miun.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Begränsningar i partsinsynen: HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL2018In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 703-723Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att den som är part i ett ärende hos en myndighet ska ha rätt att ta del av det material som myndigheten grundar sitt avgörande på är en grundläggande princip i förvaltningsförfarandet. Det är ett utflöde ur den allmänna rättsgrundsatsen att ingen ska dömas ohörd. Rätten till partsinsyn är inte helt oinskränkt utan gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). En regel som innebär att en handling eller annat material inte får lämnas ut till part, i den mån det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att uppgift i materialet inte röjs. Bedömningen huruvida det är av synnerlig vikt att begränsa partsinsynen är en grannlaga uppgift för myndigheterna och något som inte sällan förknippas med svårigheter. Syftet med artikeln är att närmare undersöka rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL, genom framför allt en analys av HFD:s tolkning av begreppet. En central fråga för artikeln är huruvida bestämmelsen i 10 kap. 3 § OSL tillåter att en intresseavvägning görs i det enskilda fallet mellan å ena sidan partens intresse att få insyn i ärendet och å andra sidan sekretessintresset.

 • 2.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Den digitala statsförvaltningen: rättsliga förutsättningar för automatiserade beslut, profilering och AI2020In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 1, p. 51-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den ökade digitaliseringen av samhället påverkar även den offentliga förvaltningen. Syftet med digitaliseringen av offentlig sektor är inte sällan att göra den mer tillgänglig och effektiv, till exempel genom att öka graden av automation vid ärendehandläggning och beslutsfattande. I syfte att effektivisera en ärendeprocess kan en myndighet insamla uppgifter från andra myndigheter och enskilda och på grundval av dessa uppgifter fatta automatiserade beslut. Vid automatiserade beslut tar ingen enskild befattningshavare aktivt del i beslutsfattandet. Ett automatiserat beslut kan föregås av profilering. Profilering skulle kunna beskrivas som ett förfarande som bygger på en serie statistiska slutsatser. Profilering används ofta för att göra förutsägelser om personer, genom att med hjälp av uppgifter från olika källor sluta sig till något om en enskild person grundat på statistiskt likartade kvaliteter hos andra personer. Automatiserat beslutsfattande, med eller utan profilering, kommer med all sannolikhet att få en ökad betydelse inom den offentliga förvaltningen. Syftet med denna artikel är att utreda och analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga förvaltningsmyndigheter att fatta automatiserade beslut som inbegriper profilering. En fråga som diskuteras i artikeln är huruvida förvaltningslagen (2017:900) lever upp till dataskyddsförordningens krav på lämpliga skyddsåtgärder.

 • 3.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Lämplig som väktare?: om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande2017In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 589-618Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det hör till polisens uppgift att upprätthåll allmän ordning och säkerhet. Sedan länge har det framförts att polisväsendet inte har möjlighet att tillhandahålla bevakning i den omfattning som svarar mot behovet i dagens samhälle. Det har medfört att bevakningsföretag har bildats med uppgift att tillhandahålla personal men även utrustning för bevakningsändamål. Under senare år har antalet bevakningsföretag kraftigt ökat. För att kontrollera att verksamheten bedrivs under betryggande former har myndigheterna fått ett visst ansvar att granska att standarden på de bevakningstjänster som erbjuds har en viss kvalité och att de som arbetar i ett bevakningsföretag uppfyller vissa krav på bland annat lämplighet för anställning i ett sådant företag. Syftet med denna artikel är att utreda och analysera de krav som uppställs för att en person ska godkännas för anställning som väktare i ett auktoriserat bevakningsföretag. Härtill avses att diskutera eventuella problem med dagens lagstiftning och tänkbara lösningar på dessa problem. 

 • 4.
  Karlsson, Rikard
  Umeå universitet, Juridiska institutionen.
  Samverkan och sekretess: en rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Cooperation between authorities is of great importance for effective crisis management. A new crisis management system was introduced in Sweden in 2002 to enhance the ability of public authorities to manage accidents and extraordinary events. It expects authorities to cooperate with each other both before and while dealing with such situations. An important aspect of this cooperation is the exchange of information, which is hampered when authorities are obliged to observe secrecy rules even if this limits their ability to manage accidents and extraordinary events. It may be said, therefore, that the legislation governing the exchange of information by authorities, chiefly the Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400), is essentially at variance with the rules that require cooperation.

  The thesis analyses legal requirements on authorities to cooperate and exchange information when dealing with accidents and extraordinary events and how these requirements relate to secrecy rules. The study does not merely examine the legal requirements placed on authorities to cooperate and exchange information and to observe secrecy rules when dealing with accidents and extraordinary events; it also undertakes a critical analysis of the current legislation, with the aim of identifying deficiencies and ambiguities, taking as its criteria that good legislation should be clear, coherent and well-balanced. Since the thesis shows that there are deficiencies in the legislation, it also suggests improvements and alternative forms of regulation.

 • 5.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Samverkan och sekretess vid krishantering2016Conference paper (Other academic)
 • 6.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Sekretess för konsumentvägledare2017Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Sekretess för personuppgiftsincidenter: behövs ett starkare sekretesskydd?2019In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 177-198Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft och ställer nya krav på den som behandlar personuppgifter. En nyhet med förordningen är skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter till ansvarig tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Även om den incidentrapportering som ska ske enligt dataskyddsförordningen har goda intentioner finns också risker med anmälningsskyldigheten. En anmälan till tillsynsmyndigheten kan i vissa fall innebära en upplysning om att ingivarens it-system är sårbart för attacker. En anmälan om en personuppgiftsincident kan till exempel avslöja svagheter i skyddet av personuppgifter i aktuella system och i vissa fall även påvisa hur vidtagna skyddsåtgärder kan kringgås för att få obehörig tillgång till systemet. En förutsättning för att den personuppgiftsansvarige ska anmäla incidenter i den omfattning och med sådant innehåll som dataskyddsförordningen kräver är att uppgifter som är känsliga ur säkerhetssynpunkt har ett relevant sekretesskydd hos tillsynsmyndigheten. Frågan om sekretess för personuppgiftsincidenter har nyligen utretts i förarbetena till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Den bedömning som lagstiftaren gjorde var att ett förstärkt sekretesskydd för personuppgiftsincidenter inte behövs, utan att sekretessbestämmelsen i framför allt 18 kap. 8 § 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) ger ett tillräckligt sekretesskydd på området. I senare underrättspraxis framträder dock en oklar syn angående vilket sekretesskydd uppgifter om säkerhetsåtgärder i personuppgiftsincidenter har hos tillsynsmyndigheten. Syftet med denna artikel är att undersöka sekretesskyddet för sådana personuppgiftsincidenter som i enlighet med dataskyddsförordningen ska anmälas till tillsynsmyndigheten i Sverige. En fråga som diskuteras i artikeln är huruvida nuvarande sekretessbestämmelser ger ett tillräckligt sekretesskydd för uppgifter i personuppgiftsincidenter eller om en förändring av sekretesskyddet är motiverat.

 • 8.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Sekretess inom det civila försvaret2017Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Sekretess inom det civila försvaret: en kartläggning2016In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 205-232Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Sekretess inom en myndighet: en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL2016In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 531-551Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Sekretess och molntjänster: den offentliga förvaltningens digitalisering2018Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Karlsson, Rikard
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Economics, Geography, Law and Tourism.
  Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen: Rapportering i enlighet med regeringsuppdrag2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf