miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Karlsson, Rikard, Universitetslektor
Publications (10 of 11) Show all publications
Karlsson, R. (2019). Sekretess för personuppgiftsincidenter: behövs ett starkare sekretesskydd?. Förvaltningsrättslig Tidskrift (2), 177-198
Open this publication in new window or tab >>Sekretess för personuppgiftsincidenter: behövs ett starkare sekretesskydd?
2019 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 177-198Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft och ställer nya krav på den som behandlar personuppgifter. En nyhet med förordningen är skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter till ansvarig tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Även om den incidentrapportering som ska ske enligt dataskyddsförordningen har goda intentioner finns också risker med anmälningsskyldigheten. En anmälan till tillsynsmyndigheten kan i vissa fall innebära en upplysning om att ingivarens it-system är sårbart för attacker. En anmälan om en personuppgiftsincident kan till exempel avslöja svagheter i skyddet av personuppgifter i aktuella system och i vissa fall även påvisa hur vidtagna skyddsåtgärder kan kringgås för att få obehörig tillgång till systemet. En förutsättning för att den personuppgiftsansvarige ska anmäla incidenter i den omfattning och med sådant innehåll som dataskyddsförordningen kräver är att uppgifter som är känsliga ur säkerhetssynpunkt har ett relevant sekretesskydd hos tillsynsmyndigheten. Frågan om sekretess för personuppgiftsincidenter har nyligen utretts i förarbetena till lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Den bedömning som lagstiftaren gjorde var att ett förstärkt sekretesskydd för personuppgiftsincidenter inte behövs, utan att sekretessbestämmelsen i framför allt 18 kap. 8 § 3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) ger ett tillräckligt sekretesskydd på området. I senare underrättspraxis framträder dock en oklar syn angående vilket sekretesskydd uppgifter om säkerhetsåtgärder i personuppgiftsincidenter har hos tillsynsmyndigheten. Syftet med denna artikel är att undersöka sekretesskyddet för sådana personuppgiftsincidenter som i enlighet med dataskyddsförordningen ska anmälas till tillsynsmyndigheten i Sverige. En fråga som diskuteras i artikeln är huruvida nuvarande sekretessbestämmelser ger ett tillräckligt sekretesskydd för uppgifter i personuppgiftsincidenter eller om en förändring av sekretesskyddet är motiverat.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
Keywords
Personuppgiftsincident, sekretess, förvaltningsrätt, dataskyddsförordningen, GDPR, 18 kap. 8 § OSL
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36137 (URN)
Available from: 2019-05-14 Created: 2019-05-14 Last updated: 2019-06-03Bibliographically approved
Karlsson, R. (2019). Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen: Rapportering i enlighet med regeringsuppdrag. Stockholm: Arbetsförmedlingen
Open this publication in new window or tab >>Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen: Rapportering i enlighet med regeringsuppdrag
2019 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stockholm: Arbetsförmedlingen, 2019
National Category
Law
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-38120 (URN)
Note

Rapport av Arbetsförmedlingen. Diarienummer: AF-2019/0021 5123, 2019-11-01. Rikard Karlsson är medförfattare till kapitel 3 och 10.

Available from: 2019-12-17 Created: 2019-12-17 Last updated: 2019-12-18Bibliographically approved
Karlsson, R. (2018). Begränsningar i partsinsynen: HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift (4), 703-723
Open this publication in new window or tab >>Begränsningar i partsinsynen: HFD:s tolkning av rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL
2018 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 703-723Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Att den som är part i ett ärende hos en myndighet ska ha rätt att ta del av det material som myndigheten grundar sitt avgörande på är en grundläggande princip i förvaltningsförfarandet. Det är ett utflöde ur den allmänna rättsgrundsatsen att ingen ska dömas ohörd. Rätten till partsinsyn är inte helt oinskränkt utan gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). En regel som innebär att en handling eller annat material inte får lämnas ut till part, i den mån det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att uppgift i materialet inte röjs. Bedömningen huruvida det är av synnerlig vikt att begränsa partsinsynen är en grannlaga uppgift för myndigheterna och något som inte sällan förknippas med svårigheter. Syftet med artikeln är att närmare undersöka rekvisitet synnerlig vikt i 10 kap. 3 § OSL, genom framför allt en analys av HFD:s tolkning av begreppet. En central fråga för artikeln är huruvida bestämmelsen i 10 kap. 3 § OSL tillåter att en intresseavvägning görs i det enskilda fallet mellan å ena sidan partens intresse att få insyn i ärendet och å andra sidan sekretessintresset.

Keywords
Partsinsyn, sekretess, 10 kap. 3 § OSL, synnerlig vikt, intresseavvägning
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34438 (URN)
Available from: 2018-09-18 Created: 2018-09-18 Last updated: 2018-10-18Bibliographically approved
Karlsson, R. (2018). Sekretess och molntjänster: den offentliga förvaltningens digitalisering. In: : . Paper presented at Unit 4 AB, Gustav III:s boulevard 18, 169 73 Solna. Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Sekretess och molntjänster: den offentliga förvaltningens digitalisering
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2018
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-34876 (URN)
Conference
Unit 4 AB, Gustav III:s boulevard 18, 169 73 Solna
Available from: 2018-11-12 Created: 2018-11-12 Last updated: 2018-11-16Bibliographically approved
Karlsson, R. (2017). Lämplig som väktare?: om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande. Förvaltningsrättslig Tidskrift (4), 589-618
Open this publication in new window or tab >>Lämplig som väktare?: om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande
2017 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 589-618Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Det hör till polisens uppgift att upprätthåll allmän ordning och säkerhet. Sedan länge har det framförts att polisväsendet inte har möjlighet att tillhandahålla bevakning i den omfattning som svarar mot behovet i dagens samhälle. Det har medfört att bevakningsföretag har bildats med uppgift att tillhandahålla personal men även utrustning för bevakningsändamål. Under senare år har antalet bevakningsföretag kraftigt ökat. För att kontrollera att verksamheten bedrivs under betryggande former har myndigheterna fått ett visst ansvar att granska att standarden på de bevakningstjänster som erbjuds har en viss kvalité och att de som arbetar i ett bevakningsföretag uppfyller vissa krav på bland annat lämplighet för anställning i ett sådant företag. Syftet med denna artikel är att utreda och analysera de krav som uppställs för att en person ska godkännas för anställning som väktare i ett auktoriserat bevakningsföretag. Härtill avses att diskutera eventuella problem med dagens lagstiftning och tänkbara lösningar på dessa problem. 

Keywords
Väktare, bevakning, bevakningsföretag, lagen om bevakningsföretag, laglydnadsprövning
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31913 (URN)
Available from: 2017-10-20 Created: 2017-10-20 Last updated: 2017-11-24Bibliographically approved
Karlsson, R. (2017). Sekretess för konsumentvägledare. In: : . Paper presented at Konsumentdagarna 2017, Södra berget Sundsvall, 2017-05-17.
Open this publication in new window or tab >>Sekretess för konsumentvägledare
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Sekretess, konsumentvägledare
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31914 (URN)
Conference
Konsumentdagarna 2017, Södra berget Sundsvall, 2017-05-17
Available from: 2017-10-20 Created: 2017-10-20 Last updated: 2017-10-23Bibliographically approved
Karlsson, R. (2017). Sekretess inom det civila försvaret. In: : . Paper presented at Post- och telestyrelsen (PTS), Valhallavägen 117 Stockholm, 2017-01-23..
Open this publication in new window or tab >>Sekretess inom det civila försvaret
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Sekretess, Civilt försvar
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31916 (URN)
Conference
Post- och telestyrelsen (PTS), Valhallavägen 117 Stockholm, 2017-01-23.
Available from: 2017-10-20 Created: 2017-10-20 Last updated: 2017-10-23Bibliographically approved
Karlsson, R. (2016). Samverkan och sekretess vid krishantering. In: : . Paper presented at Krissamverkan Kronoberg, nätverksmöte i Krissamverkan Kronoberg, Växjö konserthus, 2016-09-08..
Open this publication in new window or tab >>Samverkan och sekretess vid krishantering
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
Samverkan, sekretess
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31915 (URN)
Conference
Krissamverkan Kronoberg, nätverksmöte i Krissamverkan Kronoberg, Växjö konserthus, 2016-09-08.
Available from: 2017-10-20 Created: 2017-10-20 Last updated: 2017-10-23Bibliographically approved
Karlsson, R. (2016). Sekretess inom det civila försvaret: en kartläggning. Förvaltningsrättslig Tidskrift (2), 205-232
Open this publication in new window or tab >>Sekretess inom det civila försvaret: en kartläggning
2016 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 205-232Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Sekretess, civilt försvar, förvaltningsrätt
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-27778 (URN)
Available from: 2016-06-01 Created: 2016-06-01 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Karlsson, R. (2016). Sekretess inom en myndighet: en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL. Förvaltningsrättslig Tidskrift (4), 531-551
Open this publication in new window or tab >>Sekretess inom en myndighet: en analys av självständighetsrekvisitet i 8 kap. 2 § OSL
2016 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 531-551Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Sekretess, sekretessgränser, sekretess mellan myndigheter, sekretess inom myndigheter, 8 kap. 2 § OSL, förvaltningsrätt
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29367 (URN)
Available from: 2016-11-30 Created: 2016-11-30 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications