp för att vara tydliga i vad som förväntas av barnen eller öppna för fantasi och kreativitet. Det framkommer hur miljöerna utformas med ett syfte att skapa frihet för bar-nens lek och hur miljöer byggs upp för att inspirera och locka barnen till fantasi och kreativitet. Re-sultatet visade även en vilja att skapa ordning och tydlighet i verksamheten för att tillmötesgå samtliga barns behov. Det framträder en variation på vilket sätt barnen blir delaktiga i utformningen men bar-nens intresse och behov är alltid i pedagogernas fokus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Allgren, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Bronell, Gina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  ”Då sätter jag stopp!”: Pedagogers styrning av den fria leken2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka vilka uppfattningar pedagoger hade av styrning av den fria leken. Vi ville undersöka om pedagogerna uppfattade att den fysiska miljön kunde styra barns lek och lärande. Vi valde att undersöka uppfattningar eftersom det finns olika sätt att se på barns fria lek. En del forskare belyser allt lärande som leken kan ge medan andra menar att leken är viktig som den är och att lärandet inte ska vara i fokus. För att få en bild av pedagogers uppfattningar har vi använt oss av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. Genom att intervjua åtta pedagoger har vi fått större förståelse för varför de uppfattade att styrning ibland kunde behövas. Enligt pedagogerna kunde rutiner, personal, tidsbrist, brist på lärande, miljö och säkerhet bidra till att den fria leken ibland behövde styras. Detta gjordes för att verksamheten skulle bli så bra som möjligt för alla. Enligt pedagogerna i undersökningen ville de vara mer tillåtande men det visade sig att det kan vara svårt, med tanke på att det var många barn att ta hänsyn till. De uppfattade att lekar ibland kunde styras mot ett lugnare innehåll, när leken sker inomhus. Det kan bero på att de inte kan garantera säkerheten hos barnen om lekar blir för livliga. Detta har vi sedan diskuterat i relation till vad tidigare forskning kommit fram till i vår diskussion. Ämnet var för oss relevant då lek är en viktig del i barns liv och fri lek ofta utgör en stor del av barns dagar på förskolan. Området var för oss intressant att studera för att det utgör en möjlighet att synliggöra något vi och andra kan lära oss mycket av. Utifrån andra pedagogers uppfattningar kunde vi få möjligheten att se hur andra tänker och uppfattar styrningen som sker och varför det ibland kan vara nödvändigt.

 • 154.
  Allgulander, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Bilfeldt, Elinor
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Konjunkturnedgång och kapitalstruktur: En studie av SMF inom svenska byggnadsbranschen under åren 2008-20152019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The capital structure of a company is a composition of its equity and liabilities used to finance the company. A company's capital structure differs between companies as each company chooses its own capital structure. Today, 99% of companies in Sweden consists of SME:s. Capital structure also differs from larger companies as SME:s are relatively more dependent on external funding. Generally speaking, SMEs are dependent to external capital to finance the business, in case of a recession, the possibility to gain access from external capital reduces. The capital structure and its company-specific factors may be affected by a crisis where this paper aims to study as how a specific industry's capital structure was affected by the financial crisis in 2008. There are earlier studies on the subject, but it is considered a relatively unexplored research area.The study comprises a sample of 763 SMEs active in the construction industry in Sweden during and after the financial crisis in 2008. The study period is between 2008 and 2015. In order to answer if the financial crisis affected the capital structure of the selected companies, descriptive, correlation and regression analyzes were used to see the relationship between the dependent and independent variables in the study. The dependent variables of the studyconsisted of long-term, short-term and supplier debt and the independence consisted of size, age, profitability, growth and a dummy variable that accounted for the financial crisis. The regression analyzes were conducted to see if the capital structure had been affected by the financial crisis. The results of the analyzes indicate that there is a difference between the periods of time that the capital structure of the companies had been influenced to a certain extent by the economic downturn. The results indicates that debt decreased among companies when the financial crisis continued.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Allmungs, Lina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Noréus Magnéli, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Det balanserade styrkortets utbredning bland jämtländska företag2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Magisteruppsats i företagsekonomi, Mittuniversitetet, Östersund

  Författare: Lina Allmungs och Sara Noréus Magnéli

  Handledare: Jan Hemlin

  Titel: Det balanserade styrkortets utbredning bland jämtländska företag

  Bakgrund och problemdiskussion: De senaste två decennierna har den traditionella ekonomistyrningen fått allt mer kritik. Anledningen är att det idag råder andra förhållanden än när den traditionella ekonomistyrningen utvecklades. Kritiken mot den traditionella ekonomistyrningen ledde till att de båda Harvardprofessorerna Robert S Kaplan och David P Norton i början på 1990-talet utvecklade ett nytt koncept under namnet Balanced Scorecard (balanserat styrkort). De traditionella redovisningsmässiga mätningarna fungerade bra under industrialiseringen men i dagens läge är de i otakt med den skicklighet och kompetens som företag försöker att uppnå. Företagen måste därmed eftersträva en balanserad prestation av de finansiella och operationella mätningarna för att få en snabb och överskådlig bild av verksamheten.

  Ovanstående diskussion leder fram till följande frågeställningar:

  •Hur utbrett är det balanserade styrkortet bland Jämtländska företag?

  •Vilka perspektiv och nyckeltal tillämpas?

  Syfte: Studiens syfte var att beskriva och förklara i vilken utsträckning företag i Jämtland använder sig av det balanserade styrkortet. Vi ville undersöka om bransch, antal anställda, omsättning samt årets resultat efter finansnetto har inverkan på valet av att implementera det balanserade styrkortet i verksamheten. Syftet var även att beskriva vilka perspektiv och nyckeltal företagen använder sig av.

  Metod: Ett deduktivt (beskrivande) tillvägagångssätt användes, där vi utgick från kända teorier i ett försök att finna en förståelse för att kunna testa fenomenet empiriskt. Vi ansåg att kvantitativ metod lämpade sig bäst för vår undersökning då vi ville nå ut till en stor del av företagen. Kvalitativa inslag förekom då den kvantitativa forskningen genom en enkät hade inslag av verbala analysmodeller.

  Resultat och slutsats: Användarna av det balanserade styrkortet runt om i världen inkluderar alla typer av företag. Studier visar även att det balanserade styrkortet är utbrett bland företag i Sverige. Styrkort använder vissa generella nyckeltal som speglar mål som är gemensamma för många strategier och oberoende av bransch och företag. Utifrån vår studies resultat anser vi oss kunna hävda att det balanserade styrkortet inte används i någon större utsträckning bland företag i Jämtlands län. Däremot anser vi oss inte kunna dra några generella slutsatser om vilka perspektiv och nyckeltal som är mest frekvent använda hos företagen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 156.
  Alm Hansell, Therese
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Hur ökar en butik lättast sin försäljning?: En undersökning som visar hur effektiva dofter är sommarknadsföringsmedium2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Alm, Thor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Golshani, Payam
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Socialt arbete, stöd och matchning: Upplevelser från ungdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to study a specific labour market policy support and match (Stödoch matchning) and try to investigate if it had an effect on the unemployed youth’sunemployment situation. The purpose of the study is also to investigate if the unemployedyouths that where chosen for the study had gotten any given effect after attending the labourmarket policy. Because we aim to do a research on the given effect on each individual wehave chosen to a qualitative study. Therefore, we have chosen to interview seven individualsbetween the age of 18 to 25 that have participated in the specific labour market policy. Theyouths we chose were randomly chosen and the interview was semi-structured with openquestions to be able to find a prominent theme in their stories. Unemployment among youngpeople is a social problem. The labor market policy efforts currently available are made forhelping the unemployed and to address unemployment in Sweden.

 • 158.
  Almgren, Elin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Helgesson, Rebecca
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Tvångsvård, mental våldtäkt?: Klienters upplevelser av LVM2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har en kvalitativ innehållsanalytisk ansats med syfte att synliggöra klientperspektivet av tvångsvård av missbrukare i Sverige, enligt LVM lagstiftning. Semistrukturerade intervjuer med 9 klienter från två SiS institutioner har genomförts och könsfördelningen var jämn. Kvinnor är generellt mer positivt inställda till tvångsvård. Det har belysts brister i befintlig vård på LVM-institutionerna. Tydligt är att det finns olika åsikter angående hur det är och hur det borde vara. Vissa menar att det är bra som det är trots brister, andra menar att det som behövs finns tillgängligt, medan en tredje syn är att det mesta bör ändras. Samarbete mellan parter behöver förstärkas för att bibehålla viljestyrka till ett liv utan droger. Hjälp inför framtiden har av majoriteten av respondenterna belysts inte fås under vistelsen på institutionen, det förväntades komma efter, eventuellt till friare vårdform som klienter slussas till innan utskrivning, eller senare i samråd med socialtjänsten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Almgren, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Jeffs, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Intensivundervisning i matematik: Ett sätt att fånga upp elever?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av svenska elevers matematikkunskaper har på senare tid setts som oroande då internationella jämförelser visat på sjunkande resultat. Skolverkets matematiksatsning gav Lillskolan möjlighet att söka, och få, ekonomiskt stöd för ett matematikprojekt som innefattade intensivundervisning i matematik.

 • 160.
  Almqvist, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Reducering av ofrivilliga minnen genom att påverka konsolidering av aversivt auditivt stimulus2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Almqvist, Mickaela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Värdegrundsarbete: fallstudie om hur Project Charlie kan tillämpas i värdegrundsarbete2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Almqvist, Sanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Nilsson, Lina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem i utbildningsverksamhet: En kvalitativ studie på Barn- och utbildningsförvaltningeni Flens kommun2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning visar att svenska skolresultat är nedåtgående, där bristande systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en möjlig anledning till att eleverna inte når de grundläggande målen. Flens kommun var en av de kommuner som uppmanats av Skolverket att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och vidare initierade kommunen uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem. Studiens syfte var att erhålla en djupare förståelse för medarbetarna i Flens kommuns upplevelser av uppbyggnaden. Studien sökte genom ett kvalitativt perspektiv, svar på frågor kring vad ett kvalitetsledningssystem kan definieras som, vilka moment som är betydelsefulla samt vilka deltagare som upplevs betydelsefulla vid uppbyggandet. Resultaten från de båda sammanställdes i fyra kategorier: Anpassning till kontext, Stabil process, Management och Allas delaktighet. I slutsatsen framkom att ett kvalitetsledningssystem ska vara ett stöd i det dagliga arbetet, ett system som leder mot kvalitet, där alla görs delaktiga. Som stöd i kvalitetsarbetet föreslogs befintliga modeller och teorier.

  Download full text (pdf)
  Almqvist Nilsson Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem
 • 163.
  Almstedt, Åsa
  et al.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden .
  Brouder, Patrick
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography. School of Tourism and Hospitality, University of Johannesburg, South Africa.
  Karlsson, Svante
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden .
  Lundmark, Linda
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden .
  Beyond Post-productivism: From Rural Policy Discourse To Rural Diversity2014In: European Countryside, ISSN 1803-8417, E-ISSN 1803-8417, Vol. 6, no 4, p. 297-306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There has been a strong discourse in public policy aiming at transforming rural places from venues of primary production into truly diverse socioeconomic landscapes. Yet conceptualisations of the rural as envisioned in the policy and politics of the ‘new economy’ are often difficult to see materialise on the ground. However, post-productive activity in rural areas has become a major focus for rural studies scholars. This paper investigates the ideas of post-productivism and post-production in existing literature, and argues for a holistic understanding of post-productivism as an idea and political ambition rather than a manifest change of rural economic activity. The purpose of the study is to make clear the division between the related concepts in order to better understand processes of rural change in relation to different geographical contexts. It is argued that post-productivism as a concept stands apart from de facto post-production and should be regarded as part of broader regional development discourses. The paper outlines several important fields in which post-productivism is a necessary component for rural transformation and development. While it is not always easily captured in indicators or empirical studies in rural locations, post-productivism exists at the level of discourse and planning and thus has real effects on the ground. The paper concludes by offering suggestions on how to empirically investigate the concepts of post-production and post-productivism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 164.
  Almén, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  KBT-rehabilitering för stress, ångest och depression: Preliminära resultat2012Conference paper (Other academic)
 • 165.
  Almén, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Rehabilitering enligt kognitiv beteendeterapeutisk modell2002In: Svensk Rehabilitering, ISSN 1403-4468, no 2, p. 38-41Article in journal (Other academic)
 • 166.
  Almén, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Stress- och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeinriktade metoder2017 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 167.
  Almén, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Stress- och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder2007 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 168.
  Almén, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet.: En utvärdering.2001In: Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet.: En utvärdering, 2001Conference paper (Refereed)
 • 169.
  Almén, Niclas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Återhämtningsfokuserad stresshantering: Praktiskt och teoretisk bakgrund, samt två pilotstudier2012Conference paper (Other academic)
 • 170.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Effects of a Recovery-Focused Intervention for Stress Management: A Randomized Controlled Trial2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  INTRODUCTION

  Stress symptoms, burnout, poor mental health and long-term sick leave related to these are major problems in Sweden and elsewhere. Evidence-based prevention and treatment efforts are lacking. Research indicates that stress related health problems primarily could be conceptualized as deficiencies in recovery responses between stress periods rather than high level of stress responses per se. Therefore it is relevant to examine whether it is effective to intervene the recovery behavior – instead of the stress behavior - of people with stress symptoms.

  OBJECTIVES

  The primary purpose of this study was to investigate if a behavioral oriented recovery management intervention could enhance “recovery behaviors” and experiences of recovery and reduce stress related ill health.

  METHODS A group based intervention program focusing exclusively on “recovery behavior” in everyday life (earlier developed and tested in two pilot studies) was evaluated in an experimental group study. The intervention consisted of seven group sessions of 2.5 hours over a period of approximately 10 weeks supplemented by an internet based treatment support system. Self- referred subjects with scores above 24.4 on the Perceived stress scale were randomized to the intervention (n=26) or a waiting-list (n=33).

  RESUL T

  Statistically significant and clinically relevant effects were achieved for the intervention group compare to the waiting-list group: recovery behaviors and experiences of recovery were increased, and levels of perceived stress, worry, anxiety, depression and exhaustion were decreased.

  DISCUSSION These results are in line with two previous pilot studies that we have done. A behavioral and recovery oriented intervention seems to be effective to increase the recovery of the individual and decrease stress related ill health. There are reasons to continue to explore the potential of recovery-oriented interventions for example for different populations (such as people with more extensive clinical health problems) and in different contexts. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 171.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Stockholm.
  Stress-Recovery Management: A Pilot Study Using a Single-Subject Experimental Design2020In: Behavior modification, ISSN 0145-4455, E-ISSN 1552-4167, Vol. 44, no 3, p. 449-466Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work-related stress is considered one of the biggest health and safety challenges among the member states of the European Union. A critical factor is recovery between periods of stress. The primary purpose of this study was to investigate whether a brief behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting could reduce stress symptoms among individuals with high levels of perceived stress. A single-subject experimental design with multiple baselines across three individuals was used. The results indicate, with at least moderate experimental control, a temporal relation between the start of the intervention and beneficial changes from baseline in continuous self-recordings of stress symptoms. The changes were maintained at 1-year and 5-year follow-up assessments. Also, self-reporting inventories measuring perceived stress, worry, anxiety, depression, burnout, type A behavior, unwinding and recuperation from work stress, and insomnia showed overall changes in beneficial directions at post-assessment, as well as the two follow-up assessments. The results indicate that a behaviorally oriented stress-recovery management intervention delivered in an individual setting can reduce stress symptoms in individuals with high levels of perceived stress. However, for firm conclusions to be drawn, further research is needed. 

 • 172.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Lisspers, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholms Universitet.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology and Social Work.
  Behavioral stress recovery management intervention for people with high levels of perceived stress: A randomized controlled trial2020In: International Journal of Stress Management, ISSN 1072-5245, E-ISSN 1573-3424, Vol. 27, no 2, p. 183-194Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous and prolonged exposure to stressors or unsuccessfully dealing with such exposure has been suggested as precursors for burnout. Current research indicates that such stress problems could be conceptualized as deficiencies in recovery between periods of stress. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of a behaviorally oriented stress recovery management intervention for people experiencing high levels of stress. A total of 73 individuals with experiences of stress symptoms and high levels of perceived stress (≥ 25 on the Perceived Stress Scale) were randomly allocated to either a 10-week intervention group or a waiting-list control group. Participants were assessed at preintervention, postintervention, and 3-month follow-up. The Perceived Stress Scale, questions about tension, and the Shirom–Melamed Burnout Questionnaire were used as primary outcome measures, and the Hospital Anxiety and Depression Scale was used as a secondary outcome measure. Data were analyzed following the intention-to-treat principle. The analysis demonstrated statistically significant improvements for all measures at posttreatment and at follow-up. The between-groups effect sizes were high at posttreatment and moderate–to-high at follow-up. Intervention focused on stress recovery behavior seems to be an effective way of reducing perceived stress, tension, burnout symptoms, anxiety, and depression in people with stress symptoms and high levels of perceived stress in everyday life. The tested intervention warrants further research. Other stress recovery behavior interventions need to be tested to draw conclusions on the efficacy of stress recovery behavior interventions in general regarding stress and burnout.

 • 173.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Lundberg, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Jansson, Billy
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  The reliability and factorial validity of the Swedish version of the Recovery Experience Questionnaire2018In: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016, Vol. 70, no 4, p. 324-333Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent research has indicated that recovery from work stress and effort might be crucial for health and well-being. Thus, a valid measurement of recovery becomes important. The main purpose of the present study was to empirically evaluate and seeking support for the hypothesized four-factor model of the Swedish version of Recovery Experience Questionnaire (REQ). The total sample (N = 680) was randomly split into two subsamples. The first subsample was used for finding the best-fitting model using an exploratory factor analysis and the second subsample was used to test the a priori model using confirmatory factor analysis. The results support the proposed four-factor structure of the scale for both males and females. Additionally, apart from high reliability estimates, this instrument proved to have good convergent and discriminant validity for all four factors. Implications for the use of the REQ in conjunction with recovery-focused interventions were discussed, as were limitations such as low response rate. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 174.
  Almén, Niclas
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Sundin, Örjan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Psychology.
  Recovery experiences effects of a recovery behaviour intervention for people with high levels of perceived stress: A randomized control trial2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:  Stress problems could be conceptualized as deficiencies in recovery between periods of stress and research indicates that recovery from work stress and effort might be crucial for health and well-being. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of a behaviorally oriented stress-recovery management intervention for people with high levels of perceived stress on different recovery experiences.

   

  Method: 73 individuals with high levels of perceived stress (>24.4 on Perceived Stress Scale) were randomly allocated to either a 10-week intervention group or a waiting list control group. Participants were assessed at pre-intervention, immediately after the intervention, and 3-month after the end of the intervention. The outcome measures were the four dimensions of the Recovery Experiences Questionnaire (REQ): relaxation, mastery, control and psychological detachment. For analysis the intention-to-treat principle was used.

  Results: Preliminary analysis indicated positive results on measurements of different recovery dimensions of this brief intervention.

 • 175.
  Almén Papastavrou, Philip
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Medborgarlön: En argumentationsanalys av debatten i ETC och Dagens Arena2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många drabbas idag av brister och nedskärning i socialförsäkringssystemet ochglobaliseringen har skapat nya klyftor. Medborgarlön, även kallat basinkomst, skulle kunnavara en välfärdsreform som adresserar detta. Studien syftar till att undersöka vilka argumentsom förs fram i debatten om medborgarlön. För att besvara studiens syfte och frågeställningargenomfördes argumentationsanalys på fem artiklar från två tidskrifter, ETC och DagensArena, som profilerar sig som radikala och progressiva. Dessa artiklar tar upp många viktigaåsikter och belyser både meningsskiljaktigheterna och gemensamma premisser som råderkring ett potentiellt införande av medborgarlön. Argumenten ställer sig positiva till utjämningav samhällets resurser och ett behovsbaserat välfärdssystem, men det spås att klyftorna ochexkludering från samhället kommer att öka i och med medborgarlön.

 • 176.
  Al-Niwadi, Dhurgham
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Göransson, Henrik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Penningtvätt: Revisorn och penningtvättslagen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 177.
  Alobaidi, Maryam
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Mueangsri, Sirikanlaya
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Arbetstagarens upplevelser i mötet med turisterna.: En fallstudie av de sociokulturella effekter i Hurghada, Egypten.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Al-Saddawi, Besma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Topchijan, Karina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Svenska börsbolags val av ramverksmodell för internkontroll och riskhantering: Vilken påverkan har valet av modell på bolagen?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies’ efforts to organize their risk management have become increasingly important and there are several systems that boards have to choose from to createstructure around the companies’ internal control and risk management. The aim of this study was to identify which framework for internal control and risk management that listed Swedish companies follow and what effects the choice have on the companies.This study was conducted based on three models: COSO's framework model for ERM,COSO's framework model for internal control and the Swedish Code of Corporate Governance. COSO's ERM model is considered the most comprehensive of theseframeworks in the accounts of a company's internal control and risk management. The requirements from the Swedish Code of Corporate Governance on the other hand areconsidered the least precise and comprehensive. A company’s choice of framework according to previous research affects among other things the assurance of a company's stakeholders and as a result it’s cost of capital.Some common factors in the choice of framework among the surveyed companies were mapped. Based on the purpose of this study and previous research the following variables was selected: average cost of capital, presence of risk manager, board independence ratio and industry affiliation. The study covered 54 companies listed on Large Cap and empirical data was collected mainly from the companies’ annual reportsfrom 2012. Results from the survey showed that the framework for internal control wasthe most applied among the surveyed companies, while the ERM framework was the least applied. The companies applying the ERM framework had the lowest cost of capital, while companies applying the Swedish Code of Corporate Governance had the highest cost of capital. The industrial sector is the most common segment among the companies applying the ERM framework. Risk Manager proved to be most prevalent among the companies applying the ERM model. Regarding the boards independence degree companies applying the framework for internal control has the highest independent degree.

 • 179.
  Alsayfi, Anes
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Shaly, Shano
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Det systematiska utförandet av omplacering av ensamkommande barn: En kvalitativ intervjuanalys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn och ungdomar har under senaste åren varit en väldigt aktuell samtdiskuterad målgrupp. Det har varit en fråga som uppmärksammats och påverkat samhället.Ytterligare en fråga som på senaste året lyfts och uppmärksammats är omplaceringar av dessaungdomar och vilka motiv som föreligger. Syftet med denna studie var att ta upp frågan kringden systematiska hanteringen av dessa ensamkommande flyktingbarn samt vilka motiv somligger bakom dessa omplaceringar utifrån ett myndighetsperspektiv. Studien utgår ifrån enkvalitativ metod där empirin är insamlad genom semistrukturerade intervjuer som gjordes påen chef och fyra socialsekreterare i Stockholm och Jämtlands län genom ett målinriktat urval.De teoretiska perspektiven som valdes för att analysera empirin är organisationsteori samtprofessionsteori. Resultatet visar på vilka motiv som kan ligga bakom omplaceringar somgrundar sig på skäl såsom barnets bästa, ekonomiska faktorer, tillstånd som saknas för boendeeller krav från IVO som inte uppfylls. Resultatet visar även att hanteringen samt bemötandetav de ensamkommande barnen inte sköttes på korrekt vis och detta på grund av resursbristenefter den ökade migrationen vilket i sin tur drabbade dessa ungdomar som fick omplaceras ettflertal gånger.

 • 180.
  Al-Shakarchi, Mouhammed
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Boendesegregation, bidragsberoende och arbetsmarknadsintegration: En kvantitativ studie av svenska kommuner2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the most important issues that often appears on the political agenda is the difference between natives and the foreign born in labor market integration. A big difference between these groups would imply worse chances for foreigners of getting work, which can then create problems with implementing labor market policies. However, there is no simple answer to what explains the low labor market integration. Previous research is partly agreed that residential segregation is relevant. On the other hand, there is a disagreement about the way in which it affects the labor market. Moreover, there is an uncertainty about the relevance of socio-economic factors. This study therefore attempts to supplement previous knowledge by studying the impact of residential segregation, but also the effect of the welfare dependency that may have a greater impact on the labor market, as this may mean a habit of not working. This is studied by examining the 100 largest municipalities in Sweden through multiple regressions. The result showed that both residential segregation and welfare dependency has a connection with low labor market integration. Welfare dependency also showed the connection between residential segregation and labor market integration became less strong. Further studies therefore need to examine this variable more thoroughly to determine if this variable causes higher unemployment rates in the labor market. In conclusion, the results of this study can be referred to policies that focus on improving the structural conditions in the municipality by distributing and disposing of social / economic resources in society more fairly among the citizens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Al-Shakarchi, Mouhammed
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Handläggarnas roll i socialförvaltningens implementation: Kvalitativ undersökning om gräsrotsbyråkraters och professionalisters förutsättningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Alstergren, Åsa
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Men Love! Killar ska ha killskoroch tjejer ska ha tjejskor!: Hur en barngrupp konstruerar genus och hur detkommer till uttryck i förskolans vardag2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 183.
  Alsterlund Bjuhr, Kim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Hessel, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities and Social Sciences.
  Riskuppfattningar och reaktioner: En netnografisk studie av reaktioner och uppfattade risker uttryckta i sociala medier efter mottagandet av broschyren Om krisen eller kriget kommer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 184.
  Alström, Börje
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  En annan verklighet2002In: Nyheter 2020 - rapport 2: dagens medieföretag - morgondagens affärsidé, Sundsvall: Mitthögskolan, FSCN , 2002, p. 116-128Chapter in book (Other academic)
 • 185.
  Alström, Börje
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Från tidningsföretag till innehållsföretag2000In: På väg mot medievärlden 2020.: [utveckling, teknik, marknad], Lund: Studentlitteratur, 2000, p. 136-Chapter in book (Other academic)
 • 186.
  Alström, Börje
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Kampen om framtidens läsare2001Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 187.
  Alström, Börje
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Medieföretag eller kunskapsföretag2002In: Nyheter 2020 - rapport 2: dagens medieföretag - morgondagens affärsidé, Sundsvall: Mitthögskolan, FSCN , 2002, p. 27-53Chapter in book (Other academic)
 • 188.
  Alström, Börje
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  På väg mot samverkan2002In: Nyheter 2020 - rapport 2: dagens medieföretag - morgondagens affärsidé, Sundsvall: Mitthögskolan, FSCN , 2002, p. 8-24Chapter in book (Other academic)
 • 189.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Cepaite, AstaMid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.Hedman, LoweMid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Nyheter 2020 - rapport 3: företagsstrategier,reklamutveckling och konsumenternas livsstilar2004Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Innehåll:

  Börje Alström & Lowe Hedman: Projektet nyheter 2020

  Börje Alström & Lowe Hedman: Ett medieföretags förutsättningar

  Börje Alström & Lowe Hedman: Reklamen i dagspressen

  Asta Cepaite: Förändringar i livsstilar - förändringar i medieanvändning?

   

   

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 190.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Enlund,
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hvitfelt,
  En föränderlig medievärld: teknik, ekonomi och journalistik2001Report (Other academic)
 • 191.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Enlund, Nils
  Johansson, Per-Åke
  Picard, Robert
  Gulliksson, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Sociological and Behavioural Aspects of Printed Media Usage. Ceprint Pre Study2002Report (Other scientific)
 • 192.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Gulliksson, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  De exklusiva magasinen: Tidskriftsförlagens och läsarnas syn på papperskvalitet2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The pupose of the survey presented in this report has been to search for answers to qustions regarding what controls the periodical publisher´s choice of paper quality and how the readers of the periodicals influence that choice.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 193.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Gulliksson, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Magasin i tryck på nätet2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the project is to investigate how peridical publisher use the possibilities offered by the Internet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 194.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Gulliksson, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Medietrender och papperskvalitet2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tvår övergripande frågeställningar-vad styr magasins/tidskriftsförlagens val av papperskvalitet och påverkas läsarna av magasinens/tidskrifternas papperskvalitet. Studien omfattar sju delstudier med olika metoder.

 • 195.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hot och möjligheter i morgondagens medievärld: en explorativ studie2002Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 196.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Landsortstidningens framtida affärsidé2002In: Nyheter 2020 - rapport 2: dagens medieföretag - morgondagens affärsidé, Sundsvall: Mitthögskolan, FSCN , 2002, p. 139-145Chapter in book (Other academic)
 • 197.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Medieföretag utan strategier2008In: På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, marknad, Lund: Studentlitteratur, 2008, p. 109-126Chapter in book (Other academic)
 • 198.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Medieföretag utan strategier2005In: På väg mot medievärlden 2020: Journalistik, teknik, marknad, Lund: Studentlitteratur, 2005, p. 334-Chapter in book (Other academic)
 • 199.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, Lowe
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  News Companies in the Future: Pamplona Spanien2003Conference paper (Other academic)
 • 200.
  Alström, Börje
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Hedman, LoweMid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Nyheter 2020 - rapport 2: dagens medieföretag - morgondagens affärsidé2002Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Innehåll:

  Börje Alström; På väg mot samverkan

  Börje Alström; Medieföretag eller kunskapsföretag

  Lowe Hedman; Medieföretag utan strategier?

  Asta Cepaite; Den föreställda framtiden

  Mikael Gulliksson; Ladsortsjournalister i nyhetsflödet

  Börje Alström; En annan verklighet

  Per Mattsson; Mobila redaktioner

  Börje Alström coh Love Hedman; Larsortstidningens framtida affärsidé

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 151 - 200 of 11164
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf