miun.sePublikationer
123 1 - 50 av 101
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Eriksson Kuitu, Jim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Visualizing public transport with heat-maps: Comparing the scalability of SVG and Canvas for heat-maps2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Computer hardware is constantly improving, displays get bigger resolutions and the hardware can handle more data. Consequently, we can display more information with digital visualisation and our software needs to scale well with this increase. For websites, there is a lack in research about which software scales well with bigger data, in particular SVG and Canvas. Some research has been done comparing SVG and Canvas. However, the focus has not been on scalability with big data. The choice of visualisation for this study was heatmaps, as this was an area that previous research was lacking in and proved to be suitable for scalable visualisation. It has looked at the performance of SVG and Canvas with both increasing resolutions and data, by creating a website with two pages equal in looks and functionality using SVG and Canvas. A series of tests were done that simulated the usage of heat-maps. To create the website, D3.js was used and it’s suitability to handle big data was also tested. The results of this study can be used as a guideline to decide whether SVG and Canvas is better suited for a specific range of data size. It has found that in this case SVG is around four times slower when initially creating all the elements of the heat-map. It also found that Canvas is around 30% slower when editing the colour of all elements in the heatmap. For changing the colour of one element, both Canvas and SVG were too fast to be reliably measured. The parts of D3.js used in this study proved to be slow when working with large amounts of data.

 • Bernard Che, Longho
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Room vs greenDAO for Android: A comparative analysis of performance of Room and greenDAO2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Android utvecklare oftast lagra objekt-orienterad data med hjälp av databaser. Det finns många database ramverk där Android utvecklare kan välja. Utvecklare oftas överväga prestanda när de välja bibliotek och ramverk för deras applikationer. Men det är tyvärr brist på undersökningar som jämföra de databas ramverk för Android. För att bidra en lösning, presentera denna studie en jämförande analys av Room Persistence Library (Room) och greenDAO, två av dem mest använda SQLite-baserad database ramverk för Android. Dem prestandakriteria som studeras är exekveringstid för att lagra, läsa av, uppdatera, och ta bort data från database (CRUD), RAM och CPU användning samt applikation storlekt när dessa ramverk används för utveckling. Metoden som används I denna studie var att en Android applikation designerades och utvecklades I tre versioner, en som använder Room, en annan använde greenDAO och en tredje som använd SQLite som ramverk för data lagring. Den tredje utvecklades som bas för jämförelse. Resultatet visar att greenDAO är snabbare än Room för alla database CRUD operationer medan det var ingen skillnad av applikations storlekt mellan Room och greenDAO men användning av dessa ramverk resulterades I att applikations storleken var ungefär 5% större jamförde med den SQLite-baserad versioner. Emmerletid visar det sig att den snabbara exekveringstider för greenDAO kan beror på att Room implementera databas cascading medan det gör inte Room. Resultated visa också att applikations storlekt har negativ consekvens ökar RAM och CPU användning. Framtida studier ska undersöka hur databas ramverk prestera med object-orienterad data.

 • Wilhelmsson, Lotta
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  En multimodal läromedelsanalys imatematik: Läsförståelse för andraspråkselever och nyanlända2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie analyserar tre läromedel i matematik för årskurs 3, som har olika inriktning: ett ordinarie, ett som är rekommenderat för andraspråkselever och ett som är anpassat för specialpedagogik. Fokus ligger på läsförståelse och andraspråkselever, utifrån de speciella behov som finns för en elev som inte har svenska som modersmål. Läromedel, i form av en arbetsbok, är det arbetssätt som används mest i den svenska skolan. För att kunna arbeta med dessa krävs inte bara att man kan räkna och förstå matematiken, det krävs också att man kan läsa och ta till sig av innehållet i texten. Analysen görs utifrån en multimodal teori, som innebär att läsförståelse inte enbart bygger på texten, utan även andra representationsformer, såsom bilder, vilket är en väsentlig del av läromedel i matematik. Resultatet visar att det ordinarie läromedlet överlägset har mest text, medan det specialpedagogiska tenderar att ha längre och svårare ord och det rekommenderade för andraspråkselever har lite text och korta ord. En slutsats är att ett anpassat läromedel kommer att vara mer fördelaktig, utan att det finns en risk att det istället begränsar.

 • Johansson, Wille
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Att ta del av en nyhet - hur fungerar det om du har måttlig utvecklingsstörning?: Erfarenheter från deltagare i kursen Anpassad IT på Mora Folkhögskola2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte. Personer med måttlig utvecklingsstörning kan tänkas möta flera svårigheter när de ska hitta och ta del av nyheter online. Svårigheterna kan vara tekniska, praktiska, ekonomiska och journalistiska. Uppsatsens syfte är att undersöka hur personer med måttlig utvecklingsstörning väljer ut och tar del av nyheter. De forskningsfrågor uppsatsen försöker besvara är; Hur hittar personer med måttlig utvecklingsstörning nyheter på nyhetssidor på webben? Vilka objekt på en nyhetssida eller i en nyhetslista lockar personer med måttlig utvecklingsstörning att klicka på en artikel för att läsa mer? På vilket sätt tar personer medmåttlig utvecklingsstörning del av nyheter som de valt att läsa? Metod och material Studien har en experimentell ansats och använder aktivitetsteori som grund för analysen.Datainsamling har skett med hjälp av deltagande observation, fokusgrupp, intervjuer samt med inspelningar med hjälp av eyetracker-kamera. Det har resulterat i texter och filmer som analyserats kvalitativ och kvantitativt. Nio personer med måttlig utvecklingsstörning har medverkat tillsammans med ledare och stödpersoner från kursen Anpassad IT vid Mora Folkhögskola. Huvudresultat Personer med måttlig utvecklingsstörning har stora svårigheter att söka, hitta och ta del av nyheter. Stödjande teknik i form av möjligheten att prata in sökord, lyssna på texter eller att prata in kommentarer till nyheter saknas eller har stora brister. Valet av nyheter påverkas lätt av slumpmässiga associationer via bilder eller enstaka objekt i bilder eller ord i en rubrik. Personer med måttlig utvecklingsstörning använder ofta bilder och rubriker för att välja nyheter. Om det finns en video väljer många att titta på den hellre än att läsa text. Bilder och video är en indragare för gruppen i stället för att, som tidigare forskning visat, vara något som används för att hålla läsaren kvar i en vald artikel. Nyhetskonsumtionen har i och med övergång från papper till digitalt blivit individualiserad för personer med måttlig utvecklingsstörning. Det har gjort att tidigare rutiner för gemensam nyhetsläsning har minskat. Personerna har svårt att avgöra vad som är en nyhet och är därmed osäkra på hur mycket nyheter de konsumerar.Den här gruppen har väldigt svårt att hantera betalväggar och många har inte heller råd med dessa prenumerationer. Detta påverkar främst åtkomsten till lokaljournalistiken.

 • Haag, Hannes
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Användarupplevelsen av chatbotar inom sjukvården2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar användarnas upplevelser för chatbotar inom sjukvården. Bakgrunden till studien är problemet med att skapa chatbotar med hög användarupplevelse. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer en chatbot bör ha i utformning och hur dessa faktorer påverkar kriterierna för användarupplevelse. Denna studie använder sig av en kvalitativ metod för undersökning och datainsamlingar via intervjuer samt observationer. Resultaten visar på att tidigare forskning för användarupplevelse inom chatbotar stämmer till viss del för chatbotar inom sjukvården och att dess faktorer faktiskt påverkar kriterier för användarupplevelsen. Slutsatsen visar på att en chatbot inom sjukvården bör vara kall, klinisk och korrekt. 

 • Gustavsson, Emil
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Artificiell intelligens och användaracceptans: Användarnas uppfattning och åsikter om snäv artificiell intelligens i SiteVision2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag finns det ett stort intresse hos företag och verksamheter att ständigt utveckla och effektivisera sina arbetsprocesser med hjälp av digitala innovationer. Utvecklingen har kommit så långt att artificiell intelligens(AI) har börjat introducerats i allt från skapandet av sagor (Marc och Khairat, 2013), nyhetsartiklar (Peiser, 2019) till bilar (Adnan et al. 2018). Men denna utveckling har inte bara sina positiva sidor. Författarna Adnan et al. (2018) beskriver i sin artikel att helt nya faktorer berör användarna gällande användaracceptans av AI vilket skapar ett problem när dessa ska implementeras. Syftet med denna studie var att undersöka om de faktorer som framkommit av tidigare forskning överensstämmer med användares egen uppfattning om vad som påverkar dem när det gäller användaracceptans av AI. För att uppnå syftet har användare som nyligen blivit introducerade till AI varit med och bidragit till resultatet genom en kvalitativ enkätundersökning. Vidare undersökte studien hur användarna prioriterar dessa faktorer och om det fanns andra faktorer som användarna själva har identifierat som den tidigare forskningen inte har identifierat. Detta genomfördes för att uppnå en större förståelse för hur användare själva ser på sin acceptans gentemot AI. Studien resulterade i ett antal fynd gällande nya faktorer som påverkar användarna när det gäller acceptans av AI och uttalade förbättringsförslag. De fynd som identifierats var inget som den tidigare forskningen hade identifierat och dessa var: spänning, kontroll, insyn och förståelse för tekniken. De identifierade faktorerna var något som flera informanter i denna studie valde att lyfta och visade sig ha en stor inverkan på användarnas acceptans och vilja till att använda AI. Detta innebär att den tidigare forskningen inte hade identifierat alla faktorer som användarna själva anser sig bli påverkade av. De faktorer som den tidigare forskningen hade identifierat var något som informanterna lyfte och överensstämde med verkligheten, men med en avvikelse angående faktorn gränssnitt. Enligt studien bör de nya identifierade faktorerna tas i beaktning för att kunna skapa hög användaracceptans när man implementerar AI i SiteVision men även i andra sammanhang. Förslag på framtida forskning är att undersöka dessa nya faktorer för att kunna verifiera dessa och fortsätta forskningen kring användaracceptans och AI för att kunna finna ytterligare faktorer som kan hjälpa forskningen framåt.

 • Kennås, Jonathan
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Artificiell intelligens (AI) inom fordon: En studie av användarens upplevelse och påverkan av meddelanden samt feedback.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens (AI) har kommit mer och mer nu de senaste åren i många olika former och tillämpningar. AI i fordon är ett relativt nytt fenomen där det ses som ett stödsystem. Ett stödsystem är till för att hjälpa föraren vid körning för att minska arbetsbelastningen och förebygga skador och olyckor i form av meddelanden och feedback. Meddelanden från fordonet kan vara att varna föraren att avståndet mellan fordonet och framförvarande fordon börjar bli litet och det är dags att bromsa. Feedback från fordon kan vara att fordonet tar över styrningen eller bromsningen om föraren inte hinner reagera om en fotgängare skulle gå ut på gatan innan föraren hinner reagera och bromsa. Hur föraren påverkas kan vara att föraren kan reagera snabbare, ha mer fokus på vägen, vilket ökar säkerheten. Samt distraktion och mindre fokus på vägen som ökar risken för en olycka eller skada. I denna kandidatuppsats undersöks förarens upplevelse och påverkan av dessa stödsystem i fordon, om det bidrar till någonting positivt eller negativt i form av hjälp eller distraktion. Respondenterna intervjuades om deras upplevelser vid användningen av stödsystem och hur det påverkar och bidrar till deras köregenskaper genom semistrukturerade intervjuer som datainsamling. Intervjuerna har sedan analyserats genom teman för att identifiera mönster, som sedan har jämförts mot tidigare forskning för att identifiera lik- och olikheter. Resultatet visade att det det finns mer positivt än negativt vid upplevelsen och hur det påverkar föraren. Samt att resultatet såg väldigt olika ut då alla uppfattar saker och ting på olika sätt. Någonting som upptäcktes genom intervjuerna var att tillit var en stor bidragande faktor där några respondenter inte ville använda vissa typer av tekniker för att de inte litade på den. Någonting som inte har nämnts i den tidigare forskningen.

 • Aljanabi, Omar
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Hansen-Haug, Anders
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap.
  Virtual Reality (VR) inom ingenjörsutbildningar i Sverige  - Möjligheter och utmaningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Virtual reality (VR) är en datorgenererad 3-D representation av verkliga eller påhittade miljöer. VR används för att skapa verklighetsnära simuleringar som ger användaren möjligheten att uppleva sig vara närvarande i den miljö som simuleras. VR tillämpas för utbildnings- och träningssyfte, dock tar teknologin en växande roll inom utbildning vilket anses vara ett alternativ som ersätter traditionell undervisning. Problemet är att forskningen som finns angående VR inom ingenjörsutbildningar är bristande, samt att det inte tar hänsyn till lärarnas synvinkel när det gäller VR som utbildningsverktyg. Vilket kan leda till VR tillämpningar som inte håller i verkligheten. Syftet med studien är att undersöka VR:s nuvarande ställning inom ingenjörsutbildningar, genom att identifiera möjligheter och utmaningar utifrån lärarnas inställning angående VR som utbildningsverktyg. En kvalitativ studie utfördes för att kunna undersöka syftet. Data för studien samlades in via en digital spårundersökning inom högre utbildning om VR och semistrukturerade intervjuer med programansvariga för olika ingenjörsprogram. Resultaten av studien visar att programansvariga har en positiv inställning till VR, och att VR tillämpas i begränsad omfattning inom de universitet/högskolor som undersöktes. För övrigt tillämpas VR mest för forskningssyfte. Bristen på VR:s tillämpning inom utbildningar kan bero på olika faktorer, tex: brist på tillit för VR-teknologin, tydligt användningssyfte saknas och behov finns för utvecklingen av VR-simuleringar. Det finns också möjligheter med VR, vilket är att det har olika positiva individuella effekter, det är kostnadseffektivt och det finns VR-laboratorium som kan användas för tränings- och utvecklingssyfte.

 • Warg, Mattias
  Erövringar inom egna gränser: Ideologiska rötter till svensk neutralitet2015Ingår i: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 81, nr 1, s. 62-92Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is the ideological roots of the ambition ‘to reconquer Finland within Sweden’s borders’, a poetic expression of a long-standing Swedish foreign policy, that this article sets out to find. The phrase was coined by the poet Esaias Tegnér in 1812 and combines a sense of economic optimism and a coming to terms with the loss of Finland to Russia. The literature generally connects this figure of speech and the policy it encapsulates with the power politics pursued by crown prince Charles John, formerly Napoleon’s marshal Bernadotte, who in 1812 allied with Russia’s tsar Alexander. Charles John’s brand of realpolitik is often contrasted with the supposed revanchism of the government of 1809–1810. In fact, the idea of ‘winning back lost possessions within our own dominions’ was launched as an official government policy in a speech by Charles XIII, given to the Diet on 27 September 1809, immediately after the Treaty of Fredrikshamn (aka the Treaty of Hamina), and almost a full year before Bernadotte was designated his successor. The king’s speech exhibits forms of early modern republican political culture, and is consistent with the ‘neutral’ or ‘English’ ethos of the Swedish government of 1809. This government, contrary to its ostensible revanchism, displayed considerable ambivalence about its long-term strategy in international relations. The leading advocates of the neutral line were the government ministers Georg Adlersparre and Baltzar Bogislaus von Platen. Furthermore, there is evidence that the political culture and agenda of Charles XIII’s speech originated in an existing rationale, embraced and articulated with varying degrees of subtlety in the context of criticism of the autocracies of Gustav III and Gustav IV Adolf. The earliest known example of a formulation that matches Charles XIII’s and Tegnér’s, literally as well as politically, dates to 1790, when Gudmund Jöran Adlerbeth, an author and subsequently a minister in the 1809 government, spoke of ‘conquests within one’s own borders’.

  The conclusion is that this figure of speech, speaking as it does to an ethos of neutrality, in fact preceded the Russian invasion of Finland, rose to political prominence through the events provoked by the war, and finally adapted to its outcome.

 • Gustafsson, Hannah
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Kihlberg, William
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Nådiga Luntan som nyhet i DN2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study has been investigating which areas of the Swedish state budget 1997, 2007 and2017 that was represented in the Swedish newspaper Dagens Nyheter. The result was put incomparison to which questions the voters found most important according to theSOM-institute survey for each year. The purpose of the study was to find out whichinformation Dagens Nyheter chooses to highlight in news articles from the state budgets’ 27outcome areas. With a quantitative method, articles has been studied through a contentanalysis and material published in the print version has been coded. Results show that thecorrelation between the voters opinion and Dagens Nyheter fluctuates over the years with anoticable difference 2017 compared to 1997 and 2007. The findings suggest that DagensNyheter sets the agenda themselves and are therefore not affected by the public opinion inmatters that concern the state budget. The other way around Dagens Nyheter do not havecomplete control over the agenda but most likely do have some impact on the same. Thestudy, in combination with previous studies and theories, thereby gives an indication of howthe interplay between media and its’ audience work in relation to the coverage on state budgetpresentation. It also suggests that a shift is to be observed between 2007 and 2017, possibly inconnection to the past financial crisis. Whether or not this change is permanent or just atemporary fluctuation is yet to be discovered by further studies.

 • Borgerud, Charlotte
  et al.
  Swedish Association of Local Authorities and Regions, Stockholm.
  Borglund, Erik A. M.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Open research data, an archival challenge?2020Ingår i: Archives and Museum Informatics, ISSN 1389-0166, E-ISSN 1573-7500Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Swedish government has decided that all research results in the form of research data and scientific publications financed with public funds should be openly accessible as far as possible. The question is whether the responsible actors and if the universities are ready to implement the change. The significance of open access has amplified in Sweden. Earlier research has brought to light that the collection and preservation of research data are often surrounded by ambiguous rules and lack a comprehensive structure. For example, archiving is not given enough consideration in connection to research projects and researchers often tend to save their material on platforms that are not persistent over time. This article is based upon a qualitative research approach where 15 semi-structured interviews have been used as primarily data sources to investigate the implementation of open access of research data and scientific publications. The article investigated how Swedish universities and public authorities were working with archiving and implementation of open research data and their opinions on open access. The results displayed a lack of coordination, resources and infrastructure but also that common agreed nomenclature were missing. The management of research data was not part of an overall recordkeeping strategy. One explanation could be differences in the information culture among researchers and archivists. Social sciences theory has been combined with archival theory in order to explain the reasons to this. These have been put in relation to the principles of the open data directive. 

 • Warne, Maria
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Svensson, Åsa
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Tirén, Lina
  Östersund Municipality, Children and Education Administration.
  Wall, Erika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  On Time: A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness2020Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, nr 4, artikel-id 1430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Tardiness is a common problem in many schools. It can be understood as an individual risk for future problematic behavior leading to absenteeism, school dropout, exclusion and later health problems. Tardiness can also be examined in relation to a broader social-ecological perspective on health. The aim of this study was to analyze students’, school staff’s and parents’ views on students’ tardiness in two Swedish schools. A focus group interview design was used with 21 school personnel, 21 students in grade nine and two parents. The data were analyzed by using thematic content analysis. The results illustrated the main theme—It depends on . . . —regarding what will happen if a student arrives late to school lessons. This finding is further explained by the subthemes about teachers’ signals and reactions and the responses from teachers and students. The conclusion showed the importance of organizing the school day more predictably for the students. Late arrival is a sign of shortcomings in a school organization. It is necessary to develop guidelines related to how to handle students’ late arrival based on predictable viewpoints but even more so on how to promote students’ sense of belonging and their interest in and motivation for going to school.

 • Sjölén, Felix
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Sörholm, Teodor
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Nyhetsmediers trovärdighet : en kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattning om vad nyhetsmediers trovärdighet innebär2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The research reported here extends the work of Jacobsen (2018) on how young citizens evaluatenews media credibility by exploring why high school students perceive some news media asmore credible than others and how they reason about and evaluate what credibility means fromtheir own perspective. The study also examined which criterias the students accredit a crediblenews media, and how these criterias correlate with the ones other studies have reached. Toexamine this we conducted two focus groups consisting of 12 participants in total, with 6 in eachfocus group from two different high schools located in Sundsvall in northern Sweden. All theparticipants answered a questionnaire before the focus group began which collected backgroundvariables of their media usage. The focus groups which followed were conducted with the helpof pre existing questions brought from Jacobsens (2018) study.The main results of the study revealed that the participants seemed to consume the news mediathey evaluated as less credible more and the news media they evaluated as more credible less.Which may seem as a paradox, although it appears as though the participants are aware of theirchoice of media usage, and they seem to use media, not only according to the quality of a mediaand to gain relevant information about the society, but also to make the time pass and forpleasure which may open up for media usage of news media they evaluate as less credible.

 • Tjäderborn, Cim
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Pettersson, Joel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet.Metod och materialMetoden gick ut på att jämföra artiklar från 1980-talet med artiklar från 2010-talet med hjälp av enanalysmodell med fem olika teman och kvalitativ textanalys.HuvudresultatDet finns många likheter mellan gestaltningen av spelet och spelarna. Den stora förändringen ligger ihur attityden runt spelet ser ut. 1980-talets moralpanik är över, spelarna blir inte längre anklagade föratt vara satanister eller psykiskt sjuka. Istället är det större fokus på de pedagogiska fördelarna med spelet.

 • Klüppelholz, Bente
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Towards sustainable communities: Food sharing as an instrument to reduce food waste: An analysis of retailers and consumers in Östersund2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • Pena Odar, Kevin
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Karlsson, Marcus
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Hur många getingar får jämställdhet?: En undersökning om hur unga läsare upplever jämställdheten i Sportexpressens rapportering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: “Hur många getingar får jämställdheten?” - En undersökning om hur unga läsareupplever jämställdheten inom Sportexpressens rapporteringar.Författare: Pena Odar, Kevin. Karlsson, Marcus.Kurs, termin och år: JO081G Journalistik GR (C), Examensarbete. HT19.Antal ord: 12762Problemformulering och syfte: Enligt ett flertal studier är kvinnor underrepresenteradeinom sportrapportering. De flesta av dessa studier är innehållsanalyser, men publikstudier ärmer sällsynt. Därför är syftet med denna studie att undersöka hur unga Sportexpressen-läsareupplever jämställdheten i Sportexpressens rapportering.Metod och material: Den metod som användes i denna studie var den kvalitativa metodenfokusgruppsintervjuer. Det material som användes till denna studie var Sportexpressenswebbsida samt transkriberingar och ljudinspelning i form av fokusgrupps-diskussionerna.Huvudresultat: Studien visade att de unga Sportexpressen-läsarna som deltog i studienansåg att det existerar en viss ojämställdhet i Sportexpressens rapportering. Enligt deltagarnaär den ojämställd sett till utrymme som ges till kvinnor respektive män i rapporteringen, sättetdet skrivs om kvinnor respektive män samt att männens goda sportresultat hyllades mer änkvinnornas.

 • Ruderstam, Jacob
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Berg, Henrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Jämställdhet i svensk fotbollsbevakning: En studie om nyhetsvärderingen och gestaltningen av dam- och herrfotboll i tryckt press2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel : Jämställdhet i svensk fotbollsbevakningFörfattare : Jacob Ruderstam, Henrik BergKurs, termin och år: Journalistik GR (C) , Exmamensarbete, hösttermin 2019Antal ord: 11 126Problemformulering och syfte: Jämställdheten inom idrott har historiskt sett varitproblematisk och kvinnor har inte sällan fått stå i skuggan av männen i de flesta olikasammanhang i fotbollens värld. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur mediasgestaltning och nyhetsvärdering av dam och - herrfotboll ser ut i svensk tryckt press och hurden har förändrats över tid.Metod och material: Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys av totalt 361 artiklarfrån DN och Aftonbladet. 24 variabler utformades efter teorin för att få svar på studiens trefrågeställningar. Materialet samlades från två veckor 2009 och 2019.Huvudresultat : Det huvudsakliga resultatet av studien visar att kvinnor ärunderrepresenterade inom Aftonbladet och DN:s bevakning av fotboll. Skillnaden är tydlig ivilka som får mest utrymme i tidningarnas publicerade artiklar. I regel är det män som oftastfår uttala sig eller kommentera artiklar om fotboll. Däremot visar undersökningen att kvinnorinte lika frekvent får möjligheten att uttala sig i fotbollsartiklar, särskilt när det handlar omherrfotboll. I artiklarna som handlade om damfotboll var det också män som oftast uttaladesig. Det fanns skillnader mellan hur artiklar om herr- och damfotboll gestaltades. Positivavinklar var vanligare när artikeln handlade om damfotboll i jämförelse med herrfotboll. Debåda könen jämfördes oftare i artiklar om damfotboll och könsbeskrivningar som“damfotboll” och “damspelare” användes mer frekvent än “herrfotboll och “herrspelare”

 • Rehnfeldt, Leo
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Sundbeck, Johanna
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Environment and journalism in a developing country2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis we investigated how the field of environmental journalism was perceived andworked with by a group of local journalists in the Argentinean region Cuyo. Based on atheoretical framework of gatekeeping and news value, this qualitative research utilizedsemi-structured interviews to investigate which personal, editorial and societal conditions theinterviewees considered of importance regarding environmental news reporting. The resultsof this study suggest that though many of the interviewees harboured a personal interest inenvironmental matters, these were not considered relevant or news worthy enough to beassigned the necessary journalistic resources for a more in depth news coverage.Furthermore, they suggest that environmentally related news are perceived as more complexand hard to tell than the ones of other fields, and that the level of education and knowledgeregarding this rarely was felt as sufficient among the interviewed journalists.

 • Pettersson, Torbjörn
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lönsamma brott: En kvantitativ studie av svensk kriminaljournalistik 1989-20192019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Denna studie avser analys av sammanlagt 160 svenskanyhetsartiklar från Dagens Nyheter och Östersunds-Posten under 1989-2019, i syfte att utrönaeventuella negativa förändringar av tidningarnas kriminaljournalistik under angiven tid. Defrågeställningar som uppställts i studien och prövas, avser om dessa tidningar under denangivna tiden förändrats negativt och över tid blivit mer subjektiva, mer sensationella och förnyhetskonsumenterna lättillgängliga, med en lägre grad av fakticitet, om sådana förändringarkan bero på förändrade marknadsförutsättningar sedan 1989. Vidare behandlas frågeställningenom det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar ökat under tiden 1989-2019.Metod och material: Jag har utfört en kvantitativ innehållsanalys av sammanlagt 160tidningsartiklar ur de tryckta utgåvorna av Dagens Nyheter och Östersunds-Posten frånvardagarna v 11 och 37 1989, 1999, 2009 och 2019.Huvudresultat: Studien ger vare sig stöd för antaganden om att den kriminaljournalistiskanyhetsbevakningen förändrats negativt i undersökta tidningar under tiden 1989-2019 samt elleratt det sammanlagda antalet kriminaljournalistiska nyhetsartiklar ökat under samma tid.

 • Motte, Gustav
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Jonsson, Joel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Opinionernas opinon: En kvalitativ djupintervju med svenska ledarskribenter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Opinionen om opinionerFörfattare: Gustav Motte, Joel JonssonKurs, termin, år: Journalistik GR (C), Examensarbete, 15,0 hp, JO081G, HT19,Antal ord i uppsatsen: 10828Problemformulering och syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenskaledarskribenter finner att hot och trakasserier på sociala medier har påverkats deras dagligaarbete, samt val av ämnen att publicera i den aktuella tidningen.Metod och material: En kvalitativ djupintervjustudie av svenska ledarskribenter itraditionell press med teoretisk grund ur bland annat Elisabeth Noelle-Neumanns teoriTystnadsspiralen , samt John Nerones typologi av våld mot press .Huvudresultat: Svenska ledarskribenter påverkas till viss del av sociala medier. Beroende påvem som tillskriver sig vissa åsikter och yttrar densamma kan ligga till grund för derasåsiktsbildning.

 • Krigsman, Linn
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Sebastian, Von Eichwald
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Spända muskler och fladdrande hårsvall : En komparativ studie om jämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapportering.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Spända muskler och fladdrande hårsvall - En komparativ studie omjämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapporteringFörfattare: Linn Krigsman och Sebastian von EichwaldKurs, termin och år: Journalistik GR (C), Examensarbete (15 hp), termin 5, 2019/2020Antal ord i uppsatsen: 11 547Problemformulering och syfte: Att jämföra hur två olika mediers, SVT Sport ochSportbladet, vardagliga sportrapportering ser ut. Samt om och hur rapporteringen ochgestaltningen av dam- och herrsport har förändrats över tid.Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöks jämställdheten iartiklar på SVT Sport och Sportbladet under två veckor 2010 och två veckor 2019.Huvudresultat: I båda nyhetsmedierna dominerar rapporteringen om herrsport både2010 och 2019, dock syntes en förändring mot en mer jämställd rapportering 2019.Resultatet visar även att SVT Sports rapportering är mer jämställd än Sportbladets.Däremot syntes inga genomgående skillnader på hur man gestaltar kvinnor och mäninom sport, varken medierna emellan eller över tid.

 • Bovin, Linn
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Eriksson, Martin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Flickan som tog världen med storm: En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- och dagspress gestaltar Greta Thunberg2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Flickan som tog världen med storm – En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- ochdagspress gestaltar Greta ThunbergFörfattare: Linn Bovin och Martin ErikssonKurs, termin och år: Examensarbete, HT 2019Antal ord i uppsatsen: 13 387Problemformulering och syfte: Greta Thunberg, född 2003, inledde i augusti 2018 enskolstrejk för rädda klimatet. Hon satte sig då utanför Riksdagshuset och strejkade.Sedan dess har hon fått stor uppmärksamhet för sitt klimatengagemang. Så sent som idecember 2019 utsågs Greta till Time’s Person of the year. Hon har tagit världen medstorm under det senaste året och är mer omskriven än många toppolitiker. Men hurgestaltas hon som ett mediefenomen i svensk media? Det är något som vi vill undersöka.Dels över tid, men också jämföra kvällspressen och dagspressens gestaltning. Utifrångestaltningsteorin och dagordningsteorin tar vi reda på det. Syftet med denna studie äratt ta reda på hur svensk kvälls- och dagspress fokuserar på och gestaltarmediefenomenet Greta Thunberg, i både text och bild. Vi anser att det är viktigt attförstå sig på media och vilken makt de har, samt hur de väljer att utöva den – eftersomungefär 51% av svenskarna konsumerar traditionella medier dagligen.Metod och material: För att kunna besvara syfte och frågeställningar undersöktestotalt 18 nyhetsartiklar från kvällstidningen Aftonbladet och dagstidningen DagensNyheter, med fokus på Greta Thunberg. Åsiktstexter utlämnades. Denna undersökninggjordes med hjälp av en kvalitativ textanalys och bildanalys. Det faktiska materialetsom undersöktes var papperstidningen i PDF-format från de två tidningarna.Huvudresultat: Ett resultat vi kunde se var att gestaltningen är i konstant förändring,och att det beror helt på vilken tidning det är. Det huvudsakliga resultatet visade attunder period ett gestaltades Greta som en skolkande elev som inte gick i skolan. Det vardet som var i fokus, även om det även framgick att hon gjorde det för miljön. Under denandra perioden upplevde vi att hon hade blivit en känd klimataktivist. I den tredjeperioden hade hon blivit en världskändis. Det var möten med Barack Obama och fejdermed Donald Trump. Hon skällde ut världsledare offentligt samtidigt som hon själv alltidhävdade att hon bara var ett barn.

 • Ögren, Vendela
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Forsberg, Emil
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Var är den lokala stjärnreportern?: Lokaltidningars profilering av sportreportrar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte:Digitaliseringen har inneburit en omstrukturering för hela tidningsindustrin. Lokaltidningarnastår inför en ny ekonomisk verklighet där sjunkande annonsintäkter och minskandeprenumeranter är ett faktum. De rikstäckande tidningarna har försökt anpassa sig tillförändringarna genom att väva samman nyhetsjournalistiken med sociala medier och genomatt bygga reportrar som profiler. Men hur jobbar lokaltidningarna? Syftet med uppsatsen är attundersöka hur de lokala sportredaktionerna i Norrland arbetar med att profilera sina reportraroch vad de ser för värde i att ha starka profiler på tidningen. Vi undersökte även hurredaktionerna använder sig av sociala medier för att profilera sina reportrar. Studien tar sittteoretiska avstamp i teorin om medielogik, och framförallt social medielogik.Metod och material:I studien undersöks tre lokala sportredaktioner i Norrland: Östersunds-Posten, Västerbottens-Kuriren/Folkbladet och Piteå-Tidningen. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med ensportchef och en reporter från varje redaktion.Huvudresultat:Resultatet visar att de tre lokala sportredaktionerna inte jobbar aktivt med att profilerasärskilda reportrar. Det finns profiler på tidningarna, men enligt redaktionerna har de inteblivit det genom ett aktivt och strategiskt byggande av ett personligt varumärke, utan genomett specialområde som intresserat publiken. En orsak till varför man inte profilerar reportrar inågon större utsträckning, anses enligt redaktionerna vara bristen på resurser. Däremot ser allaredaktioner ett värde i att ha profilerade reportrar, då det skapar förtroende och en relation tillläsarna. De tre redaktionerna använder sig främst av tidningens egna konton på sociala medierför att sprida sitt material. Om man utgår från den sociala medielogiken har studiens tidningarpåbörjat en anpassning och försöker nå ut med sitt material på sociala medier, men det finnsingen strategi för att profilera reportrar på dessa plattformar.

 • Ågren, Oscar
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Svenska mediers rapportering om e-sport: En kvantitativ studie om nyhetsvärdering,jämställdhet och gestaltning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur jämställdheten, nyhetsvärderingen och gestaltningenav e-sport ser ut i olika typer av medier. De olika typerna som valdes var dagstidning(Dagens Nyheter), kvällstidning (Aftonbladet) och public service (SVT). Dessa valdes för attse om det finns någon skillnad mellan dem. Underlaget är webbartiklar på deras respektivewebbsidor. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys där webbartiklar från 1 januari2015 till 1 december 2019 analyserats. Antalet artiklar som analyseras är totalt 196 stycken.Studien är baserad på ett flertal teorier. Nyhetsvärdering, genussystemet ochgestaltningsteorin är de mest centrala i studien. Nyhetsvärdering för att kunna analyseravarför det skrivs om vissa saker mer än andra. Genussystemet för att förklara hurjämställdheten i rapporteringen och gestaltningsteorin för att förstå på vilket sätt e-sportengestaltas.Resultatet visar att rapporteringen inte var jämställd oavsett vilken typ av medie artiklarnakom ifrån. Inom nyhetsvärderingen så kan man se att nyheter utgår framförallt frångeografisk och kulturell närhet. E-sporten gestaltades mestadels som en sport och därmakroperspektivet ofta var i fokus. En stor del av artiklarna handlade om diskussionen kringom e-sport är en riktig sport eller inte.

 • Lidén, Linda
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Svensson, Ludvig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Kvinnor får fäste: En studie av den digitala rapporteringen om de manliga och kvinnliga längdskidåkarnaunder VM i Seefeld 2019 i Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: Då tidigare forskning visat att män är mycketöverrepresenterade i media och inte minst inom sportbevakningen var studiens syfte att, medavstamp i dagordnings- och gestaltningsteorin, undersöka hur mycket plats damer respektiveherrar inom längdskidåkning fick under skid-VM:s tävlingsdagar i Seefeld 2019 i trerikstäckande svenska medier.Metod och material: Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes hur damer ochherrar rapporterades om i digitala artiklar rörande längdskidåkarna under skid-VM 2019 iSeefeld. Materialet samlades in från Sportbladet, SVT Sport och Dagens Nyheter Sport iform av 307 digitala artiklar efter att avgränsningar var tillämpade.Huvudresultat: Studiens resultat visar att det skiljde mellan könen i antalet skrivna digitalaartiklar. Både totalt, men även hos varje enskild redaktion skrevs det mer om damerna än omherrarna. SVT Sport hade den största procentuella skillnaden i mängden digitala artiklarmellan könen och Sportbladet hade den minsta procentuella skillnaden.

 • Andersson, Nils
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Holmberg, Åke
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Är det samma olycka som förra veckan?: En kvalitativ studie om läsarnas uppfattning av arkivbilder i jämförelse med journalistiska bilder.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering och syfte: I takt med digitaliseringens framfart vill publiken ta del av sinanyheter allt snabbare, vilket gör att journalistiken är inom ständig förändring. En effekt av detnya tempot i media har lett till att mediehusen i princip lagt ner sina bildredaktioner ochanvänder sig istället av frilansare och bildbyråer för att få ut sina artiklar snabbare. Syftet meddenna studie är att undersöka om, och i så fall hur, medieanvändare i olika åldrar uppfattararkivbilder jämfört med bilder tagna av journalister samt vad bilden har för betydelse i derasnyhetskonsumtion.Metod och material: För att undersöka hur medieanvändare i olika åldersgrupper uppfattararkivbilder i jämförelse med bilder tagna av journalister så har en kvalitativ metod används iform av fokusgrupper. Grupperna bestod av tre yngre, två medelålders och två äldre för att få enjämn fördelning mellan åldersgrupperna. Under fokusgrupperna fick deltagarna diskutera derassyn på bildens betydelse samt att det delades stimulusmaterial ut där deltagarna fick titta på enarkivbild och en bild tagen av en journalist med en olycka som motiv, för att jämföra dessa.Huvudresultat: Studien visar att nyhetsbilden har en stor betydelse för läsarna i derasnyhetskonsumtion. Deltagarna är även precisa och tydliga i deras definition av vad en branyhetsbild ska innehålla och att en sådan lockar till mer läsning och fördjupning samt stärkertrovärdigheten till mediebolagen. Vidare visar resultatet att majoriteten av deltagarna ärmedvetna om medias användning av arkivbilder och att den typen av bilder inte tillför någonting.Den typen av bilder lockar inte till läsning utan den kan få läsarna att scrolla vidare och färre artiklar riskerar då att bli lästa.

 • Haller, Henrik
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande.
  Englund, Oskar
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande.
  van den Brink, Paul
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande.
  Inventory of appropriate material and energy flows for foodtech applications in the municipality of Härnösand.2020Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • Disputation: 2020-03-20 10:00 E409, Sundsvall
  Dahlström, Helene
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Förutsättningar för elevers textskapande: En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Modern society is characterised by change. Humans’ ways of communicating have changed in many ways due to society’s social, linguistic, cultural and textual plurality. The digitalisation of society has contributed considerably to the changed conditions for communication and representation that have emerged. Given these new conditions, it is crucial to increase the body of knowledge about how digital resources shape possibilities for students’ participation in text activities in school. The purpose of this thesis was to increase the understanding about the role of digital resources for middle school students' meaning-making as they create text in school. The theoretical point of departures includes multimodal social semiotics and multiliteracies. The participants included 111 Swedish middle school students. A multiple methods design was used in this thesis and included multimodal text analysis, interviews, a survey and multimodal analysis of video observations. Four studies were conducted. Overall, the results of the thesis indicated that the use of digital resources enabled students to create texts on more equal terms an dactively participate in writing activities. When designing texts with access to multiple modes, students used digital resources and various modes in diverse ways. Some students chose to use only writing, whereas others utilised the whole range of available resources. Students appeared to choose modes based on previous experiences and modal preferences. The availability of multiple modes during the digital text design process could mean that some students’ text design experiences in the home environment were recognised in the school context. For a few students, the allowances offered by digital and modal resources enabled them to actually create stories, which was rather difficult when using the mode of writing alone. An analysis of the content of students’ texts indicated that many students were influenced by the popular culture texts that they engaged with in informal settings. The pedagogical implications for literacy practices include and recognising students’ experiences from engaging with texts in informal settings, whether popular or not, in the classroom environment to connect students’ life and classroom experiences. This form of education is built on plurality and students’ resources.

 • Schultz, Alexandra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Socialsekreterares hantering av arbetsrelaterad stress2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande och komplicerade. Studien är kvalitativ och utgår från en innehållsanalys av semistrukturella intervjuer med socialsekreterare. Syftet med studien är att undersöka socialsekreterares erfarenheter av arbetsrelaterad stress. Studien kommer utforska vilka faktorer som framkallar stress och hur den förebyggs. Anledningen till att det är ett viktigt ämne att belysa är att fler skulle behöva hitta väl fungerande copingstrategier för att hantera stress i ett samhälle där allt fler blir sjuka av stress. Långvarig stress kan vara skadlig och leda till bland annat utbrändhet. De som upptäcker och tar stressen på allvar har goda chanser att förhindra att långvarig stress utvecklas vidare till olika bestående men som kan uppstå. Studiens resultat visar att stress är vanligt förekommande inom socialtjänsten. Resultatet visar också på att socialsekreterare ofta har olika former av stresshantering men att det kan vara svårt att stanna upp och implementera de hanteringsstrategier de har i stressade situationer. På arbetsplatsen använder sig de anställda av både problemfokuserad och emotionell copingstrategi. Mer arbete skulle behöva läggas på att förebygga uppkomsten av stress. Mer klientfokus och mindre fokus på budgetar skulle också minska stressnivåerna. I bästa fall skulle antalet stressade socialsekreterare minska och i förlängningen eventuellt minska antalet sjukskrivningar bara med hjälp av väl fungerande copingstrategier.

 • Bergman, Christoffer
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Kan datorspel leda till spelberoende om pengar?: En forskningsöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Runt om i världen ekar exempel om barn och unga som farit illa på grund av gamblingliknande aktiviteter i datorspel. Det är ett ämne där föräldrar saknar förståelse och insyn samtidigt som den utformas i vinstdrivande avsikt. Syftet med studien är att sammanfatta den befintliga kunskapen gällande simulerad gamblings påverkan på individer. Forskningsöversikten granskar 13 studier där den klara majoriteten visade signifikanta korrelationer mellan datorspelens simulerade gambling och ökad risk för gamblingmissbruk. De negativa konsekvenserna tycks kompliceras ytterligare beroende på sociala, psykologiska och biologiska faktorer som influerar hur konsekvenserna gestaltas. Precis som tidigare forskning hävdat visar denna studie att det behövs mer longitudinell forskning som visar hur fenomenet påverkar människor över tid. Utöver det behövs mer forskning i ämnet ur en social kontext som granskar påverkan utifrån könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, socioekonomisk status och familjesituation. Det offentliga sociala arbetet behöver vara informerade om riskerna och konsekvenserna för att kunna identifiera och hjälpa individerna som omfattas av problemet.

 • Rahmani, Rizan
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Carrasco, David
  SLU, Alnarp.
  Svensson, Glenn P.
  Lund University, Lund.
  Roweck, Hartmut
  Christian Albrecht University, Kiel, Germany.
  Ryrholm, Nils
  University of Gävle, Gävle.
  Larsson, Mattias C.
  SLU, Alnarp.
  Hedenström, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Identification and Synthesis of Putative Pheromone Components of the Threatened Salt Marsh Bagworm Moth, Whittleia retiella (Lepidoptera Psychidae)2020Ingår i: Journal of Chemical Ecology, ISSN 0098-0331, E-ISSN 1573-1561Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Whittleia retiella (Newman, 1847) is a threatened salt marsh species of the bagworm moth family Psychidae. For its preservation it is necessary to develop efficient tools to survey its distribution and habitat requirements in order to use appropriate conservation methods. Such tools may be pheromone-based monitoring systems, which have documented efficacy in establishing the occurrence of cryptic insect species in nature. By using gas chromatography combined with electroantennographic detection (GC-EAD), we found two compounds in female W. retiella headspace samples and whole-body extracts that elicited electrophysiological activity in male antennae. Gas chromatograpy coupled with mass spectrometry (GC-MS) operating in electron impact (EI) mode and comparison of the analytical data with those of synthetic reference compounds showed the chemical structures of these putative pheromone components to be (1S)-1-methylpropyl (5Z)-dec-5-enoate and 1-methylethyl (5Z)-dec-5-enoate. Field assays using baits loaded with synthetic compounds revealed that conspecific males were attracted to (1S)-1-methylpropyl (5Z)-dec-5-enoate alone or in combination with 1-methylethyl (5Z)-dec-5-enoate, whereas 1-methylethyl (5Z)-dec-5-enoate neither attracted nor repelled males in the field assays when tested alone. This study shows the potential of using (1S)-1-methylpropyl (5Z)-dec-5-enoate for monitoring W. retiella to gather more detailed information about the geographic distribution and habitat needs of this rare moth.

 • Nordh Hedenskog, Lisa
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Andersson, Josefin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Socialtjänstens arbete med unga män som utövar våld: En kvalitativ studie om socialtjänstens förändringsarbete2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år avlider cirka 200 000 unga i åldrarna 10 – 29 till följd av ungdomsvåldet i världen, och våldet är den fjärde största orsaken till att unga människor avlider. Detta skapar inte bara konsekvenser som påverkar våldsutövaren, offren och deras familjer, utan även strukturellt i samhället på lång sikt. Vilket även ställer ökade krav på organisationer som kommer i kontakt med unga våldsutövande män. Utifrån en mellan stor kommun i Sverige syftar studien till att undersöka de arbete som innefattar socialsekreterares handlingsutrymme, hinder, möjligheter och samverkan i förändringsprocessen med unga män som utövar våld i åldrarna 15 – 17 år. Studien baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomfördes med yrkesamma socialsekreterare som alla kom i kontakt med våldsutövande unga män i arbetet. Empirin tolkades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade att socialsekreterarna upplevde en flexibilitet i förändringsarbetet, vilket även gav en möjlighet för ett relativt stort handlingsutrymme. Hinder som kunde påverka arbetet var ungdomarnas bristande motivation samt resursbrister inom organisationerna. Slutligen framkom det att ungdomarnas ålder både tillförde möjligheter och hinder i förändringsarbetet. Alla deltagande respondenter i studien efterlyste bättre samarbete mellan alla samverkande aktörer. Studien uppmärksammade att våld bland unga män behöver få högre prioritet på strukturell nivå.

 • Rengstad Färdmo, Lina
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda föräldrar: En kvalitativ studie av yrkesverksammas perspektiv på utmaningar, möjligheter och utveckling framåt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stöd i föräldraskapet är något som funnits i Sverige sedan 30-talet. Idag ligger fokus på att det ska nå alla föräldrar som del i att implementera barnkonventionen och att arbeta aktivt för alla barns rätt till hälsa och utveckling under dess hela uppväxt. Denna studie undersöker hur yrkesverksamma inom det generella föräldraskapsstödet arbetar med nyanlända och utrikesfödda föräldrar som tidigare forskning visar är speciellt utsatta grupp och som flertalet kommuner uppmärksammat inte kommer till de generella föräldrastödsgrupper och workshops som erbjuds. Det är en kvalitativ studie där intervjuer har gjorts med fyra yrkesverksamma inom generellt föräldraskapsstöd där resultatet visar på organisationers roll och att den yrkesverksammas egen identitet och insatser spelar roll i mötet med dessa föräldrar. Resultatet visar på hur de yrkesverksamma använder sitt handlingsutrymme för att etiskt medvetet och reflekterande arbeta för att nå gruppen och för att ge gruppen det som de har rätt till och är i behov av. Det visar också hur de yrkesverksamma är beroende av resurser och personliga kontakter i sitt arbete och att det är i projektform som det fungerar som bäst. Utifrån ett kritiskt perspektiv kan en även se hur de aktivt diskuterar och arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv där de reflekterar över deras egna professionella och personliga roll i mötet men även vilka dessa föräldrar som de möter är utifrån kön, klass, utbildningsnivå och ursprung. Det visar på etisk medvetenhet och reflekterande progressivt socialt arbete även fast det till vissa delar kan tolkas inom ramen för upprätthållande av orättvisa strukturer. Studiens slutsatser är att det är av vikt i arbetet med målgruppen att anta ett kritiskt reflexivt arbetssätt och inkludera ett intersektionellt perspektiv för att inte medverka till ytterligare stigmatisering av gruppen. Utifrån den professionellas perspektiv rekommenderas att aktivt arbeta med sitt handlingsutrymme på ett etiskt medvetet vis där det egna ansvaret till detta betonas.

 • Korman, Zara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för psykologi och socialt arbete.
  Barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal: En kvantitativ studie om delaktigheten och påverkande faktorer2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samarbetssamtal är en samtalsform med syfte att ge separerade föräldrar hjälp att komma överens kring frågor som rör gemensamma barn vad gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning. I Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal står att barnet i något skede under samarbetssamtalen bör ges möjlighet att komma till tals, ifall det inte kan anses olämpligt. Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter barn ges för att bli delaktiga vid föräldrars samarbetssamtal samt att studera vilka faktorer som kan påverka delaktigheten. Studien bygger på en kvantitativ undersökning och empirin har inhämtats via en webbenkät som samtalsledare för samarbetssamtal besvarat. Av studiens resultat framgår att föräldrarna ofta tillfrågas om att barnen ska bli delaktiga vid samarbetssamtalen men också att det finns många olika påverkande faktorer för om barnen sedan blir delaktiga, till exempel barnets ålder och mognad, föräldrarnas konfliktnivå eller samtalsledarens egen bedömning. Resultatet visar även att samtalsledarna har önskemål om att barn i större utsträckning ska bli delaktiga vid föräldrarnas samarbetssamtal. Vidare rekommenderas att framtida forskning undersöker om barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal har förändrats utifrån att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.

 • Jonsson, Annika
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Pettersson, Robert
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Besöksnäringens roll för regional utveckling: Ett nedslag i Jämtland Härjedalen2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport sammanställer underlag på nationell och regional nivå i syfte att utveckla regional besöksnäring och ge underlag till pågående strategiarbete i Jämtland Härjedalen. Rapporten är en del i projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling” med finansiering från Region Jämtland Härjedalen. Inom projektet tar Jämtland Härjedalen Turism (JHT) i samverkan med turismforskningsmiljön ETOUR på Mittuniversitetet fram kunskapsunderlag med fokus på turism- och besöksnäringsutveckling. Innehåll och slutsatser bygger på en sammanställning av både publicerat material och insamlad data.

   

  I rapporten presenteras turismforskningens komplexa natur som spänner över flera akademiska discipliner för att kunna förstå, förklara och problematisera turism och resande. Turism är ett globalt fenomen som hänger tätt samman med ekonomisk utveckling, demografiska förändringar, sociala relationer och naturmiljöns förändringar. Turismen bidrar, så väl positivt som negativt, till ekologisk, ekonomisk och social förändring på en plats. Det finns många och stora utmaningar när det kommer till hållbar destinationsutveckling där tillväxten inom näringslivet, ofta grundat i behovet av arbetstillfällen och förstärkt skattekraft i kommuner, prioriteras före sociala och miljömässiga konsekvenser som kan uppstå.

   

  Inom svensk turismforskning är en övervägande del inriktad på vilken nytta och vilka utmaningar som besöksnäringen kan medföra till samhället, där aspekter av social och ekonomisk hållbarhet har stort fokus på samarbete mellan myndigheter och lokala aktörer.  Även forskning om turismens påverkan på klimatet har ökat de senaste åren, liksom vilken roll turismen spelar för lokalt boende. En tydlig tendens är att fokus på hållbarhet har blivit allt viktigare inom turismforskningen.

   

  Vid sidan om turismforskningen presenteras även nationella och regionala rapporter och dokument rörande turismen i Sverige och Jämtland Härjedalen. Dessa rapporter och dokument visar på att landets växande turism är viktig för utvecklingen i hela landet, och statliga utredningar visar på tydliga synergier mellan lokal service och turism i landsbygdsområden. Besöksnäringen kan beskrivas som en viktig länk mellan stad och landsbygd, och det är få andra näringar som har ett så utpräglat ”hela-landet-perspektiv”.

   

  Utmaningar för turismen och besöksnäringen är att nå hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Det finns därför ett stort behov av en samlad politik för landets besöksnäring, där samverkan och gemensamma utvecklingsprocesser mellan flera olika aktörer på olika nivåer är avgörande. Detta samarbete är även viktigt för att i större utsträckning inkludera besöksnäringen i landets samhällsutveckling. 

   

  När personer med koppling till besöksnäringen i Jämtland Härjedalen själva får ange styrkeområden och utmaningar växer det fram en bred bild av komplexa sammanhang. Värt att notera är att dessa är både positiva och negativa och med fördel kan delas upp i ekonomiska, sociala och miljömässiga. Natur och hållbarhet har stort genomslag men även mjuka värden (tex hälsa, stolthet, identitet och betydelsen för livsmiljön) spelar en stor roll.

   

  Smart specialisering är ett begrepp som kretsar kring att regioner bör satsa på det man relativt sett kan bli bäst på för att stärka den regionala konkurrenskraften. De intervjuade personerna konstaterar att besöksnäringen är en bra inkörsport på arbetsmarknaden som erbjuder sysselsättning över hela regionen, även i områden som har få andra sysselsättningsalternativ. Besöksnäringen konstateras vidare bidra till god hälsa och livsmiljö samt bidra till inflyttning. Turismen upprätthåller lokal service och har lång tradition och stark koppling till forsknings- och utvecklingsmiljöer.

   

  I rapportens avslutande del diskuteras vilken data och vilken dataanalys som kopplar till besöksnäringen. Det konstateras att ett relativt rikt datamaterial skulle vinna på mer djupgående analys och att forskarsamhället behöver bli bättre på att mäta, beskriva och jämföra även mjuka värden.

   

  Rapporten slår fast att besöksnäringens aktörer upplever den egna och andras organisationer ha en många gånger otydlig roll med otydliga ansvarsområden. Med en ständigt föränderlig finansiering blir förutsättningarna otydliga. Viktigt för att klara ut roller och ansvar, samt vilka prioriteringar som göras i framtiden, blir att strategier på alla nivåer är genomarbetade och förankrade med goda förutsättningar för implementering.

   

  Avslutningsvis konstateras att besöksnäringen spelar en stor roll för regional utveckling och livskvalitet. Effekterna är många och ofta komplexa, men fortsatta strategiska satsningar blir viktiga för att stärka långsiktigt hållbar utveckling som lockar till besök, inflyttning och kvarstanning och i förlängningen hela samhällets utveckling.

 • Disputation: 2020-03-16 13:00 Q 221, Östersund
  Danielsson, Tatiana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik.
  Further Investigations of Convergence Results for Homogenization Problems with Various Combinations of Scales2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is based on six papers. We study the homogenization of selected parabolic problems with one or more microscopic scales in space and time, respectively. The approaches are prepared by means of certain methods, like two-scale convergence, multiscale convergence and also the evolution setting of multiscale convergence and very weak multiscale convergence. Paper I treats a linear parabolic homogenization problem with rapid spatial and temporal oscillations in perforated domains. Suitable results of two-scale convergence type are established. Paper II deals with further development of compactness results which can be used in the homogenization procedure engaging a certain limit condition. The homogenization procedure deals with a parabolic problem with a certain matching between a fast spatial and a fast temporal scale and a coefficient passing to zero that the time derivative is multiplied with. Papers III and IV are further generalizations of Paper II and investigate homogenization problems with different types of matching between the microscopic scales. Papers III and IV deal with one and two rapid scales in both space and time respectively. Paper V treats the nonlinearity of monotone parabolic problems with an arbitrary number of spatial and temporal scales by applying the perturbed test functions method together with multiscale convergence and very weak multiscale convergence adapted to the evolution setting. In Paper VI we discuss the relation between two-scale convergence and the unfolding method and potential extensions of existing results. The papers above are summarized in Chapter 4. Chapter 1 gives a brief introduction to the topic and Chapters 2 and 3 are surveys over some important previous results.

 • Wallin, Erika A.
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Kalinová, Blanka
  Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences, Research Group of Infochemicals, Prague, Czech Republic; Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic.
  Kindl, Jiří
  Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences, Research Group of Infochemicals, Prague, Czech Republic; Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic.
  Hedenström, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för kemiteknik.
  Valterová, Irena
  Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences, Research Group of Infochemicals, Prague, Czech Republic; Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic.
  Stereochemistry of two pheromonal components of the bumblebee wax moth, Aphomia sociella2020Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 10, nr 1, artikel-id 2094Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The bumblebee wax moth, Aphomia sociella, is a parasite of bumblebees. In this species, males produce sexual pheromone to attract females, while females produce an aphrodisiac pheromone that initiates male courtship. Both pheromones contain 6,10,14-trimethylpentadecan-2-one (TMPD-one) and the corresponding alcohol, 6,10,14-trimethylpentadecan-2-ol (TMPD-ol) in sex specific quantities. Male sex pheromone consists of 7 components with TMPD-one as a minor one and traces of TMPD-ol. In female aphrodisiac pheromone, TMPD-ol is the major component, while TMPD-one is present in traces. Here we report on the absolute configuration of TMPD-one in male sex pheromone and TMPD-ol in female aphrodisiac pheromone of A. sociella. The configuration was determined from GC/MS of prepared (S)-acetoxypropionyl esters of TMPD-ol. TMPD-one was first reduced to the alcohol that was then derivatized with (S)-acetoxypropionyl chloride. The GC/MS data of obtained diastereoisomers were compared with synthetic standards. The absolute configuration of TMPD-one in the male pheromone was (6R,10R). The configuration of TMPD-ol in the female pheromone was (2R,6R,10R). Electrophysiological experiments showed that TMPD-one and TMPD-ol are perceived by both sexes. The synthetic standards of naturally produced stereoisomers elicited higher responses than mixtures of all stereoisomers. 

 • Mohammed, Altahra
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Nonlinear effects and predictions in advanced antenna systems in 5G Distortion Effects in 5G2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the next-generation wireless cellular communication systems known as 5G, radio equipment will be deployed in several frequency bands, among them is the millimeter wave bands (26 - 40 GHz). The use of these high frequencies can help to mitigate the limited spectrum problem and higher data rates can be achieved [2] . For 5G millimeter wave radios, due to a small area of cells, the number of distributed units will always be high. These technological advances have resulted in smaller and cheaper broadcast stations or radios, however, for these small cellular radios and

  Advanced Antenna System (AAS), the efficiency and performance of the Power Amplifier (PA) are of significant concern for designers and operators of the systems. The proposed solutions in this thesis work consist of the study of PA the used of the active load-pull modulation. As a result, signal components of each PA output are split into a MIMO

  (Multiple Input Multiple Output) configurations and then follow the development of an algorithm, to extract the transmitted and reflected signals from active load-pull modulation with different calibration procedures. The extracted data is used to develop a dual-input PA model to which is then applied later in the MIMO DPD (Digital Predistortion). The proposed analysis are tested in a lab and simulation environment. The load-pull measurement results could extract transmitted and reflected signals and they have been used to create the dual input PA model with NMSE of less than -42dB.

 • Bröms, Vincent
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Wallenbrand, Erik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Inte bara en dans på rosor?: En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning inom försäkringsfältet tycks endast ytligt ha undersökt vad finansiell kunnighet har för påverkan för hur produkterna förstås och uppfattas. De få studier som har dragit paralleller mellan dessa ämnen har i huvudsak genomfört studier på ett kvantitativt plan, där en mer djupgående förståelse därmed begränsats av studiernas konstruktion. Samtidigt tycks den tidigare forskningen inom försäkringsfältet ha varit fokuserad på de rent ekonomiska aspekterna av försäkringar, och majoriteten av de studier som ändå behandlat försäkringars mer abstrakta aspekter framför allt ha varit inriktade på liv- och personförsäkringar.Detta är en kvalitativt konstruerad studie som med en konstruktivistiskt ansats syftar till att bilda en djupare förståelse kring konsumenters förhållningssätt och finansiell kunnighets påverkan på uppfattningen av försäkringar. Vidare syftar studien även till att undersöka hur värdet av en försäkring uppfattas av konsumenter under tiden den ej nyttjas, där studien ämnar bidra till en djupare förståelse och empirisk kunskap inom finansiell kunnighet, försäkringsfältet och sambanden däremellan.Resultatet av studien visar på att konsumenter uppfattar en försäkring likt andra komplexa och abstrakta finansiella produkter och tjänster, vilket kan visa på att den finansiella kunnigheten till stor del kan spela en avgörande roll kring valet, förståelsen och uppfattningen av försäkringar.

 • Svensson, Amanda
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Hållbarhetsrapportering – en lagstadgad börda eller vägen till lönsamhet?: Hållbarhetsrapporters innehållsstruktur, kvalitet och företagets lönsamhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsarbete och rapporteringen kring detta har blivit en allt större del av ett företags verksamhet. Ett företags intressenter ställer allt högre krav på hållbarhetsrapporteringen och dess kvalitet vilket gör att framställningen av hållbarhetsrapporteringen blivit ett sätt för företag att skapa konkurrenskraft. Syftet med denna studie var att analysera om hållbarhetsrapporteringens innehållsstruktur påverkar kvaliteten hos hållbarhetsrapporten och därmed företagets lönsamhet samt hur eventuella samband skulle kunna förklaras med hjälp av kundnöjdhet och företagets rykte. Urvalet som låg till grund för studien var 637 amerikanska och europeiska företag med ett börsvärde på över fem miljarder US-dollar.Fyra hypoteser analyserades genom regressionsanalyser, mediatoranalys och stiganalys. Studien identifierar ett negativt samband mellan en jämn strukturering av innehållet och hållbarhetsrapportens kvalitet. Vidare kunde ett positivt samband mellan hållbarhetsrapportens kvalitet och företagets lönsamhet genom rykte påvisas. Detta indikerar att företag genom att fördela och strukturera innehållet mellan de olika inriktningarna människliga rättigheter,arbetsförhållanden, samhälle och miljöfrågor i hållbarhetsrapporten kan påverka rapportens kvalitet. Genom en ökad kvalitet på hållbarhetsrapporteringen tycks företag kunna generera ökad lönsamhet. Denna ökning kan till viss del kopplas till företags förbättrade rykte.

 • Dykina, Tatiana
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  Tidig prognostisering av konkurs för företag inom byggbranschen: En stegvis binär logistisk regressionsmodell av svenska företag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En skillnad mellan studier om finansiell oro och konkurs är vilka metoder och modeller som används för att prognostisera konkurs. I Sverige är byggföretag hårt drabbade av konkurser. Denna studie analyserade 31 nyckeltal och 2 makroekonomiska variabler med hjälp av deskriptiv analys och ANOVA-analys, vilka båda exkluderar variabler som är icke signifikativa. Därefter användes de signifikativa variablerna i en stegvis binär logistisk regressionsanalys för att upptäcka skillnader i ekonomiskt hälsotillstånd mellan konkursdrabbade och icke konkursdrabbade företag. I nästa steg byggdes modellen för att prognostisera konkurser. Studien utfördes på 162 små och medelstora byggföretag i Sverigeunder perioden 2010–2014 (81 av företagen var drabbade av konkurs och 81 av företagen var inte det). Studien resulterade i att tre av fem kategorier kunde påvisa skillnader mellan de två grupperna av företag. Dessa kategorier är kapitalstruktur, likviditet och resultatstruktur.

 • Dima, Elijs
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Brunnström, Kjell
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi. Division ICT-Acreo, RISE Research Institutes of Sweden.
  Sjöström, Mårten
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Andersson, Mattias
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för design.
  Edlund, Joakim
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för informationssystem och –teknologi.
  Johanson, Mathias
  Alkit Communications AB, Mölndal.
  Qureshi, Tahir
  HIAB AB, Hudiksvall.
  Joint effects of depth-aiding augmentations and viewing positions on the quality of experience in augmented telepresence2020Ingår i: Quality and User Experience, ISSN 2366-0139, E-ISSN 2366-0147, Vol. 5, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Virtual and augmented reality is increasingly prevalent in industrial applications, such as remote control of industrial machinery, due to recent advances in head-mounted display technologies and low-latency communications via 5G. However, the influence of augmentations and camera placement-based viewing positions on operator performance in telepresence systems remains unknown. In this paper, we investigate the joint effects of depth-aiding augmentations and viewing positions on the quality of experience for operators in augmented telepresence systems. A study was conducted with 27 non-expert participants using a real-time augmented telepresence system to perform a remote-controlled navigation and positioning task, with varied depth-aiding augmentations and viewing positions. The resulting quality of experience was analyzed via Likert opinion scales, task performance measurements, and simulator sickness evaluation. Results suggest that reducing the reliance on stereoscopic depth perception via camera placement has a significant benefit to operator performance and quality of experience. Conversely, the depth-aiding augmentations can partly mitigate the negative effects of inferior viewing positions. However the viewing-position based monoscopic and stereoscopic depth cues tend to dominate over cues based on augmentations. There is also a discrepancy between the participants’ subjective opinions on augmentation helpfulness, and its observed effects on positioning task performance.

 • Hentschel, Daniel
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism.
  VD-kompensation och resultat: En studie om hur ökad kompensation för verkställande direktörer påverkar företagets resultat2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En VD är anställd för att sköta ett företag. Eftersom att VD:n är anställd så kanincitamenten mellan ägarna och VD:n att skilja sig åt, det kan leda till attprincipal-agent problemet uppstår.Syftet med denna uppsats är att samla och kritiskt granska tidigare forskningom den ökade kompensationens påverkan på företagets resultat förverkställande direktörer. Detta kommer ske genom att skriva en litteraturstudie.Enligt agentteorin som denna studie använder som referensram så kankompensation användas för att minska principal-agentproblemet.Resultatet visade på en svag men positiv relation mellan kompensation ochökad prestation, resultatet visade på ett starkare samband när lönen var meraktiebaserad jämfört med kontantbaserad. Resultatet visade även att det var ettstarkare samband när större företag används eller ifall sambandet var begränsattill en verkställande direktörs ämbetstid. Resultatet var även kraftigare i USAjämfört med studierna från Storbritannien och Japan.Slutsatsen är att det tyder på att en ökad kompensation för en VD har en svagmen positiv påverkan på företagets resultat. Aktiebaserad kompensation hadeen högre påverkan vilket kan tyda på att principal-agent problemet är av kraft.Resultatet kan vara vara påverkat av många olika faktorer eftersom attobservationsstudier används. Det gör att det är svårt att urskilja hur storpåverkan endast variabeln kompensation har på företagets prestanda.

 • Hagqvist, Emma
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad. Stockholm University, Stockholm.
  Vinberg, Stig
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Toivanen, Susanna
  Stockholm University; Mälardalen University.
  Hagström, Malin
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Granqvist, Sara
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap.
  Landstad, Bodil J.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Institutionen för hälsovetenskap. Levanger Hospital, Nord-Trøndelag Hospital Trust, Norway.
  Falling outside the system:: Occupational safety and health inspectors’ experiences of micro-enterprises in Sweden2020Ingår i: Safety Science Monitor, ISSN 1443-8844, Vol. 125, s. 1-9, artikel-id 104631Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, 11Swedish occupational safety and health (OSH)i nspectors were interviewed about their views of and experiences interacting with micro-enterprises (1-9 employees). The qualitative content analysis found one  theme, “Falling outside thes ystem”, and three subthemes, “The inspector—shaped by specific standards”, “The bureaucrat and the micro-entrepreneur—two separate worlds”, and “System faults and system changes”. According to the inspectors, the Swedish OSH regulatory system, with inspectors on the frontline, neglects the specific needs, circumstance and characteristics of micro-enterprises.Therefore,we suggest revising the OSH regulatory system and following inspection methods and enforcement styles to better address the needs of micro enterprises.

 • Olofsson, Nils
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Dimensionering av vertikaltransportör: Framtagning av dimensioneringsmall för stativ till vertikal-transportör2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetet syftar till att underlätta konstruktionsarbetet vid fram-tagning av en vertikaltransportör för renrumsmiljöer. Dess mål är att ta fram en mall varifrån konstruktören med enkelhet kan bestämma stativets dimensioner. Rapporten visar samtliga formler som används vid beräkningen av stativet till vertikaltransportören samt de FEM analyser som används för att styrka dessa. Beräkningarna finns sam-manställda i Excel där konstruktören kan fylla i nödvändig data för att sedan få hjälp med att avgöra om konstruktionen håller eller inte. Konstruktören kan hämta spänningar, utböjningar samt reaktionskrafter i infästningarna. Konstruktören kan även använda mallen för att under-lätta valet av lager i de fall lyften skall kunna rotera runt sin egen axel eller är utrustad med ett tiltande verktyg. Arbetet täcker inte in någon-ting vad gäller renrumsmiljöer och kraven som kommer med detta.

 • Schieber, Erika
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik.
  Längdskidställ: En jämförande textilstudie för Sweare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projektet är utfört som examensarbete under sista terminen på Sportteknologi-programmet. Arbetet har skett på uppdrag från Sweare och är en jämförande textilstudie. Syftet var att jämföra textila material till ett nytt längdåkningsställ anpassat för låga temperaturer och hårt väder. Detta genom att utföra en textilstudie med tester på tyger i Mittuniversitetets textillaboratorium samt fysiska tester med försöks-personer på rullskidor i Mittuniversitetets vindtunnel. Målet med projektet var att utifrån resultaten från testerna i textillaboratoriet och vindtunneln komma med förslag på lämpligt val av tyg till det nya skidstället. Projektet utfördes enligt agil metod och faserna förstudie, planering, genomförande, överlämning och avslut. Testerna i textillaboratoriet utfördes enligt ISO-standarder med avseende på tygernas egenskaper i hållbarhet och funktion. De fysiska testerna utfördes med avseende på fukt och temperatur under arbete. Metoden för de fysiska testerna utformades under projektet av studenten i samarbete Sweare samt handledare Mats Ainegren. Resultaten från textillaboratoriet var okomplicerade att avläsa och tolka medan resultaten från vindtunneln krävde bearbetning för att analyseras och tolkas. Projektets syfte och mål uppnåddes med slutsatsen att tygernas tekniska egenskaper kan skiljas åt genom resultaten från textilstudien. Resultaten från fukt- och temperaturmätningarna i vindtunneln stärker motsvarande resultat i mätning av vattenånggenomgång från textillaboratoriet. De tyger som har bäst förmåga att transportera fukt har en lägre temperatur vid de fysiska testerna medan de tyger som blev fuktigast var varmare. Vid förslag  av tygval tas samtliga resultat i beaktande och de tyger som rekommenderas anses vara bäst lämpade för ändamålet.

 • Carstedt, Emil
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Jämförelse mellan nyproduktion av hyresrätter och bostadsrätter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten är de genomförda arbete som är avslutningen på min treåriga utbildning byggingenjör, hållbart byggande på Mittuniversitetet i Östersund. Arbetet har en omfattning på 15hp och har genomförts under våren 2018.

   

  Den har haft som syfte att lokalisera vilka skillnader det finns på en nyproducerad hyresrättslägenhet jämfört med en nyproducerad bostadsrättslägenhet. Forskningsfrågorna som ställdes för att genomföra studien var att kolla på skillnader mellan upplåtelseformerna med hänsyn till materialval, storlek, boendekostnad och placering på bostäderna. En viktig avgränsning som gjordes var att två olika projektområden undersöktes i studien, ett i Östersund och ett i Umeå. Valet av specifika områden gjordes för att jämförelsen skulle få så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Arbetet har genomförts med hjälp av faktasökning på webbaserade källor, rapporter och broschyrer samt att en intervju har genomförts.

   

  Resultat och slutsatser som denna studie har lett fram till är att det finns skillnader mellan en nyproducerad hyresrätt och en nyproducerad bostadsrätt, skillnaderna återfinns under alla undersökningsområden men de största skillnaderna kunde man se på storleken och boendekostnader. Materialvalen i lägenheterna hade små skillnader och dessa var till tydlig fördel för bostadsrätten i jämförelse med hyresrätten. Storleken på lägenheter om två till tre rum och kök så var bostadsrätten i genomsnitt 16,5kvm större till ytan. Boendekostnader var för bostadsrätten ca 3300kr billigare i månaden exklusive amortering och ca 800kr billigare inklusive 2% amortering. Läget på huset och på balkonger/terrasser med hänsyn till väderstreck, så hade bostadsrätten genomgående bättre läge och bättre förutsättningar till sol jämfört med hyresrätten.

 • Svensson, Pär
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  CO2-optimering av stålkonstruktioner2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändringen av klimatet kopplat till en ökad CO2-halt i atmosfären går snabbt. Den inriktning som Sverige behöver ta för att minska och i slutändan eliminera vår klimatpåverkan anges i mål 13 i Agenda 2030. Byggbranschen står för 21 % av dessa utsläpp Trenden har varit att utsläppen relaterat till bruksfasen sakta sjunker, däremot ligger utsläppen från produktionsfasen mer eller mindre på en konstant nivå. En metod för att försöka driva på utvecklingen mot samhällen med minskad klimatpåverkan har varit att införa utsläppsrätter på koldioxid. Kostnaden för 1 kg utsläppt CO2e är 0,26 kr, det är dock omstritt hur CO2e utsläppen ska värderas.

  Stål är ett av dem material som används vid byggande, produktionen av stål står för en stor del av utsläppen. Det stora genombrottet kommer bli när kolet i tillverkningen av råjärnet går att byta ut mot väte, detta är dock troligtvis igång först 2035. Syftet med denna rapport är att undersöka om det genom en optimering av stålprofiler för minskade koldioxidutsläpp skulle vara möjligt att reducera utsläppen redan idag. Forskningsfrågan som ställs är:

  Kan kostnaden för en CO2e-optimering utav kall respektive varmvalsade fyrkantsrör motiveras ekonomiskt.

  För att svara på frågan dimensioneras kvadratiska fyrkantsprofiler som pelare optimering sker utifrån pris och CO2e-utsläpp varefter resultaten jämförs. Förändringen av optimering ger en reduktion av CO2e utsläpp med 13,54 % till en kostnadsökning på 10,5 %, i faktiska tal blir priset per besparat kg 15,60 kr.

 • Sjöstrand, Henrik
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Tillgänglighetskravet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diös Fastigheter AB jobbar idag med stadsutveckling. I arbetet med detta kommer det skeflertalet ansökningar om bygglov vad gäller ombyggnad och ändrad användning. I allaansökningar om lov ska tillgänglighetskravet tillämpas så bland annat personer med nedsattrörelseförmåga kan nyttja byggnaden. Syftet med rapporten är att se vilka problem som kanuppstå vid ombyggnationer där tillgänglighetskravet ska tillämpas. För Diös somfastighetsägare kan kravet på tillgänglighet bli komplicerat. Intervjuer har gjorts med personersom i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med tillgänglighetskravet. De måste alla förhållasig till kraven fast med olika infallsvinklar och tillsammans arbeta för att kraven ska uppnås iså god utsträckning som möjligt. Resultatet visar att kraven på tillgänglighet lätt blirtolkningsfrågor både mellan den som söker om lov samt internt bland handläggarna somhandlägger bygglov på Kommunen. Resultatet visar också att kraven på tillgänglighethanteras olika beroende på vilken Kommun som handlägger ärendet. Trots detta visar det attdet går att bedriva stadsutveckling tillsammans med tillgänglighetskravet, det kan dock i vissafall kosta mer än från början beräknat. De personer som är inblandad i projektet måstegemensamt hjälpas åt att hitta lösningar som uppfyller lagkraven eller att kraven kantillgodoses på annat sätt.

 • Sandén, Hanna
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Edlund, Lotta
  Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande.
  Fuktproblematik i souterränghus: En byggnadsfysikalisk studie av grund- och väggkonstruktion i ett hus från 70-talet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hus byggda under 70-talet är de med störst andel problem, då byggtekniken från denna tiden inte var tillräckligt beprövad. En vanlig husmodell från 70-talet är souterränghus - en konstruktion som medför komplexa fukt- och temperaturförhållanden då väggar och golv helt eller delvis är belägna under marknivå. Studien syftar till att undersöka om det finns fuktrelaterade problem i golv- och väggkonstruktionen hos ett souterränghus byggt 1974. Fallstudien utförs med hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder där datainsamling sker med hjälp av enkätundersökning och granskning av originalritningar och beskrivningar. Informationen kompletteras med undersökningar på plats i huset och en simulering av golv och väggars fuktförhållanden görs datorprogrammet WUFI. Ägarna till det undersökta huset upplever en dålig lukt i entréplan men studien visar dock att det inte finns någon anledning att misstänka att den har sitt ursprung i grundkonstruktionen eftersom de visuella och fysiska undersökningarna inte visar på några problem avseende fukt. Enligt simuleringen i WUFI minskar vatteninnehållet i väggkonstruktionen kontinuerligt men ökar i golvkonstruktionen. Tillägget WUFI Bio visar dock att det råder hög risk för mögeltillväxt i både vägg- och golvkonstruktion. Då lukten i byggnaden är ett faktum är det troligt att eventuella lokala fuktskador förekommer. Eventuella skador i utvändiga ytskikt kan uppdagas genom friläggning av ytterväggar i samband med dränering, vilket också anses vara en nödvändig åtgärd. Fler mätpunkter i byggnaden krävs för att säkerställa resultatet och skulle bidra med en fördjupad bild av problematiken med souterränghusen.