miun.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 36) Show all publications
Sparf, J., Petridou, E., Skog, F., Kolmodin, S. & Ljungdahl, J. (2019). Experimental Design in Teaching Crisis and Emergency Management in Social Sciences: The Case of the RCR Lab at Mid Sweden University. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 37(1), 92-100
Open this publication in new window or tab >>Experimental Design in Teaching Crisis and Emergency Management in Social Sciences: The Case of the RCR Lab at Mid Sweden University
Show others...
2019 (English)In: International Journal of Mass Emergencies and Disasters, ISSN 0280-7270, Vol. 37, no 1, p. 92-100Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This short paper is a case study of the RCR Lab located at the campus of Mid Sweden

University in Northern Sweden. We argue that experimental design thinking in research

and higher education in the fields of crisis and emergency management in social studies

can ameliorate the post hoc methodological problem and shed light in the decision

processes and information flow among first responders as well as public officials of various

levels. The RCR Lab may be used as an enhanced, realistic space for the enrichment of

role-playing and simulations, to activate students, as well as a sophisticated tool for the

collection not only of quantitative, but also of qualitative data. The audience for this paper

may be institutions of higher education that have a lab on campus and are looking for new

ways of utilizing it, as well as educators in general who are looking for new ways to

integrate experimental thinking in their classes.

Keywords
Emergency Management, methods, experimental design, laboratory
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35950 (URN)
Available from: 2019-04-05 Created: 2019-04-05 Last updated: 2019-05-02Bibliographically approved
Sparf, J. (2019). Interfaces in temporary multi-organizations in routine emergency management: The case of Stockholm. Safety Science, 118(October 2019), 702-708
Open this publication in new window or tab >>Interfaces in temporary multi-organizations in routine emergency management: The case of Stockholm
2019 (English)In: Safety Science, ISSN 0925-7535, E-ISSN 1879-1042, Vol. 118, no October 2019, p. 702-708Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

To address increasingly complex social problems and provide more effective public goods, governments turn to multi-organizational arrangements, often with a limited life span. Carrying out work in project form allows public bureaucracies flexibility and gives space for innovative and experimental solutions to long-standing problems. Temporary multi-organizations (TMOs) are common in the construction and building industries but more opaque are the mechanisms governing them in the public sector. This is a case study of such a TMO in the broader Stockholm region in the field of emergency management. The research questions guiding this study are: (i) what added value does the TMO contribute to the provision of routine emergency management; and (ii) what are the organizational consequences for each constituent member of the TMO? Finally, (iii) how do participants organizations balance the collective benefit of the TMO vs the costs individually incurring to each of them? I construct an analytical framework of perceived added value of the TMO on the one hand and organizational consequences on the other. Findings suggest that the TMO is insulated, with the knowledge produced in it staying within the confines of the project. The participating organizations, though recognizing the high normative value of collaboration, tend to focus more on the consequences the TMO has on each of them, rather than the added value it conveys to them and the provision of emergency management as a whole. 

National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36255 (URN)10.1016/j.ssci.2019.05.043 (DOI)000475999000065 ()2-s2.0-85067014605 (Scopus ID)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency, 2017-6124
Available from: 2019-06-07 Created: 2019-06-07 Last updated: 2019-11-20Bibliographically approved
Sparf, J., Petridou, E., Landgren, J. & Lyckvi, S. (2019). Larmoperatörskluster: Organisering för samverkan i vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Open this publication in new window or tab >>Larmoperatörskluster: Organisering för samverkan i vardag och kris
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Centralt i Stockholm arbetar en larmoperatör från vardera sju organisationer samlokaliserat i ett så kallat samverkanskluster. Syftet är att snabbt kunna skapa en gemensam lägesbild vid händelser som kräver samverkanslarm. Utvärderingen, som pågick från sep. 2016 till dec. 2017, beskriver klustrets verksamhets- och organisationskonsekvenser samt betydelsen av de sociala relationerna i klustret. 

Abstract [sv]

Inom projektet ”Vardagssamverkan” samlokaliseras en larmoperatör vardera från SOS-alarm, Polisen, Storstockholms brandförsvar, Södertörns Brandförsvarsförbund, SL Trygghetscentral och Trafik Stockholm i ett så kallat samverkanskluster som ligger i ett bergrum under Johannes brandstation i centrala Stockholm. Syftet med samverkansklustret är att skapa en gemensam lägesbild vid händelser som kräver samverkanslarm. Det ska uppnås genom snabbare informationsdelning och effektivare koordinering av insatser och resurser. Verksamheten i klustret bedrivs under vissa tider på dygnet samt vid planerade händelser och händelser som kräver särskild samverkan.  

Målet med utvärderingsstudien är att identifiera och problematisera organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser som klustret medför. Syftet är att kunskapen från studien ska bidra till fördjupad förståelse av samlokaliserad (larm)operativ verksamhet, men också att kunna användas praktiskt i utvecklingen av klustret och av liknande initiativ och verksamheter. Studien genomfördes som tre integrerade delstudier och en fokuserar på en aspekt vardera av klustret: Verksamhetskonsekvenseroch då särskilt teknikanvändning och informationsutbyte, organisationskonsekvenserför de deltagande organisationerna och personalen samt de sociala relationernai klustret ur ett nätverksperspektiv. Data samlades in från september 2016 till dec 2017 genom observationer, intervjuer och en enkät. 

Den första delstudienvisar att klustret är en komplex informationsinfrastruktur där operatörerna har god kapacitet att upprätthålla ett hyper-operativt fokus som handlar om hur operatörerna har en mycket god förmåga att fokusera på specifika och detaljerade aspekter av ett pågående skeende. I klustret har operatörerna goda möjligheter att genomföra olika kvalitetshöjande åtgärder där information kan tillföras och därmed komplettera befintlig informationsbas. Vidare har aspekter påvisats kring hur operatörerna klarar av att hantera osäkerheter och samtidigt bidra till en stegvist utvecklad händelsekonstruktion. Därtill har det i dessa sammanhang viktiga begreppet lägesbild belysts.

I den andra delstudienredogör vi för hur personal från de deltagande aktörerna uppfattar klusterverksamheten i relation till sina yrkesroller, sina respektive verksamheter och sin egen organisation. Alla personer som har ingått i studien är generellt positiva till samverkan. Klustret utmaningar handlar i stor utsträckning om att de olika aktörerna har skilda rutiner, logiker och kulturer. I normalfallet ingår samverkan i organisationernas verksamhet och är en rent professionellt och tämligen instrumentell fråga. När larmoperatörerna däremot ska sitta i samma lokal blir vissa skillnader mellan organisationerna tydliga och ställer dessa för nya utmaningar inom samverkan. 

De tre problemkategorier som vi har identifierat är (i) bemanningsfrågor där osynkroniserade skifttider och varierande personalrotation orsakar viss friktion i verksamheten; (ii) arbetsmetodersom pekar på avsaknaden av en utarbetad och etablerad klustermetodikmed systematisk utvärdering, uppföljning och utvecklingsprogram samt att variationen är stor gällande integrationen av klustreti respektive organisation; (iii) inställningen till klustret där skillnader i förståelsen av klustrets syfte och i att operativt jobba skarpteller inte framträder som viktiga. Skillnaderna i inställning till klustret kan höra ihop med vilka värden man förväntar sig stärkas av klustret: kärnvärden(samverkan som norm) policyvärden(klustret som samverkansform) ellersekundära värdenslutligen (effekt och nytta av klustret utanför organisationerna).

Syftet med den tredje delstudienär att förstå hur medlemmar från olika organisationer arbetar tillsammans för att öka kvaliteten inom akut räddning och undsättningsom offentlig tjänst. Här tar vi fasta på det relationella sammanhang som bildas när aktörernas larmoperatörer samlokaliseras. Operatörerna i klustret kan sägas bilda ett avgränsat, litet socialt nätverk. Delstudien är särskilt inriktad på vilka som är de mest centrala organisationerna i samverkansklustret och hur det påverkar arbetet samt vilka kvaliteter som operatörerna sätter värde på hos sina kollegor. 

Vi vet från tidigare forskning att även om nätverksstrukturer förväntas vara ”platta” och icke-hierarkiska, agerar de i skuggan av ordinarie makt- och beslutsordningar, vilket innebär att det finns de factomaktskillnader som gör vissa deltagare i nätverket mer inflytelserika eller viktigare än andra. För att se om aktörernas strukturella betydelse är statistiskt signifikant utifrån typ av organisation och om de ”arbetar skarpt” i klustret, det vill säga fattar operativa insatsbeslut, analyserade vi deras respektive centralitet relaterat till dessa två variabler som oberoende.

Det står helt klart från analysen att de variabler som vi satte upp i hypoteserna inte påverkar aktörernas centralitet. De organisationer som bidrar med mest information till varandra tycks alltså vara Polisen, SOS Alarm och Trafik Stockholm. 

Det fanns med andra ord inga hierarkier eller betydande maktskillnader. Men detta är faktiskt inte särskilt överraskande då operatörerna i klustret inte har några egentliga mandat att fatta strategiska beslut eller att allokera resurser, utöver fältenheter i några fall. Tanken med att arbeta mellanorganisatoriskt är att dela information och att samordna insatser vid olika larm som kräver samverkan, inte att utöva inflytande på varandras beslut i någon riktning. 

Resultaten från den sociala nätverksanalysen bekräftar det som framkom under intervjuerna, nämligen att vem operatörerna vänder sig till för information vid ett larm beror på vilken slags händelse det rör sig om. Å andra sidan betonades i flera intervjuer att om vissa aktörer inte bemannar klustret är det tveksamt om klusterverksamheten går att genomföra meningsfullt. Vår analys bekräftar detta och visar att när alla aktörer är på plats har alla ”nytta” av varandra och samarbetar på ett icke-hierarkiskt sätt. Inte heller spelar det någon roll för centralitet att vissa organisationer inte jobbar skarpt i klustret, något som en del operatörer i intervjuerna ser som problematiskt.

En av de mer praktiska frågorna som vi utgick ifrån var om någon aktör är så central i klustret att nätverket inte skulle hålla ihop om denna aktör togs bort ifrån klustret. Enligt analysen finns ingen så central organisation.

Ett initiativ som klustret är värt all respekt eftersom målet är att öka kvaliteten i samverkan för att därigenom förse samhället med bättre räddnings- och undsättningsservice. Det finns dock ett par grundläggande problem med initiativet. Det första är att idén om en fysisk samlokalisering tycks ha fått företräde framför utvecklingen av den faktiska verksamheten. När det gäller utveckling av verksamheten i klustret har det förvisso funnits en förankringsprocess under projektets pilotomgångar och återkommande diskussioner om verksamheten genom operatörsforum, styrgrupp, utvärderingar och så vidare. Men varje organisation har mer eller mindre själv fått bestämma hur man ska arbeta i klustret och med vilka frågor. 

Ett andra grundläggande problem är den spridda bilden av vad klustret är och hur man som operatör ska arbeta där. Även om det i projektdokumenten finns beskrivet vad målen med klustret är, och vissa instruktioner finns om hur samverkan ska gå till där, så framkommer det mycket tydligt i vår studie att operatörerna har väldigt olika förståelse av vad klustret är och vad man ska göra där.

Vi uppfattar att dessa grundläggande problem har två orsaker. Den första är att det varken finns någon förankrad bild av vad klustret ska vara, eller en gemensam verksamhetsmetodik och gemensamma instruktioner för hur operatörerna ska arbeta i miljön. Den andra orsaken är att klustret drivs som ett projekt. Det finns på grund av det ingen gedigen vilja hos alla deltagande aktörer att utveckla verksamheten på ett sätt som skulle kunna driva klustersamverkan framåt. 

Utifrån studiens resultat lämnas i avsnitt 5.3 en rad rekommendationer för eventuella liknande etableringar på andra platser i Sverige. 

Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2019. p. 82
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-37395 (URN)978-91-7383-953-2 (ISBN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency, 2017/1259
Available from: 2019-09-26 Created: 2019-09-26 Last updated: 2019-11-20Bibliographically approved
Sparf, J. & Petridou, E. (2019). Resilience in Practice: A Survey of Recent European Union Projects.
Open this publication in new window or tab >>Resilience in Practice: A Survey of Recent European Union Projects
2019 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 15
Series
RCR Working Paper Series ; 2019:4
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36601 (URN)978-91-88947-11-6 (ISBN)
Available from: 2019-07-01 Created: 2019-07-01 Last updated: 2019-11-20Bibliographically approved
Sparf, J. & Migliorini, M. (2019). Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Open this publication in new window or tab >>Socioeconomic and data challenges: Disaster risk reduction in Europe
2019 (English)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [en]

Disaster risk reduction (DRR) involves complex processes with different stakeholders at all administrative levels.Two elements in particular play a major role: the need to ensure stakeholders interoperability through an efficientexchange of data, and the inclusion of socioeconomic factors which may influence disaster risk reduction processes. This report aims at contributing to increase the global knowledge on these two elements, focusing on the related issues affecting disaster risk reduction throughout the European continent. The information contained in this report would support national authorities and DRR stakeholders in the continued implementation of the Sendai Framework,and to address the specificities identified by the EFDRR Road Map.

Place, publisher, year, edition, pages
Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2019. p. 31
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-36207 (URN)
Available from: 2019-05-23 Created: 2019-05-23 Last updated: 2019-11-20Bibliographically approved
Sparf, J. & Petridou, E. (2018). Collaborations in Routine Emergency Management: Lessons from Sweden. Paper presented at 7th International Conference on Building Resilience, ICBR 2017; Swissotel Le Concorde Bangkok; Thailand; 27 November 2017 through 29 November 2017. Procedia Engineering, 212, 302-308
Open this publication in new window or tab >>Collaborations in Routine Emergency Management: Lessons from Sweden
2018 (English)In: Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, E-ISSN 1877-7058, Vol. 212, p. 302-308Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Effective collaborations in emergency management is the Holy Grail for practitioners in Sweden and elsewhere. More than mere coordination, interorganizational collaboration is deemed by many as the most optimal arrangement to share resources and respond to emergencies more quickly and efficiently. It is also considered to be the source of a broadly and rather vaguely defined concept of greater good. Such collaborations tend to be uncritically accepted as innovative, especially in instances of large-scale disasters or planned events while routine emergency management arrangements tend to be under researched. This research is an in-depth case study of an interorganizational collaboration in the greater Stockholm region in Sweden concerning routine emergency management. The collaboration comprises the physical relocation of one operator each from seven organizations in the area and the establishment of the “Collaboration Cluster”. Rather than attempt to define the concept of “greater good” we set out to evaluate the quality of collaboration from the perspective of each member organization. We build a multi-dimensional model to assess the expectations of each organization at the political, managerial, and operative level. What is more, we view the Collaboration Cluster as a network at the operative level and for this reason we employ formal Social Network Analysis (SNA) to tease out network variables that have an effect on the quality of collaboration.

National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-33096 (URN)10.1016/j.proeng.2018.01.039 (DOI)2-s2.0-85043385733 (Scopus ID)
Conference
7th International Conference on Building Resilience, ICBR 2017; Swissotel Le Concorde Bangkok; Thailand; 27 November 2017 through 29 November 2017
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2018-02-27 Created: 2018-02-27 Last updated: 2018-03-19Bibliographically approved
Pihl, K. & Sparf, J. (2018). RCR Lab - Enhanced Learning In A Virtual And Physical Immersion Classroom, Part Of Producing Innovative Research For Regional Development. In: Chova, LG Martinez, AL Torres, IC (Ed.), 12Th International Technology, Education And Development Conference (Inted): . Paper presented at 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, SPAIN, MAR 05-07, 2018 (pp. 5298-5298). IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT
Open this publication in new window or tab >>RCR Lab - Enhanced Learning In A Virtual And Physical Immersion Classroom, Part Of Producing Innovative Research For Regional Development
2018 (English)In: 12Th International Technology, Education And Development Conference (Inted) / [ed] Chova, LG Martinez, AL Torres, IC, IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT , 2018, p. 5298-5298Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2018
Series
INTED Proceedings, ISSN 2340-1079
Keywords
simulation, scenario-based learning, crisis management education
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-35039 (URN)000448704000035 ()978-84-697-9480-7 (ISBN)
Conference
12th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, SPAIN, MAR 05-07, 2018
Available from: 2018-12-04 Created: 2018-12-04 Last updated: 2019-11-20Bibliographically approved
Petridou, E. & Sparf, J. (2017). For safety’s sake: the strategies of institutional entrepreneurs and bureaucratic reforms in Swedish crisis management, 2001–2009. Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy, 36(4), 556-574
Open this publication in new window or tab >>For safety’s sake: the strategies of institutional entrepreneurs and bureaucratic reforms in Swedish crisis management, 2001–2009
2017 (English)In: Policy & Society: Journal of public, foreign and global policy, ISSN 1449-4035, E-ISSN 1839-3373, Vol. 36, no 4, p. 556-574Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study focuses on the bureaucratic reforms in Sweden which resulted in the creation of the Secretariat for Crisis Management and the Swedish Civil Contingencies Agency. We investigate the mechanisms that lead to divergent change through the critical juncture analytical approach. The study’s findings suggest that the bureaucratic reforms were the result of the critical juncture between 2001 and 2009, which included, inter alia, the release of a commission of inquiry report, a major political crisis and a national election. Moreover, we situate entrepreneurial agency in this analysis while we contribute to the theorization of institutional entrepreneurship by focusing on the implementation stage of institutional change. In order to overcome the institutional resistance stemming from an attempt to preserve the existing power structures, institutional entrepreneurs use the following three strategies: (i) the strategy of listening; (ii) the strategy of advertising early success and (iii) the strategy of picking up the phone.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2017
Keywords
Institutional entrepreneurship, critical junctures, crisis management, process tracing, Swedish politics
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-29700 (URN)10.1080/14494035.2017.1369677 (DOI)000418689000006 ()2-s2.0-85045634463 (Scopus ID)
Available from: 2016-12-21 Created: 2016-12-21 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Sparf, J. & Samor, L. (2017). Journeying Rurality - Individuals' Perspectives On Space And Place In The Scandinavian Inland. In: INTED Proceedings: . Paper presented at 11th International Conference on Technology, Education and Development (INTED), Valencia, Spain, 6-8 March, 2017 (pp. 6873).
Open this publication in new window or tab >>Journeying Rurality - Individuals' Perspectives On Space And Place In The Scandinavian Inland
2017 (English)In: INTED Proceedings, 2017, p. 6873-Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Welfar, rurality, space, place
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-33564 (URN)000427401301120 ()978-84-617-8491-2 (ISBN)
Conference
11th International Conference on Technology, Education and Development (INTED), Valencia, Spain, 6-8 March, 2017
Available from: 2018-05-07 Created: 2018-05-07 Last updated: 2018-05-07Bibliographically approved
Sparf, J. & Petridou, E. (2017). Virtual And Physical Immersion Classroom For Enhanced Learning In The Behavioural And Social Sciences. In: INTED2017: 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE: . Paper presented at 11th International Conference on Technology, Education and Development (INTED), Valencia, Spain, 6-8 March, 2017 (pp. 6835).
Open this publication in new window or tab >>Virtual And Physical Immersion Classroom For Enhanced Learning In The Behavioural And Social Sciences
2017 (English)In: INTED2017: 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, 2017, p. 6835-Conference paper, Published paper (Other academic)
Series
INTED Proceedings
Keywords
Immersion classroom, social sciences, laboratory
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:miun:diva-33565 (URN)000427401301115 ()978-84-617-8491-2 (ISBN)
Conference
11th International Conference on Technology, Education and Development (INTED), Valencia, Spain, 6-8 March, 2017
Available from: 2018-05-07 Created: 2018-05-07 Last updated: 2018-05-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0202-0609

Search in DiVA

Show all publications