miun.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1965
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Augustsson, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Rasmusson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Unstructured skills transfer between regular and temporary staff in project organized business2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study analyzes regular and temporary staff’s (temps’) perception of opportunities for learning in an inter-organizational project organization. Theoretically, aspects of organizational culture and dimensions of learning are combined. Data consist of a case study with mixed methods in terms of an online survey and individual interviews. The results show that male temps and female regulars are more aware of the learning preconditions than male regulars. On an organizational level, it appears to be misleading to assume that the project owner who hires staff strives for competence transfer between regulars and temps. Similarly, it is misleading to assume that the project owner takes responsibility for transferring competences between different groups of staff. At the individual level, temps tend to be more focused on their specific task compared to regulars.

 • 102.
  Augusén, Harriet
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Segerholm, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lokala strategier för mångfald: Delrapport 32008Report (Other academic)
 • 103.
  Auno, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University.
  Berg, GunnarMid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.Sundh, Frank
  Metodhandbok för förskolechefer och rektorer2016Collection (editor) (Other academic)
 • 104.
  Auno, Ulrika
  et al.
  Mid Sweden University.
  Bång, Åsa
  Mid Sweden University.
  Lead Teachers - a Swedish reform for developing quality in education and school improvement2016In: Leading education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016Conference paper (Refereed)
 • 105.
  Aveling, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Karlberg, Annsofi
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Bör vuxna vara delaktig i barns lek?: – Förskollärares uppfattningar om betydelsen av sin egen delaktighet i barns lek.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 106.
  Axelsson, Amanda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hägglund, Gunilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Jag har ju ingen mer tid än den tid jag är här": Förskollärares uppfattningar och erfarenheter av barngruppers storlek i relation till förskolans uppdrag.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring barngruppers storlek i förskolans verksamhet i relation till förskollärares uppdrag. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i en kommun i Västernorrland, för att på så sätt undersöka förskollärares uppfattningar av barngruppers storlek och vad som påverkar yrkesgruppen i utförandet av förskolans uppdrag. Resultatet visar att förskollärare har svårt att precisera vad de anser att en lagom stor barngrupp är då inte endast antalet barn i gruppen har betydelse för upplevelsen av barngruppens storlek. Det har i studien visat sig, utifrån förskollärarnas uppfattningar, bero på gruppens sammansättning, vilka individer den består av. Studien visar också på att förmåga till organisation och struktur, engagemang och drivkraft hos förskollärarna samt vilket arbetssätt som tillämpas påverkar möjliggörandet av läroplanens uppdrag. Förskollärarna i studien framhåller att det i en för stor barngrupp kan vara svårt att se och möta det enskilda barnet samt ta hänsyn till barnets förutsättningar och behov, vilket försvårar utförandet av uppdraget.

 • 107.
  Axelsson, Stina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ohlsson, Madelene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Att bli unik men ändå alla andra lik: En studie om barns identitetsutveckling i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Backlund, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jönsson, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hur ser barn i fritidshem på sina sociala relationer?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur barnen ser på sina sociala relationer. Detta genom att göra fokusgruppsintervjuer med barn i åldrarna 6–10 år inskrivna vid fyra olika fritidshem. Undersökningen grundas på en kvalitativ metod som har till syfte att synliggöra deltagarnas varierande och gemensamma uppfattning om ämnet. Med utgång ifrån vad tidigare forskning behandlat konstruerades olika diskussionsteman som stöd vid våra fokusgruppsintervjuer. Resultatet i vår undersökning påvisar att de sociala relationerna har en övergripande betydelse i flera sammanhang. Detta grundar sig bland annat genom att barnen hänvisar till situationer som har anknytning till miljöer i skolan, på fritids och hemma. Barnen beskriver i samband med intervjuerna att de har olika syn på sina relationer beroende på hur nära relationen är mellan individerna. I undersökningen framgår det också att barnen idkar ett intensivt relationsarbete som kan innefatta att barnen ibland upplever kränkande behandling. Detta kan till exempel visa sig genom att individer som utesluts ur gemenskapen upplever nedsättande kommentarer, blir sviken av kompisar, samt inte få vara med och bestämma i situationer med kompisar eller kamrater. Resultatet i denna studie belyser även att barnen i vissa avseenden ser vuxnas position som ett stöd i vissa sammanhang, men de kan också utgöra ett motstånd till deras inflytande och delaktighet i de sociala sammanhangen.

 • 109.
  Backlund, Sara
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Renvall, Ulrika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur ser pedagoger på barns återhämtning i förskolan?: En studie om pedagogers uppfattningar och åsikter om barnsåterhämtning och avsaknaden av den2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens problemformulering rör barns möjlighet till återhämtning i förskolan samt avsaknadenav den. Vuxna, här pedagoger, förhåller sig alltid till barnen i förskolan i en form av maktposition,oavsett om de vill det eller inte. Vi ser i vår studie många svar från pedagoger som förhåller sig tillvad vårdnadshavarna önskar, utan att reflektera över vad som är bäst för barnet. Således ges intebarnen en möjlighet att tycka till och få säga sin mening om och kanske påverka sin återhämtning.Syftet med denna studie är att beskriva pedagogers uppfattningar av och åsikter om barnsåterhämtning och vila i förskolan i en utvald mellanstor kommun i Sverige. Som metod använde vi enform av triangulering genom brevintervjuer och intervjuer. I dessa försökte vi fånga pedagogers synpå och uppfattningar av barns återhämtning i förskoleverksamheten och problematisera den motdagens forskning. Datamaterialet analyserades och kategoriserades i resultatet för att synliggöra detessentiella i studien.Det visade sig i resultatet att det inte alltid förekommer en aktiv återhämtning, utan sömnen är avseddför de yngre, upp till 2-3 år. De äldre tilldelas lugna aktiviteter för att “vila” men frågan är, om intedetta sker för att inte störa de små som sover. Trots att vilan är en tämligen vardaglig aktivitet iförskolan visar det sig i vår litteratursökning att ämnet uppfattas som relativt outforskat. De äldrebarnen anses av pedagogerna kunna klara av dagen utan återhämtning, men forskning visar påmotsatsen. Barn upp till 4-6 års ålder, som är under utveckling, behöver en aktiv vila för att kunnatillgodogöra sig såväl lärande som ett välbefinnande.Vi tolkar pedagogernas svar som trots att de är medvetna om och dagligen erfar barn som är trötta,stressade och överstimulerade så tillmötesgår de ofta vårdnadshavarnas önskemål om nedskurenåterhämtning istället för att tillgodse barnets behov.

 • 110.
  Backlund, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Begreppet undervisning i förskolans verksamhet: En kvalitativ studie om variationer i förskollärares uppfattningar kring begreppet undervisning i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ empirisk studie med en fenomenografisk ansats. Syftet med studien var att synliggöra variationer i förskollärares uppfattning om begreppet undervisning i förskolan. En grupp om 6 st förskollärare intervjuades om deras uppfattningar om begreppet undervisning i förskolan samt deras uppfattningar kring vilka former undervisning kan ske i förskolan.Resultatet visar på att förskollärare uppfattar sin roll vara av stor betydelse för undervisningssituationens kvalité och för vilket lärande som sker hos barnet. Uppfattningar om att utan en deltagande förskollärare kan ingen undervisning ske och ju mer närvarande pedagogen är desto större möjligheter för barns utveckling skapas. Något som också framkom är att möjligheter till undervisning uppfattas finnas under hela dagen bara förskolläraren är närvarande och fångar upp barnens intresse och tankar. Förskollärarnas olika uppfattningar framförde även en del varierande oro och funderingar över hur undervisningsbegreppet kommer att utvecklas i förskolan över tid, risken för skolifiering samt vilka konsekvenser det kommer att medföra till vårdnadshavare som kan uppleva begreppet som mer skollikt.Studiens slutsats kan sammanfattas med att det finns varierande uppfattningar hos förskollärare kring både hur de ser på undervisning i förskolan samt i vilka former undervisning kan bedrivas.

 • 111.
  Backman, Emma
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Barns lärandemiljöer och miljöarbete i förskolan: Pedagogers uppfattningar om barns skapande av lärandemiljöer i förskolan och miljöarbetetutifrån förskolans förutsättningar2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 112.
  Backström, Angelica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lära ute!: Intervju- och observationsstudie om förskollärares uppfattning om barns lärande utomhus2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att undersöka vad några förskollärare anser och uppfattar att det finns för möjligheter till barns lärande utomhus. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer och deltagande observationer. Det empiriska materialet delade jag in i olika kategorier för att kunna redovisa resultatet. Kategorierna blev utomhusvistelsens fördelar, förskollärarens ansvar, miljöns påverkan, lärande situationer utomhus och önskegården. Utifrån dessa kategorier har jag analyserat och diskuterat resultatet utifrån tidigare forskning. Resultatet visar på att förskollärare är medveten om lärandemöjligheter för barn utomhus. Förskollärarna anser att miljön är bra att använda sig av då det oftast fångar hela barnet. Förskollärarna menar att det bara är de själva som kan sätta stopp för vilka möjligheter som finns till lärande utomhus. De anser även att det inte finns något inne som inte går att göra ute. Förskollärarna såg många lärande situationer ute, med hjälp naturen kan de konkretisera en lärande situation för barnen. Matematik, naturvetenskap och motorisk utveckling är några lärande möjligheter de ansåg finnas utomhus.

 • 113.
  Barthelson, Mats
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Ecotechnology and Sustainable Building Engineering.
  Myringer, Brittmarie
  Lindberg, J Ola
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Experiences on blended learning as an approach in higher education2013In: EDEN 2013 Annual Conference. The joy of learning. Enhancing learning experience. Improving learning quality., 2013, p. 99-Conference paper (Refereed)
 • 114.
  Beckman, Cina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Litteracitetsmiljön i hemmet: En enkätundersökning om föräldrars högläsningsvanor i hemmiljön2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 115.
  Begby, Suzanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Elisabeth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogernas betydelse i förskolebarns inflytande och delaktighet under samling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 116. Bengtsson, Jan
  et al.
  Kaffrell-Lindahl, Angelika
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Work.
  Pädagogische Generationsbeziehungen zwischen Schule, Familie und Freizeit:: Möglichkeiten und Begrenzungen fuer das Lernen2006In: Uppsats presenterat vid DGfE-Kongress: bildung.macht.gesellschaft. Frankfurt a.M. Tyskland, 20-22 mars 2006, 2006Conference paper (Other scientific)
 • 117.
  Bengtsson, Veronika
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ramén, Madelein
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Musik i förskolan: Pedagogers förhållningssätt till musik2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att förstå hur pedagogernas förhållningssätt till musik kan påverka arbetet med musik i förskolan. Detta genom att vi studerat ett antal pedagogers arbete med musik i förskolan. Genom kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer och observationer på fyra förskolor har detta undersökts. Studien har genomförts i Mellannorrland i två förskolor i en stad samt två på landsbygden. Studiens resultat visar att pedagogerna ser många fördelar med musik i verksamheten. Praktiskt genomförande och planering, syfte och mål med sina musikaktiviteter varierade. Trots att pedagogerna har olika förkunskaper rörande musik beskriver de och visar på liknande arbetssätt. Musiken används i de förskolorna vi studerat på ett traditionellt sätt, vilket ofta sker planerat samt med barnen samlad i ring. Pedagogerna i studien menar att det är genom sång, rytmik och rörelse. Barns delaktighet i musikstunderna anser pedagogerna vara av vikt i förskolan. I studien framkommer hur pedagogerna kan stärka barns självförtroende och gruppkänsla genom musik. Pedagogerna poängterade även musikens betydelse för gemenskap. Musikens egenvärde beskrivs med känslor. Flertalet av pedagogerna talade om trygghetens betydelse för arbetet med musik och efterfrågade kompetensutveckling inom området.

 • 118.
  Berg, Evelina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Björk, Theres
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolans utvecklingssamtal ur ett didaktiskt perspektiv: Sex förskollärares berättelser om arbetet med utvecklingssamtalet i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att analysera sex förskollärares berättelser om arbetetmed utvecklingssamtalet i förskolan. Detta analyserades med ett didaktisktperspektiv, där utvecklingssamtalets syfte - varför, utvecklingssamtaletsgenomförande – hur, utvecklingssamtalets innehåll – vad, utvecklingssamtaletsunderlag – med vad samt utvecklingssamtalets målgrupp - för vem undersöktes.Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med sexförskollärare i respektive förskola, med en geografisk spridning inom sammakommun. Resultatet visar att utvecklingssamtalet ses som en omfattande ochkomplex praktik, där en strävan finns att skapa en kollektiv bild av barnet,genom en ömsesidig förhandling mellan olika aktörer. I tidigare forskning och iförskollärarnas berättelser framkommer det att utvecklingssamtalet ses som enbetydelsefull mötesarena, i syfte att främja en djupare dialog mellan hem ochförskola, för att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling, lärande ochvälbefinnande. I resultatet framkommer det att för att skapa ett kvalitativtutvecklingssamtal är det förberedande arbetet av vikt och ett gemensamtunderlag ses som ett stödjande verktyg i främjandet av ett likvärdigt samtal. Enslutsats är att förskollärarens kompetens, samt didaktisk reflektion och analysblir en förutsättning, då utvecklingssamtalets arbete utgörs av en didaktiskprocess.

 • 119.
  Berg, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Klassrums- och skolorienterat ledarskap2012In: Lärare som ledare: I och utanför klassrummet / [ed] Berg, Gunnar m.fl., Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 177-190Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet behandlas vilka krav på lärares ledarskap som faller ut ur  skolans nuvarande statliga styrning.

 • 120.
  Berg, Gunnar
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Ledarskap, skolkultur och skolans uppdrag2012In: Lärare som ledare: I och utanför klassrummet / [ed] Gunnar Berg m.fl., Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 209-228Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlets diskuteras hur kan analyser av skolkulturer och relevanta delar av styrdokument kan vara viktiga delar i hur lärare kan utöva ledarskap även utanför klassrumsarbetet.

 • 121.
  Berg, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Andersson, Fia
  Uppsala Universitet.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Novak, Judit
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education. Uppsala universitet.
  Perselli, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sundh, Frank
  Mälardalens högskola.
  Wede, Christer
  Högskolan i Borås.
  Skolans kommunalisering och de professionellas frirum: Rapport utarbetad på uppdrag av utredningen om skolans kommunalisering2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förord

  Allt fler är överens om att lärarna är skolans viktigaste resurs. Diskussionen om skolan handlar därför i hög grad om hur vi ska ge bästa tänkbara förutsättningar för lärarna att bedriva en bra undervisning. Man brukar säga att lärare och rektorer är exempel på professioner eller, lite beroende på definitionen, semiprofessioner. För alla grupper av professionella är det av yttersta vikt med autonomi i yrket –så även för lärare och rektorer. När effekterna av skolans kommunalisering ska bedömas är det därför relevant att analysera på vilket sätt lärarnas och rektorernas handlingsutrymme för självständiga professionella handlingar i den svenska skolan förändrats från tiden närmast före skolans kommunalisering och framåt. I denna rapport visas bland annat att staten vid olika tidsperioder tillerkänt skolans professionella varierande grad av handlingsutrymme för professionella handlingar i skolans vardagsarbete. I rapporten talas om att skolan före kommunaliseringen kännetecknades av central regelstyrning, som i samband med kommunaliseringen ersattes av en decentraliserad målstyrning. Numera utmärksstyrningen av centraliserad resultatstyrning. Vidare framhålls i rapporten att lärarna och rektorerna av olika skäl inte alltid använt det frirum för professionella handlingar som staten medgett.Undersökningen har genomförts efter ett uppdrag från denna utredning till professor Gunnar Berg, som utarbetat rapporten i samverkan med en grupp forskare bestående av Fia Andersson, Göran Bostedt, Judit Novak, Jan Perselli, Frank Sundh och Christer Wede. Forskarna ansvarar själva för innehållet i rapporten.

  Utredningen om skolans kommunalisering (U 2012:09)

  Leif Lewin Särskild utredare

 • 122.
  Berg, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Andersson, Fia
  Uppsala Universitet.
  Bostedt, Göran
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Perselli, Jan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sundh, Frank
  Mälardalens högskola.
  Wrede, Christer
  Högskolan i Borås.
  Skolans kommunalisering och de professionellas frirum2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I enlighet med studiens uppdragsbeskrivning uppmärksammas följande frågeställningar i denna rapport: (1) Vilka konsekvenser i fråga om pro­fessionellt frirum har skolans kommunalisering öppnat för från 1990-ta­let och fram till dagsläget, och (2) har frirummet under denna tidsperiod använts av de professionella för självständiga handlingar, och i så fall hur? I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe­rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv. Frirum är alltså rapportens nyckelbe­grepp, och givet detta tonar den s.k. frirumsteorin fram som en i samman­hanget adekvat analysram.

  Frågan om frirum och professionell frirumsanvändning behandlas un­der tre tidsperioder. Den skolinstitution som utvecklades under efterkrigs­tiden fram till 1980-talets slut benämns som i huvudsak centraliserad och regelstyrd, och medgav ett professionellt frirum som för lärares del i hu­vudsak var koncentrerat till klassrumsarbete. Den kommunaliserade skola som in-fördes i början av 1990-talet innebar en decentraliseringslinje som i sin tur öppnade för en marknadslinje. Med en samlingsbeteckning kan 1990-talets skolinstitution karaktäriseras som målstyrd och decentraliserad. Intentionerna bakom decentraliseringslinjen var bl.a. att fri-rummet för skolans professionella skulle vidgas till att i princip omfatta skolverksam­het i alla dess operativa aspekter. I marknadslinjen betonades värden som valfrihet och konkurrens, och en väsentlig vikt lades här vid föräldrars och elevers fria skolval. 2000-talets skolinstitution präglas av centraliserad resul­tatstyrning, vilket står för att inom kommunaliseringens, valfrihetens och det fria skolvalets ramar har staten infört en successivt alltmer finmaskig kontrollapparat. Skolinspektionen tonar fram som det främsta uttrycket för denna skolinstitutionella struktur, och inspektionens 2000-tals histo­ria präglas av en gradvis skärpning av kontrollens utövande och möjliga sanktionsåtgärder för att korrigera skolverksamheter som inte bedöms hålla måttet. Ord som kvalitetsgranskning och kvalitetsarbete är nyckel­begrepp i detta sammanhang. Allmänt uttryckt innebär en mer utbyggd kontrollapparat att det formella frirummet för lärares och skolledares egna och självständiga handlingar minskar. De tre nämnda institutionella strukturerna vilar officiellt sett på begreppet likvärdighet, men detta be­grepp har tillskrivits olika innebörder som kan förstås i ljuset av respektive institutionell struktur.

  Att frirummet formellt sett ökade under 1990-talets decentralisering, och minskade under 2000-talet till följd av utbyggnaden av den statliga kontrollapparaten, säger emellertid inte särskilt mycket om de professio­nellas faktiska frirumsanvändning. Att det över tid existerat – och fortfa­rande existerar – varierande art och grad av frirum för skolprofessionella handlingar innebär emellertid inte att det faktiskt används av skolans yrkesgrupper för egna och själv-ständiga handlingar. Med hänvisning till forskning, utvecklingsarbeten och annan empiri argumenteras i rapporten för att utvecklingsarbeten som syftat till utökad frirumsanvändning ofta utmynnat i intressemotsättningar mellan olika professionella aktörer sna­rare än kvalitetshöjande verksamhet. Rapporten visar även att 1990-ta­lets decentralisering, som var tänkt att ge utrymme för en professionell frirumsanvändning som för lärares del sträckte sig utöver själva klass­rumsarbetet, inte sällan stannade på kommunal skolpolitisk och förvalt­ningsnivå, och därmed i begränsad omfattning påverkade skolornas reella vardagsarbete. Rapporten visar vidare att även i dagens centraliserade och resultatstyrda skolinstitution existerar ett frirum som uppmärksammar lärares klassrumsarbete och rektorers resultat- och verksamhetsansvar, men som också lyfter fram skolors kollektiva professionella ansvar för var­dagsarbetet.

  Rapporten har av avgränsningsskäl ett huvudsakligt fokus på grund­skolan, men de principiella slutsatserna gäller även i allt väsentligt även för gymnasieskolan.

 • 123.
  Berg, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Wede, ChristerSundh, Frank
  Lärare som ledare: I och utanför klassrummet2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I bokens 17 kapitel beskriver 19 författare olika perspektiv på hur lärare utövar ledarskap såväl i somutanför klassrummet.

 • 124.
  Berg, Katarina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Förskolepedagogers uppfattning kringdigitala verktyg i förskolan.: En kvalitativ studie kring förskolepedagogers uppfattning om Informationsochkommunikationsteknik och dess användningsområden i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att skapa mig en djupare förståelse för förskolepedagogers uppfattningarkring uppfattning kring informations- och kommunikationsteknik (IKT) i förskolan . Jag har utfört femstycken intervjuer med pedagoger från norra och mellersta Sverige. I mitt resultat framgår det attpedagogerna ser positivt på IKT i förskolan, men att vissa av informanterna känner en osäkerhet i attanvända IKT ur ett pedagogiskt synsätt i den dagliga verksamheten.

 • 125.
  Berg, Kristin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Frankzén, Monica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Vad är en bild på väggen?: En studie av pedagogers tankar om pedagogisk dokumentation2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Vår uppsats belyser pedagogers förhållningssätt och pedagogers syften med pedagogisk dokumentation. Uppsatsens syfte var att ta reda på, i studien ingående förskollärares tankar, om pedagogisk dokumentation i pedagogisk praktik på förskolan. Fenomenografin har varit vår ansats i undersökningen. Datainsamlingsmetoden vi använde oss av var intervjuer och enkätundersökning. Den teoretiska utgångspunkten har varit ett konstruktionistiskt perspektiv. Reggio Emilias filosofi har också legat till grund i analysen av datamaterialet. Resultatet av vår studie visade sig vara att pedagogisk dokumentation synliggör lärandet. Med det menar vi att pedagogerna i vår undersökning förtydligade lärandet via texter, bilder och reflektion för barnen, pedagogen själv, föräldrarna och verksamheten.  

 • 126.
  Berg, Linnéa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Molberg, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Sagan som språkutvecklande verktyg: En studie om sagans betydelse för förskolebarns språkutvecklingStudent thesis
 • 127.
  Berg, Mathilda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Haque, Carolina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ska jag leka?: Förskollärares uppfattningar av sitt eget deltagande i barns fria lek2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 128.
  Berge, Karin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Höglund, Erica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hur ser förskollärare på sitt uppdrag?: - en kvalitativ studie om hur sex förskollärare tolkar sitt uppdrag och vilka kompetenser som krävs för att konkretisera förskolans uppdrag2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka sex förskollärares uppfattningar omförskolans uppdrag, hur kompetens uppfattas av pedagoger och vilka kompetenserpedagoger behöver använda sig av och hur de ska arbeta för att konkretiserauppdraget i verksamheten. Studien bygger på kvalitativa intervjuer medförskollärare på olika förskolor i olika delar av landet. Alla intervjuade pedagoger ärutbildade förskollärare och intervjusvaren har utgångspunkt i deras personligaupplevelser och berättelser av hur de ser på förskolans uppdrag. Det resultat vi fåttfram genom utsagorna från våra intervjupersoner visar att förskolans uppdrag sessom flerdelad med många komponenter och inget som går att beskriva med några fåord. I resultatet synliggör pedagoger att en kombination av utbildning och personliglämplighet krävs i arbetet att konkretisera förskolans uppdrag. Resultatet visar attverksamma pedagoger behöver använda sig av olika dimensioner av kompetens föratt skapa en förskola som främjar barns utveckling och livslånga lärande.

 • 129.
  Berggren, Anna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Beteendeproblematik: En studie om tre pedagogers uppfattningar ombeteendeproblematik i förskoleklass2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta del av pedagogers syn och uppfattning på barn medbeteendeproblem. Det är en kvalitativ studie där tre intervjuer med pedagoger genomförts. Samtligapedagoger arbetar i förskoleklass. Studien har en fenomenologisk ansats där jag gjort ett försök till attta del av andras perspektiv på beteendeproblem. Resultatet visar på att pedagogerna värderar ochlägger stor vikt vid goda relationer till barnen.

 • 130.
  Berggren, C.
  et al.
  Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Self-employment and field of education understood from current entrepreneurship research2015In: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 7, no 3, p. 291-302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to look at how results from a large-scale study can be understood in the context of contemporary gender and entrepreneurship research. Design/methodology/approach – Thisstudyisinspiredbyamixedmethodsmethodology.Togain a qualitative understanding of the general patterns in a large-scale study, research results in articles from the International Journal of Gender and Entrepreneurship (IJGE) were used. To make such a heterogeneousresearchfieldasappearsinIJGEcomparable,amodelwascreatedthathelpedustofocus our attention when reading the articles. The core of each article was identified. Findings – The categorisation of the articles in IJGE resulted in three perspectives: liberal, functional and structural. The liberal and functional perspectives improved our understanding only partially because these perspectives usually focused on a certain aspect in the society. The structural perspective more readily lent itself for interpretation of our large-scale results. Research limitations/implications – The dissonance between our perspective and the perspective of others has been a challenge; it has been a delicate task. Originality/value – This could be a way to improve communication of research not only within a perspective, but also between perspectives. It is important that scholarly journals provide the possibility to express different perspectives on, as in this example, gender and entrepreneurship. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 131.
  Berggren, Caroline
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Characteristics of Mobile Higher Education Students2015In: ECER 2015, 7-11 September, Hungary: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  To enter Higher Education the student sometimes needs to move. What are the characteristics of those who move?

  In the big picture, the direction of the mobility is typically from less populated regions to the urbanised regions (HSV, 2011), and mobility is more common among women than men particularly in the early 20s (SCB, 2011). One explanation for women’s greater likelihood for mobility is that they to a greater extent study at higher education. People with ample resources, such as private means and networks, have traditionally been mobile (Bourdieu & Passeron, 1990). In addition, socially privileged students have been ready to move also when higher education institutions have been within commuting distance from their home, thus to make the best educational choice to gain and reproduce their family capital (Kivinen, et al., 2001). A move to a more prestigious institution or to a more prestigious study programme is less of a hurdle for them, it is even more or less expected (Clayton, Crozier, & Reay, 2009). Among higher education students who are less mobile are young students who still live within the parental home and wish to do so. Less mobile are also the mature students who have a family of their own (Wikhall, 2001). Even though Sweden is considered a gender equal country, women still carry the main responsibility for the family (Holth, Jordansson, & Gonäs, 2012), which clearly restricts their mobility.

  We are interested in a comprehensive understanding of the mobile versus the stationary students. In relation to the dichotomy “movers” or “stayers”, individuals can be grouped into different modalities, a “summation” of different distinguishing characteristics, such as gender, social class, age, and region of origin.

  We are influenced by reproduction theory and intersectionality (Acker, 1990; Bourdieu & Passeron, 1990; McCall, 2005). Those who occupy advantaged positions strive to continue to do so, and mobility can be a mean to recreate or improve the family position.   

 • 132.
  Berggren, Caroline
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Olofsson, Anders
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gender Perspective on Student’s Choice of Higher Education Institution.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus is on the role of HE students’ mobility to university colleges, if mobility contributes to the replication of gender and class structures in Sweden.

  Higher education has expanded by increasing the number of study places and by incorporating previous colleges, mainly located in provincial centres. The inclusion of such colleges within the ambit of an expanded higher education was meant to be a way of levelling out social class differences 

 • 133.
  Bergh, Gunnar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Gunnarsson, Britt-Louise
  Hallén, Lars
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Hägg, Ingemund
  En svensk magister håller2007In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, no 2 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 134.
  Bergius, Erica
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Räcker det att måla en bild?: En studie om hur pedagoger följer upp, ger respons och utrymme för samtal, på elevers bildarbete i skolan.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  

 • 135.
  Bergkvist, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Jakobsson, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Fyra generationer på arbetsmarknaden: En studie om arbetsmotivation i olika generationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag befinner sig fyra generationer på arbetsmarknaden, Baby Boomers, generation X, Y och Z, med ett åldersspann på cirka 50 år. Detta åldersspann omfattar en stor mängd individer med olika behov att tillgodose. För att må bra på arbetsplatsen är det viktigt för individen att känna sig motiverad och få sina behov tillgodosedda. Tidigare forskning menar att äldre i större utsträckning motiveras av inre motivatorer och yngre i högre grad motiveras av yttre motivatorer. Syftet med uppsatsen var att undersöka om skillnader i arbetsmotivation mellan generationer förekommer och hur de i så fall kan förklaras med avseende på sociala aspekter. Fokus var på inre och yttre arbetsmotivation hos individer inom fyra olika generationer och om resultatet samstämmer med tidigare forskning. Syftet undersöktes med hjälp av en enkätundersökning, där 98 individer från de skilda generationerna deltog och svarade på frågor rörande arbetsmotivation. Resultatet visade att det förekom vissa skillnader i arbetsmotivation mellan generationer. Det visade också att mellanmänskliga relationer och samhällsutveckling influerar arbetsmotivationen inom generationerna. Däremot synliggjordes inget enhetligt samband med den aktuella kategoriseringen av motivatorer och generationstillhörighet, vilket bidrar till att det inte går att utesluta att andra faktorer också inverkar på individens arbetsmotivation.

 • 136.
  Bergkvist, Gull-Iréne
  Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences. Mid Sweden University, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Mid Sweden University.
  Samtal om texter för ökad läsförståelse: Introduktion av boksamtal i en F-3 skola2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study covers reading comprehension and the introduction of the "Tell me" approach as proposed by Chambers (1993) to a group of teachers in a Swedish F-3 school. Five teachers got to use the method for three weeks and were interviewed before and after the experiment to analyze their current ways of working and reactions to using the method in everyday tutoring. The result from the first interview showed that all of the participants had been using methods to improve the children’s reading comprehension prior to the study, but no one had tried the "Tell me" approach. After trying the method throughout the test period, all of the participants were positive about the methodology and showed an interest in continuing the use of it. Several of the participants also pointed out the children’s positive responses to this way of working with texts.

 • 137.
  Bergkvist, Sandra
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Eriksson Ekholm, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Ett lustfyllt sätt att lära!: Förskollärares tankar om hur de arbetar med skapande och den skapande miljön2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 138.
  Berglin, Anna-Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Lärarens vardag: En kvalitativ studie av lärarens arbetsdag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 139.
  Berglund, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Samlingens betydelse i förskolan: Pedagogers uppfattning kring fenomenet samling i förskolans verksamhet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 140.
  Berglund, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Hartford, Caroline
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Låt oss läsa: En kvalitativ studie om pedagoger och föräldrars tankar om språkutveckling ihem och förskola2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 141.
  Berglund, Lisa
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jonsson, Susanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  ”Fysisk aktivitet i förskolan”: En studie av pedagogers uppfattning om betydelsen av barns fysiska aktivitet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 142.
  Berglund, Marie-Elén
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Gustafsson, Rebecka
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Pedagogers delaktighet i barns lek: En studie om vilka situationer pedagoger väljer att träda in i barns lek och vad som händer med leken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att beskriva och tolka pedagogers delaktighet i barns lek. Detta harundersökts genom kvalitativa observationer, då vi studerat i vilka situationer pedagoger valt att trädain i barns lek och vad som då hänt med leken. Studien utfördes på fem förskolor, i två kommunermed barn i åldrarna 2-5 år. Studien utformades utifrån våra två frågeställningar i syftet. Resultatet istudien visar att pedagoger valde att träda in i barns lek för att stödja, på grund av de vardagligarutinerna och för att upprätthålla regler. Tidigare forskning visar att pedagogers medvetenhet kringleken har betydelse för barns lek. När pedagoger valde att träda in i barns lek för att stödja, avbrötsinte leken, vi tolkade det som att pedagogerna hade en medvetenhet om att bevara leken. Närpedagoger valde att träda in i barns lek på grund av de vardagliga rutinerna eller för att upprätthållaregler, avbröts leken i många fall. Men vi tolkade att i vissa situationer så försökte pedagogerna attbevara leken.

 • 143.
  Bergman, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  BUSTER - får jag läsa för dig?: En kvalitativ studie om pedagogers upplevelse av social tjänstehund som pedagogiskt stöd.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sittlärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunnautvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål. Syftet med denna studie äratt söka förstå på vilket sätt pedagogen upplever den sociala tjänstehund som ettpedagogiskt stöd för elever. Tyngdpunkten i studien ligger i hur pedagogen uppleverdjurassisterad pedagogik som ett relevant stöd, och genom interaktionen kunna relatera tillskolans kunskapsmål. Studien är utförd med en kvalitativ metod, som utgår från min egenförståelse, upplevelse och erfarenhet i att tolka och försöka förstå de effekter som hundensnärvaro kan ge eleven, och kan vara ett relevant stöd. Genom tidigare forskning och dehalvstrukturerade telefonintervjuer som genomförts med pedagoger som arbetar med sinsociala tjänstehund i en pedagogisk verksamhet, har en rad positiva effekter funnits som kankopplas till begreppet pedagogiskt stöd. Resultatet som frambringats indikerar på att hundkan fungera som ett pedagogiskt stöd för elever. Studien har relevans utifrån att djuranvänds i större utsträckning inom framförallt skolan, samt för att verksamheterna ständigtbehöver utveckla och vara öppna för nya metoder och reflektera över hur man kan stöttaelever i att vara delaktiga i lärprocessen för att nå målen. Intentionen är att studien skasynliggöra hundens deltagande i en pedagogisk verksamhet och belysa att hunden kan varaett fungerande stöd där människan inte räcker till. Min förhoppning är att studien är avintresse i synnerhet för de som arbetar med barn samt en inspiration i allmänhet till alla somarbetar med människor.

 • 144.
  Bergman, Johanna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Mähler, Helena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Företagshälsovårdsanställdas uppfattningar om samtal som metod i stressförebyggande arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi företagshälsovårdsanställdas uppfattningar om samtal som metod i stressförebyggande arbete. Tidigare forskning visar bland annat i vilka situationer som stress kan uppstå, vilka negativa konsekvenser stress kan ha och varför det är viktigt att förebygga- och inte bara behandla stress. Största delen av tidigare forskning som gjorts tycks handla om olika metoder för att behandla stress, därför fokuserar vi i denna studie på hur samtalet kan användas i förebyggande arbete. Genom att intervjua sex personer som alla arbetar med företagshälsovård har vi fått ett resultat som visar att samtalet är en bra metod att använda i stressförebyggande arbete.

 • 145.
  Bergman, Lina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Tonring, Petra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Introduktion av nyanställda: En kvantitativ studie av nyanställdas attityder till sin introduktion2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 146.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Dyrvold, Anneli
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Relating vocabulary in mathematical tasks to aspects of reading and solving2012In: Evaluation and comparison of mathematical achievement: Dimensions and perspectives. Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24-25, 2012 / [ed] Christer Bergsten, Eva Jablonka & Manya Raman, Linköping: SMDF , 2012, p. 61-70Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on relationships between vocabulary in mathematical tasks and aspects of reading and solving these tasks. The paper contains a framework that highlights a number of different aspects of word difficulty as well as many issues to consider when planning and implementing empirical studies concerning vocabulary in tasks, where the aspect of common/uncommon words is one important part. The paper also presents an empirical method where corpora are used to investigate issues of vocabulary in mathematical tasks. The results from the empirical study show that there are connections between different types of vocabulary and task difficulty, but that they seem to be mainly an effect of the total number of words in a task.

 • 147.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Theens, Frithjof
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Relations between linguistic features and difficulty of PISA tasks in different languages2016In: Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J., Szeged, Hungary: PME , 2016, p. 125-125Conference paper (Refereed)
 • 148.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  A theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks2010In: Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7 / [ed] C. Bergsten, E. Jablonka & T. Wedege, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF , 2010, p. 47-57Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we suggest a theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks. The model takes into consideration different types of previous research about the relationship between reading and solving mathematical tasks, including research about traits of mathematical tasks (a linguistic perspective), about the reading process (a psychological perspective), and about behavior and reasoning when solving tasks (a mathematics education perspective). In contrast to other models, our model is not linear but cyclic, and considers behavior such as re-reading the task.

 • 149.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Communicating mathematics or mathematical communication?: An analysis of competence frameworks2012In: Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 2: opportunities to learn in mathematics education / [ed] Tai-Yih Tso, 2012, p. 67-74Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we analyse the communication competence included in two different frameworks of mathematical knowledge. The main purpose is to find out if mathematical communication is primarily described as communication of or about mathematics or if it is (also) described as a special type of communication. The results show that aspects of mathematics are mostly included as the content of communication in the frameworks but the use of different forms of representation is highlighted both in the frameworks and also in prior research as a potential cause for characterising mathematical communication differently than "ordinary" communication.

 • 150.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Språkbrukets roll i matematikundervisningen2014In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 2014, no 1, p. 27-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det språk vi använder oss av i matematikklassrummet kan fokuseras på många olika sätt. Språket är också nödvändigt att förhålla sig till vid utvecklingen av sitt matematiska tänkande. Författarna diskuterar här relationer mellan språk och lärande.

1234567 101 - 150 of 1965
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf