miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Asproth, Viveca
Publications (10 of 83) Show all publications
Amcoff Nyström, C., Asproth, V., Persson Slumpi, T. & Olsson, H. (2014). Boundless collaboration: Distributed concurrent design in an inter-regional collaboration between emergency authorities. In: Marjanović, D.; Štorga, M.; Pavković, N.; Bojčetić, N. (Ed.), Proceedings of the DESIGN 2014 13th International Design Conference: . Paper presented at Design 2014, 13th International Design Conference (pp. 1621-1630). The Design Society
Open this publication in new window or tab >>Boundless collaboration: Distributed concurrent design in an inter-regional collaboration between emergency authorities
2014 (English)In: Proceedings of the DESIGN 2014 13th International Design Conference / [ed] Marjanović, D.; Štorga, M.; Pavković, N.; Bojčetić, N., The Design Society, 2014, p. 1621-1630Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The aim of the article is to evaluate how Distributed Concurrent Design works during collaboration in a distributed system development project. We studied collaboration between emergency authorities in Sweden and Norway developing a demonstrator for emergency training. Evaluation criteria were people, processes, and tools. We have used a multi-method approach with the evaluation criterion as a lens. Findings has so far shown that distributed concurrent design works as a method in system development projects but much effort must be put on planning, management and training in available tools.

Place, publisher, year, edition, pages
The Design Society, 2014
Series
Design DS77:, ISSN 1847-9073
Keywords
collaboration, concurrent design, system development, evaluation
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-22685 (URN)2-s2.0-84958056440 (Scopus ID)
Conference
Design 2014, 13th International Design Conference
Available from: 2014-08-28 Created: 2014-08-28 Last updated: 2017-07-07Bibliographically approved
Asproth, V., Ekker, K., Holmberg, S. & Håkansson, A. (2014). NLS:A Reflection Support System for Increased Inter-Regional Security. International Journal of Information Technologies and Systems Approach, 7(2), 62-84
Open this publication in new window or tab >>NLS:A Reflection Support System for Increased Inter-Regional Security
2014 (English)In: International Journal of Information Technologies and Systems Approach, ISSN 1935-570X, E-ISSN 1935-5718, Vol. 7, no 2, p. 62-84Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Cooperation across national borders is of paramount importance for the security in border close regions. Timely and adequate training, reflection, and preparation are core tools for facilitating and stimulating such interregional cooperation. Hence, NetAgora, a service oriented web portal for security cooperation, was designed. In NetAgora there is first a service package with accident- and emergency scenarios. Here multi-actors can train their cooperation and decision making skills. The R-statistics open source package is applied for recording and analyzing data from those training occasions. In subsequent debriefing sessions this is used for post-learning. Further, from anticipatory modeling and simulation it is found that rescue operations are delayed and misguided due to shortcomings in the communication between security command and communication centers. Hence, the NetAgora Learning System is designed and prototyped in order to overcome that problem. It will facilitate and stimulate reflection in action and double loop learning and aims at improving communication patterns by anticipatory pre-learning.

Keywords
Anticipation, Cooperation, Interregional, Learning, Modeling, R-Statistics, Reflection, Security, Service-Oriented Web Tool, Simulation
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23257 (URN)10.4018/ijitsa.2014070104 (DOI)2-s2.0-84919474936 (Scopus ID)
Projects
GSS
Available from: 2014-10-20 Created: 2014-10-20 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Asproth, V., Borglund, E., Danielsson, E., Ekker, K., Holand, S. I., Holmberg, S. C., . . . Sund, T. (2014). Rapport från GSS: Gränsöverskridande samarbete för säkerhet. Östersund: Mittuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Rapport från GSS: Gränsöverskridande samarbete för säkerhet
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Projektet Gränsöverbryggande Samverkan för Säkerhet (GSS) har syftat till att bidra till ökad säkerhet, och därmed också ökad livskvalitet, såväl för den befolkning som stadigvarande bor i gränslandet som de besökare som tillfälligt vistas i området. I detta syfte ligger också ökade möjligheter att rädda liv och hälsa samt att begränsa skador på miljö och materiella (ekonomiska) tillgångar. GSS fokuserar på den information och kunskap, som krävs i en räddnings-och krissituation. GSS sätter förberedelsearbetet i främsta rummet.Projektets gränsöverskridande mervärde har flera dimensioner:•Det ökar förståelse, tillit och samarbete mellan säkerhetsansvariga på ömse sidor nationsgränsen.•Myndigheter med säkerhetsansvar etablerar långsiktiga institutionella samarbeten runt säkerhet och krishantering.•Gränsregionens attraktionskraft ökar tack vare ökad säkerhet och förbättrad krishanteringsförmåga.•Den ömsesidiga kunskapen och förståelsen om förhållanden på andra sidan nationsgränsen ökar hos projektdeltagarna.Projektet har genomförts i form av tre årliga cykler bestående av scenarioskapande, ledningsövning och utvärdering. Resultatet från utvärderingarna har sedan legat till grund för nästa års cykel. Parallellt med detta har ettövningssystem utvecklats. Systemet innehåller scenariobank, övningar och stöd för dessa, play-backfunktion samt utvärderingsmodul inklusive statistikfunktioner. Utvärderingarna från övningarna finns i separat bilaga. Den första övningen genomfördes som en tabletop-övning vid Gränsräddningsrådets möte 2011. De två andra övningarna genomfördes så att deltagarna satt på sina respektive arbetsplatser och kunde kommunicera med varandra, dels via traditionella kommunikationsmedel, dels med hjälp av övningssystemet. Dessa övningar diskuterades sedan vid Gränsräddningsrådets möten.I framtagande av scenarios och övningar har personer från de verksamheter som skulle öva deltagit. Erfarenheterna från projektet är att behovet av övningar av det här slaget är stort. De deltagande organisationerna uttrycket att det varit mycket lärorikt att delta och man har skaffat sig nya kontakter och/eller utvecklat de kontakter man redan haft. Det har också visat sig att man haft direkt nytta av projektet vid verkliga händelser.Projektets kostnader har upplöpt till ca 3,2 mill. SEK och knappt 2,5 mill. NOK. Kostnader har huvudsakligen bestått i arbetstid och i någon mån av resor. Resekostnaden har minskat genom att projektet frekvent använt sig av distansteknik i stället för fysiska möten.

Abstract [en]

The GSS project (Gaining SecuritySymbiosis) aimed at contributing towards increased security and quality of life for inhabitants and visitors of the border region of the middle part of Sweden and Norway. Within this goal the project also aimed at increasing the likelihood of saving livesand reducing threats to the environment and material assets. GSS focuses on providing the information and knowledge required in emergency and crisis situations. GSS emphasizes preparatory activities. The cross-border value added by the project has several dimensions: •It increases understanding, trust and cooperation between emergency personnel on both sides of the border.•Authorities with responsibility for security establish long-term institutional partnership with respect to security and crisis management.•The attractiveness of the border region increases due to enhanced securityand improved crisis management.•The mutual knowledge and understanding regarding the situation across the national border increases among project participantsThe project has implemented three yearly cycles of training consisting of building a scenario, training in handling a crisis situation and evaluation. The results from the evaluation have provided the foundation for the next year cycle. The project also developed a training system across these three cycles. The training system includes a scenario bank, training exercises and support, play-back function and an evaluation module including statistical functions. The evaluations from these training sessions are included in a separate appendix. The first training session was conducted as a table-top exercise at the Border Rescue Council meeting in 2011. The other two training sessions were designed in order to allow the participants to sit at their respective workplaces and communicating with the other participants partly through traditional communications channels and through the training system. The training sessions were then discussed in the subsequent Border Rescue Council meetings. By accessing the scenarios and exercises in the training system the participants from the various rescue teams took part in the training sessions.The project results show that there is a great need for this kind of training. The participating organizations express that the training sessions havebeen very instructive and that participants have gained new contacts or developed the contacts that were already established. The results also show that participants have directly benefited from the project during real emergency events. The project costshave amounted to approximately 3,2 SEK and just under 2,5 NOK. Expenses have primarily consisted of the working hours of partners and to some extent travel expenses. The travel expenses have been reduced by the frequent use of distance communication technologies instead of physical meetings.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Mittuniversitetet, 2014. p. 93
National Category
Engineering and Technology Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23612 (URN)
Projects
Gränsöverskridande samarbete för säkerhet, Interreg
Available from: 2014-12-05 Created: 2014-12-05 Last updated: 2015-06-24Bibliographically approved
Asproth, V. & Ring, A. (2014). Simulation of Accessibility in Crisis Management. International Journal of Computing Anticipatory Systems, 30, 93-103
Open this publication in new window or tab >>Simulation of Accessibility in Crisis Management
2014 (English)In: International Journal of Computing Anticipatory Systems, ISSN 1373-5411, Vol. 30, p. 93-103Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

To route the rescue service, the police and the ambulance during an emergency event,the command and control units need information about accessibility. When twocountries are involved in the rescue work there is also a possibility to send rescue helpfrom either country, which complicates the situation but of course gives a greatopportunity. Good predictions for when rescue service are to appear at the scene of theemergency and from where to send them are of great importance. Different actions areto be taken due to the waiting time. Accessibility is a complex term which is furtherelaborated and conceptualized in the paper. The paper also presents tentative results forhow to conceptualize and simulate accessibility in this crisis management setting. Theresults are based on empirical data from the region involved in the GSS project.

Place, publisher, year, edition, pages
Liege, Belgium: , 2014
Keywords
accessibility, crisis management, simulation, geographical information, collaboration
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24095 (URN)
Projects
GSS
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Asproth, V., Holmberg, S. & Nyström, C. (2014). Soft Early Warning for Regional Security. International Journal of Computing Anticipatory Systems, 30, 191-198
Open this publication in new window or tab >>Soft Early Warning for Regional Security
2014 (English)In: International Journal of Computing Anticipatory Systems, ISSN 1373-5411, Vol. 30, p. 191-198Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this paper we will discuss security in functional regions that are divided between twoor more nations. Awareness and preparation requires some sort of warning mechanismmaking it possible for the people in the region to become aware and to preparethemselves for upcoming emergency situations. As both the disaster indicators and thecrisis to come are both fuzzy and unknown, we will speak about Soft Early WarningSystems (SEWS). In SEWS each individual living in a region will act as a networkedhuman anticipatory emergency sensor and actor. Our conception of such a regionalsecurity SEWS is given in the form of an idealised design called the netAgora portal.After discussing the broad lines of the netAgora design this paper will be focusing onthe key role anticipatory modelling and simulation may play in a tool for developing aSEWS capacity for handling transnational complex emergencies and disasters.

Place, publisher, year, edition, pages
Liege, Belgium: , 2014
Keywords
Soft Early Warning, Regional Security, Crisis Management, Preparation and Training, Anticipatory Modelling and Simulation.
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-24096 (URN)
Projects
GSS
Available from: 2015-01-09 Created: 2015-01-09 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Asproth, V., Holmberg, S. & Löfstedt, U. (2014). SYNCOM, A Tool for Competence Management. In: Proceedingsof the e-Skills for Knowledge Production and Innovation Conference 2014: . Paper presented at e-Skills for Knowledge Production and Innovation Conference 2014 (pp. 39-48). Cape Town
Open this publication in new window or tab >>SYNCOM, A Tool for Competence Management
2014 (English)In: Proceedingsof the e-Skills for Knowledge Production and Innovation Conference 2014, Cape Town, 2014, p. 39-48Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper addresses the issue of competence management in companies in the branch of Technical Communication. The problems these companies deal with concerns lack of specific education, more complex products, and a rapid change in how technical information is produced. Due to the rapid change the companies also need to be proactive and steer towards a desired future state. A design of a tool, SYNCOM, for competence management in modern high technology companies is presented. The tool is developed during a process based in idealized design.  SYNCOM constitutes of a group of systemic models and techniques for competence management and competence development that has been used in earlier projects. The SYNCOM Tool presented is a general tool aiming to be a model for organizations. Implementation of the tool will require adjustments and adaptation to the specific organizations. The SYNCOM Tool has not yet been tested as a tool in any organization. The systemic models and techniques for competence management and competence development have been tested with good results in earlier projects where they in form of prototypes have been tested and verified.

Place, publisher, year, edition, pages
Cape Town: , 2014
Keywords
Competence, competence management, competence management system, technical communication, idealized design
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-23490 (URN)
Conference
e-Skills for Knowledge Production and Innovation Conference 2014
Projects
Teknikinformationscentrum II
Available from: 2014-11-26 Created: 2014-11-26 Last updated: 2014-12-08Bibliographically approved
Asproth, V., Holmberg, S., Löfstedt, U., Öberg, L.-M. & Dubois, D. (2013). Anticipatory Modeling andSimulation for Inter RegionalSecurity. Systems. connecting matter, life, culture and technology, 1(1), 21-35
Open this publication in new window or tab >>Anticipatory Modeling andSimulation for Inter RegionalSecurity
Show others...
2013 (English)In: Systems. connecting matter, life, culture and technology, ISSN 2305-6991, Vol. 1, no 1, p. 21-35Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The idea of anticipatory modeling and simulation with subsequent learning from the outcomes is here applied on inter-regional security work. In this setting, multi-actors have to both cooperate and make coordinated decisions with just partial information about each other. With help of netAgora, a net based environment for simulation, learning, and communication, the goal of training, preparedness and continuous improvement of decisions is met.

Keywords
Inter-Regional Security; Anticipatory Modeling and Simulation; Multi Layered Delayed
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-19623 (URN)
Projects
GSS
Available from: 2013-07-17 Created: 2013-07-17 Last updated: 2013-08-12Bibliographically approved
Asproth, V., Ekker, K. & Holmberg, S. C. (2013). Debriefing with R-statistics and support for System Dynamics Modeling of Inter Regional Security. In: Proceedings of IADIS International Conference  e-Society 2013: . Paper presented at IADIS International Conference e-Society 2013; 13-16 March 2013; Lisbon, Portugal. IADIS Press
Open this publication in new window or tab >>Debriefing with R-statistics and support for System Dynamics Modeling of Inter Regional Security
2013 (English)In: Proceedings of IADIS International Conference  e-Society 2013, IADIS Press, 2013Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents data from an emergency management exercise conducted in May 2011 with participants from emergency teams in Norway and Sweden. Software was developed specifically for the tabletop exercise in which a web-based presentation of the events of the emergency scenario allowed detailed recording of the communication among the teams both within and between the two countries. The communication messages were used to analyze who communicated with whom, how often and with what kind of information about the emergency event. The R-statistics open source package allowed analysis of the data for the debriefing session following the training session. A social network analysis model is planned as input to a system dynamics model. Data from 13 discrete events in the tabletop simulation will provide input to the system dynamics model in order to visualize communication patterns between emergency teams both within each country and across the border.

Place, publisher, year, edition, pages
IADIS Press, 2013
Keywords
Training, emergency, simulation, debriefing, R-statistics
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-18632 (URN)
Conference
IADIS International Conference e-Society 2013; 13-16 March 2013; Lisbon, Portugal
Projects
GSS
Available from: 2013-03-21 Created: 2013-03-21 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Asproth, V., Holmberg, S. C. & Håkansson, A. (2013). NLS: The NetAgoraLearning System. Advances in Simulation-Based Decision Support & Business Intelligence, 3, 11-15
Open this publication in new window or tab >>NLS: The NetAgoraLearning System
2013 (English)In: Advances in Simulation-Based Decision Support & Business Intelligence, Vol. 3, p. 11-15Article in journal (Refereed) Published
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-20405 (URN)
Projects
GSS
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2013-12-10Bibliographically approved
Asproth, V., Borglund, E. & Öberg, L.-M. (2013). Training exercises for crisis management training in intra-organizational settings. In: T. Comes, F. Fiedrich, S. Fortier, J. Geldermann and T. Müller (Ed.), ISCRAM 2013 Conference Proceedings - 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management: . Paper presented at 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM 2013; Baden-Baden; Germany; 12 May 2013 through 15 May 2013; Code 106765 (pp. 105-109). KIT Publishers
Open this publication in new window or tab >>Training exercises for crisis management training in intra-organizational settings
2013 (English)In: ISCRAM 2013 Conference Proceedings - 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] T. Comes, F. Fiedrich, S. Fortier, J. Geldermann and T. Müller, KIT Publishers, 2013, p. 105-109Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In this article the focus is how to train collaboration and communication between emergency authorities in two countries (Norway and Sweden) by using a web-based tool supporting tabletop like exercises. The exercises are accomplished in three steps: Scenario design; exercise design and realization; and evaluation to examine the results of the exercises and for feedback to new scenario designs. The software ties all three steps together. The process is iterative, and involves users from each emergency authority. The preliminary results after two years show that the approach is promising. To be able to better foresee what will happen during an exercise the need for a simulator has appeared as one desirable and possible direction for further research.

Place, publisher, year, edition, pages
KIT Publishers, 2013
Keywords
Crisis management, Evaluation, Scenarios, Training exercises
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-20406 (URN)2-s2.0-84905665399 (Scopus ID)978-3-923704-80-4 (ISBN)
Conference
10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM 2013; Baden-Baden; Germany; 12 May 2013 through 15 May 2013; Code 106765
Projects
GSS
Available from: 2013-12-02 Created: 2013-12-02 Last updated: 2014-12-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications