miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Johansson, Catrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Jendel, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Ottestig, Ann T.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Nätverk för kriskommunikation: om myndigheters informationssamordning vid kriser2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kommunikationen till allmänhet och medier vid en allvarlig händelse, kris ellerkatastrof är en komplex process som innebär att samla information, skapa meningoch förmedla den, och att använda kunskap byggd på erfarenhet. Kriser påverkarflera organisationer samtidigt, därför bidrar samverkan mellan myndigheter närdet gäller kommunikation till en effektivare krishantering.Denna rapport sammanfattar en studie av tre olika informatörs-/ kommunikatörsnätverkoch deras informationssamordning gjord på uppdrag av Myndigheten förSamhällsskydd och Beredskap, MSB. De områden som studerats är nätverken ochderas arbeten kring följande händelser:• Fågel- och svininfluensan (Human- och djursmitta)• Vulkanaskan (Naturolyckor)• Kärnkraftshaveriet i Fukushima (Kärntekniska olyckor)Syftet med studien är att få en kunskap om hur arbetet med informatörsnätverki operativa händelser har fungerat i dessa fall och föreslå riktlinjer för den fortsattautvecklingen av arbetssätt tillsammans med informatörsnätverk. Studienhar genomförts som en totalundersökning under hösten 2012 där deltagarna i detre nätverken dels blivit intervjuade, dels fått fylla i en enkät. Genom att kombineratvå metoder som i det här fallet kompletterar varandra ger studien en djupareförståelse av nätverksdeltagarnas upplevelser och erfarenheter av hur nätverkenfungerade samt en generell bild av hur olika aspekter och faktorer påverkade dem.De uppfattningar som deltagarna gett uttryck för vid intervjuerna och i enkätenvisar att de flesta är positiva till nätverksarbetet, även om det finns möjligheter tillförbättringar. Efter hand utvecklades en metodik med frågor och svar och tekniskalösningarsom man nu i stort sett är nöjd med. Det finns tydliga skillnader mellantidigare och senare händelser inom samma område, vid en ny händelse är koordinationensvårare eftersom det tar tid att etablera de relationer som behövs för attnätverket ska fungera effektivt.MSB:s samordnande roll är betydelsefull och värderas av deltagarna, men fördelningenav ansvar och roller kan göras ännu tydligare. I början av en händelsebetonas vikten av att vara lyhörd för ett flertal perspektiv. Intervjuerna visar storsamstämmighet när det gäller vikten av förberedelse och att etablera relationer medandra myndigheter före en händelse eller kris. Man betonar också att gemensamtfokus/målbild är centralt, liksom en strukturerad process och tekniska lösningarsom underlättar samverkan.De framgångsfaktorer för samarbete i nätverk/samverkansgrupper som hämtatsfrån tidigare forskning och testats i studien är: kommunikation, koordinationav arbetet, ledning av nätverket, samarbetsklimat, gemensamt mål, aktörernasroll/engagemang, balans av bidrag, förtroende och samhörighet. Koordinationav arbetet, aktörernas engagemang och resultatet av nätverksarbetet i form avupplevd effektivitet och kvalitet är begrepp och skalor som inspirerats av och anpassats från en longitudinell studie av samverkande gruppers resultat. Övrigaenkätfrågor har utformats specifikt för denna studie och har inte testats empiriskttidigare. Faktorernas hållbarhet testades genom faktoranalys och reliabilitetstester,och därefter analyserades samband genom korrelations- och regressionsanalyser.De flesta faktorer är starkt korrelerade med varandra. Koordination,förtroende, ledning, kommunikation och mål visade de starkaste sambandenmed resultaten av nätverksarbetet.Den klart viktigaste faktorn som påverkar nätverksarbetet i positiv riktning ärkommunikationen inom nätverket. Övriga faktorer som visade sig leda till ökadkvalitet och effektivitet var nätverkets gemensamma mål och koordination. Enväl fungerande kommunikation inom nätverket är alltså mest betydelsefullt förresultatet, och en förbättring av kommunikationen ger det största utfallet när detgäller upplevd kvalitet och effektivitet i nätverksarbetet. Det är ett viktigt resultatsom ger vägledning i vad som är viktigt för att utveckla nätverksarbetet ytterligare.Eftersom underlaget i antal svarande är litet måste sambandsanalyserna tolkasmed försiktighet, men studiens resultat kan med fördel fungera som underlagför andra, mer omfattande studier. För att få mer kunskap om nätverksarbeteföreslås undersökningar av kriser i realtid, och att mer ingående studera ledarskapav nätverksarbete och kriskommunikation. Den typ av sammankallandefunktion som MSB har finns inte heller beskriven i litteraturen tidigare, ocheffekterna på samarbetsprocesserna kan därför studeras ytterligare och på såsätt ge ett intressant bidrag till forskningen om denna typ av sammankallandefunktion för att stödja samarbeten mellan organisationer.De nya rekommendationer för informationssamordning vid kriser som ges irapporten är följande:• Identifiera vilka individer som är berörda av olika typer av kommunikationsfrågoroch etablera relationer i förväg• Öva på krisscenarier och kommunikationsverktyg• Kommunicera nyttan med nätverksarbetet och tydliggör konsekvensernaav samverkan när nätverken etableras• Formulera gemensamma mål för nätverksarbetet i början av processenoch var lyhörd för olika perspektiv och fokusområden• Öka kunskapen om nätverken och se till att myndigheterna har en policyför informationssamordning i nätverk• Se till att kommunikationsansvariga har mandat från sin organisationatt agera utifrån det som beslutats i nätverken. Kommunikationsfrågorär också en expertkunskap som kräver legitimitet

  Download full text (pdf)
  Nätverk för kriskommunikation
 • 2.
  Johansson, Catrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Ottestig, Ann T.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders2011In: Journal of Communication Management, ISSN 1363-254X, E-ISSN 1478-0852, Vol. 15, no 2, p. 144-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose – The purpose of this research is to study how communication executives perceive their internal and external legitimacy, how they reflect on recent developments in their work, and which future challenges they perceive as being important.

  Design/methodology/approach – The approach takes the form of in-depth interviews with communication executives.

  Findings – Communication executives have a distinct strategic managerial role within their organizations. The executive role involves three different performances: the organizational leader; the communication leader; and the communication manager. Executives perceived high external legitimacy, whereas internal legitimacy varied between organizations, and status and formal position were both dynamic and subject to negotiation. The communication technology development, termed as a “revolution”, has considerably affected executives’ work. Future communication challenges such as globalization and organizational change were discussed.

  Research limitations/implications – Recent changes have strengthened the roles of the communication executives. Internal status and legitimacy appear to be dependent on the attitudes of the other executives. These relationships and the emerging executive roles will be an important basis for study in future research.

  Practical implications – Internal legitimacy was clearly an issue of negotiation, which is important for practitioners to consider. Acting out the educational role, working with communication support and the coaching of managers, and initiating and pursuing strategic organizational issues may be means by which communication executives are further able to enhance their internal legitimacy.

  Originality/value – New insights with regard to the legitimacy, practice and self-perceptions of communication executives are provided. This is the first study of Swedish communication executives, adding to the knowledge base derived from studies from The Netherlands, UK and USA.

  Keywords Communications, Management roles, Senior management

  Paper type Research paper

 • 3.
  Johansson, Catrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Ottestig, Ann T.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders: Paper presented at: Euprera/Loke conference, Roskilde, Denmark2007Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Johansson, Catrin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Ottestig, Ann T.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Communication executives in a changing world: Legitimacy beyond organizational borders: Paper presented at: The 18th Nordic Conference on Media and Communication, Helsinki, Finland2007Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Nord, Lars
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Strömbäck, Jesper
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Grandien, Christina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  Ottestig, Ann T.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media.
  When A Natural Disaster Becomes a Political Crisis. A Swedish Case Study.: Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany, Jun 16, 20062006Conference paper (Other academic)
 • 6.
  Ottestig, Ann T
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Media and Communication Science.
  Gilla! Dela! Följ!: En studie av myndigheters kriskommunikation i sociala medier2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De senaste fem åren har mycket hänt när det gäller svenska myndigheters användning av sociala medier i sin kommunikationsverksamhet. För fem år sedan var Facebook något många myndigheter pratade om som en möjlig framtida väg att snabbt nå många medborgare med information vid en krissituation.Idag är Facebook för många myndigheter ett verktyg som används som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Detta medan vissa myndigheter precis är på gång att börja sitt arbete med sociala medier och ytterligare några tvekar om det är rätt väg att gå för deras myndighet. Därför kan det vara av intresse att presentera en översikt av myndigheters användning av sociala medier och specifikt då i krissituationer då kommunikationsverksamheten utmanas som allra mest. Vilka är egentligen de största möjligheterna med att kommunicera i sociala medier och vilka potentiella hot kan det finnas?Under åren 2013 – 2015 så arbetar en forskargrupp ledd av professor Lars Nord vid Mitttuniversitetets centrumbildning DEMICOM med att granska hur den nya digitala mediemiljön påverkar kommunikationsmönstren i samband med samhälleliga kriser och ytterst förtroendet för samhällets institutioner och för demokratin. Syftet med projektet är både att analysera generella tendenser och utveckla teoribildningen på området och att bidra till kunskapsutveckling och lärande bland kriskommunikationens aktörer.Delstudien som presenteras i den här forskningsrapporten har fokuserat på hur villkoren för statliga myndigheters kommunikation i samband med kriser har förändrats till följd av den digitala medieutvecklingen, och i vilken utsträckning denna utveckling skapar hot och möjligheter för en framgångsrik och trovärdig kriskommunikation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 6 of 6
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf