miun.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 113
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ackeflo, Olle
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Digitala verktyg i matematikundervisningen: Lärares användning av digitala verktyg vid problemlösningsuppgifter i matematik2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att genom semi-strukturerade intervjuer med fem matematiklärare undersöka hur, varför och när lärarna väljer att använda digitala verktyg vid problemlösning i matematik. Detta är relevant på grund av ökade krav att använda digitala verktyg i skolan och för att forskning pekat ut nödvändigheten av att de digitala verktygen används på rätt sätt i undervisningen. Det teoretiska ramverket TPACK (teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kunskap) har använts för att analysera lärarnas intervjusvar för att synliggöra i vilken grad lärarna besitter teknisk, pedagogisk och ämnesmässig kunskap och vilken betydelse dessa kunskaper har för den undervisning som innefattar digitala verktyg i samband med problemlösning. Resultatet i denna studie visar att digitala verktyg är ett stöd för läraren i undervisningen eftersom dessa kan öka elevernas motivation för ämnet. Genom att använda digitala verktyg kan läraren också lättare individanpassa sin undervisning för de elever som har svårt för matematik eller för de som behöver mer utmanande uppgifter. Lärarna måste på egen hand införskaffa den kunskap som krävs gällande de digitala verktygen för att kunna bedriva en så bra matematikundervisning som möjligt, vilket lärarna upplever som problematiskt. Det är tydligt att avsaknaden av utbildning om digitala verktyg hos lärarna är ett problem då de måste utbilda sig själva om de skulle behöva det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ahmed, Lisa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Lärarstyrd lek i matematikundervisningen: Dess möjligheter och begränsningar för elevens lärande.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avsikten med min studie är att veta hur lärarstyrd lek påverkar matematikundervisningen samt se vilka möjligheter och begränsningar som metoden lärarstyrd lek har. För detta syfte har jag intervjuat ett antal lärare om detta arbetssätt, hur de planerar för en undervisning som bygger på lärarstyrd lek, vad de menar med lärarstyrd lek, vilka möjligheter och begränsningar de ser samt om de märker att de stimulerar eleven i matematikundervisningen med den lärarstyrda leken.Det resultatet som jag ser i min studie är att i huvudsak anser samtliga pedagoger att det finns en positiv påverkan på lärandet när lärarstyrd lek genomförs i undervisningen. De pekar på några begränsande faktorer som tidsbrist, höga arbetsbelastning, problem med elevers sociala sampel. Trots att arbetssättet möter vissa utmaningar så bedömer samtliga pedagoger att lärarstyrd lek i matematikundervisningen ökar elevens motivation i lärandet och gör ämnet roligt och intressant.

 • 3.
  Andersson, Jesper
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Bråk i läromedel: En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever har att utveckla sin förståelse för bråk i en läroboksstyrd undervisning. Forskning visar att läroböcker har en stor inverkan på matematikundervisningen, och undersökningar visar att även i Sverige används läroböcker i stor utsträckning. Det är därför av intresse att undersöka hur väl ett område som bråk, som ofta ses som ett problematiskt område, behandlas i läromedlen. I studien har tre olika läromedel undersökts och totalt 15 böcker. Denna studie är således en innehållsanalys, och variationsteorin har valts som utgångspunkt. I studien har fem kritiska aspekter för bråk valts ut från olika forskningsresultat. Läromedlen har sedan undersökts för att se om uppgifter rörande de olika aspekterna förekommer, och om något variationsmönster används för att förtydliga den kritiska aspekten. Resultatet visar att vissa aspekter behandlas i större utsträckning än andra, men också att läromedlen ofta missar viktiga delar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Andersson, Joakim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Representationsformer i algebrans värld: En läromedelsanalys om representationers progression i år 4-62020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att analysera olika läromedels uppbyggnad och struktur med fokus på representationsformernas progression i kunskapsområdet algebra. Anledningen till att studien handlar om just detta är för att algebra är ett väldigt viktigt område i matematiken för att förbereda elever för framtida matematiska områden. Dagens undervisning är också i hög grad läromedelsstyrd, vilket också motiverar till studien. För att undersöka de olika läromedlen användes en innehållsanalys där väsentliga uppgifter valdes ut och analyserades. Resultatet visade att det var svårt att få en tydligt bild av progressionen, men att uppgifterna i samtliga läromedel i hög grad representerades fullständigt symboliskt. Slutsatsen som dras är att den läromedelsstyrda skola vi har idag kan vara bristfällig och att det är lärarens uppgift att inkludera de relevanta representationsformerna elever behöver för att ta till sig algebra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Läsförståelsens betydelse för elevers lärande i matematik: En undersökning av matematiklärares undervisningsstrategier för elever med dyslexidiagnos2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att elever med dyslexidiagnos har fler svårigheter än att bara lässvårigheter, de har även matematiska svårigheter som exempelvis textuppgifter eller förståelsen för positionssystemet som drabbar deras inlärning av de matematiska förmågorna. Kombinationen av lässvårigheter och matematiska textuppgifter skapar bekymmer för dyslektiker som först har svårt att avkoda texter och sedan förväntas klara av att återberätta vad texten handlar om samt inta förståelse. Därför syftar föreliggande kvalitativa undersökning på att bidra med kunskaper kring dyslexidiagnosen i ämnet matematik, hur lärare i skolan undervisar elever med dyslexi utifrån sin erfarenhet. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för vilka kunskaper lärare behöver för att kunna stötta elever med dyslexidiagnos i matematikundervisning, vilket har undersökts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Alla lärare arbetade i samma kommun i södra Norrland, från årskurserna 4 - 6. Intervjuerna analyserades med hänsyn till frågeställningarna för att lokalisera resultatet. Resultatet visade att lärarna hade en överensstämmande bild av vad dyslektiker hade svårt med i det matematiska ämnet, men vilka hjälpmedel och resurser som hjälper eleverna i deras inlärning var lärarna oense om. Sammanfattningsvis indikerar undersökningen på att dyslexidiagnosen medför svårigheter för avkodning vilket kommer från den fonologiska nedsättningen i matematikämnet och att lärare har en viss brist på kunskap om dyslektikers begränsningar när det kommer till hur samt vad som hjälper dem bäst i deras inlärning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Axelsson, Elaine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Laborativ matematik: Användning av laborativt material och lärarnas upplevda be-gränsningar2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Författaren har under sin verksamma tid som lärare upplevt att laborativt arbetssätt används i väldigt liten utsträckning i matematikundervisning. Därför är syftet med uppsatsen att ta reda på varför lärare inte använder laborativt arbetssätt i större utsträckning då forskning menar att det är positivt för lärandet. För att göra det har två frågeställningar utformats och dessa är: I vilken utsträckning använder lärare på låg- respektive mellanstadiet laborativt material i matematikundervisningen? samt vilka begränsningar finns det för att arbeta med laborativt material i matematiken? Metodtriangulering med hjälp av enkätundersökning, observationer och intervjuer har använts för att samla in data och analysen har genomförts genom att använda tematisk analys. I analysen visade det sig fyra teman; tid, ekonomi, läromedel samt laborativ matematik. Resultatet av studien visar att laborativt arbetssätt används i större utsträckning på lågstadiet jämfört med mellanstadiet men att det används i liten utsträckning på de två stadierna. Anledningarna till detta var enligt studien att lärarna upplever att det tar längre tid att ha en laborativ lektion, en del av lärarna upplevde att de kände en tidspress för att hinna med läromedlet. Några av lärarna lyfte att det beror på ekonomin, det kostar mycket att köpa in material och bekosta kompetensutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Backlund, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  ”Sitter det en spik i väggen, väljer jag inte skruvdragaren. Jag tar hammaren.”: En studie om hur lärare inom F-3 använder surfplattor och applikationer i matematikundervisningen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur lärare i årskurs 1-3 använder surfplattor i matematikundervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur surfplattor används och hur lärarna arbetar med olika applikationer. För att få svar på det har kvalitativa intervjuer skett med tre lärare. Lärarna använde surfplattan i matematikundervisningen som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Trots att surfplattorna användes som komplement förekom verktyget på hälften av alla matematiklektioner. Ingen av lärarna använde applikationerna utifrån utgivarens rekommendationer om sådana fanns. Fördelarna med verktyget var att det var motiverande för eleverna och de kunde göra fler repetitioner och nöta uppgifter. Nackdelarna var tekniska problem som slut på batteri eller nätverkskrångel. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bergman, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Läxor i matematik ur ett likvärdighetsperspektiv: En studie av svenska matematiklärares individanpassningar av elevers matematikläxor2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att bidra med mer kunskap kring användande av matematikläxor ur ett likvärdighetsperspektiv. Undervisningen i den svenska skolan ska enligt skollag och läroplan innefatta en kompensatorisk likvärdighet och anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov vilket också bör gälla eventuella läxor. Likvärdighet innebär inte i detta fall att alla elever ska få samma undervisning utan snarare att alla elever ska få möjlighet att nå målen genom olika vägar och därför fokuserar studien på individanpassningar av matematikläxor. Forskningsfrågorna för studien handlar om i vilken omfattning matematiklärare anger att de individanpassar matematikläxor till elevernas språk- och matematikkunskaper, vilka anledningar lärarna anger till att de ej individanpassar läxorna i de fall detta inte görs samt i vilken utsträckning matematiklärarna anger att det finns riktlinjer som rör individanpassning av läxor på de skolor där de jobbar. Studien bygger på en enkätundersökning bland 11 2matematiklärare i grundskolan samt gymnasiet och resultaten visar att många av de deltagande matematiklärarna individanpassar matematikläxor och tar hänsyn till elevers språk- och matematikkunskaper i detta arbete vilket kan främja en kompensatorisk likvärdighet. De deltagande lärarna anger olika anledningar till att matematikläxor inte individanpassas i de fall där detta inte görs. Huruvida matematiklärarna gör individanpassningar av läxor eller inte kan, utöver personliga ramfaktorer gällande både elever och lärares behov och förutsättningar, sägas påverkas av tidsramar och organisatoriska ramar. Få av matematiklärarna anger att de arbetar vid skolor där det finns riktlinjer för läxanvändning och enbart två av dessa lärare arbetar vid skolor där riktlinjerna specifikt berör individanpassning av läxor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Dyrvold, Anneli
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Relating vocabulary in mathematical tasks to aspects of reading and solving2012Ingår i: Evaluation and comparison of mathematical achievement: Dimensions and perspectives. Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar, Umeå, January 24-25, 2012 / [ed] Christer Bergsten, Eva Jablonka & Manya Raman, Linköping: SMDF , 2012, s. 61-70Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper focuses on relationships between vocabulary in mathematical tasks and aspects of reading and solving these tasks. The paper contains a framework that highlights a number of different aspects of word difficulty as well as many issues to consider when planning and implementing empirical studies concerning vocabulary in tasks, where the aspect of common/uncommon words is one important part. The paper also presents an empirical method where corpora are used to investigate issues of vocabulary in mathematical tasks. The results from the empirical study show that there are connections between different types of vocabulary and task difficulty, but that they seem to be mainly an effect of the total number of words in a task.

 • 10.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Theens, Frithjof
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Relations between linguistic features and difficulty of PISA tasks in different languages2016Ingår i: Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J., Szeged, Hungary: PME , 2016, s. 125-125Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 11.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  A theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks2010Ingår i: Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions. Proceedings of MADIF 7 / [ed] C. Bergsten, E. Jablonka & T. Wedege, Linköping, Sweden: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF , 2010, s. 47-57Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we suggest a theoretical model of the connection between the process of reading and the process of solving mathematical tasks. The model takes into consideration different types of previous research about the relationship between reading and solving mathematical tasks, including research about traits of mathematical tasks (a linguistic perspective), about the reading process (a psychological perspective), and about behavior and reasoning when solving tasks (a mathematics education perspective). In contrast to other models, our model is not linear but cyclic, and considers behavior such as re-reading the task.

 • 12.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Communicating mathematics or mathematical communication?: An analysis of competence frameworks2012Ingår i: Proceedings of the 36th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Vol. 2: opportunities to learn in mathematics education / [ed] Tai-Yih Tso, 2012, s. 67-74Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we analyse the communication competence included in two different frameworks of mathematical knowledge. The main purpose is to find out if mathematical communication is primarily described as communication of or about mathematics or if it is (also) described as a special type of communication. The results show that aspects of mathematics are mostly included as the content of communication in the frameworks but the use of different forms of representation is highlighted both in the frameworks and also in prior research as a potential cause for characterising mathematical communication differently than "ordinary" communication.

 • 13.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Språkbrukets roll i matematikundervisningen2014Ingår i: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, Vol. 2014, nr 1, s. 27-31Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det språk vi använder oss av i matematikklassrummet kan fokuseras på många olika sätt. Språket är också nödvändigt att förhålla sig till vid utvecklingen av sitt matematiska tänkande. Författarna diskuterar här relationer mellan språk och lärande.

 • 14.
  Bergqvist, Ewa
  et al.
  Department of Science and Mathematics Education, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC), Umeå University.
  Österholm, Magnus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Department of Science and Mathematics Education, Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC), Umeå University.
  Variation of explicit argumentation in mathematics textbooks2017Ingår i: Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] B. Kaur, W. K. Ho, T. L. Toh, & B. H. Choy, Singapore, 2017, Vol. 1, s. 170-170Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 15.
  Cajonberg, Julia
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  ”Ibland är det svårt att veta om lika med betyder att det är lika mycket eller om det betyder svaret”: En kvalitativ fallstudie om elevers förståelse för likhetstecknet och dess innebörd2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever i årskurs 1–3 har för att utveckla en förståelse för likhetstecknet samt vilken förståelse för likhetstecknet elever i årskurs 1–3 visar att de faktiskt har. Tre observationer genomfördes hos en lärare för att se hur läraren undervisade om, benämnde och förklarade likhetstecknet. Därefter genomfördes ett test med sjutton elever för att undersöka vilken förståelse för likhetstecknet de har. Som uppföljning av testet, intervjuades nio elever i grupper om tre för att undersöka vilken förståelse för likhetstecknet eleverna har. Observationerna, testet och intervjuerna visade att läraren benämner likhetstecknet som ”lika med” samt att majoriteten av eleverna har en relativt välutvecklad förståelse av likhetstecknet, då de med egna ord kan förklara och visa på att det ska vara lika mycket på vardera sida av likhetstecknet för att likhetstecknet ska kunna användas. Genom intervjuerna med eleverna framkom det att eleverna fått arbeta med olikhetstecknet ”skilt från” och att det underlättade deras förståelse för likhetstecknets betydelse. De har även fått arbeta med klossar och brukar regelbundet arbeta med likhetstecknets betydelse i undervisningen, främst i deras lärobok där det är ständigt återkommande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Carlqvist, Lisa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Utomhusmatematik som komplement till traditionell matematikundervisning: En analys rörande förekomsten av matematiska förmågor i tre läromedels geometrikapitel2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De matematiska förmågorna är viktiga när det kommer till att förstå och greppa ämnetmatematik. Huvuddelen av matematikundervisningen utgår ifrån läromedel i form av matteböcker. Studier har visat att traditionella läromedel, som matteböcker, kan ha brister när det kommer till att ge eleverna den kunskap i matematik som Skolverket anger som nödvändig. Studierna visade att läromedlen inte gav eleverna tillfällen att träna de olika matematiska förmågorna lika mycket. Frågan väcktes hur förekomsten av de olika matematiska förmågorna i läromedel såg ut. Syftet var att inom området geometri, i två traditionella läromedel, analysera vilka förmågor som tränades och i vilken utsträckning, gentemot ett läromedel för utomhusundervisning. Även en kartläggning över vilka områden inom geometri som behandlas studerades. Studien undersökte också huruvida utomhusläromedlet kunde fungera som ett komplement till de traditionella läromedlen. Analysen utfördes med stöd av ett analysverktyg utformat mot de matematiska förmågorna. Resultatet visade att två av de fem förmågorna tränades betydligt oftare än de övriga, i de tre analyserade läromedlen. Däremot fanns en jämnare fördelning av förmågornas förekomst i läromedlet avsett för utomhusundervisning. Detta gör att läromedlet för utomhusundervisning kan fungera som ett komplement till de traditionella läromedlen Det fanns också skillnader inom vilka områden, inom geometri som behandlades.

 • 17.
  Dalmyr, Lars
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Matematikens motivationsdilemma: Goda och onda motivationscirklar inom matematiken2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matematiken har ofta betraktats som ett speciellt skolämne där många elever känt misslyckande. Svenska staten har själv uppmärksammat att eleverna haft svårt för matematiken vilket skapade matematikkrisen under 90 talet. Mina egna undersökningarav betygsfördelningen i grundskola och på gymnasiet bekräftade att vi fortfarande har ett särskilt problem med matematiken i skolan, där betygsfördelningen blir mot allt lägre betyg ju högre upp i årskurserna man kommer.

  En viktig orsak som tidigare tagits upp är motivation för matematik där forskning har visat att det finns kopplingar mellan matematisk prestation och motivation. Denna uppsats undersöker hur kopplingen är mellan olika motivationsfaktorer och det matematiska engagemang som eleverna visar under lektionstid. Studien undersökte också om olika grupper; program, årskurs och kön visar på olika motivation.

  Studien genomfördes som observation av vilket fokus eleverna hade på matematik under lektioner i åtta klasser på gymnasiets högskoleförberedande program (Ekonomi, Natur och Samhäll). Eleverna fick i slutet av observerade lektioner svara på en webbenkätmed frågor som försökte fånga olika motivationsfaktorer hos eleverna.

  Studien visade att de olika motivationsfaktorerna bara kunde förklara 4%-11% av elevernas engagemang under lektionen. De olika grupperna; program, årskurs och kön gav i enkäten fokus på olika motivationsfaktorer och det var också olika koppling mellan motivationsfaktorer och fokus på matematik för de olika grupperna. Den faktor som förklarade mest av engagemanget var intresset för lektionen. Det indikerar att faktorer för att skapa engagemang i situationen kan vara viktigare än de mer traditionella långsiktiga motivationsfaktorerna, vilket är det som modern forskning på området också fokuserar allt mer på. Tyvärr tyder studien också på att eleverna kan tappa motivation genom att hamna i en ond motivationscirkel vilket skulle kunna förklara de sjunkande resultaten med ökande årskurs i skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Dyrvold, Anneli
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Bergqvist, Ewa
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Österholm, Magnus
  Umeå universitet, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency2015Ingår i: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 20, nr 1, s. 5-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study reports on the relation between commonness of the vocabulary used in mathematics tasks and aspects of students’ reading and solving of the tasks. The vocabulary in PISA tasks is analyzed according to how common the words are in a mathematical and an everyday context. The study examines correlations between different aspects of task difficulty and the presence of different types of uncommon vocabulary. The results show that the amount of words that are uncommon in both contexts are most important in relation to the reading and solving of the tasks. These words are not connected to the solution frequency of the task but to the demand of reading ability when solving the task.

 • 19.
  Ellqvist, Emelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Är pengar fortfarande användbart som konkret material?: En studie om elevers användning av pengar som konkret material för att lösa matematiska uppgifter inom addition och subtraktion.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som undersöker hur elever i årskurs 1 löser aritmetiska uppgifter med konkret material som tiobasmaterial eller pengar, samt utan konkret material. I studien har klasslärarna intervjuats för att ta reda på elevernas undervisningsbakgrund som rör bland annat elevernas bekantskap med konkret material. Därefter har observationer genomförts där elevgrupper har löst uppgifter inom addition och subtraktion, både inom och utom det talområde eleverna är vana vid. Två elevgrupper har använt pengar som konkret material, två elevgrupper har använt tiobasmaterial och två elevgrupper har varit utan konkret material, men de har haft tillgång till papper och penna. Utifrån dessa observationer har det visats sig att det konkreta materialet tenderar till att eleverna samtalar mer kring uppgiften, eftersom i elevgrupperna utan konkret material löser de uppgifterna enskilt i tystnad. Det visade sig även att eleverna som använde pengar som konkret material lättare fastnade i materialet och använde sig inte av inlärda algoritmer i samma utsträckning som de andra elevgrupperna gjorde. Vid vissa tillfällen fastnade eleverna med pengar som konkret material i att diskutera vilken valör de skulle visa ett tal med, samt att de fick problem att växla till lämpliga valörer. Slutsatsen för studien är att pengar kan vara användbart som konkret material, men främst för att visa på en vardagsanknytning. Det behövs samtal i undervisningen kring hur pengarna kan användas som verktyg, samt för val av lämpliga valörer och växlingar mellan valörer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Engström, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Hemmiljöns påverkan på elevernas motivation i matematik2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningar har visat att elevers motivation påverkar deras prestation i olika ämnen. Därför handlar det här självständiga arbetet om elevers motivation i matematik och hur elevernas hemmiljö påverkar deras motivation i matematik. Syftet med det här självständiga arbetet är att undersöka elevernas hemmiljös påverkan på deras motivation i matematik genom att svara på huvudfrågeställningen: Vilka faktorer i hemmiljön påverkar elevernas motivation i matematik?. Det gjordes genom att det genomfördes en enkätstudie på 50 elever i årskurs 5 på en skola i mellersta Sverige. I enkäten fick eleverna svara på flera påståenden och på en 7-gradig skala svar hur mycket de höll med påståendet. Elevernas svar på olika påståenden jämfördes sedan med hjälp av sambandsdiagram för att se om det fanns några korrelationer mellan svaren på de olika påståendena. Det visade sig att det fanns samband mellan elevernas hemmiljö och deras motivation i matematik, bland annat påverkade föräldrars åsikter och inställningar till matematik elevernas åsikter och inställningar till matematik. Det kom även fram att eleverna främst motiveras av att de tycker det är viktigt att lära sig så mycket matematik som möjligt och inte för att de tycker om att räkna matematik. Det visade sig också att förekomsten av flera positiva faktorer i elevernas hemmiljö påverkad deras motivation i matematik positivt.

 • 21.
  Epstein, Melker
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik.
  Matematiska samtal på Youtube: Olika matematikdiskurser i Youtubevideor och deraskommentarsfält2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt fler människor använder sig av Youtube och andra öppna internetmiljöer för att lära sig matematik. Enligt tidigare studier finns det en stor spridning när det gäller bostadsort och ålder bland deltagarna i dessa miljöer. Min undersökning visar att ett urval om 10 Youtubevideor om ekvationslösning och deras kommentarsfält också kännetecknas av en stor spridning av matematikdiskurser bland deltagarna. En studie av 85 dialoger i kommentarsfälten visar att i omkring hälften av dialogerna uttrycker sig olika deltagare på sätt som kännetecknar olika matematikdiskurser, medan i den andra hälften alla deltagare uttrycker sig på sätt som kännetecknar samma matematikdiskurs. De förra dialogerna slutar mer sällan med att deltagarna upplever förståelse, medan lärandet i de senare dialogerna begränsas av vad som går att uttrycka inom ramen för den rådande diskursen. Genom att utveckla begrepp och kategorier för att beskriva matematikdiskurserna lägger studien grunden för fortsatt forskning, både kvalitativa med intervjuer av deltagare och kvantitativa med större material.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ericsson, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Sjunga och dansa matematik: En kartläggning över lärares användning av sång, rytm och dans i deras matematikundervisning i årskurserna F-3.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som undersöker om lärare i årskurserna F-3 använder sig av estetiska lärprocesser integrerat i sin matematikundervisning och i så fall hur de har arbetat med det. Detta undersöks med bakgrund av att läroboken är dominerande i matematikundervisningen och elever ska få en undervisning som är varierande, motiverande och som väcker en nyfikenhet. Matematikundervisningen ska också ha inslag av estetiska uttrycksformer. Tidigare forskning har visat att ett arbete med matematik integrerat med musik eller dans kan gynna eleverna i deras matematikinlärning. Matematiken återfinns i både musik och dans. Undersökningen grundar sig också i ett transdisciplinärt perspektiv där ett lärande utvecklas när elever får arbeta med kroppen och tänkandet samtidigt och där den matematiska diskursen blandas med andra diskurser, som musikens och idrottens diskurser. Det är 56 lärare som har deltagit och resultatet visar att det görs en viss integration av sång/rytm i undervisningen av taluppfattningen och talmönster av en större del av de deltagande, däremot inte alltid en medveten integration. Några gjorde det som ett roligt inslag för att eleverna tyckte det var roligt, medan några gjorde det för en varierad undervisning med ett matematiskt innehåll som syfte. Däremot är det färre som gör en integration av dans i matematikundervisningen. Det visade sig även att de flesta som inte har gjort en medveten integration är obehöriga i ämnena musik och idrott där sång och dans ingår.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Eriksson, Jennifer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Grundskollärares uppfattning av formativ bedömning i matematik.: En kvalitativ studie.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur grundskollärare uppfattar och arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Forskare pratar om att formativ bedömning bidrar till att utveckla elevernas möjligheter till att lära, utvecklas samt ta eget ansvar över sina egna studier.

  Studiens område är valt utifrån mitt egna intresse för formativ bedömning i matematik. Samt för att undersöka hur lärare uppfattar och använder sig av formativ bedömning i matematik.

  Resultatet redovisas genom fem intervjuer och en enkätundersökning där 21 lärare deltog. Intervjuerna transkriberades från ljudfil till text. Resultatet i studien är att lärare upplever både för- och nackdelar med formativ bedömning. Samtliga lärare är eniga om är att formativ bedömning bidrar till att utveckla elevernas matematiska förmågor. Dock upplever lärarna att formativ bedömning i matematik är tidskrävande och ställer krav på dem på organisation- och institutionsnivå.

  För att analysera resultatet används både ett sociokulturellt perspektiv samt kognitivistiskt. Återkommande termer i studien är återkoppling, sociala interaktioner, metakognition och ansvarstagande.

  Slutsatsen är att lärare behöver mer kunskap om formativ bedömning för att kunna tillämpa det i undervisningen på ett fungerande sätt. Det kommer också att krävas att eleverna tar ansvar över sina egna studier för att lära sig och utvecklas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Eriksson, Sandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Konkret material i matematikundervisningen: Kan en undervisning innehållande konkret material gynna elevernas kunskapsutveckling i högre utsträckning än vad en mer abstrakt undervisning gör?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka om en matematikundervisning innehållande konkret material gynnar elevernas kunskapsutveckling i högre utsträckning än vad en mer abstrakt undervisning gör. Detta undersöks genom en experimentell metod där 48 elever i årskurs 1 har delats in i två grupper. Ena gruppen har undervisats med konkret material och den andra gruppen har undervisats utan konkret material. Samtliga elever gjorde ett förtest innan undervisningen startade samt ett eftertest när undervisningen avslutats. Elevernas resultat på förtestet och eftertestet har sedan kontrollerats med hjälp av Wilcoxon rank test, och sedan har gruppernas resultat jämförts mot varandra. Resultatet har visat att experimentgruppensskillnad från förtestet till eftertestet är signifikant medan kontrollgruppens skillnad inte är det, vilket kan tolkas som att experimentgruppen gjort en kunskapsutveckling medan kontrollgruppen inte gjort det. Det resultat som framkommit har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då det finns en tro på att lärande sker i samspel med andra individer. Vidare kopplas resultatet även motden tidigare forskning som lyfts fram i denna studie.

 • 25.
  Esteban, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum ochur lärare uppfattar att det påverkar skolår 4-6-elevers lärande i matematik: En fenomenografisk studie2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka matematiklärares uppfattning om undervisningsmetoden Flippat klassrum och hur lärare uppfattar att det påverkar årskurs 4-6-elevers lärande i matematik. Flippat klassrum innebär att det sker en växling mellan vad som normalt görs i klassen och vad som normalt görs som hemuppgift. Istället för att eleverna tar del av en genomgång i klassen tar eleven del av genomgången hemma genom instruktionsfilmer Vidare det som tidigare gjordes hemma genom hemuppgifter görs istället i klassen, med avsikt att eleven ska kunna utveckla sin förståelse av matematiska begrepp. I studien har jag avgränsat mig till det som specifikt gäller bråk, men jag beröra även andra områden i matematik. Anledningen till avgränsningen är att bråk utgör ett av de områden i matematik där elever har svårigheter och således relevant att undersöka i samband med Flippat klassrum. I studien används en kvalitativ metod, nämligen intervju och där i semistrukturerade intervjufrågor. Vidare används en fenomenografiskt teori och andra ordningens perspektiv. Studiens resultat visar att det finns det en enighet hos lärare om att Flippat klassrum är en undervisningsmetod som innebär att elevers individuella lärande och behov lyfts fram och eleven får bearbeta matematiska begrepp i instruktionsfilmer utifrån sina förutsättningar. Fortsättningsvis visar resultat att det överlag råder en enighet mellan lärare dels gällande vilka problem och möjligheter som lärare upplever med att använda Flippat klassrum i undervisning. Dels hur dessa problem och möjligheter som lärare upplever påverkar elevers lärande i bråk. De skillnader som har identifierats handlar bl.a om att lärarna har olika uppfattningar om att tiden det tar att producera och hitta instruktionsfilmer utgör ett problem som påverkar elevers lärande i bråk.De implikationer som har identifierats i relation till yrkesutövningen handlar om att de lärare som är verksam i skolår 4-6 och som vill använda Flippat klassrum i matematikundervisning om bråk behöver fundera över hur man som lärare uppfattar innebörden av Flippat klassrum och vilken betydelse man lägger i undervisningsmetoden. Vilken uppfattning lärare har av Flippat klassrum påverkar hur undervisningsmetoden används i matematikundervisningen. Vidare ska lärare ställa de problem och möjligheter som identifierats i Flippat klassrum gentemot varandra vid planering av didaktiska innehåll för matematikundervisning om bråk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Fors, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Laborativ matematik: Kan ett laborativt arbetssätt hjälpa elever med matematiksvårigheter?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka verksamma pedagogers erfarenheter av ett laborativt arbetssätt inom matematikämnet. Jag vill veta i vilken utsträckning de använder metoden i sin undervisning samt om ett laborativt arbetssätt kan vara en lösning för elever med matematiksvårigheter. Jag har intervjuat tre lärare och en specialpedagog från två olika skolor. Av studien framgår att informanterna använder sig av det laborativa arbetssättet i olika utsträckning och att de har något skilda synsätt på materialet och dess användning. Det har framgått att tydlighet i instruktioner och kommunikation är två viktiga aspekter för att arbetet ska vara välfungerande. Det pedagogerna tar upp som negativt är att arbetet är tidskrävande och att det lätt kan bli rörigt och högljutt i klassrummet då man arbetar laborativt. Men de tror ändå att arbetssättet kan ha en vinnande roll om undervisningen bedrivs på rätt sätt, vilket är något varierande enligt pedagogernas synsätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Forsberg, Sandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Digitala verktyg i matematikundervisningen: En enkätstudie om hur lärare använder digitala verktyg i matematikundervisningen.2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg får en allt mer större plats i hela vårt samhälle och inte minst i elevernas vardag. Skolorna behöver utvecklas i samma takt som resten av samhället och det innebär att skolorna behöver använda mer digitala verktyg. I denna studie undersöktes hur digitala verktyg används i matematikundervisningen i skolorna av olika lärare runt om i Sverige. För att genomföra studien skickades en digital enkät ut till lärare som arbetar i förskoleklass upp till årskurs 3, totalt deltog 25 lärare. I resultatet framgår det att 88 procent av respondenterna använder digitala verktyg 2 till 3 gånger i veckan. Det vanligaste arbetsområdet som lärare använder digitala verktyg i är taluppfattning samt för att utveckla elevernas begreppsförmåga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Frost, Annelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik.
  Matematikundervisning i det flerspråkigaklassrummet: En studie som belyser hur lärare anpassar sinmatematikundervisning för andraspråkselever samt om deanser sig ha de förutsättningar som krävs för att göra dessaanpassningar.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då tidigare forskning visat bland annat att matematikundervisning på elevers modersmål, med olika uttrycksformer samt interaktion och kommunikation är fördelaktigt för deras prestationer syftade föreliggande studie till att undersöka lärares möjligheter att anpassa sin matematikundervisning till andraspråkselever. Baserat på semi-strukturerade intervjuer med fem lärare från en F-9 skola med cirka 220 elever i en mindre kommun, visade resultatet att lärare ibland kan uppleva sig sakna nödvändiga förutsättningar för att erbjuda en likvärdig matematikundervisning som läroplanen föreskriver. De anpassningar lärarna beskriver visar att i stort sett alla arbetar med metoder som har stöd i forskning. Trots detta framkom en rad anmärkningar kring exempelvis ökade möjligheter för studiehandledning i matematik på modersmålet, tidsbrist och behov av genomarbetade kartläggningar. Sammanfattningsvis indikerar studien att en rad av de utmaningar som finns kring anpassning av matematikundervisning för andraspråkselever är mer på en organisatorisk nivå än relaterad till lärarinsats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  FUTCHER, CAROLINE
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Vilka matematiska förmågor prioriteras?: Läromedelsanalys av elevbok och lärarhandledning från två läromedelsserier.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det vanligaste arbetssättet i svensk matematikundervisning är att låta läromedel styra. Lärare använder läromedel till att planera och genomföra undervisningen, vilket leder till att det är läromedlets innehåll och utformning som eleverna möter. Detta har en stor påverkan på vilket sätt eleverna kommer att uppfatta matematik och vad som anses som matematisk kunskap. Forskning visar att enskild räkning i elevboken är det eleverna möter mest i undervisningen och att lärare i Sverige prioriterar bort lärarhandledningen som resurs. Denna studie studerar två vanligt förekommande läromedelsserier för årskurs 1–3 i svensk matematikundervisning, Favorit Matematik samt Matte Direkt Safari. Genom att använda en pedagogisk textanalys undersöker studien hur de matematiska förmågorna prioriteras i elevbok samt i lärarhandledning. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader mellan de två serierna. Oavsett läromedelsserie prioriteras metodförmågan mest medan problem-, och resonemangsförmågan förekommer minst. Skillnaderna visar sig genom vilken kontinuitet förmågorna återkommer. Resultaten visar också att elevboken inte prioriterar alla förmågor utan lärarhandledningens aktiviteter behövs för att eleverna ska få chans att utveckla de matematiska förmågorna som läroplanen skriver fram. Samtidigt framkommer en bild av att läraren oavsett läromedel behöver ta en aktiv roll och medvetet välja aktiviteter.

 • 30.
  Fältsbacka, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  En kvantitativ studie kring sambandet mellan grit, motivation, kön och matematikbetyg hos elever i åk 62019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ge kunskap om hur lärare kan individanpassa undervisningen för att eleverna ska ges ökade möjligheter till kunskapsutveckling inom matematik, utifrån hur grit, motivation och kön påverkar betyget. Frågeställningen som utformades till studien är följande: “Hur korrelerar elevers grit, motivation och kön med deras matematikbetyg, och har elevernas grit något samband med deras motivation inom matematik?”.

  För att samla in data konstruerades en webbenkät. Länken till enkäten skickades ut till lärare, som hittades på sociala medier samt via personliga kontakter, som sedan vidarebefordrade länken till sina elever. Grit mättes med en något omformulerad gritskala, och motivation mättes med påståenden kring motivation inom matematik. Eleverna angav även uppskattad betygsnivå, kön och kommun. Totalt deltog 149 elever, varav 147 svar användes i analysen.

  Datan analyserades både deskriptivt och statistiskt, med Pearsons korrelationstest, hierarkisk multipel regressionsanalys samt vanlig multipel linjär stepwise regressionsanalys. Resultaten visar att motivation är den enda av de inkluderade variablerna som påverkar betyget i matematik, samt att självstyrd motivation påverkar grit i viss grad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Gavell, Lovisa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Lärares syn på användandet av matematikböcker i undervisningen i årskurs 1-3: En kvalitativ studie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ studie med fokus på lärares användning av matematikböcker i undervisningen. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med sex verksamma matematiklärare i årskurserna 1-3. Samtliga av de lärarna som deltog i denna studie använder matematikboken i sin undervisning. Lärarna uppger att de alla tycker att undervisningen ska kombineras av matematikboken och annat material utöver. Detta för att undervisningen ska kunna individanpassas och att alla elever ska få chans att utveckla sina kunskaper i matematiken. Materialet utöver matematikboken ska vara konkret och det ska finnas möjligheter till varierande material. Denna studie är viktig då det behövs mer forskning kring läromedlens påverkan på elevernas kunskapsutveckling och elevernas lärande resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Gottarp, Rickard
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  En studie av två digitala hjälpmedel för barn i specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli.: Hur väl två digitala hjälpmedel svarar upp mot rekommendationerna från SPSM, i matematikundervisningen för barn med särskilda svårigheter i matematik (dyskalkyli).2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Specifika matematiksvårigheter, eller dyskalkyli som är den medicinska diagnosen, är ett relativt nytt forskningsfält. Det råder ingen konsensus kring hur man diagnostiserar tillståndet eller vilka bakomliggande orsaker som är avgörande, men det finns en enighet kring att problematiken är isolerad till matematikämnet och finns inom den grundläggande räkneläran, som att hantera tal och antalsuppfattning. Detta yttrar sig genom att eleven har svårigheter som att snabbt tolka och tillgodogöra sig siffror, tal och antal i skilda situationer.

  I detta arbete analyseras två digitala hjälpmedel, Nomp och Kikora, med syfte att avgöra om dessa hjälper till att utveckla och träna dessa förmågor hos elever med specifika matematiksvårigheter. Hjälpmedlen valdes ut genom en mindre undersökning hos speciallärare och specialpedagoger och analyserades genom ett verktyg som togs fram baserat på specialpedagogiska skolmyndighetens rekommendationer för elever med matematiksvårigheter. Resultatet visar att båda hjälpmedlen kan användas för att utveckla elevernas förmåga inom matematikämnet, men att Nomp anses som det mest lämpliga i grundskolan, då det är anpassat för en mer grundläggande nivå där elever med dessa svårigheter oftast fastnar.

  I diskussionen lyfts frågor kring vikten av en helhetssyn på undervisningen för att utveckla elevernas förmågor. Det framkommer där, att även om digitala hjälpmedel kan hjälpa till att motivera eleverna genom att de får en mer positiv självbild genom att de lyckas, så är det pedagogernas stödjande insatser och undervisningens upplägg som helhet som väntas ge störst effekt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Grahn, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Kritiska implementeringsaspekter vid formativ bedömning i matematik, åk 4-6.: -En kvantitativ studie om matematiklärarens upplevelse av tre implementeringsaspekter inom formativ bedömning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study will problematize formative assessment based on the three most prominent critical implementation aspects that previous research has highlighted. The three implemental critical aspects that this study will examine are teachers’ perception of lack of expertise, lack of time and instrumental use of documentation. The survey was conducted in a medium-sized municipality in Sweden. 27 mathematic teachers answered a questionnaire survey with the aim to clarify whether the teachers in the investigated area are experiencing the implementation problem or not. The result shows that a large part of the investigated mathematical teachers don´t use formative assessment, as they experience lack of competence and lack of time to implement formative assessment. Another result is that the teachers uses documentation of students´ performances in an instrumental way. Which may be because the teachers to a large extent felt that they had poor knowledge of formative assessment and its implementation, even though a large part was educated in the assessment form. This study can help to highlight a possible educational need, and help mathematic teachers to increase knowledge about the three critical implementation aspects.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Grönlund Mattsson, Maria
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Fröken, jag minns inte!: En kvalitativ studie om hur lärare undervisar i matematik från förskoleklass till årskurs 3 relaterat till forskning om arbetsminnet.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt om lärarna bedriver matematikundervisning så att olika delar i arbetsminnet hos eleverna stimuleras, relaterat till forskning om arbetsminnet. Forskning visar på att arbetsminnet har stor betydelse vid matematikinlärning och att det finns olika arbetsätt för att hjälpa eleverna att minnas kunskaper. En kvalitativ studie har genomförts med observationer och intervjuer med sex olika lärare från två olika skolor. Lärarna undervisar i förskoleklass till och med årskurs 3. Resultaten visar att lärarna bedriver matematikundervisning så att olika delar av arbetsminnet stimuleras hos eleverna men att det är stor variation om lärarnas medvetenhet angående arbetsminnet. Resultaten visar även att begreppen nöta och repetera uppfattas olika av lärarna men att alla lärare anser att repetition är en naturlig del i undervisningen medan att nöta in matematikkunskaper sker främst i de lite äldre årskurserna i studien. För att stimulera arbetsminnet för barn med matematiksvårigheter kan användandet av konkret material vara ett arbetssätt och resultaten visar att lärarna använder konkret material mest från förskoleklass till årskurs 2.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Gustafsson, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Vad är viktigt med matematik?: En studie ur ett elevperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Från samhällets sida betraktas matematiken vara ett viktigt basämne, som ges stort utrymme och uppmärksamhet i undervisningen. Den uppfattningen delas av de flesta vuxna, föräldrar och lärare. Forskning rörande hur matematikämnet uppfattas och värderas har huvudsakligen gjorts bland vuxna, men sällan har detta efterfrågats ur elevperspektiv. Syftet med denna studie är därför att belysa elevernas egna uppfattningar om ämnet med fokus på vad de uppfattar som viktigt att lära sig. Totalt 25 elever har deltagit i studien. De går i årskurs 4 och 5 på samma skola med samma lärare. Studien visar att eleverna ser förmågan att kunna använda flera olika metoder för uträkning som det viktigaste att kunna. Däremot är kommunikationsförmågan - att kunna prata matematik - inget de uppfattar som viktigt. Deras värderingar av olika förmågor är jämförbar med vuxnas uppfattning i allmänhet, men däremot motsatt läroplanens, som betonar förmågan att kommunicera matematik som det viktigaste och mest grundläggande för fortsatt matematiskt lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Günther, Ulrika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Problemlösning i matematikundervisningen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förmåga att lösa problem anses idag vara en fundamentalt viktig byggsten i en individs samlade matematiska kompetens och just problemlösning ska enligt läroplanen ha en framträdande roll i matematikundervisningen. Denna studie handlar om grundlärares didaktiska tankar och handlande inom området problemlösning i matematikämnet. Syftet med studien är att undersöka samt bidra med en ökad kunskap inom området, detta utifrån lärarnas definition av begreppet problemlösning, hur de upplever deras egen undervisning samt hur de faktiskt agerar när de undervisar. 

  Genomförandet av studien har skett genom användning av de kvalitativa metoderna observation och intervju. Totalt fyra lärare inom årskurserna 1–3 har ingått i studien. 

  Resultatet av studien tyder på att samtliga lärare har sådana intentioner med sin undervisning vilka i flera fall stämmer överens med vad man inom forskning och litteratur visat behöver ingå i lärares undervisning beträffande problemlösning, men att detta inte alltid tar sig i uttryck i deras faktiska undervisning.  

   

 • 37.
  Hammarstedt, Emmelie
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Bedömningsstöd i matematik – hiss eller diss?: En kvalitativ studie av hur grundskolelärare uppfattar, använder och förhåller sig till Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning årskurs 1-32017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskapssynen och synen på elevbedömning förändras i takt med samhällsutvecklingen. Under det senaste århundradet har skolan genomgått tre stora reformer vilka resulterat i tre övergripande principer för bedömning och betygssättning. Från att ha fokuserat vid att mäta elevers intellektuella kapacitet utifrån olika intelligenstester till att idag använda alternativa bedömningsformer. I skolans styrdokument framgår vikten av ett matematiskt kunnande och att en god taluppfattning är mer eller mindre avgörande för den djupare matematikinlärningen. Med utgångspunkt i det är syftet med denna studie att utifrån kvalitativa forskningsmetoder undersöka hur lärare i grundskolans tidigare år uppfattar, använder och förhåller sig till Skolverkets utarbetade Bedömningsstöd i taluppfattning årskurs 1-3. Urvalsgruppen som består av fyra klasslärare och en specialpedagog är verksamma inom två grundskolor i Västernorrlands län, och observeras och intervjuas vid ett tillfälle vardera. Av studiens resultat framgår att samtliga lärare innehar en positiv attityd gentemot bedömningsmaterialet och är eniga om att det kan ge effekt på den nationella måluppfyllelsen inom matematikämnet. Lärarna uppger att materialet är ett viktigt stöd i identifikationen av elevers kunskaper, samt vilka åtgärder som behöver införas i undervisningen för att samtliga elever ska ges förutsättning att nå de uppställda kunskapsmålen. Vidare framkommer av studiens resultat att enbart en av informanterna fått utbildning om bedömning och betygssättning i grundskolans tidigare år. En skrämmande siffra med tanke på bedömningsstödets syfte och att bedömning är ett faktum från den dagen eleven kliver in genom klassrumsdörren för första gången i årskurs 1.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Hasselblad, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik.
  Lärares uppfattningar om användandet av appar för elever i matematiksvårigheter: Appars potential i matematikundervisningen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 använder appar i matematikundervisningen för elever i allmänna matematiksvårigheter samt vilken potential lärarna upplever att appar har för matematikundervisning. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer av fem lärare. Det finns begränsat med forskning kring användandet av appar i matematikundervisningen och deras potential för elever i allmänna matematiksvårigheter. Resultatet visar att lärarna i den här studien använder appar på liknande sätt i sin undervisning för elever i allmänna matematiksvårigheter. Resultatet visar också att lärarna upplever att det finns flera fördelar med att använda appar i matematikundervisningen, till exempel bidrar de till ett engagemang hos eleverna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Henning, Clas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik.
  Algebraisk Topologi2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom den moderna matematiken har delområdet topologi fått ett allt större intresse och ett ökat användningsområde. Den här uppsatsen, som har karaktär av litteraturstudie, behandlar dels översiktligt grundläggande punktmängdstopologi (allmän topologi), men arbetets centrala del är dock inriktad på algebraisk topologi. Det har visat sig att när de grundläggande, traditionella, verktygen inom topologin inte räckt till så har det varit fruktbart att omformulera problemen och det man vill undersöka så att algebra har kunnat tillämpas. Här redovisas några av den algebraiska topologins mer centrala satser och samband, bland annat: Jordans kurvsats, Cauchys integralformel, Brouwers fixpunktssats, Lefschetz fixpunktssats och satsens relation till Eulerkaraktäristik samt helt översiktligt, differentialtopologi, där ”the hairy ball theorem” behandlas. Uppsatsens målgrupp är personer med grundläggande kunskaper i matematik på högskolenivå och som vill få en grundläggande orientering eller ökad insikt i ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Henning, Clas
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Hur matematiklärare vid ett gymnasium upplever Kunskapsmatrisen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matematikämnet har på senare tid fått en allt större uppmärksamhet, inte minst genom de resultat som publicerats i samband med de internationella undersökningarna PISA och TIMMS. Skolverkets intentioner att skapa ett större fokus kring de förmågor som presenteras i kursplanen och ämnesplanen i matematik har öppnat upp för att den formativa bedömningen alltmer kan ta plats inom dagens pedagogiska praktik. Samtidigt finns en mängd digitala verktyg att tillgå som försöker tillfredsställa och mätta behovet av effektiva lärmetoder för elever med olika förutsättningar och inställningar till matematikämnet, som behöver få hjälp i rätt riktning i sin kunskapsutveckling. Bland dessa märks det interaktiva och digitala verktyget Kunskapsmatrisen. Detta självständiga arbete syftar till att belysa hur matematiklärare vid ett gymnasium (i en mindre svensk stad/kommun), en utbildningsenhet, upplever Kunskapsmatrisen, ett verktyg som får tjäna som exempel på ett digitalt hjälpmedel som finns att tillgå på marknaden. Det gör jag genom en enkätundersökning med tillhörande analys där jag gör jämförelser med dels Kunskapsmatrisens egen användarundersökning, dels med en elevundersökning utförd på Ystad gymnasium. Dessutom har jag genomfört en efterföljande intervjustudie med syfte att främst besvara frågan hur matematiklärare på ett svenskt gymnasium använder Kunskapsmatrisen. Det framkommer i min enkätundersökning att lärarna både värdesätter verktyget och tror att Kunskapsmatrisen kommer bidra positivt till resultaten på nästkommande nationella prov (2017). Vidare visar enkätstudien att lärarna tror att eleverna uppskattar verktyget och att så är fallet får man även en tydlig antydan om i Ystad gymnasiums enkätundersökning. Det framkommer också klart att lärarna i min enkätundersökning upplever att Kunskapsmatrisen spar tid, vilket även Kunskapsmatrisens egen underökning visar. Min intervjuundersökning visar att tidsbesparingen främst härrör från möjligheten att med hjälp av den i systemet ingående uppgiftsbanken skapa prov och diagnoser som tar hänsyn till balansen mellan de olika förmågorna och kunskapsnivåerna (i en matris). Verktyget kan även fungera som en slags formativ och digital hjälplärare till eleverna genom sina videolänkar och feedbacksystem och på så sätt hjälpa dem att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Hofberg, Linda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Meningsskapande och vardagserfarenheter i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av meningsskapande i matematik2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Matematikundervisningen är ofta abstrakt och upplevs som svår får många elever att förstå. Denna studie syftar till att undersöka hur en undervisning, där elevens meningsskapande av matematiken används och hur matematiken kopplas till elevernas vardagserfarenheter. Studien undersöker även vad aktiva lärare, åk 4-6, i matematik anser som en meningsskapande undervisning som kopplar till elevernas vardagserfarenheter. Till bas för studien ligger sju stycken semistrukturerade intervjuer från olika skolor i Västernorrlands län. Studien visade att flera av lärarna använder elevernas intressen och tidigare erfarenheter när de undervisar. Något som också framkom i studien är att den faktor som lärarna anser vara viktigast i matematikundervisningen är att eleverna tycker det är roligt och att de finner ett intresse för ämnet. Tanken med studien är att bidra till att kunna ändra matematikundervisningen för att kunna öka elevers förståelse för ämnet och bryta en trend som efter många år av sjunkande resultat äntligen är på väg uppåt igen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Häggmark, Roger
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Fysisk aktivitet kopplat till matematikinlärning …Varför får det inte mer utrymme i svenska skolan?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Både forskningen och lärares uppfattningar pekar på att fysisk aktivitet är positivt för elevers inlärningsförmåga. Dock så visar forskning på att barn rör sig betydligt mindre än förr, även på sin fritid och dessutom visar sig skolan vara den plats där barnen ändå rör sig mest. Men om forskning och verksamma lärare nu delar uppfattningen om att barn och ungdomar rör sig för lite, och att mer rörelse skulle vara bra för deras kunskapsutveckling, varför får detta då inte mer plats i skolan än det i dagsläget får och vilka är hindren? I uppsatsen belyses en undersökning där en kvantitativ- och en kvalitativ studie kombineras genom triangulering för att åskådliggöra hur vanligt det är att lärare använder sig av fysiska aktiviteter kopplat till matematikundervisningen. I resultatet visar det sig att endast dryga fjärdedelen av matematiklärarna i undersökningen tillämpar fysisk aktivitet för att främja elevernas inlärningsförmåga i matematik.

 • 43.
  Isaksson, Elin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Lärares förutsättningar att bemöta elever med matematiksvårigheter i årskurs F-3: Tre lärare och två specialpedagogers upplevelse2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete kommer ni att få läsa om den forskning som finns kring matematiksvårigheter av olika slag, bland annat dyskalkyli, och även information om vilka olika metoder som är gynnsamma att använda sig av när man möter elever med matematiksvårigheter av olika slag. Studien som är gjord är en kvalitativ intervjustudie där lärare och specialpedagoger på olika skolor har blivit intervjuade för att undersöka vilka förutsättningar som lärare har till att bemöta elever med matematiksvårigheter, enligt deras upplevelse. Resultatet visar att förutsättningarna ser olika ut på olika skolor beroende på utbildning, elevgrupp, intresse och en rad andra faktorer. Samtliga intervjuade önskar dock bättre förutsättningar i form av tid, kollegialt lärande och större tillgång till resurs bland annat. En ytterligare faktor som försämrade förutsättningarna för lärarna var att det var väldigt otydligt vilka uppgifter specialpedagogen hade, vilket i vissa fall skapade ett missnöje kring samarbetet mellan lärare och specialpedagog då de förväntade sig olika saker av samarbetet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  JOHANSSON, CHRISTOFFER
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Stör inte! De andra måste få lära sig2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka yrkesverksamma grundskolelärares syn på högt begåvade och högpresterande elever i ämnet matematik. Mer precist hur de deltagande lärarna anser sig urskilja, bemöta och anpassa undervisningen för dessa elever, men också vilka svårigheter eller utmaningar detta kan innebära. För att undersöka detta har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med lärare som är verksamma inom grundskolans tidigare år. Resultatet av intervjuerna visar på att lärarna i studien är medvetna om att undervisningen måste individanpassas och att det kan finnas olika variationer inom området högpresterande elever. De framhåller dock att denna individanpassning är svår att få till i skolan idag och menar på att detta beror på att allt fokus hamnar på de elever som riskerar att inte nå målen. Av resultatet kan man utläsa att de hinder som de intervjuade lärarna upplevde i anpassandet av undervisningen för högpresterande elever är tidsbrist och behov av kontroll. Resultatet av intervjuerna visar också på att lärarna i studien beskrev att de hade liten erfarenhet av begåvade elever och av resultatet kan tolka att det kan finnas svårigheter med att skilja begreppen högt begåvad och högpresterande. Samtliga lärare i studien hävdade att de önskade tillfällen att diskutera hög begåvning och högpresterande elever ute i verksamheterna och att de gärna skulle tillgodogöra sig större kunskaper inom dessa områden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Johansson, Felix
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik.
  Bilder i matematikundervisningen: En kvalitativ studie om lärares användning av bilder i matematikundervisningen i årkurs 1-32018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa hur fyra lärare i årskurserna 1–3 arbetar med bilder i sin matematikundervisning. Utgångspunkten är tre frågeställningar som berör hur lärare arbetar med bilder, om de är medvetna om användningen av bilder i matematikundervisningen och om de tror att bilder skulle gå att använda mer i undervisningen. Resultatet har analyserats och lärarnas svar har jämförts med varandra och för att svara på mina frågeställningar har intervjuer använts som metod för datainsamling. Resultatet visar att alla lärare använder arbetsböcker som utgångspunkt i sin undervisning där eleverna möter bilder. Lärarna arbetar även på andra sätt med bilder, bland annat genom att visa filmer där bilder förekommer. Samtliga lärare visar att de är medvetna om bildernas användning, även om den inte är alltför omfattande och alla fyra lärare menar att det skulle gå att använda bilder mer i undervisningen. Lärarna arbetar olika och det blir tydligt när svaren analyseras och ställs mot varandra.

 • 46.
  Johansson, Helena
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik.
  Dependence between creative and non-creative mathematical reasoning in national physics tests2017Ingår i: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 22, nr 2, s. 93-119Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is known from previous studies that a focus on rote learning and procedural mathematical reasoning hamper students’ learning of mathematics. Since mathematics is an integral part of physics, it is assumed that mathematical reasoning also influences students’ success in physics. This paper aims to study how students’ ability to reason mathematically affects their success on different kinds of physics tasks. A descriptive statistical approach is adopted, which compares the ratio between conditional and unconditional probability to solve physics tasks requiring different kinds of mathematical reasoning. Tasks from eight Swedish national physics tests for upper secondary school, serve as a basis for the analysis. The result shows that if students succeed on tasks requiring creative mathematical reasoning, the probability to solve the other tasks on the same test increases. This increase is higher than if the students succeed on tasks not requiring creative mathematical reasoning. This result suggests that if students can reason mathematically creatively, they have the ability to use their knowledge in other novel situations and thus become more successful on tests.

 • 47.
  Johansson, Helena
  Göteborgs universitet, Institutionen för matematiska vetenskaper.
  Mathematical Reasoning: In physics and real-life context2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is a compilation of four papers in which mathematical reasoning is examined in various contexts, in which mathematics is an integral part. It is known from previous studies that a focus on rote learning and procedural mathematical reasoning hamper students’ learning of mathematics. The aims of this thesis are to explore how mathematical reasoning affects upper secondary students’ possibilities to master the physics curricula, and how real-life contexts in mathematics affect students’ mathematical reasoning. This is done by analysing the mathematical reasoning requirements in Swedish national physics tests; as well as by examining how mathematical reasoning affects students’ success on the tests/tasks. Furthermore, the possible effect of the presence of real-life contexts in Swedish national mathematics tasks on students’ success is explored; as well as if the effect differs when account is taken to mathematical reasoning requirements. The framework that is used for categorising mathematical reasoning, distinguishes between imitative and creative mathematical reasoning, where the latter, in particular, involves reasoning based on intrinsic properties. Data consisted of ten Swedish national physics tests for upper secondary school, with additional student data for eight of the tests; and six Swedish national mathematics tests for upper secondary school, with additional student data. Both qualitative and quantitative methods were used in the analyses. The qualitative analysis consisted of structured comparisons between representative student solutions and the students’ educational history. Furthermore, various descriptive statistics and significance tests were used. The main results are that a majority of the physics tasks require mathematical reasoning, and particularly that creative mathematical reasoning is required to fully master the physics curricula. Moreover, the ability to reason mathematically creatively seems to have a positive effect on students’ success on physics tasks. The results indicate additionally, that there is an advantage of the presence of real-life context in mathematics tasks when creative mathematical reasoning is required. This advantage seems to be particularly notable for students with lower grades.

 • 48.
  Johansson, Helena
  Göteborgs universitet, Institutionen för matematiska vetenskaper.
  Mathematical Reasoning in Physics Tests: Requirements, Relations, Dependence2013Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  By analysing and expanding upon mathematical reasoning requirements in physics tests, this licentiate thesis aims to contribute to the research studying how students’ knowledge in mathematics influence their learning of physics. A sample of physics tests from the Swedish National Test Bank in Physics was used as data, together with information of upper secondary students’ scores and grades on the tests. First it was decided whether the tasks in the tests required mathematical reasoning at all and if they did, that reasoning was characterised. Further, the relation between students’ grades and mathematical reasoning requirements was examined. Another aim in this thesis is to try out if the Mantel-Haenszel procedure is an appropriate statistical method to answer questions about if there is a dependence between students’ success on different physics tasks requiring different kinds of mathematical reasoning. The results show that 75% of the tasks in the physics tests require mathematical reasoning and that it is impossible to pass six out of eight tests without mathematical reasoning. It is also revealed that it is uncommon that a student gets a higher grade than Pass without solving tasks that require the student to come up with not already familiar solutions. It is concluded that the Mantel-Haenszel procedure is sensitive to the number of students each teacher accounts for. If there are not too few students, the procedure can be used. The outcome indicates that there is a dependence between success on tasks requiring different kinds of reasoning. It is more likely that a student manages to solve a task that requires the produce of new reasoning if the student has solved a task that is familiar from before.

 • 49.
  Johansson, Helena
  Göteborgs Universitet, Institutionen för matematiska vetenskaper.
  Mathematical Reasoning Requirements in Swedish National Physics Tests2016Ingår i: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, Vol. 14, nr 6, s. 1133-1152Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper focuses on one aspect of mathematical competence, namelymathematical reasoning, and how this competency influences students’ knowing ofphysics. This influence was studied by analysing the mathematical reasoning requirementsupper secondary students meet when solving tasks in national physics tests.National tests are constructed to mirror the goals stated in the curricula, and these goalsare similar across national borders. The framework used for characterising the mathematicalreasoning required to solve the tasks in the national physics tests distinguishesbetween imitative and creative mathematical reasoning. The analysis process consistedof structured comparisons between representative student solutions and the students’educational history. Of the 209 analysed tasks, 3/4 required mathematical reasoning inorder to be solved. Creative mathematical reasoning, which, in particular, involvesreasoning based on intrinsic properties, was required for 1/3 of the tasks. The results inthis paper give strong evidence that creative mathematical reasoning is required toachieve higher grades on the tests. It is also confirmed that mathematical reasoning isan important and integral part of the physics curricula; and, it is suggested that theability to use creative mathematical reasoning is necessary to fully master the curricula

 • 50.
  Johansson, Helena
  Göteborgs Universitet.
  Mathematical reasoning requirements to solve tasks in physics tests2012Ingår i: Evaluation and Comparison of Mathematical Achievement: Dimensions and Perspectives: Proceedings of MADIF 8, The Eighth Mathematics Education Research Seminar / [ed] Christer Bergsten, Eva Jablonka & Manya Raman, Linköping: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF) , 2012, s. 211-212Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
123 1 - 50 av 113
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf