miun.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 46 of 46
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  EN UTOPISK IDÉ?: Medverkan på (o)lika villkor i utvecklingspartnerskap2010Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  A utopian idea?

  Participation Under (Dis)Similar Conditions inDevelopment Partnerships

  Maria Bogren

   

  Department of Social Sciences

  Mid Sweden University, SE-831 25 Östersund, Sweden

  ISSN 1652-8948, Mid Sweden University Licentiate Thesis 53;

  ISBN 978-91-86694-12-8

   

   

  Abstract

  Important societal issues nowadays do not get resolved through the care of the state; it is rather the case that solutions involve multiple actors.  Such cooperation can be organized in partnership where actors from the public sector, private companies and non-profit organizations, for example, attempt to find solutions to a current societal issue. The target group affected by the problems can also be involved in the partnership. The aim of this study is to contribute to an increased understanding regarding cooperation in partnerships and especially the target group’s participation in partnerships. An idea regarding the target group’s participation stems from the European level to the national level and finally to the local level in a development partnership. I follow the local development partner-ship for two years with a view to examining the translation process of the idea regarding the target group’s participation. Data was collected through interviews, relevant documents and observation. What is more, the significance of the institutional surroundings regarding what happens in the partnership is discussed. The idea regarding the target group’s participation manifests itself on: a) how the target group should be represented; b) how it gains influence and c) how the role of the target group’s representatives should be shaped. The study shows that ideas change and adjust over time and also that the target group participates under different conditions compared to the rest of the representatives in the partnership. A way to strengthen the target group’s participation in the partnership can be through further organizing, thus increasing the legitimization level of the target group.

   

  Keywords: translation, target group, participation, public-private partnerships

  SAMMANFATTNING

   

  Angelägna samhällsproblem får numera inte alltid sin lösning genom statens försorg utan istället involveras flera aktörer. Ett sådant samarbete kan organiseras i partner­skap där aktörer från exempelvis offentlig sektor, företag och ideella organisationer tillsammans försöker hitta lösningar på något aktuellt samhällsproblem. I partner­ska­pet kan även den målgrupp som berörs av problematiken involveras. Syftet med denna studie är att bidra till ökad förståelse när det gäller samverkan i partnerskap och speciellt när det gäller målgruppens medverkan i partnerskap. En idé om målgruppens medverkan följs från europeisk nivå, till nationell nivå och slutligen till lokal nivå i ett utvecklingspartnerskap. Jag följer det lokala utvecklings­partnerskapet under två års tid och använder dokumentstudier, intervjuer och obser­vationer för att studera översättningsprocessen av idén om målgruppens medverkan. Dessutom diskuteras den institutionella omgivningens betydelse för det som händer i partnerskapet. Idén om målgruppens medverkan tar sig uttryck i idéer om hur målgruppen ska finnas repre­sen­terad och hur den ska få inflytande samt hur rollen som målgrupps­rep­resen­tant ska utformas. Studien visar att idéerna förändras och anpassas över tid samt att målgruppen medverkar på olika villkor jämfört med övriga representanter i partnerskapet. Ett sätt att stärka målgruppens medverkan i partnerskapet kan vara genom ytterligare organisering för att på så sätt ge ökad legitimitet för målgruppen.

   

  Nyckelord: översättning, målgrupp, medverkan, privatoffentliga partnerskap

 • 2.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Social capital for business development – developing relationships and trust in development programs for women entrepreneurs.2015Inngår i: Social Capital and Development Trends in Rural Areas. Vol. 10: The Role of Social Entrepreneurship and Social Capital in Rural Renewal / [ed] von Friedrichs, Y., Westlund, H., & Kobayashi, K., Jönköping: Jönköping International Business School , 2015Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 3.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Social capital for business development: Deve­lo­­ping relations and trust in development programs for women entrepreneurs2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 4.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Social capital for the development of women´s enterprises2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 5.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Social capital with relationships and trust – for the development of women´s businesses2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. Frågan är då vilka problem och hinder som företagande kvinnor stöter på och som påverkar att deras företag inte utvecklas, samt hur stödjande insatser på bästa sätt kan utformas? Tidigare studier har visat att bristande tillgång till finansiellt kapital varit ett betydande hinder för utveckling av kvinnors företag liksom att företagandet varit manligt kodat, med mannen som företagare som norm i samhället. Dessutom har tidigare studier visat att före­tagande kvinnor har begränsade nätverksrelationer och inte använder dem så effek­tivt samt att de saknar förebilder. Med ett utvecklat socialt kapital ges möjlighet att få tillgång till resurser som kan utveckla kvinnors företag. Tidigare studier om socialt kapital, som ett bidrag till företagsutveckling, fokuserar ofta antin­gen på relationer eller på tillit och det efterfrågas ytterligare studier om processer­ där socialt kapital utveck­las. Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om hur utveckling av socialt kapital kan förstås genom att belysa och analysera vad som utmärker rela­tioner och tillit samt att ge exempel på hur detta kan stimu­leras i utveck­lings­program för företa­gande kvinnor.

  Avhandlingen utgår ifrån tre genomförda studier. En fallstudie genomfördes under två års tid i ett utvecklingsprogram med företagande kvinnor från Norge och Sverige. En enkät­studie riktades till företagande kvinnor i Norge och Sverige och en annan till pro­jekt­ledare av utvecklingsprojekt för att stimulera kvinnors företagande i Sverige.

  Avhandlingens resultatet, som presenteras i fyra artiklar, visar att personliga nät­verk, familj och släktingar samt vänner uppfattas som stödjande relationer för företagande kvinnor. De som har ett heterogent nätverk uppvisar en större villig­het att ingå i nya relationer jäm­fört med dem som inte har det och graden av tillit påverkar villigheten att utveckla relationer i utvecklingsprogram. Homogenitet i del­tagargruppen visar sig vara viktigt inledningsvis, medan heterogenitet blir bety­delsefullare efter en tid. När företagaridentiteten utvecklas uppvisas en ökad pro­fessionalisering av företa­gar­ens nätverk. Social aktivitet, med nedlagd tid och enga­gemang i utvecklings­program, bidrar till utveck­lin­g av både relationer och tillit, och tidsaspekten är viktig när det gäller tillit till pro­gram­organisatörer.

  Utifrån avhandlingens resultat synliggörs flera aspekter av relationer och tillit som kan sti­mu­le­ras i utvecklingsprogram. Uppvisad villighet hos kvinnorna för att utveckla sina företag kan avspegla hur moti­verade och intresserade de är för att medverka i utvecklings­pro­gram. Vid sammansättning av deltagargrupper, i ut­veck­lingsprogram, bör homogenitet och heterogenitet beaktas. Social akti­vitet, genom nedlagd tid och visat engage­mang, är något som stärker utvecklings­pro­cessen av relationer och tillit. Ett sym­bo­liskt dokument, sekre­tess­avtalet, bidrar till ökad tillit. Programorganisa­törer­nas sociala meriter, kom­petens och organisations­tillhörighet är sådant som kan upp­märk­sammas för institutionell tillit liksom även deras sociala aktivitet i pro­grammet. För att stimu­lera utveckling av både relatio­ner och tillit finns det anled­ning att se över pro­grammets upplägg och innehåll.

  Slutsatserna från avhandlingen visar att företagande kvinnor med ett hete­ro­­gent nät­verk är villiga att ingå i nya relationer, att både relations­byggande och tillitsprocesser har betydelse för utvecklingen av socialt kapital samt att kon­texten behöver beaktas vid utformandet av utvecklingsprogram.

 • 7.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Socialt kapital för utveckling av företag och regioner2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 8.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Swedish lifestyle entrepreneurs on Gran Canaria – do they really create something new?2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 9.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Unexpected relations in the expected network2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore what kind of network relations women build within a supportive constructed network aimed at developing the women’s enterprises and also to discuss how such constructed networks should be organized. The research questions are concentrated around development programs and the networking development within such a program. The first two questions center on development programs with the aim to stimulate networking among women entrepreneurs: Does a development program benefit women´s networking? How should a development program be designed to support networking? The third and fourth research questions explore what happens in a development program that could be seen as a form of constructed network: What network relationships are present in a constructed network? Who are the women networking with and about what, within the constructed network? This study contribute to earlier studies by Hill et al. (1999) and Greve and Salaff (2003) in the area of network development and to Granovetter´s (1973, 1982) ideas about strong and weak ties between actors in networks. Overall this is a contribution to women’s entrepreneurship theory, especially on issues regarding the way networks develop over time with an emphasis on women entrepreneurs’ networking in constructed networks.   A qualitative approach was used to study a development program comprised of 24 women entrepreneurs. Surveying was threefold: First, a short questionnaire was handed out twice querying the entrepreneurs regarding network contacts important for business development. Second, the entrepreneurs wrote reflective answers to questions regarding their participation in mixed network groups (with participants from both countries and from different branches): did they develop new ideas about networking that they would like to test themselves or see tested by others? Finally, participant observations were made at meetings in the development program. The results show that new relations emerge over country borders and business borders as well as within and outside the program. Initially the networking was about advice and support. There were also some business relationships forged crossing the national border and within the same branches. The entrepreneurs have gradually realized the value of networking and have seen the benefits of developing their network with more professional contacts. It is not possible to organize everything around networking but we can facilitate with theoretical and practical examples in development programs.

 • 10.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  With the target groups as partners2008Inngår i: Partnership: As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change, Stockholm: Santérus Academic Press Sweden, 2008, s. 121-138Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 11.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Sörensson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Sustainability among Large Sized Companies in Europe: Are there National Differences in their Sustainability Information?2018Inngår i: Uddevalla Symposium 2018: Diversity, Innovation, Entrepreneurship - Regional, Urban, National and International Perspectives: Revised papers first presented at the 21 st Uddevalla Symposium 14-16 June, 2018, Luleå, Sweden / [ed] Iréne Bernhard, University West, School of Business, Economics and IT , 2018, s. 149-164Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Dalborg, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Entrepreneurship - the creation of temporary organizations?2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Hernik, Joanna
  West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland.
  Martínez Jiménez, Rocío
  University of Jaén, Jaén, Spain.
  Sörensson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Entrepreneurial support systems and potential entrepreneurs´ knowledge of them2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  All over the world, governments are supporting entrepreneurial activity in order to develop their countries through successful businesses. There are different support systems supporting active and potential entrepreneurs in the European countries, but do all potential entrepreneurs know where to turn for information and help about starting and running a business? The aim of this study is to explore support systems in Poland, Spain and Sweden and, in addition to this, to investigate what knowledge students have of different support systems that would be of use if they want to start their own business.

   

  Previous research shows that students who have participated in entrepreneurship education programs are more likely to become entrepreneurs (Charney & Libecap, 2000; Galloway & Brown, 2002; Davidsson & Honig, 2003; Athayde, 2009). Several studies show how having parents, friends, or neighbors who run a business can inspire a person to start their own business (e g Davidsson & Honig, 2003; Krueger, 1993; Scherer et al., 1989).

   

  This explorative study was conducted in three European countries: Poland, Spain, and Sweden. Firstly, a review of existing support systems was performed in each country. Secondly, a questionnaire was distributed in May 2017 to university students in different study programs and at different levels of education. In total, 124 questionnaires were handed out and answered by 64 Spanish students, 34 Swedish students, and 26 Polish students. The questionnaire included background questions such as age and sex, but also asked if the students wanted to start a business or not. We asked if they currently run a business or have run a business in the past, and if their parents, other relatives, or friends run their own businesses. We also asked where they would go to get information and help, and what sources they would use to find information on starting a business. Finally, we asked them what kind of help they thought they would need.

   

  The results show that there are valuable support systems for entrepreneurs and potential entrepreneurs in all three countries. We found more similarities than differences among the support options offered. However, the answers from the potential entrepreneurs show that there is a lack of knowledge about existing support systems. It seems that potential entrepreneurs would rather use their private network, such as family, friends and active entrepreneurs, before turning to consultants in various support system organizations.

   

  This study highlights the connection between available support systems and potential entrepreneurs, and is a valuable implication for governments and supporting organizations, focusing on how to reach out with their offered support. 

   

 • 14.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Lindvert, Marta
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Lifestyle entrepreneurs in a new country – depending on social and human capital2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 15.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Mørkved, Britt Paula
  Högskolan i Nord Tröndelag.
  Den kvinnelige entreprenøren - utvikling av foretakeridentitet2013Inngår i: Kvinnors företag och företagande kvinnor: Tillväxtentreprenörer i Skandinavien / [ed] Yvonne von Friedrichs & Øystein Rennemo, Trondheim: Akademika forlag, 2013, s. 109-136Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 16.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Rennemo, Øystein
  Högskolan i Nord Tröndelag.
  Widding, Øystein
  NTNU.
  Nettverkets betydning for utvikling og vekst i kvinners entreprenørskap2013Inngår i: Kvinnors företag och företagande kvinnor: Tillväxtentreprenörer i Skandinavien / [ed] Yvonne von Friedrichs & Øystein Rennemo, Trondheim: Akademika forlag, 2013, 1, s. 155-179Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Sörensson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Creating tourism experiences from food products2018Inngår i: Destination Dynamics 2018: Abstract book, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Gastronomy is nowadays seen as an important part of tourism. Different kind of food producers are creating places where tourists want to travel to experience the food (e g product) at a certain place (often the production site). Food producers are therefore becoming important tourism producers and they try to find new ways to attract tourists and/or the tourists demand to experience the place where the products are produced. Due to that, the food producers themselves can become a travel reason. The aim with this paper is to discuss how food producers creates tourism experiences. This is further examined by the following research questions: How do food producers create tourism experiences based on high quality products? What are the key values in creating tourism food experiences? The study was conducted as a qualitative multiple case study with eight cases selected by recommendation from local researchers: four cases from northern Europe (two cheese producers in Jämtland, Sweden, and two distilleries in Tröndelag, Norway) and four cases from southern Europe (two olive oil producers and two wine producers from Andalusia, Spain). Data was collected by observations, semi-structured interviews and documentary studies. The results show that food producers creates different products as well as different types of experiences. This can be explained by a theoretical model in three steps namely products (1), tourism visits (2) and tourism experiences (3). When the first step, the basic needs, is fulfilled, the producer can climb higher to the next step. Thereafter, they continue to climb up in the model by providing different types of visits and tourism experiences. The model is also highly dependent on three surrounding influences; from the place, product quality and value in use. When it comes to quality, this is valued in all three steps of the model. This theoretical model can be useful for food producers that would like to expand their products into tourism.

 • 18.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Sörensson, Anna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Diversified nature based businesses: how and why do entrepreneurs create tourism businesses?2018Inngår i: NCSB, Luleå, Sweden, May 23-25, 2018, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 19.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Arranging for social capital within development projects for women entrepreneurs2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 20.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Managing business network processes in women´s entrepreneurship – a challenging task2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 21.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Social capital in women´s entrepreneurship: designing projects for business growth2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 22.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Trust building processes in women’s entrepreneurship2016Inngår i: Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, ISSN 1750-6204, E-ISSN 1750-6212, Vol. 10, nr 1, s. 70-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – Social capital is perceived as an important driver for entrepreneurship. To support development of social capital in women's entrepreneurship, the Swedish government supports development projects with the aim of stimulating business growth. Recent studies show that trust is an essential ingredient when designing such projects. The purpose of this paper is to further develop a theoretical model of trust-building processes by developing and trying out questions regarding trust elements and to study how projects have addressed these various trust-building elements. Design/methodology/approach – An exploratory approach was used, and a survey was conducted. A questionnaire about trust was sent to the project leaders of all 165 development projects in a Swedish government-funded programme with a response rate of 73 per cent. The data were analysed in SPSS. Findings – The results show that contextual and relational aspects should be taken into account in the trust model, and that some of the questions regarding trust elements need to be elaborated more. Originality/value – This paper further develops the construction of a proposed theoretical model of trust-building processes.

 • 23.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Rennemo, Øystein
  Högskolan i Nord Tröndelag, Norway.
  Widding, Lars Øystein
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norway.
  Networking women entrepreneurs: fruitful for business growth2013Inngår i: International Journal of Gender and Entrepreneurship, ISSN 1756-6266, E-ISSN 1756-6274, Vol. 5, nr 1, s. 60-77Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore the kinds of contacts and networks women find supportive in their role as business leaders, and which also support their willingness to grow their business. The approach is to investigate the context of women entrepreneurs and the kinds of supporting social networks of which they are part. This is seen in relation to their willingness to grow.

  Design/methodology/approach – Questionnaires were sent to women entrepreneurs in mid-Sweden and mid-Norway, relating to supportive assets and willingness for growth.

  Findings – The results show: that personal networks are seen as a more supportive asset than business networks; that personal contacts with other entrepreneurs are regarded as valuable; and that women entrepreneurs who are positive towards new networks already have a more heterogenic network than those who do not express this willingness.

  Practical implications – Without a relational attitude and a willingness to put oneself into a relational interplay, women entrepreneurs will have a hard time succeeding in growing their businesses.

  Originality/value – This study is unique in three ways: first, it combines different theoretical perspectives, above all a variety of network perspectives seen in an entrepreneurial context. Second, from a huge set of data containing women entrepreneurs, the paper presents valid findings about social network configurations among this group. Third, it introduces the term “willingness”, and discusses the effects related to this and to network expansion and business growth. These dimensions help us to increase the understanding of networking and growth in women-owned enterprises.

 • 24.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  von Friedrichs, Yvonne
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Rennemo, Øystein
  North Trøndelag University College.
  Widding, Øystein
  Norwegian University of Science and Technology.
  Networking women entrepreneurs: a fruitful base for business growth?2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore what kinds of contacts and networks women see as supportive in their role as business leaders and for their willingness of business growth. Our approach is to investigate the context of women entrepreneurs’ and the various kinds of supporting social networks they are part of. Questionnaires were sent to women entrepreneurs in Mid-Sweden and Mid-Norway about supportive assets and willingness for growth. The result shows 1) that personal networks are seen as a more supportive asset than business networks, 2) that personal contacts with other entrepreneurs are regarded valuable and 3) that women entrepreneurs willing for new networking already have a more heterogenic network than those who don’t express this willingness. The contribution from this study is to provide more detailed insight into the kind of networking giving access to resources important for women leading businesses to grow.

 • 25.
  Bogren, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Westerdahl, Stig
  Malmö University.
  Organizations in cooperation within Development Partnerships: The impact of organizational fields and institutions2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background and purpose Attempts to solve important societal issues, for example long-term sick leave and unemployment, nowadays often involve several and varying type of actors. The European Union supports for example cooperation in projects aiming for new solutions and models to fight the problems. Temporary organizations are formed for this purpose at international, national, regional and local levels, with actors from public sector on different levels, representatives from private companies and non-profit organizations. At times, also the target group affected by the problem is involved. Formations of this kind can apply for funding for a certain period. The constellation lasts for this project only, and a possible continuation depends on the result of the project, or rather whether new funding is received. The purpose of this paper is to discuss a specific type of temporary cooperation between actors from different organizational fields within a temporary organization, what is called Development Partnerships. In our case, the members of the partnership comprises of other organizations, but we especially want to stress the issue concerning actors without organizational belonging, and their participation with actors from well established organizations belonging to institutionalised fields.

 • 26.
  Dalborg, Cecilia
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Growth in women´s businesses in the light of time2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous results on growth in women’s businesses indicate that employment growth require time and that growth ambitions change over time. Time aspects has however only to a minor extent previously been studied despite the fact that it was required already twenty years ago. The aim of this paper is to explore growth from a longitudinal perspective. The results is based from data that have taken place at three different times during the period 2010 to 2016. The result shows that companies with a clear and specified future growth ambition is highly significant with the companies that actually have achieved growth.

 • 27.
  Rennemo, Øystein
  et al.
  Nord Univ, Norway.
  Widding, Lars Øystein
  Norges Teknisk Nat Vitenskapelige Univ, Norway.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Business growth through intentional and non-intentional network processes2017Inngår i: Journal of Small Business and Enterprise Development, ISSN 1462-6004, E-ISSN 1758-7840, Vol. 24, nr 2, s. 242-260Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to examine business growth and explore the "growth mode" among 24 women entrepreneurs participating in a Nordic research, development and networking programme.

  Design/methodology/approach - A longitudinal design made it possible to follow entrepreneurial growth as an unfolding and emerging research process with a methodology inductive in nature and driven by empirical findings. The analysis is structured following established procedures for inductive, theory-building research, using guidelines for constant comparison techniques and working recursively between the data and the emerging theory.

  Findings - Two processes were found important to understand the women entrepreneurs' growth mode. The first is interpreted as intentionally driven and relates to the women's achievement of expanding their knowledge reservoir; the other is non-intentionally driven and a result of uncontrolled network responses. The latter unfolded as a movement towards a preferable macro-actor status for some of the entrepreneurs.

  Practical implications - The study calls attention to relevant knowledge preferable to entrepreneurs who face challenges when trying to grow their businesses. The political implications of this study relate to the importance of awareness among governmental organizations and municipal business advisers regarding the effects of entrepreneurial networking.

  Originality/value - This study provides an empirically rigorous insight into the processes of entrepreneurial growth. The findings led the authors to develop a conceptual model for business growth, which contributes to the recent stream of literature on how new businesses are growing.

 • 28.
  Rennemo, Øystein
  et al.
  North Trøndelag University College.
  Widding, Øystein
  Norwegian University of Science and Technology.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Building credibility through networking: a way for women entrepreneurs to grow2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 29.
  Sjödin, Ulrika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Management of Self-management in Governmental mentoring programs for entrepreneurs2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 30.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Cultural differences among tourists’ travel behavior with focus on their information search prior to their trip.2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 31.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Entrepreneurial learning – The role of the process, the people and the place2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to analyse a three-year long process of an entrepreneurial learning programme with a focus on the process, the people and the place.

  Design/methodology/approach - The study centres on a case-study of a newly established one-year programme at a university in Sweden, and uses participant observation and interviews with students.

  Findings – The results show that the students work through experience-oriented learning with a focus on entrepreneurship. The people is important, both which students that are selected as well as creative teachers and the collaboration with stakeholders at the destination. The place where the students learn is important and by being there they contribute to the local society.

 • 32.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Large sized tourism companies and their sustainability efforts – Do they really do their best?2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sustainability is nowadays a hot topic for most tourism companies. Swedish tourism companies have during the past decades start to work with these issues but do they really do their best? The aim with this paper is to explore large sized tourism companies and their work with sustainability. The following research questions are addressed: What kind of efforts do the tourism companies focus their sustainability work on? How do they argue for these efforts in sustainability? What kind of role do the stakeholders play for the tourism companies and their sustainability work? Previous research have shown that type of tourism companies influence what kind of sustainability dimensions that is prioritized. This study is focused on classification of tourism companies depending on their focus of sustainability dimension. The study was design as a qualitative multi case study. Data was collected during autumn 2018 from 30 different types of tourism companies in Sweden. The preliminary result show that the type of tourism companies matters. The study also identified six different groups of tourism companies depending on their sustainability work (e g life style, profit maximization, including society, excluding society, environment hero and minimum effort). The result also indicate that the tourism company’s key stakeholders play a crucial role in how and what the tourism company focus their sustainability work towards.

 • 33.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Organizing an entrepreneurial learning programme: The role of people, process and place2020Inngår i: Industry & higher education, ISSN 0950-4222, E-ISSN 2043-6858, Vol. 34, nr 1, s. 13-23Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research in entrepreneurship and learning has focused on education about, for and within enterprises. The purpose of this article is to analyse and discuss the importance of organizing for entrepreneurial learning. The research design included a case study of a newly established 1-year programme at a university in Sweden. Data were collected through participant observations and interviews with students, both in groups and individually. The study shows that organizing entrepreneurial learning involves a similar method to that used in entrepreneurial processes in companies with a focus on process, people and place. The contribution of the study is to confirm that Foley’s model with these three components is applicable in the context of entrepreneurial learning. The conclusion is that the process, the people and the place combined to create an environment for the students that was conducive to entrepreneurial learning. The people are the most important factor and should also be considered with regard to process and place. In order to establish a creative environment, organizers should consider the importance of students’ collaboration with stakeholders in the region, through which they can contribute to the development of the community. Students contribute to the local community through their interaction with it.

 • 34.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  The digital arena: tourists´ information search prior to their trip2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 35.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Tourists´ use of internet sources – can the information be trusted?2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 36.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Lifestyle Entrepreneurs within Nature Based Businesses in Sweden: Motives and Challenges for the Future?2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Lifestyle Entrepreneurs within Nature-Based Businesses in Sweden2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A growing number of research studies focuses on lifestyle entrepreneurs in the tourism industry. Lifestyle entrepreneurs often start their business due to the fact that they want to make business of their hobby or they want to create a certain quality of life by living in a specific place. Previous studies argue that lifestyle entrepreneurs are often motivated by non-economic goals. Nature based businesses includes traditional businesses like agriculture and forestry but also new emerging businesses that are based on nature‟s resources like tourism. In rural areas, these type of tourism business are the most important incomes and therefore also of high importance concerning business development. The aim is to explore the tourism entrepreneurs‟ point of view of their lifestyle and business within nature based businesses in rural areas. The study was conducted with a qualitative approach. 17 different cases was studied from autumn 2015 until autumn 2016. The cases consisted of micro tourism companies within nature based businesses situated in the rural county of Jämtland in Sweden. The data was collected through semistructured interviews, observations and written materials. The result from this study show that there is several difference between tourism lifestyle entrepreneurs in rural areas with nature based businesses. We have identified four types of tourism lifestyle entrepreneurs that have different motives for running their businesses. The results also show that depending on what kind of tourism entrepreneur they focus differently on their nature based businesses. Many of the lifestyle entrepreneurs are focusing on finding several different types of income to spread the risk and also obtain growth. We could also see that traditional entrepreneurs within nature based businesses prefer to focus on the main income which often was more traditional products and services rather than tourism. The tourism lifestyle entrepreneurs therefore seem to try more different types of businesses and appear more open minded to create and innovate new products and services.

 • 38.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik. Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskap (-2013).
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  New directions for entrepreneurs within nature based business – the obstacles and possibilities with tourism.2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Nature based businesses are seen by the Swedish government as a central industry where growth and development is of great importance. On the other hand, entrepreneurs are shutting down their businesses due to low revenues meanwhile other see possibilities and growth. The aim with this paper is to identify how entrepreneurs within nature based businesses in Sweden develop their businesses into tourism. How do entrepreneurs within nature based businesses develop their current businesses and for what reasons? What kind of obstacles and possibilities to develop their businesses into tourism industry? The starting point for this study came from a course that students attend at the university, focusing on strategic issues for businesses. We realized that nature based businesses in Sweden have not been studied from an entrepreneurial perspective. We have conducted case studies on total 17 different business during a year. We started in autumn 2015 and continued until autumn 2016. All 17 cases consisted of micro companies within nature based businesses situated in the rural county of Jämtland in Sweden. The data was collected through semi-structured interviews, observations and written materials. The interviews was conducted in various locations and notes were taken. The questions in the interviews was focused around different themes like: How do the situation for the company look like? What are their threats and possibilities? What are their challenges for the future? What kind of solutions do the entrepreneurs see for development? How are their business affected by being situated in rural areas. Each case was treated as a separate unit and was not compared to the other cases before all data collection was finished. The 17 cases was then analyzed and categorized with an interpretative approach based on the study’s themes. The result shows that their businesses often are quite small which makes it hard to employee people and growth. They often do not growth within their nature based business but rather often start a new type of business within the tourism industry. Tourism is seen as a great possibility to spread the risks into other businesses as well as a good business opportunity.

 • 39.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik.
  Sustainability among large sized companies in Europe - Are there national differences in their sustainability information?2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 40.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Sustainability Information in Large-sized Companies in Europe: Does National Culture Matter?2019Inngår i: The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural Context, ISSN 2325-1115, E-ISSN 2325-114X, Vol. 15, nr 1, s. 45-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article focuses on sustainability information in large-sized companies in Europe. The aim of this article is to examine sustainability information in large-sized companies in European countries and the effect that the different national cultures might have on how sustainability is informed. The theoretical frameworks used are stakeholder theory, legitimacy, accountability, and national culture. The study has a qualitative approach, and data were collected during the spring of 2017 from 100 companies in five European countries (Finland, France, Germany, the Netherlands, and Sweden). Data were collected from websites, written documents, and other secondary sources. The results show that there are both differences between companies within each country and between countries. Companies in different countries focus on different aspects of sustainability in their information. The theoretical contribution this study makes is a model that can be used as a tool when discussing sustainability among large-sized companies in Europe. Practical implications include new knowledge of national differences between large-sized companies in how they work with sustainability, which could be of use to companies trying to enter other European markets.

 • 41.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Tourism Entrepreneurs with Nature-Based Businesses in Sweden: The Role of the Lifestyle and the Place2019Inngår i: Athens Journal of Tourism, E-ISSN 2241-8148, Vol. 6, nr 4, s. 211-224Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A growing amount of research focuses on lifestyle entrepreneurs in the tourism industry. Lifestyle entrepreneurs often go into business with the aim of making a hobby their income source or to create a certain quality of life in a specific place. Previous studies argue that lifestyle entrepreneurs are often motivated by noneconomic goals. Nature-based businesses include traditional businesses such as those in the agriculture and forestry industries as well as new emerging businesses that are based on nature’s resources such as tourism. In rural areas, these types of tourism businesses generate important income and are therefore of great importance from a business development perspective. The aim of this study is to explore how tourism entrepreneurs see their lifestyles and nature-based businesses in rural areas. The study was conducted using a qualitative approach. Seventeen different cases were studied between autumn 2015 and autumn 2016, all of which were nature-based businesses in the area of micro-tourism located in rural Sweden. Data were collected from semi-structured interviews, observations, and written material. The study’s results show that there are several differences between tourism-lifestyle entrepreneurs in rural areas with nature-based businesses. We have identified four types of tourismlifestyle entrepreneurs, each with different motives for running their businesses. The results also show that they focus differently on their nature-based businesses, depending on what kind of tourism entrepreneur they are. Many of the lifestyle entrepreneurs focus on developing several different types of income to reduce risk and obtain growth. Tourism-lifestyle entrepreneurs therefore seem to try different types of businesses and appear to be more open-minded and innovative where creating new products and services is concerned

 • 42.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Dalborg, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Nature Based Businesses – Long Term Sustainable Businesses?2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 43.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Schmudde, Ulrich
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  How do Cities of Different Sizes in Europe Work with Sustainable Development?2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 44.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Schmudde, Ulrich
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  How do Cities of Different Sizes in Europe Work with Sustainable Development?2019Inngår i: International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, ISSN 1755-7437, E-ISSN 1755-7445, Vol. 14, nr 4, s. 287-298Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Today, competition between cities to attract inhabitants, companies and tourists is strong and cities must be up-to-date in terms of development to succeed. One way for smaller destinations to achieve sustainable development is by being creative with respect to tourism. Some destinations are in the shadow of others and need to stand out in some way. The purpose of this paper is to study European cities of different sizes and their work on sustainable development. The following research questions are addressed: How do different cities work on sustainable development? How does the size of the city influence its work on sustainability? How can a city be influenced by surrounding areas in its sustainability work? The study uses a qualitative method. Data were collected from 34 small cities, towns and villages in Europe. The destinations were selected using non-probability sampling. The data were analysed using an interpretative approach. The results show that the local community plays a key role in contributing to the sustainable development of small destinations. It is also of great importance for a place to have an identity and to reach different types of stakeholders. The conclusion is that local communities must be engaged in the sustainable development of smaller destinations. It is also important to focus on the environment since today’s tourists are more aware of environmental sustainability. Several of the cities can be seen as shadow destinations since they are included in larger regions and are dependent on other destinations that are more famous. Finally, successful rural destinations offer value to the tourist, have a strong identity and include stakeholders in the development process.

 • 45.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Cawthorn, Annika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Sustainability Information Provided by Businesses in Sweden: Differences between categories in nature-based industries?2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 46.
  Sörensson, Anna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Dalborg, Cecilia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Bogren, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  National branding: What role does food play?2016Inngår i: Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development Östersund September 11-14, 2016 Proceedings, Östersund: Mid Sweden University , 2016, s. 38-38Konferansepaper (Fagfellevurdert)
1 - 46 of 46
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf