miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Klockmo, Carolina
Publications (10 of 21) Show all publications
Sjöström, R., Söderström, L., Klockmo, C., Patrician, A., Sandström, T., Björklund, G., . . . Stenfors, N. (2019). Qualitative identification and characterisation of self-reported symptoms arising in humans during experimental exposure to cold air. International Journal of Circumpolar Health, 78(1), Article ID 1583528.
Open this publication in new window or tab >>Qualitative identification and characterisation of self-reported symptoms arising in humans during experimental exposure to cold air
Show others...
2019 (English)In: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 2242-3982, E-ISSN 2242-3982, Vol. 78, no 1, article id 1583528Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Exposure to cold air is associated with increased morbidity and mortality in the general population. It is difficult to study the effects of whole-body exposure to cold air under controlled conditions in real life. Objectives: The aim of this study was to (1) explore and describe the experience of symptoms in humans during experimental and controlled exposures to cold air, by using controlled environmental chamber exposures and qualitative methodology, and to (2) categorise the symptoms. Method: The study used a randomised, double blind design, in which 34 subjects undertook rest and moderate-intensity exercise in an environmental chamber set to two or three different temperatures (0, −10, and −17°C) on separate occasions. During the chamber exposures, subjects were interviewed. Qualitative content analysis was selected as the method of analysis. Findings: Subjects reported 50 distinct symptoms during the exposures. The symptoms were grouped into ten sub-categories and two major categories; airway versus whole-body symptoms. Conclusion: We have identified a broad range of symptoms in humans undertaking rest and moderate-intensity exercise at sub-zero temperatures. The symptoms and their categories may well be used to more extensively and quantitatively map cold-induced morbidity.

Keywords
Cold temperature, environmental chamber, healthy, physical activity, qualitative analysis, respiratory disease
National Category
Sport and Fitness Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35730 (URN)10.1080/22423982.2019.1583528 (DOI)000459975500001 ()30821652 (PubMedID)2-s2.0-85062417054 (Scopus ID)
Available from: 2019-03-03 Created: 2019-03-03 Last updated: 2019-03-25Bibliographically approved
Bolin, M. & Klockmo, C. (2018). Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare: 7 timmars aretsplatsförlagd arbetstid som metod. Härnösand: Kommunförbundet Västernorrland
Open this publication in new window or tab >>Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare: 7 timmars aretsplatsförlagd arbetstid som metod
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: Kommunförbundet Västernorrland, 2018. p. 48
Series
FoU Västernorrland, ISSN 1653-2414 ; 2018:3
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35191 (URN)978-91-88425-14-0 (ISBN)
Available from: 2018-12-13 Created: 2018-12-13 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Klockmo, C. & Jakobsson Lund, A. (2017). Medarbetardriven förändring: Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid, en drivkraft för att utveckla nya arbetssätt. Härnösand
Open this publication in new window or tab >>Medarbetardriven förändring: Förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid, en drivkraft för att utveckla nya arbetssätt
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I Sundsvalls kommun har en satsning på förkortad arbetstid genomförts för tre grupper inom Individ- och familjeomsorgen. Satsningen har pågått från september 2016 till september 2017 och FoU Västernorrland har haft upp-draget att utvärdera den.

Bakgrunden till satsningen var en ambition från Socialtjänstens ledning att efter en lång period av svårigheter med att rekrytera och behålla kompetens och stor stress bland medarbetarna utveckla socialtjänsten till en attraktiv arbetsgivare. Förkortad arbetstid är en av flera insatser som testats, både före och under projekttiden.

Förutsättningarna för satsningen var att medarbetarna i de tre utvalda grup-perna schemalades mellan 8.00 och 15.00 eller mellan 10.00 och 17.00. För-troendearbetstid och möjlighet till hemarbete utan särskilda skäl togs bort. Större delen av kompetensutvecklingen samt all friskvård skulle ske utanför den schemalagda tiden. I samband med förändringen utvecklade också grupperna sina arbetssätt, både för individen och gruppen som helhet, med fokus på att göra mindre av det som inte leder till kvalitet för klienten och förbättra de arbetssätt som är basala för verksamheten.

Material till utvärderingen har samlats in dels genom granskning av doku-ment från projektet och statistik från socialtjänstens personalavdelning och dels genom intervjuer med personal, chefer, samordnare och facklig organi-sation. Resultaten har också återförts till berörda enheter och högsta led-ningen innan analysfasen, där utvärderingens bild av satsningen har bekräftats.

Utvärderingen visar att det som ser ut som en enkel förändring innehåller långt fler delar än endast arbetstid. Medarbetarna har ändrat sitt sätt att ar-beta och lägga upp sin arbetstid, det har gjorts förändringar av strukturer som till exempel minskat antal möten och resor och det har skapats en kultur där arbetets olika moment granskas kritiskt och tas bort eller ändras om de inte tillför kvalitet.

Detta förändrade arbetssätt har inneburit bibehållen eller förbättrad kvalitet för klienten samtidigt som medarbetarnas känsla av kontroll över sin arbets-situation såväl som deras medvetenhet om arbetets processer har ökat. Den förkortade arbetstiden har gett medarbetarna en möjlighet till reflektion och bearbetning som är mycket viktig i en ofta mycket pressad arbetssituation. Balansen mellan krav och stöd i arbetet har därmed blivit bättre. Detta visar sig i minskad stress hos alla medarbetare samt minskade sömnsvårigheter och bättre vanor hos vissa. Sjukskrivningarna har minskat något och det är i dag möjligt att rekrytera och behålla personal även till dessa kravfyllda tjänster.

Utvärderingen drar slutsatsen att satsningen på ett mycket lyckat sätt skapat förutsättningar för medarbetarna att själva driva förändringsarbete. Förutom individuella hälsoaspekter har en kultur uppkommit som är positiv till för-ändring och där arbetsgivaren ses som en möjliggörare och inte bara en kravställare. Genom att värdera sina medarbetare och visa dem tillit har förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare skapats.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: , 2017. p. 41
Series
FoU Västernorrland, ISSN 1653-2414 ; 2017:1
Keywords
arbetsvillkor, arbetsmiljö
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-31674 (URN)978-91-88425-09-6 (ISBN)
Available from: 2017-09-26 Created: 2017-09-26 Last updated: 2018-01-08Bibliographically approved
Klockmo, C., Zimic, S. & Jakobsson - Lund, A. (2016). En väg in: Arbetsmarknadstorget, en plattform för samverkan. Härnösand
Open this publication in new window or tab >>En väg in: Arbetsmarknadstorget, en plattform för samverkan
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Arbetsmarknadstorget i Sundsvall är ett samverkansprojekt där ingående parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi) och Landstinget Västernorrland. Vid Arbetsmarknadstorget arbetar olika personalkategorier från de ingående aktörerna under samma tak gemensamt med stöd och insatser. Inom arbetsmarknadsområdet benämns arbetsmodellen som ”one-stop-shop” eller ”En gemensam in-gång”. FoU Västernorrland har följeforskat projektet under en treårsperiod med fokus på analys av framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter rörande samverkan mellan de ingående aktörerna. Följeforskningen bygger på deltagande observation vid olika möten, intervjuer med deltagare, anställd personal, representanter från referensgrupp chefer, och styrgrupp samt Arbetsmarknadstorgets egen statistik.

Resultaten visar att projektets effekt- och projektmål har uppnåtts. Resultatet visade att personalen vid Arbetsmarknadstorget har närmat sig varandra och har hittat ett gemensamt arbetssätt, etik och värdegrund. Detta återspeglas tydligt i deltagarnas berättelser där tron på individen, helhetssyn, flexibilitet och meningsfullhet lyfts fram som de viktigaste framgångsfaktorerna. När det gäller samverkan på organisationsnivån, står Arbetsmarknadstorget inför utmaningar. En utmaning handlar om att gemensamt hitta lösningar för att täcka upp de grå zonerna som identifieras. En sådan fråga uppstod under projekttiden, som också organisationerna med gemensamma krafter funnit en lösning på. Ledningskonstellationen har förändrats under projekttiden vilket innebär att det är viktigt att hitta gemensamma mål och visioner så att samtliga aktörer ”drar åt samma håll”. En diskussion gällande målgruppen för Arbetsmarknadstorget är särskilt viktig eftersom resultaten pekar på att vissa grupper inte nås. Ett viktigt led i det framtida arbetet är att aktörerna enas om en målgruppsdefinition och synliggör vilka motiv varje aktör har med sitt deltagande i samverkan. Det handlar om att få syn på var och hur varje myndighet kan mötas. Ett led i att skapa goda förutsättningar för samverkan är att samtliga aktörer bemannar Arbetsmarknadstorget enligt avtal samt att det finns en kontinuitet i bemanningen. Resultaten visar att den kollegiala nivån (teamet) och teamets gemensamma värdegrund och arbetssätt är avgörande för ett lyckat utfall för deltagarna. En viktig faktor är också att enbart Arbetsmarknadstorgets ärenden behandlas på Arbetsmarknadstorget för att skapa kongruens och därmed stärka verksamhetens legitimitet. Sammantaget finns flera framgångsfaktorer att peka på och Arbetsmarknadstorget har goda förutsättningar att möta framtida utmaningar.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: , 2016
Series
FoU Västernorrland, ISSN 1653-2414 ; 2016:7
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-30987 (URN)978-91-85613-97-7 (ISBN)
Available from: 2017-06-26 Created: 2017-06-26 Last updated: 2017-09-20
Klockmo, C. & Marnetoft, S.-U. (2016). Experiences of working from a freestanding position as a case manager when supporting clients in the Swedish welfare system.. International Journal of Rehabilitation Research, 39(2), 123-129
Open this publication in new window or tab >>Experiences of working from a freestanding position as a case manager when supporting clients in the Swedish welfare system.
2016 (English)In: International Journal of Rehabilitation Research, ISSN 0342-5282, E-ISSN 1473-5660, Vol. 39, no 2, p. 123-129Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Swedish state uses a case management function known as Personligt Ombud (PO). The role as PO differs from the traditional professional roles. It has a freestanding position in the welfare system. The aim of this study was to investigate POs' experiences of working from a freestanding position when supporting clients. Telephone interviews were conducted with 22 POs across Sweden. The interviews were recorded, transcribed, and analyzed by latent qualitative content analysis. The findings were reflected in three categories - freedom-promoted flexibility, surfing through a complex welfare system, and working for legitimacy. POs developed a holistic view to both the client as well as to the welfare system. POs experienced solely representing the client, which is a positive feature because part of the POs' role is advocating for the clients rights. The PO service differs from the PO service from other existing case management models and may need to develop strategies for decision-making and support in their own role. For example, they may use group supervision teams or 'reflective teams'. The freestanding position may also entail problems in terms of lack of legitimacy. It is important for POs to develop good platforms with the surrounding actors among others things to improve the co-ordination process. It could be interesting if the PO model would be tested in other countries that have a fragmented welfare system. The PO model may also be useful to other 'target groups' who are in need of co-ordinated rehabilitation services.

Keywords
case management, organization, coordination
National Category
Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-27561 (URN)10.1097/MRR.0000000000000168 (DOI)000380762800004 ()27042767 (PubMedID)2-s2.0-84979462418 (Scopus ID)
Available from: 2016-04-28 Created: 2016-04-28 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Klockmo, C., Jonsson, P. & Skimmermo, H. (2016). Mer än bara en anställning: KomiJobb, en aktiv insats med syfte att främja utveckling. Härnösand: FoU Västernorrland
Open this publication in new window or tab >>Mer än bara en anställning: KomiJobb, en aktiv insats med syfte att främja utveckling
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I Sundsvalls kommun fanns personer som var arbetssökande men som under en längre tid varit beroende av försörjningsstöd. Dessa personer bedömdes ha svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden utan stödinsatser. Socialnämnden fattade beslut om att omfördela resurser från socialtjänsten till Favi. Projektet hette KomiJobb och bedrevs i samarbete mellan socialtjänst, Favi och Arbetsförmedlingen. I projektet har deltagarna haft en tidsbegränsad anställning under ett år i kommunens förvaltingar, ideella föreningar och statliga verk. Anställningsformen finansieras med de omfördelade medlen från socialtjänstens försörjningsstödsbudget. Varje anställning kostade i genomsnitt lika mycket som en persons försörjningsstöd. Anställningen låg utanför ordinarie personalbemanning och deltagarna skulle inte utföra ordinarie arbetsuppgifter. För att få delta i projektet krävdes minst 50 % arbetsförmåga. Syftet med föreliggande rapport var att undersöka KomiJobbs modell och följa upp projekt- och effektmål. Intervjuer har genomförts med medarbetare inom projektet, Arbetsförmedlingen, handledare på arbetsplatserna samt deltagare i projektet. Projektet har samlat in vissa uppgifter kring deltagarna som också har använts. Resultatet visade att under perioden 2013-2015 har 544 personer fått en anställning där hela 36 procent av dessa gick vidare till arbete eller studier efter avslutad anställning. Ett mycket gott resultat utifrån att deltagarna ofta hade någon form av ohälsoproblematik, socialmedicinsk problematik och/eller svårigheter i det svenska språket. Resultatet visade att KomiJobb var en aktiv insats sammansatt av flertalet större och mindre insatser som alla syftade till att rusta deltagarna för inträde på arbetsmarknaden.  De resurser som var knutna till projektet och som fanns att tillgå var bl.a. arbetsterapeut, psykolog och företagskoordinator som. Inom KomiJobb fanns också en rad motiverande insatser som syftade till att stärka självförtroendet och självkänslan och ett stöd i att lyfta fram sina starka sidor. Andra insatser som erbjudits var att få stöd i att skriva CV, göra provintervjuer och få del av samhällsinformation. Dessutom var det möjligt att studera deltid med bibehållen lön. Resultatet visade att en anställning med lön hade haft stor betydelse där deltagarna upplevde anställningen som mer meriterande än en praktik. Lönen innebar ofta ökade ekonomiska resurser vilket hade haft positiv påverkan inom andra livsområden. Resultatet visade att medarbetare i projektet erbjöd ett konkret och handfast stöd vilket deltagarna uppskattade. KomiJobb innehöll mycket, men det fanns också utvecklingspotential bl.a. få mer variation på arbetsplatser och utveckla samarbetsformerna med andra aktörer. Uppföljande statistik bland deltagarna visade att 73 % av deltagarna inte hade försörjningsstöd två år efter avslut i projektet. Som titeln antyder så innebar KomiJobb mer än enbart en anställning.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: FoU Västernorrland, 2016. p. 44
Series
Rapport, ISSN 1653-2414 ; 2016:1
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-27320 (URN)978-91-85613-91-5 (ISBN)
Available from: 2016-03-22 Created: 2016-03-22 Last updated: 2016-05-17Bibliographically approved
Zimic, S., Dalin, R., Wijesekera, S., Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Härnösand - åsikter och attityder: LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand: FoU Västernorrland
Open this publication in new window or tab >>Ungdomar i Härnösand - åsikter och attityder: LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor MUCF (tidigare Ungdoms-styrelsen) har utvecklat Lupp-enkäten - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken som ett verktyg för kommunernas ungdomspolitiska arbete. Tanken är att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer.Denna rapport är produkten av Härnösand kommuns analys av enkätsvaren från ungdomar i årskurs 8 på högstadiet och gymnasiets år 2. I lupp besvarar ungdomar frågor som är indelande i sju tematiska avsnitt – fritid; skola; politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I rapporten tillämpas ett normkritiskt ung-domsperspektiv. Det innebär bland annat att resultaten, det vill säga ungdomars svar, analytiskt ställs i relation till dominerande föreställningar som finns om unga och föreställningar om relationen mellan ungdom och vuxen. I denna rapport be-traktas inte kategorierna ungdom och vuxen som naturligt givna utan snarare som konstruktioner inbäddade i samhällets strukturer.Delaktighet är ett genomgående tema i rapporten som diskuteras främst utifrån vilka möjligheter ungdomar har till delaktighet och inflytande. Med möjligheter av-ses de yttre ramarna eller förutsättningarna att inkluderas, att få vara delaktig och göra sin röst hörd.Rapporten innehåller åtta kapitel som består av en inledning, en redogörelse för ur-val och genomförande och därefter kapitel som fokuserar på specifika teman som omfattas av luppundersökningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: FoU Västernorrland, 2016. p. 107
Series
Rapport, ISSN 1653-2414 ; 2016:15
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-28512 (URN)978-91-88425-05-8 (ISBN)
Available from: 2016-08-10 Created: 2016-08-10 Last updated: 2016-10-31Bibliographically approved
Zimic, S., Dalin, R., Wijesekera, S., Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand: FoU Västernorrland
Open this publication in new window or tab >>Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor MUCF (tidigare Ungdoms-styrelsen) har utvecklat Lupp-enkäten - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken som ett verktyg för kommunernas ungdomspolitiska arbete. Tanken är att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Denna rapport är produkten av Kramfors kommuns analys av enkätsvaren från ungdomar i årskurs 8 på högstadiet och gymnasiets år 2. I lupp besvarar ungdomar frågor som är indelande i sju tematiska avsnitt – fritid; skola; politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I rapporten tillämpas ett normkritiskt ungdomsperspektiv. Det innebär bland annat att resultaten, det vill säga ungdomars svar, analytiskt ställs i relation till dominerande föreställningar som finns om unga och föreställningar om relationen mellan ungdom och vuxen. I denna rapport betraktas inte kategorierna ungdom och vuxen som naturligt givna utan snarare som konstruktioner inbäddade i samhällets strukturer.Delaktighet är ett genomgående tema i rapporten som diskuteras främst utifrån vilka möjligheter ungdomar har till delaktighet och inflytande. Med möjligheter avses de yttre ramarna eller förutsättningarna att inkluderas, att få vara delaktig och göra sin röst hörd. Rapporten innehåller åtta kapitel som består av en inledning, en redogörelse för urval och genomförande och därefter kapitel som fokuserar på specifika teman som omfattas av luppundersökningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: FoU Västernorrland, 2016. p. 100
Series
Rapport, ISSN 1653-2414 ; 2016:13
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-28513 (URN)978-91-88425-03-4 (ISBN)
Available from: 2016-08-11 Created: 2016-08-11 Last updated: 2016-10-31Bibliographically approved
Zimic, S., Dalin, R., Wijesekera, S., Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Sundsvall - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand: FoU Västernorrland
Open this publication in new window or tab >>Ungdomar i Sundsvall - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor MUCF (tidigare Ungdoms-styrelsen) har utvecklat Lupp-enkäten - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken som ett verktyg för kommunernas ungdomspolitiska arbete. Tanken är att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Denna rapport är produkten av Sundsvall kommuns analys av enkätsvaren från ungdomar i årskurs 8 på högstadiet och gymnasiets år 2. I lupp besvarar ungdomar frågor som är indelande i sju tematiska avsnitt – fritid; skola; politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I rapporten tillämpas ett normkritiskt ungdomsperspektiv. Det innebär bland annat att resultaten, det vill säga ungdomars svar, analytiskt ställs i relation till dominerande föreställningar som finns om unga och föreställningar om relationen mellan ungdom och vuxen. I denna rapport betraktas inte kategorierna ungdom och vuxen som naturligt givna utan snarare som konstruktioner inbäddade i samhällets strukturer. Delaktighet är ett genomgående tema i rapporten som diskuteras främst utifrån vilka möjligheter ungdomar har till delaktighet och inflytande. Med möjligheter avses de yttre ramarna eller förutsättningarna att inkluderas, att få vara delaktig och göra sin röst hörd. Rapporten innehåller åtta kapitel som består av en inledning, en redogörelse för urval och genomförande och därefter kapitel som fokuserar på specifika teman som omfattas av luppundersökningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: FoU Västernorrland, 2016. p. 92
Series
Rapport, ISSN 1653-2414 ; 2016:14
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-28514 (URN)978-91-88425-04-1 (ISBN)
Available from: 2016-08-11 Created: 2016-08-11 Last updated: 2016-10-31Bibliographically approved
Zimic, S., Dalin, R., Wijesekera, S., Blusi, M. & Klockmo, C. (2016). Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Härnösand: FoU Västernorrland
Open this publication in new window or tab >>Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder: LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor MUCF (tidigare Ungdoms-styrelsen) har utvecklat Lupp-enkäten - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken som ett verktyg för kommunernas ungdomspolitiska arbete. Tanken är att kommunerna på ett enkelt sätt ska kunna ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Denna rapport är produkten av Timrå kommuns analys av enkätsvaren från ungdomar på högstadiet och gymnasiet. I lupp besvarar ungdomar frågor som är indelande i sju tematiska avsnitt – fritid; skola; politik och samhälle; trygghet; hälsa; arbete och framtid. I rapporten tillämpas ett normkritiskt ungdomsperspektiv. Det innebär bland annat att resultaten, det vill säga ungdomars svar, analytiskt ställs i relation till dominerande föreställningar som finns om unga och föreställningar om relationen mellan ungdom och vuxen. I denna rapport betraktas inte kategorierna ungdom och vuxen som naturligt givna utan snarare som konstruktioner inbäddade i samhällets strukturer. Delaktighet är ett genomgående tema i rapporten som diskuteras främst utifrån vilka möjligheter ungdomar har till delaktighet och inflytande. Med möjligheter avses de yttre ramarna eller förutsättningarna att inkluderas, att få vara delaktig och göra sin röst hörd. Rapporten innehåller åtta kapitel som består av en inledning, en redogörelse för urval och genomförande och därefter kapitel som fokuserar på specifika teman som omfattas av luppundersökningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Härnösand: FoU Västernorrland, 2016. p. 105
Series
Rapport, ISSN 1653-2414 ; 2016:16
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-28515 (URN)978-91-88425-06-5 (ISBN)
Available from: 2016-08-11 Created: 2016-08-11 Last updated: 2016-10-31
Organisations

Search in DiVA

Show all publications