miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 477
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151. Hanberger, A
  et al.
  Khakee, A
  Nygren, L
  Segerholm, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  De kommungranskande aktörernas betydelse. Slutrapport från ett forskningsprojekt2005Report (Other academic)
 • 152. Hanley, S
  et al.
  Fredriksson, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Effects of the General Agreement on Trade in Services on the education systems in Europe. 2003In: Education Review, ISSN 1462-7272, Vol. 16, no 2, p. 97-102Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  During spring 2003 the negotiations concerning the General Agreement on Trade in Services (GATS) move into a more intensive phase. Many people think that trade has no link to education policies. Developments related to GATS prove that this is a false assumption - education policy in the future maybe increasingly linked to trade policies. This article outlines some thoughts on the likely effects of GATS on the education systems in Europe. The main risks for the future are: - that governments will use GATS as an excuse for deregulation and privatisation within the education sector; - that the protection said to be provided in GATS for services provided under government authority is ambiguous at best and open to interpretation by Trade Dispute Panels. - education will become part of general negotiation game where governments may have to open up the education market in their own countries in order to get access to other markets; and - education policies will increasingly be decided by trade ministers instead of education ministers. Even if the EU now, on behalf of all member states, has declared that they do not intend to negotiate on further liberalisation in trade on education, this does not mean that the issue will not come back and it does not prevent governments from taking other measures to privatise education.

 • 153.
  Hansen, Laila
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Det måste finnas en balans i allting": En studie om lärares attityd till inkludering i sina klassrum2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 154.
  Hansson, Anneli
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Expected to become digitally competent teachers: Challenges in the case of a Swedish lower secondary school, with an ambition for whole-school development2010Conference paper (Refereed)
 • 155.
  Hansson, Anneli
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Three years from the top - The beginning of a professional, expanding learning journey?: European conference of Educational Research, 20092009Conference paper (Other academic)
 • 156.
  Hansson, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Hagelin, Jessica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Barns lek: En väg till social kompetens?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur förkolebarn hanterar samspelet i den fria leken. Uppsatsens syfte är att genom observationer undersöka hur 4-åringar hanterar samspelet i den fria leken på förskolan, samt genom intervjuer ta reda på hur barnen ser på detta. Undersökningen genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, samt ostrukturerade och osystematiska observationer. Dessa utfördes på två olika förskolor, en i norra Sverige och en i södra. Vår studie genomsyras av de tre sociala lekreglerna, samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Resultatet visar att samspel kan ta sig uttryck på många olika sätt och att det är en viktig del i barnens vardag. Det visade sig även att det finns ett, vad vi har valt att kalla för självvalt utanförskap, där barnen väljer att inte delta i leken och samspelet.

 • 157.
  Hedin, Lena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Öqvist, Anja
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Bemötande av elever med utagerande beteende: En studie av fem lärares bemötande2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie har varit att studera lärares bemötande

  av elever med utagerande beteende. I huvudsak fokuserar studien på

  lärarna och deras bemötande. Vi har valt att inte titta på elevens beteende,

  men i bakgrunden belyser vi ändå vad som definierar begreppet

  utagerande beteende. Vidare beskrivs framgångsrika strategier att

  bemöta dessa elever. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod

  där vi har gjort observationer och intervjuer av fem lärares

  bemötande. Studien undersöker dels de observerade strategierna hos

  lärarna, dels deras egna upplevda strategier. I resultatet kan man se

  variation i val av strategier. Struktur och tydliga regler var strategier

  som lärarna själva nämnde som framgångsrika, men även att ge beröm

  och skapa motivation. Forskning visar att relationen mellan lärare och

  elev har stor betydelse för beteendet, vilket även studien visade. Slutsatsen

  av studien visade att lärarna anser sig ha fungerande strategier, men

  att det såg olika ut för olika lärare.

 • 158.
  Hedman, Helen
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Sjöberg, Katharina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Inte som alla andra!: Inkludering av autistiska barn i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att granska inkluderingen av autistiska barn i sju olika förskolor. Vi har fått en större förståelse för och insyn i hur det fungerar ute i verksamheterna och arbetet med autistiska barn. Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur autistiska barn möjliggörs en inkludering i den övriga barngruppen i förskolorna, pedagogers kunskaper om autism och vilka arbetsmetoder som används. Vi letade efter skillnader och likheter mellan pedagoger som har arbetat/arbetar eller aldrig har arbetat med autistiska barn.

   

  Sju pedagoger intervjuades på olika förskolor i södra Norrland. Den forskningsansats vi har utgått ifrån är fenomenografin. Vårt syfte har varit att ta reda på hur pedagogerna uppfattar inkludering av autistiska barn i förskolan. Data som vi fick in från informanterna analyserades och resulterades i följande fyra kategorier: Visade stor kunskap av arbetet med autistiska barn, visade kunskap men hade ingen vana med autistiska barn, visade lite kunskap och hade ingen vana av arbetet med autistiska barn samt visade ingen vana och ingen kunskap av arbetet med autistiska barn. Kategorierna tydliggjorde hur arbetet såg ut med inkludering av autistiska barn i förskolorna.

   

  Genom vår studie har vi kommit fram till att det var de pedagoger som hade arbetat med ett autistiskt barn som visste hur dessa barn skulle inkluderas i den övriga barngruppen samt även hade god kunskap inom ämnet. Det framkom också att ekonomin var styrande i vissa fall där det behövdes extraresurser.

 • 159.
  Heinrich, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Det finns ingenting bättre än att läsa en jättebra bok: Elevers attityder till läsning i år 92009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 160.
  Hellström, Catarina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Pedagogers uppfattningar om datorn som pedagogiskt verktyg i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Henriksson, Gabriella
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Lärstilsmetodik: En kvasiexperimentell studie om tre lärstilsanpassade metoder2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i lärstilspedagogisk metodik och är en jämförelse av tre lärstilsanpassade metoder (MIP, CAP och PLS) utarbetade utifrån Dunns lärstilsmodell. Kopplingar görs också till Lpo 94 som bland annat föreskriver individualisering, historisk metodik samt lärandeperspektiv. Undervisningsområdet var klockan för klasser-na 2-4 och studien genomfördes på en skola med lärstilsprofilering. Den kvantitativa studien har en kvasiexperimentell design med beskrivande statistik och syftet var att testa lärstilsmetoderna MIP, CAP och PLS i undervisning av klockan samt ställa dessa lärstilsmetoder mot varandra. Syftet var också att testa elevernas minnesbehållning. Resultaten av föreliggande studie visar att eleverna lär sig klockan på ett lustfyllt sätt med hjälp av metodverktygen och att minnesbehållningen är hög men att mer omfattande studier skulle behövas för få generaliserbara resul-tat.

 • 162.
  Henriksson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Från förskola till förskoleklass: Kommunikation vid övergång2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera vilka uppfattningar som pedagoger i förskola och pedagoger i förskoleklass har kring överlämning av information. Undersökningen fokuserar på hur pedagogerna uppfattar att de arbetar med detta och hur de ser på kommunikationen mellan varandra. Även vilken information som de anser är relevant att ge vidare och varför information ska ges vidare där både fördelar och nackdelar tas upp. Sju kvalitativa intervjuer genomfördes i Västernorrlands län, i två olika kommuner. Fyra av intervjuerna skedde med förskolepedagoger och tre med förskoleklasspedagoger. Det som framkom i studiens resultat var att åsikterna och uppfattningarna kring hur, vilken och varför information ska sändas över skilde sig åt mellan pedagogerna. Pedagogerna hade delade uppfattningar kring t.ex. när informationen ska sändas över och om det ska ske skriftligt, muntligt eller båda delarna och vilken information som är relevant att ge vidare. Om det var positivt eller negativt att ge vidare/ta emot information skilde sig åt mellan informanterna, då några endast såg det som positivt och andra såg negativa aspekter med detta. Flertalet av de intervjuade ansåg även att samarbetet mellan dessa två yrkesgrupper måste förbättras för att skapa en så smidig övergång för barnen som möjligt.

 • 163.
  Hestner, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Lärares och elevers upplevelser av elevinflytande på gymnasiet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 skall de demokratiska principerna genomsyra all verksamhet i skolan och eleverna skall till såväl innehåll som form beredas ett verkligt inflytande över sin undervisning. Såväl forskning som återkommande enkät­undersökningar som skolverket genomför visar emellertid att det råder stora brister i framför allt elevernas inflytande över innehållet. Den här uppsatsen försöker genom en fallstudie kasta ljus över djupperspektiven i detta med elevinflytande och genom intervjuer av lärare och elever på en gymnasieskola mer kvalitativt teckna förståelsen för elevinflytandets villkor. I analysen ställs resultaten mot John Deweys utbildningsfilosofi och jämförs utöver läroplanen även med tidigare forskning inom området. Såväl elever som lärare vittnar om ett högst begränsat elevinflytande över innehåll, men om ett relativt stort sådant över arbetsformer. Som elevinflytandets främsta förtjänst lyfter de båda upp dess positiva inverkan på trivsel och arbetsglädje. De främsta hindren för elevinflytandet upplevs av såväl lärare som elever utgöras av framför allt kursplanernas utformning, tidsbristen samt brister i elev­engagemanget. Sam­tidigt upplevs en konflikt mellan läroplanens krav på elevinflytande, kursplanernas utformning och tidsbristen i skolan, men även mellan demokratin och minoritets­skyddet. Eleverna upplevde även vissa lärares oengagemang som ett hinder.

 • 164.
  Hinders, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Petersson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Det komplexa grupparbetet : En studie om sex pedagogers uppfattningar kring grupparbete som arbetsmetod2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse och insikt i pedagogers motiv för användandet och inte användandet av grupparbete som arbetsmetod i den svenska skolan. Grupparbete som arbetsmetod har minskat i den svenska skolan på 2000-talet, vilket vi har svårt att förena med de teorier som genomsyrar den svenska läroplanen, det vill säga de konstruktivistiska och sociokulturella teorierna. Vi har i denna studie valt att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar kring de motiv dessa har för att arbeta och inte arbeta med grupparbete som arbetsmetod. Vi har använt oss av en fenomenografisk ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har undersökt sex pedagogers uppfattningar kring grupparbete som arbetsmetod på en skola i mellersta norrland. Resultatet visar att pedagogerna har en rad olika motiv för att inte använda grupparbete som arbetsmetod. Motiven som presenteras är bland annat gruppsammansättningens komplexitet, kunskap kring arbetsmetoden och organisatoriska förutsättningar inom skolan. Pedagogernas motiv för att använda grupparbete är utifrån ett elevperspektiv, där bland annat elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling är i fokus. Utifrån pedagogernas uppfattningar visar studien att grupparbete som arbetsmetod kan vara komlpext och att det är många faktorer som måste tas i beaktning för att ett grupparbete skall fungera.

 • 165.
  Holmgren, Carina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Taylorism of the Mind - Entrepreneurship Education from a Perspective of Educational Research: ECER, Crete 20042004Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore and discuss entrepreneurship education, and to raise some critical questions inspired by the work of Basil Bernstein. The discussion is based on writings on entrepreneurship education. The discussion thereby gives one picture of the intellectual debate on entrepreneurship education. In contrast to traditional education, viewed as transformation of knowledge and skills, entrepreneurship education is said to be about changing attitudes and motives. There is a consensus in the field that students can be successfully endowed with an entrepreneurial culture, when their attitudes are changed in the desired way. The focus on fostering a certain identity in entrepreneurship education might be seen as a part of the ongoing neo liberal oriented educational restructuring process, which is sweeping through Europe.

 • 166. Holmgren, Carina
  et al.
  From, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Taylorism of the Mind: Entrepreneurship Education from a Perspective of Educational Research2005In: European Educational Research Journal, ISSN 1474-9041, Vol. 4, no 4, p. 382-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ABSTRACT The aim of this article is to explore and discuss entrepreneurship education, and to raise some critical questions inspired by the work of Basil Bernstein. The discussion is based on writings on entrepreneurship education and thereby gives one picture of the intellectual debate on entrepreneurship education. In contrast to traditional education, viewed as transformation of knowledge and skills, entrepreneurship education is said to be about changing attitudes and motives. There is a consensus in the field that students can be successfully endowed with an entrepreneurial culture, when their attitudes are changed in the desired way. The focus on fostering a certain identity in entrepreneurship education might be seen as a part of the ongoing neo-liberal oriented educational restructuring process, which is sweeping through Europe.

 • 167.
  Holmgren, Carina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  From, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Snyder, Kristen
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sundström, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation?2005In: Journal of Entrepreneurship Education, ISSN 1098-8394, E-ISSN 1528-2651, Vol. 8, p. 7-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many researchers, and policy makers, across Europe emphasise entrepreneurship education as the way to a future new welfare society. Why? The aim of this article is to discuss critically entrepreneurship education, starting in contemporary European research on entrepreneurship. Earlier research defines entrepreneurship as a temporary process of innovation, only possible in capitalistic societies. In more recent research entrepreneurship is located within the entrepreneur, to a limited number of traits typical for the entrepreneurial personality despite its surroundings. Environmental or cultural factors are treated as either to promote or inhibit entrepreneurial behaviour/personality. The locus to specific traits of the individual is the logic behind the, normative and quite naïve, favouring of entrepreneurship education. Entrepreneurship education, characterised by learning by doing, practice-orientation, and so on, is viewed as the way to foster the right kind of individuals; individuals with the specific traits who form a kind of inner resources that can be profitable on the global market. In this perspective, entrepreneurship education seems to be a part of the ongoing neo liberal oriented restructuring process, which is sweeping through Europe, and the writings on entrepreneurship education can be understood as a specific political/ideological activity. I

 • 168.
  Holmgren, Carina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  From, Jörgen
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Håkan
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Snyder, Kristen
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sundstöm, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Entrepreneurship Education: Salvation or Damnation?: NERA Congress, Reykjavík 20042004In: NERA Congress, Reykjavík 2004, 2004Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many researchers, and policy makers, across Europe emphasise entrepreneurship education as the way to a future new welfare society. Why? The aim of this paper is to discuss critically entrepreneurship education, starting in contemporary European research on entrepreneurship. Earlier research defines entrepreneurship as a temporary process of innovation, only possible in capitalistic societies. In more recent research entrepreneurship is located within the entrepreneur, to a limited number of traits typical for the entrepreneurial personality despite its surroundings. Environmental or cultural factors are treated as either to promote or inhibit entrepreneurial behaviour/personality. The locus to specific traits of the individual is the logic behind the, normative and quite naïve, favouring of entrepreneurship education. Entrepreneurship education, characterised by learning by doing, practice-orientation, and so on, is viewed as the way to foster the right kind of individuals; individuals with the specific traits who form a kind of inner resources that can be profitable on the global market. In this perspective, entrepreneurship education seems to be a part of the ongoing neo liberal oriented restructuring process, which is sweeping through Europe, and the writings on entrepreneurship education can be understood as a specific political/ideological activity.

 • 169.
  Holmgren, Carina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lundström, Anders
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Viklands, Ingrid
  Interrelated effects of entrepreneurship education programs supported by local, regional and/or national authorities.2005In: Internationalising Entrepreneurship Education and Training Conference, IntEnt. Surrey, 10-13 July 2005: INT/ENT 2005 E-Publicerat: http://www.intent-conference.de/structure_default/ePilot40.asp?G=621&A=1, 2005Conference paper (Other academic)
 • 170.
  Holmstrand, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Democratic knowledge processes and active citizensship. Paper presented at the 4th ESREA European Research Conference, Wroclaw, Poland, 16-19 September 2004 (with Gunilla Härnsten)2004Conference paper (Other academic)
 • 171.
  Holmstrand, Lars
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Härnsten, Gunilla
  Förutsättningar för forskningscirklar i skolan.: En kritisk granskning2003Book (Other academic)
 • 172.
  Holmstrand, Lars
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pettersson, Camilla
  Rosén, Maria
  Bäcklund, Erika
  En livlig orkester: Utvärdering av musikaliska interpretationskurser vid musikvetenskapliga institutionen2004Report (Other academic)
 • 173.
  Holmström, SaraLena
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Olofsson, Ida
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Estetiska läroprocesser - ett verktyg i undervisningen: En studie om pedagoger och specialpedagogik2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt val av forskningstema föll sig naturligt då vi båda finner det av yttersta vikt att de estetiska läroprocesserna framhålls i de didaktiska praktikerna. Därför var vi nyfikna på att få reda på hur det förhåller sig med detta i empirin. Vårt huvudsyfte med studien var att få svar på frågan på vilket sätt de estetiska läroprocesserna används i arbetet med barn med särskilda behov. Dessutom vill vi undersöka empiriskt, vad pedagoger anser är fördelen med att använda sig av de estetiska läroprocesserna, samt vilka faktorer som styr de estetiska läroprocessernas utrymme i skolorna. Vi valde att göra en fältstudie på några skolor i norra Norrland, Kiruna samt Skellefteå. Vi intervjuade både bildlärare och specialpedagoger inom de båda kommunerna. Dessutom kompletterades studien med en enkätundersökning där vi tillfrågade pedagoger om hur de såg på och använde sig av de estetiska läroprocesserna, både i den vanliga undervisningen och i undervisningen av elever med behov av särskilt stöd. Det framkom av enkäten att de pedagoger som vi frågat alla använde sig av estetiska arbetssätt i arbetet med barn med särskilda behov. Samtidigt önskade sig ungefär hälften av dessa pedagoger mer utbildning när det gäller de estetiska läroprocesserna.

 • 174.
  Holmvall, Ellinor
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Särskilt stöd - på vilket sätt?: En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om undervisning för elever i behov av särskilt stöd2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 175.
  Hoskins, Bryony
  et al.
  CRELL, European Commissions Joint Research Centre.
  Fredriksson, Ulf
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Learning to learn: What is it and can it be measured?2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Measuring Learning to learn is part of a process to establish and monitor the learning processes and outcomes needed to facilitate the development of lifelong learning in Europe. This report highlights the European political developments that have taken place which have placed learning to learn as a political priority within the Lisbon 2010 Education and Training process. It connects these with the move to a competence based approach that emphasises the testing of a holistic and real-world based capability that includes values, attitudes, knowledge and skills.

  The report analyses how the competence learning to learn has been defined. It highlights different understandings which have been developed from within the social-cultural and cognitive psychological paradigms. It investigates the European definition of learning to learn and how it relates to these epistemological positions. The report also establishes what learning is not by visiting concepts such as intelligence, problem-solving and learning strategies.

  In a second step the report investigates how learning to learn can be measured. 3 national tests that are combined within the European test are explained: the University of Helsinki test, the Bristol University test and the Dutch test. The European framework is then described and preliminary evaluation of the European learning to learn pre-pilot is briefly given. Existing international tests, in particular PISA, are analysed to see if these tests cover the definition. The results described are that these tests do not cover the full range of aspects of learning to learn and tend only to use the affective questions as explanatory variables for the test results rather than one dimension of the measurable outcomes. Finally, future directions for research to improve the conceptual basis of the European learning to learn test are proposed which highlights the need for more interdisciplinary research in the field of learning.

 • 176. Hrastinski, Stefan
  et al.
  Jaldemark, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Designing for participation in dynamic settings of online education2007In: Interaction Design in Pedagogical Practice, 1-2 november 2007, Haninge, Södertörns Högskola, Sverige, Haninge: Södertörns Högskola , 2007Conference paper (Refereed)
 • 177. Hult, A
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Assessment in Paramedical Training - a Question of Nursing and Caring?: Paper presenterat vid ECEER, 2000-09-22.2000Conference paper (Other scientific)
 • 178. Hult, A
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Examination inom högskolan - verklighet och visioner.1997In: Utbildning i förändring: Universitetspedagogisk konferens i Umeå 20-21 februari 1997 - konfernsrapport, Umeå: Umeå univ. Enheten för personalutveckling , 1997, p. 348-Conference paper (Other scientific)
 • 179. Hult, A
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Dahlgren, E
  En utvärdering av Folkbildning om EMU2001Book (Other academic)
 • 180. Hult, A
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rönnerman, A
  Ten years later : Teachers: views of their profession.: Paper to be presented at the Annual Conference of the European Educational Research Association, Lisbon, September 20022002Conference paper (Other scientific)
 • 181. Hult, A.
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rönnerman, K.
  Tio år senare: Lärares syn på yrket i en skola i förändring2006In: Lärarrollen i ett föränderligt samhälle: en antologi om några forskningsprojekt som fått stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, Stockholm: Länsförsäkringar , 2006, p. 95-Chapter in book (Other scientific)
 • 182. Hult, A
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rönnermann, K
  Tio år senare. - Lärares syn på yrket i en skola i förändring.2005In: Lärarrollen i ett föränderligt samhälle: en antologi om några forskningsprojekt som fått stöd från Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, Stockholm: Länsförsäkringsbolagens AB (LFAB) , 2005, p. 106-Chapter in book (Other scientific)
 • 183.
  Hult, Agneta
  et al.
  Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Examination - en prövning av vad?: En utvärdering av examinationen vid Vårdhögskolan i Boden1999Report (Other scientific)
 • 184. Hult, Agneta
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Examining examinations-What images of the teacher do assessment documents reflect?: Paper presenterat vid TNTEE konferens , Lissabon 1999 05-27-1999-05-31.1999Conference paper (Other scientific)
 • 185.
  Hult, Agneta
  et al.
  Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vad är en lärare?: Analys av examinationsdokument från LHS, grundskollärarprogrammet 1-71999Report (Other scientific)
 • 186.
  Hult, Agneta
  et al.
  Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vad är en lärare?: En analys av examinationsdokument för grundskollärarprogrammet 1-71998In: Lärarutbildning och forskning i Umeå, ISSN 1104-523X, no 3, p. 35-45Article in journal (Other scientific)
 • 187. Hult, Agneta
  et al.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Liljeström, Monica
  Grape, Monika
  Peer assessment/review i online- och distansutbildningar: Paper presenterat vid Pedagogisk bedömning från förskola till högskola: lokalt, nationellt och internationellt. Andra årliga FoU-konferensen 2009. Nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning2009In: Andra årliga FoU-konferensen 2009. Nationella forskarskolan i Pedagogisk bedömning, 2009Conference paper (Refereed)
 • 188.
  Hult, Agneta
  et al.
  agneta.hult@pedag.umu.se.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rönnermann, Karin
  karin.ronnerman@ped.gu.se.
  Ten years later: Teachers views of their profession.2005In: WingSpan [e-tidsskrift], Vol. 1, no 1, p. 36-45Article in journal (Refereed)
 • 189.
  Hussein, Fred
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Nyanlända elever i ordinarie klasser2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att studera hur lärare uppfattar att de förhåller sig till nyanlända elever när de tas emot i ordinarie klass. Den empiriska undersökningen gjordes på en grundskola mot fyra verksamma lärare med erfarenhet av att ta emot och inkludera elever med annat modersmål. Genom halvstrukturerade intervjuer och deltagande observation har jag studerat hur lärare uppfattade att de förhåller sig till nyanlända elever samt berört hur de arbetade för att inkludera dem i ordinarie klass. Svaren från intervjuerna och tolkningarna från observationerna analyserades ur ett hermeneutiskt perspektiv och resultatet visade, att Lärare gör så gott de kan efter de förutsättningar de har. Dock ansåg alla att vidare fortbildning i ämnet vore nödvändigt. Det framkom även att mycket kan och bör förbättras samt tydliggöras kring rutiner vid en elev överlämning till ordinarie klass. I diskussionsdelen tas yttre faktor upp som jag till viss del uppfattar kan påverka en lärare bl.a. kring fördomar, miljö och förutfattade meningar.

   

  Nyckelord: Nyanlända elever, pedagogiskt förhållningssätt, förberedelseklass, ordinarie/reguljära klasser, mellanstöd,

 • 190.
  Hägglund, Susanne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Blomgren, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Att stödja barns motoriska utveckling i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den motoriska utvecklingen är en viktig del i barns utveckling.  För att den ska bli så bra som möjligt måste de lära känna sin kropp för att kunna utvecklas. Därför måste det finnas tillgångar till olika men samtidigt bra möjligheter för lek och lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, s.5) tar upp att verksamheten ska vara stimulerande och utmanande för barnens lärande och det är en del av pedagogernas uppgifter. Syftet med denna undersökning är att se hur pedagogerna arbetar med att stimulera barns grovmotorik till största delen i den vardagliga verksamheten, medan finmotoriken inte är fokus för oss. Vi genomförde åtta semistrukturerade intervjuer och studerade förskolornas veckoplaneringar, på åtta olika förskolor för att undersöka detta. Resultatet sammanställde vi genom att använda oss av de tre didaktiska frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför”. Studien visar att pedagogerna arbetar med barnens motoriska utveckling både genom planerade och oplanerade aktiviteter. I de åtta studerade förskolorna får barnen motorisk träning på ett naturligt sätt i den miljö där de vistas. Skogen och den fria leken omnämns av de intervjuade pedagogerna som bra för motoriken. Alla var eniga om att barnens motorik kan utvecklas i alla vardagliga situationer men de menar att det inte alltid är tillräckligt, utan därutöver kan det även behövas speciellt utformade aktiviteter för att utmana barnen.

 • 191. Härnsten, Gunilla
  et al.
  Holmstrand, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lundmark, Elisabeth
  Hellsten, Jan Olof
  Rosen, Maria
  Lundström, Eva
  Vi sätter genus på agendan: Ett deltagarorienterat projekt i en glesbygdskommun2005Report (Other academic)
 • 192.
  Hård, Sofia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Kideborn, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Historia i skolan utanför historieämnet: Historiemedvetande i litteraturvetenskapliga läromedel för gymnasieskolan, en studie av förändringarna mellan 1985-20072009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 193.
  Högström, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Grannspråksundervisning, ett uppnått mål?: En studie om lärares prioritering i svenskundervisning på högstadiet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 194. Höög, J
  et al.
  Johansson, O
  Lindbergh, L
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Structure, Culture, Leadership: Prerequisites for Successful Schools?: Paper presented at The International Congress for School Effectiveness and Improvement, 5-8 January 2003, Sidney, Australia - Schooling the Knowledge Society.2003Conference paper (Other scientific)
 • 195. Höög, Jonas
  et al.
  Johansson, Olof
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Successful principalship - The Swedish Case2007In: Successful Principal Leadership In Times Of Change: An International Perspective / [ed] Christopher Day, Kenneth Leithwood, Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2007, , p. 203p. 87-102Chapter in book (Other academic)
 • 196. Höög, Jonas
  et al.
  Johansson, Olof
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Successful principalship: The Swedish Case2005In: Journal of Educational Administration, ISSN 0957-8234, Vol. 43, no 6, p. 595-606Article in journal (Refereed)
 • 197. Höög, Jonas
  et al.
  Johansson, Olof
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Swedish Successful schools revisited2009In: Journal of Educational Administration, ISSN 0957-8234, E-ISSN 1758-7395, Vol. 47, no 6, p. 742-752Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: Purpose – The purpose of this paper is to describe the results of a follow-up study of two Swedish schools in which, five years previously, the principals had been successful leaders. Had this success been maintained?

   

  Design/methodology/approach – Two schools were revisited to enable the authors to interview principals and teachers as well as conducting observations of the schools in operation.

   

  Findings – The identification of sustained leadership success was compromised because the original principals were no longer at the schools, their replacements had also left and their (“third generation”) replacements had just arrived. Strong teacher teams had served to maintain school standards.

   

  Originality/value – The paper adds to the literature on the vital role of the principal in determining a school's success and also points to the value of strong, cohesive teacher teams.

   

   

 • 198. Ingemansson, Ingmar
  et al.
  Karlsson, Karl Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Oscarsson, Magnus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Engineering, Physics and Mathematics.
  Pettersson, Astrid
  Taube, Karin
  Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  PISA 2006: 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse2007Report (Other scientific)
  Abstract [sv]

  I PISA 2006 är naturvetenskapen i fokus. Svenska elever presterar på genomsnittlig OECD-nivå. Svenska elever presterar betydligt bättre inom områden som rör ren begreppsförståelse än inom tillämpningsområden. Även i matematik är resultaten genomsnittliga, medan svenska elever är fortsatt goda läsare.

 • 199.
  Isaksson, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Värdegrundsarbete i en förskola: En grupp förskollärare o ch barnskötares insyn och arbete kring Lpfö 98s uppdrag om värdegrunden2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolan skall all personal jobba utifrån rådande styrdokument. För förskolan gäller Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (se bilaga1). Den inledande delen i läroplanen för förskolan tar upp värdegrundsarbetet. Syftet med min studie var att undersöka hur förskollärarna och barnskötarna på två avdelningar planerade och jobbade med värdegrunden i förskolans verksamhet samt vilken kunskap de har kring vad som står om värdegrunden i läroplanen (Lpfö 98). I min undersökning har jag gjort intervjuer med fyra förskollärare och tre barnskötare på två olika avdelningar, jag har också gjort observationer på dessa avdelningar med två barngrupper på vardera 18 barn. Resultatet visar att förskollärarna är mer insatta i vad som står om värdegrunden i läroplanen för förskolan än vad barnskötarna är. En viss skillnad märks också mellan avdelningarna i hur insatt pedagogerna är och hur de jobbar.

  Det som är gemensamt mellan de två avdelningarna är att de tänkt jobba med en värdegrundssaga men de har inte hunnit komma igång med arbetet än. Det som skiljer är att en avdelning har ett tänkande att jobba kring de olika till exempel respekt och hänsyn medans den andra avdelningen har tänkandet kring att jobba med jämställdhet.

 • 200.
  Isaksson, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Eklund, Camilla
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  I huvudet på en naturkunskapslärare: Elevernas intresse- problem eller resurs?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 151 - 200 of 477
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf