miun.sePublications
12 1 - 50 of 99
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nilsson, Frida
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Vad grundar arbetstagare sin informationsförvaltning på?: En kvalitativ studie för att öka förståelsen kring arbetstagaresyrkesmässiga informationsförvaltning.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att öka förståelsen runt hur den enskilda arbetstagaren hanterar sininformationsförvaltning, vilket mynnade ut till forskningsfrågan; Vad arbetstagare på svenskaorganisationer/verksamheter grundar sitt yrkesmässiga bevarande på. För att angripaproblemområdet utfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer av fyra arbetstagare verksammapå olika platser i mellansverige. Ett bekvämlighetsurval tillämpades genom författarens kontakter,där två av respondenterna arbetade inom den offentliga sektorn och två arbetade inom det privata.Studiens teoretiska referensram grundar sig på den tredje generationens aktivitetsteori; Engeströmsverksamhetsteori, i form av en analys utav respondenternas verksamhetssystem och dess sexknutpunkter. Vidare tillämpades även Records Continuum-modellen för att belysa hur informationhanteras och sprids. Studien tolkas genom en hermeneutistisk metodansats och den hermeneutiskaspiralen. Då metoden endast belyser forskarens tolkning av respondenternas verklighet blir därförnågon generalisering inte möjlig. Detta eftersom det enbart är respondenternas upplevelser avfenomenet som redovisas.De kvalitativa intervjuerna transkriberades och färgkodades för att sedan delas upp i olika temansom utformade resultatet. Genom att studien utgår från en hermeneutisk tolkning avrespondenternas berättelser, redovisas därav endast tendenser, vilket förhoppningsvis kan kommaatt väcka intresse för vidare forskning.Resultatet visade att det råder en värderingsproblematik hos respondenterna vilket förvärras avtidsbrist. Detta försvårar arbetstagares informationsförvaltning som saknar utvecklade och mertydliga rutiner och mallar över hur informationsförvaltning och värdering av information bör gå till.Resultatet pekar även på att mycket information sparas utanför verksamhetens nätverk och system, iform av e-postmeddelanden och personliga anteckningar och dokument, vilket kan leda till attinformation inte tilldelas alla i verksamheten. Att informationen inte förs in i systemen ellerredovisas menar respondenterna ofta är mycket på grund av tidsbrist då de inte hinner hanterakomplicerade system och mallar samt för att det fattas direktiv över hur och var information skabevaras.

 • Borgerud, Charlotte
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Insyn eller intrång i forskningsvärlden?: Universitetsarkivens roll för att uppfylla nuvarande och kommande krav på öppen forskningsdata2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ända sedan Internets grundande har olika rörelser bildats som förespråkat attforskning ska göras fritt tillgängligt för att komma runt de juridiska, ekonomiska ochtekniska problem som kan uppstå vid offentliggörande av forskningsresultat. Därförhar EU instiftat ett ramprogram för forskning och innovation där 80 miljarder Euroska fördelas ut över sju år (2014-2020) med ändamålet att stärka forskning ochinnovation samt säkerhetsställa dess allmännytta. EU har beslutat attforskningsresultat ska göras öppet tillgängligt även om undantag kan få förekomma.Även i Sverige har open access ökat i betydelse och fått allt mer stöd från såvälfinansiärer som universitet och regeringen. Regeringen har konstaterat attforskningsresultat i form av forskningsdata och vetenskapliga publikationerfinansierade med offentliga medel ska göras öppet tillgängligt i största möjliga mån.Frågan är dock om aktörerna och lärosätena är redo för att implementera dennaförändring. Tidigare studier har visat att insamlandet och bevarandet avforskningsdata ofta är omgivet av otydliga regler och brist på övergripande struktur.Till exempel bereds inte arkiveringsfrågan tillräckligt mycket utrymme i sambandmed forskningsprojekt och mycket okunskap verkar råda där forskare tenderar attspara sitt material på plattformar som inte är arkivbeständiga. Detta riskerar göra attviktig information går förlorad för framtida forskning. Syftet är därför att undersökatillvaratagandet och tillgängliggörandet av lärosätenas forskningsmaterial.Studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer över telefon. Sammantagethar 15 intervjuer utförs med olika svenska lärosäten samt med aktörer som haft olikauppdrag med att utreda implementeringen av öppet tillgängliggörande avforskningsdata och vetenskapliga publikationer.Sammanfattningsvis är resultatet att bristen på samordning, resurser, enhetligabegrepp, infrastruktur och riktlinjer om vad som ska bevaras för evigt, vad som kangallras, vad som kan tillgängliggöras och hur det ska gå till kopplas till ett störreinformationsförvaltningsproblem där att man ännu inte i tillräcklig grad kommitigång med arbetet med arkivering av forskningshandlingar i pappersformat ocharkiven ligger efter med den digitala hanteringen i brist på e-arkiv och infrastruktursamt övergripande direktiv om metadatastandarder och digital långtidsarkivering.Slutsatsen är att arkiven som har en avgörande roll med att uppfylla nuvarande ochkommande krav på öppna forskningsdata inte arbetar tillräckligt aktivt, inte ens medforskningsarkiveringsbiten. Mer resurser behövs för att komma igång medforskningsarkivering och för kompetensutveckling. Samtidigt måste även arkivariernasjälva ta ett större ansvar för att hålla sig uppdaterade om vad som händer nationelltoch internationellt.

 • Nordgren, Sofie
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  En hållbar framtid med solceller för Ljusdalshem: Solcellens betydelse i dagens samhälle samt projektering av en solcellsanläggning för elproduktion på ett flerbostadshus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Solar cells are constantly evolving with regard to efficiency, and in connection with the modules' reduced purchasing costs, more and more people are becoming interested in solar energy. The sun is the purest source of energy, and there is a great potential for profitable plants in Sweden, given the amount of solar radiation. The project is to plan a solar cell facility for Ljusdalshem and calculating its profitability. Furthermore, the structure of the solar cell is investigated, which types of solar cells are present on the market today, and what factors affect the plan. The survey has been conducted with a literature study of printed sources with internet as a complement. Some of the informat-ion has also been collected from the staff at Ljusdalshem and from a supplier with experience in the area. The energy productions were carried out through manual calculations and two different calculation tools as a complement. Profitability is judged based on the present value method and the payoff method. The building has two suitable roof areas, one located to the south-east and one to the southwest. The different directions of the roof provide a larger production span over the day but inhibit overall solar energy production. The plant will consist of monocrystalline silica sols, inverters, and power optimizers. Together they can produce electricity corresponding to 17 percent of the annual consumption. Activities in the building are conducted during daytime, which fits well to receive produced energy from solar cells. Taking into account electricity price increase, discount factor, re-construction, and reinvestment modules, the present value has shown an investment that is not profitable. Investment support for solar power plants is available at the County Administ-rative Board, and is a prerequisite for the profitability of the plant. A profitable investment also requires that the electricity price increase is greater than assumed. Measures that reduce electricity consumption should be performed, therefore, the calculations are based on a lower consumption than the current one. An even lower power consumption would give another result, which is a reason for making more accurate calculations when the new annual consumption becomes known. The repayment period for the investment is longer than the technical life and thus does not contribute to the company's profitability with the assumed electricity price and other terms. Since the plant is to be regarded as a reference facility and Ljusdalshem has an environmental objective to achieve, there is an opportunity for investment despite the economic losses.

 • Westerberg, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Sänkt energiförbrukning med byte av energisystem eller energieffektivisering: Ekonomisk analys av fjärrvärme, bergvärme och luft-vatten värmepump i äldre fastigheter kontra energieffektiviseringsåtgärder2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  District heating is the dominant heating method for apartment buildings in Sweden, and its competitor is the heat pumps that have become increasingly efficient and have a better impact on the market. At the same time, the government has set the 2020 targets in order to reduce and improve Sweden's energy use. As the housing sector accounts for almost 40 percent of Sweden's total energy use, the report's purpose is to study how energy consumption for older homes can be reduced by changing energy systems or by maintaining an existing district heating system, but performing energy efficiency measures. The energy systems studied in this report are district heating, geothermal heat and air-water heat pump. The data used in the report has been largely collected from a apartment building located in Vingåker, owned by Sjötorps hus AB. In order for the results to be more general, two example houses have also been studied; A small house and a larger apartment building. The result of the study shows that the biggest cost of district heating is in operation, and thus this option is also the most expensive for the two major houses. However, both investment costs and maintenance costs are significantly higher for heat pumps and vary depending on where in the country they are to be installed, unexpected downtime and breakdowns. The result also shows that it is not profitable for a small house to switch from an existing district heating system to a heat pump. The conclusion is that energy efficiency should be the first option to reduce the energy consumption of a property, especially as the stock of older houses will increase. No matter how little the energy consumption for the newly built houses are, the older houses will be the largest part of Sweden's total housing stock. The fact that the heat pump uses less energy is no long-term solution to energy efficiency. Instead, energy efficiency actions should be the first option when the desire is reduced energy consumption.

 • Sheibani, Amjad
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Chemical Engineering.
  Energieffektivisering och energibalansberäkningar samt förbättrings förslag på nyproducerade lägenheter.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the work is to investigate real estate climate scale and energy consumption using energy balance calculations. The goal of the report is to disclose how the energy consumption of the building can be described by transmission, air leakage and ventilation calculations. And where you make an energy balance calculations to the real estate. The work delimited to calculate energy balances for a house consisting of 46 apartments and almost all calculations are manual calculations where energy consumption is calculated which gives a good overview of what is needed to improve in apartments. Information about the real estate was collected at a site visit where both inside and outside were investigated as well as conversations with the company PEPA that built the property. A further survey has been made where information about the area, year of construction, previous year's energy declarations and energy calculations was collected, as well as what energy saving measures have been taken today. With the help of literature, web-based sources and articles have been reviewed and processed into a true final result.

  Method: A study of literature research on the subject has been conducted to find relevant and necessary information in the field. To investigate the energy use, heating and construction of the property, several property visits have been made.

  This study has been conducted to investigate investment costs for solar on facades and on roofs of a building. In addition, the study has been conducted to see if these contribute to reducing the property's annual costs and energy consumption over an entire year.

  Results: Transmission losses are 330 MWh and cold bridges”köldbryggor” which are 20% of total transmission losses. While ventilation losses are 270 MWh, where air leakage is 379 W / C. Compilation of U value for transmission losses is 0.35 W/m2.C and energy agency requirements 0.4 W / m2.C, which means that the U value meets the requirements of the building. Heat energy the need for the property is 647 MWh, while the heat power requirement is 228 kW and energy consumption and limit value is 103 kWh / m2, year.

    Discussion: The purpose of the work was to study and look into what energy efficiency measures are available to the house and what measures can provide a good result, to reduce energy consumption and save savings. The survey has been carried out through manual calculations, via talks with HSB staff in place in Östersund and Sundsvall. The survey has also been carried out by collecting all building drawings, through literature and the Boverket, ISO standard and through discussions with companies such as PEAB that have contributed with important information.

  Conclusion: The transmission calculations show that the heat transfer coefficient is a reasonable value, which is a good in comparison with the requirements of 0.4 W / m². K. Furthermore, the report shows that the ventilation used in the property is good when using FTX systems and heat recovery takes place. Another measure calculation performed in the report is a decrease in indoor temperature, which proves to be profitable. The last measure that has been carried out in the report is the fast-moving cranes that show a good deal of savings all year round. Sun cells calculations show two different results the first one sun cells those located on the roof have a life span of 12 years and are more reasonable while the another one those on the facade that have a life span of 30 years.

 • Nyström, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Läroböcker och lärarhandledningar i fysik på mellanstadiet: Läromedelsanalys av läroböcker och lärarhandledningar2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien redovisar hur tre stycken läroböcker i ämnet fysik åk 4–6 står upp mot det centrala innehållet i Lgr 11 samt de förmågor som eleverna ska få möjlighet att utveckla. Studien innehåller även en analys av två lärarhandledningar som tillhör två av de läroböcker som undersökts. Syftet med att analysera lärarhandledningarna var att ta reda på om dessa innehöll någon form av bedömningsstöd för läraren. Metoden har influerats av en innehållsanalys vilket betyder att delarna som analyserats strukturerats upp på ett kvantifierbart sätt i olika kategorier. Resultaten visade att läroböckerna stod upp mot kursplanens krav i varierande grad. Vissa delar från det centrala innehållet i fysik saknades helt eller behandlades i mycket liten grad vilket gör användandet av kompletterande material, så som en lärarhandledning ännu mer viktigt. Samma sak gällde för de förmågor som eleverna ska få träna på och visa. En av förmågorna saknades i en av böckerna och behandlades mycket litet i en annan, men mer i den tredje boken.  Analysen av lärarhandledningarna visade att båda innehöll bedömningsstöd. Det visade sig också att handledningarna kompletterade de delar som saknades i grundböckerna. Detta visar att lärarhandledningarna i det här fallet behövs för att uppfylla de krav på innehåll som Lgr 11 har på fysikämnet i åk 4–6.

  I Sverige finns ingen statlig instans som kontrollerar att läromedlen står upp mot styrdokumenten. På grund av detta så faller kontrollen på lärarna. Även om författarna till läroböckerna skriver att deras böcker uppfyller Lgr 11 så kan vissa delar uteslutits eller behandlats i allt för liten grad, vilket analysen visar.  Slutsatsen av läromedelsanalysen var bl.a. att det är viktigt att som lärare sätta sig in i vad läroböckerna innehåller genom att själv vara förtrogen med kursplanen i Lgr 11.

 • Nygren, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Concept Cartoons: En kvalitativ studie kring elevers och lärares upplevelse av Skolverkets material, Concept Cartoons.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om det naturvetenskapliga materialet, Concept Cartoons. Materialet är publicerat av Skolverket och tanken är att det ska användas som inspirationsmaterial, diskussionsunderlag och bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena. Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elever upplever Concept Cartoons, på vilket sätt materialet kan användas som bedömningsstöd och hur lärare kan tänkas använda materialet både i undervisning och bedömning inom NO.För att studera Concept Cartoons och vad lärare och elever har att säga om arbetssättet har tre metoder använts; tre observationer, tre gruppintervjuer med fyra elever i varje, tre intervjuer med lärare och en kompletterande analys av materialet. Detta för att ta reda på elevernas respektive lärarnas uppfattning om materialet, samt hur det kan användas i praktiken. Genom observationer i tre klasser i årkurserna 1-3 och sedan uppföljande intervjuer med tolv elever och tre lärare samlades materialet in och analyserades. Resultatet visade att alla elever förutom en ville använda Concept Cartoons igen och samtliga lärarna ville gärna också börja använda materialet i sin undervisning i framtiden. Concept Cartoons stödjer eleverna i att föra en diskussion och ger dem möjligheter att uppvisa naturvetenskapliga kunskaper, men det finns begränsningar i användandet av materialet. Både observationerna och intervjuerna med lärarna påvisade att materialet fungerar bäst som ett bedömningsstöd om det används med mindre elevgrupper.

 • Karlström, Beatrice
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Hur lärs de naturorienterande ämnena ut i årskurserna 1-3?: En studie kring vilka arbetssätt och metoder grundskollärare använder i NO-undervisningen.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag genom enkätundersökning studerat hur lärare i årskurserna 1-3 tänker kring och utformar sin undervisning i de naturorienterande ämnena. Studien är främst kvantitativ men med kvalitativa inslag och jag har utgått från fyra frågeställningar i undersökningen. Dels har det undersökts vilken bakgrund lärarna har, kompetens, utbildning och intresse samt tagit reda på vilka arbetssätt och metoder som är framstående. Det har även varit av intresse att utröna hur lärarna upplever att läroplanen och eventuell lokal arbetsplan styr deras praktiska arbete i undervisningen samt slutligen undersöka vilka förbättringsområden lärarna anser finns som skulle kunna bidra till att de uppställda målen enligt läroplanen bättre uppnås. 

   

  Genom studien har kunnat konstateras att grundläggande högskolepoäng i naturvetenskap inte alltid räcker till för att lärarna ska känna sig bekväma i sin undervisning samt att det har gått att skönja att de lärare som läst mer högskolepoäng i naturvetenskap vågar i större grad ta ut svängarna i undervisningen, med fler arbetssätt och metoder. Det krävs fortbildning och ytterligare kompetensutveckling för att lärarna ska kunna bedriva undervisning med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Andra faktorer som också spelar in på lärarnas undervisning har visat sig vara klasstorlek och ekonomiska resurser.

   

  Sett till lärarnas val av arbetssätt och vanligt förekommande metoder har resultaten visat att undervisningen i naturvetenskap är mångfacetterad och varierande till sin karaktär. Allra helst i biologiämnet som utmärker sig ytterligare på den punkten i förhållande till kemi och fysik, där även eleverna verkar nå högre godtagbara kunskaper i ämnet i slutet av årskurs 3. Det är vanligt att arbeta ämnesöverskridande och temainriktat i naturvetenskap samt med språket i fokus då det naturvetenskapliga språket till viss del skiljer sig från det vardagliga. Det som avslutningsvis framkommit som den springande punkten i lärarnas undervisning i naturvetenskap är vikten av att utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter, utforma undervisningen efter dem för att utveckla en nyfikenhet och intresse att lära om naturvetenskapliga fenomen.

   

  I den avslutande delen diskuteras enkätundersökningens resultat i relation till tidigare kunskaper, det vill säga den forskning jag utgått från i bakgrunden till studien.  Jag relaterar även de olika resultaten och finner samband då många frågor hör ihop och påverkar varandra. 

 • Säll, Anna-Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Hälsorelaterad livskvalitet vid kranskärlssjukdomHjärtinfarkt och livskvalitet i Gävleborgs län2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lawler Karvonen, Timothy
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Native versus non native: A comparison of React Native and Angular NativeScript to native mobile applicationsParallelism in Node.js applications2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The traditional or the native way to develop mobile applications is to use Java for Android and Objective-c or Swift for iOS. The native way is favored by many since the code and the functionality is optimized for the platform. An- other way to develop mobile applications is to do it the non-native way, with a programming language or technique not made for the platform. This approach has for long been frowned upon due the limited hardware access and perfor- mance loss. React Native and NativeScript offers mobile application develop- ment in a non-native way said full access to the native platforms API using JavaScript all from a single code base. The aim of this thesis has been to de- velop and compare four proof of concept applications of which two are devel- oped natively for Android and iOS and the other are developed using the non- native React Native and NativeScript. The comparison is based on three as- pects: accessing the device’s native hardware and APIs based on what the com- pany Dewire requires from mobile applications, the performance difference on the respective platform and code reusability cross platform. There is no big dif- ference between React Native and NativeScript when comparing native access and everything that was accessible on the native implementation was accessible on the non-native implementation. Based on the performance measurements, React Native falls behind NativeScript. NativeScript handles long lists better than React Native. Lastly a discussion is presented regarding code reusability when developing non-native applications along with some experienced best practices when doing so.

 • Olsson, Jonathan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Detecting Sitting People: Image classification on a small device to detect sitting people in real-time video2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The area of computer vision has been making big improvements in the latest decades, equally so has the area of electronics and small computers improved. These areas together have made it more available to build small, standalone systems for object detection in live video. This project's main objective is to examine whether a small device, e.g. Raspberry Pi 3, can manage an implementation of an object detection algorithm, called Viola-Jones, to count the occupancy of sitting people in a room with a camera. This study is done by creating an application with the library OpenCV, together with the language C+ +, and then test if the application can run on the small device. Whether or not the application will detect people depends on the models used, therefore three are tested: Haar Face, Haar Upper body and Haar Upper body MCS. The library's object detection function takes some parameters that works like settings for the detection algorithm. With that, the parameters needs to be tailored for each model and use case, for an optimal performance. A function was created to find the accuracy of different parameters by brute-force. The test showed that the Haar Face model was the most accurate. All the models, with their most optimal parameters, are then speed-tested with a FPS test on the raspberry pi. The result shows whether or not the raspberry pi can manage the application with the models. All models could be run and the Haar face model was fastest. As the system uses cameras, some ethical aspects are discussed about what people might think of top-corner cameras.

 • Eriksson, Julia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  En bild på Instagram säger mer än tusen ordInstagrams roll för gymnasieflickors kroppsuppfattning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Grönlund Mattsson, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Fröken, jag minns inte!: En kvalitativ studie om hur lärare undervisar i matematik från förskoleklass till årskurs 3 relaterat till forskning om arbetsminnet.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt om lärarna bedriver matematikundervisning så att olika delar i arbetsminnet hos eleverna stimuleras, relaterat till forskning om arbetsminnet. Forskning visar på att arbetsminnet har stor betydelse vid matematikinlärning och att det finns olika arbetsätt för att hjälpa eleverna att minnas kunskaper. En kvalitativ studie har genomförts med observationer och intervjuer med sex olika lärare från två olika skolor. Lärarna undervisar i förskoleklass till och med årskurs 3. Resultaten visar att lärarna bedriver matematikundervisning så att olika delar av arbetsminnet stimuleras hos eleverna men att det är stor variation om lärarnas medvetenhet angående arbetsminnet. Resultaten visar även att begreppen nöta och repetera uppfattas olika av lärarna men att alla lärare anser att repetition är en naturlig del i undervisningen medan att nöta in matematikkunskaper sker främst i de lite äldre årskurserna i studien. För att stimulera arbetsminnet för barn med matematiksvårigheter kan användandet av konkret material vara ett arbetssätt och resultaten visar att lärarna använder konkret material mest från förskoleklass till årskurs 2.

 • JOHANSSON, CHRISTOFFER
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Science Education and Mathematics.
  Stör inte! De andra måste få lära sig2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka yrkesverksamma grundskolelärares syn på högt begåvade och högpresterande elever i ämnet matematik. Mer precist hur de deltagande lärarna anser sig urskilja, bemöta och anpassa undervisningen för dessa elever, men också vilka svårigheter eller utmaningar detta kan innebära. För att undersöka detta har fyra kvalitativa intervjuer genomförts med lärare som är verksamma inom grundskolans tidigare år. Resultatet av intervjuerna visar på att lärarna i studien är medvetna om att undervisningen måste individanpassas och att det kan finnas olika variationer inom området högpresterande elever. De framhåller dock att denna individanpassning är svår att få till i skolan idag och menar på att detta beror på att allt fokus hamnar på de elever som riskerar att inte nå målen. Av resultatet kan man utläsa att de hinder som de intervjuade lärarna upplevde i anpassandet av undervisningen för högpresterande elever är tidsbrist och behov av kontroll. Resultatet av intervjuerna visar också på att lärarna i studien beskrev att de hade liten erfarenhet av begåvade elever och av resultatet kan tolka att det kan finnas svårigheter med att skilja begreppen högt begåvad och högpresterande. Samtliga lärare i studien hävdade att de önskade tillfällen att diskutera hög begåvning och högpresterande elever ute i verksamheterna och att de gärna skulle tillgodogöra sig större kunskaper inom dessa områden.

 • Jansson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Parallelism in Node.js applications: Data flow analysis of concurrent scripts2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To fully utilize multicore processors in Node.js applications, the applications must be programmed as multiple processes. Parallel execution can increase the throughput of data and hence lower data buffering for inter-process communica- tion. Node.js’s asynchronous programming model and interface to the operating system make for convenient tools that are well suited for multiprocess program- ming. However, the run-time behavior of asynchronous processes results in non-deterministic processor load and data flow. That means the performance gain from increasing concurrency depends on both the application’s run-time state and the hardware’s capacity for parallel execution. The objective of this thesis work is to explore the effects of increasing parallel- ism in Node.js applications by measuring the differences in the amount of data buffering when distributed processes run of a varying number of cores with a fixed rate of asynchronously arriving data. The goal is to simulate and examine the run-time behavior of three basic multiprocess Node.js application architec- tures in order to discuss and evaluate software parallelism techniques. The three architectures are: pipelined nodes for temporally dependent processing, a vector of nodes for data parallel processing, and a grid of nodes for one-to-many branched processing. To simulate and visualize the run-time behavior, a simulation environment us- ing multiple Node.js processes is created. The simulation is agent-based, where the agent is an abstraction for a specific data flow within the application. The simulation models and visualizes all of the data flows within a distributed appli- cation where processes communicate asynchronously via messages through sockets. The results show that performance can increase when distributing Node.js ap- plications across multiple processes running in parallel on multicore hardware. There are however diminishing returns as the number of active processes equal or exceed the number of cores. A good rule of thumb seem to be to distribute the decoupled logic across as many processes as there are cores. The interaction between asynchronous processes is on the whole made very simple with Node.js. Although running multiple instances of Node.js requires more memory, the distributed architecture has the potential to increase performance by nearly as many times as the number of cores in the processor.

 • Ding, Yuxia
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Internet of Things: Quantitative Evaluation on Microsoft Azure IoT Suite2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Internet of Things (IoT) is rapidly gaining ground in our daily life. There is a trend that the number of devices and data increases rapidly in the future. Meanwhile, IoT platforms are emerging to enable people conveniently deal with the IoT and these huge amount of data and devices. Therefore, the goal in this paper is to perform a quantitative evaluation on Microsoft Azure, one of the IoT platform, about its advantages and disadvantages under press to determine if Azure IoT is fit for future IoT. In order to reach this goal, Azure IoT Hub is used as a bridge to connect and manage lots of IoT devices which send and receive huge amount of data. .NET is used to simulate devices and connect them to the IoT Hub. The two-way communication from sensor to cloud and from cloud to actuator is implemented through MQTT protocol. This paper makes measurements on three metrics including response time from sensor sending messages to actuator receiving messages, scalability and cost and analyzes them in detail. Besides, the analysis is also made in a specific scenario which has high demand on sensor update to see how Azure IoT performs. Finally, conclusion is made on Microsoft Azure IoT's advantages and disadvantages under stress.

 • Magnusson, Nabila
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Enhancing health literacy through civil engagement A qualitative study2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Oryeshkina, Lana
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Äldre personers upplevelser av åldrandet, hälsa och livskvalitet -en intervjustudie.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Fors, John
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Association between Obesity and and Occupational Injury & Absenteeism among U.S Workers.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Zetterholm, My
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Mobilstöd vid fysisk aktivitetHur självmätning med mobiler upplevs subjektivt, samt uttrycks på neutral nivå via ett EEG-baserat Brain Computer Interface.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ekstål, Simon
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Kommunikationslösning för GATA-systemet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sogeti is an IT-consulting company active in many countries. It has many different assignments and develops systems for companies in different industries. One of these assignments and systems is a system called GATA made for the company SCA's business-branch SCA SKOG. GATA stands for GPS Assisted Transport Announcement and is a comprehensive solution for timber transport from forest to industry. At this point in time, messages that do not belong to the system's main data must be sent and received outside the system. The purpose of this project has been to create a communication solution that addresses this for the system. The basic objective of the solution has been to create a local communication solution and then integrate this solution with the system. This was supposed to be done in a structured manner during sprints and with a proof-of-concept model. A local communication solution has been created consisting of a server with a message-component, a console application for creating and sending messages and a website for receiving and presenting messages. The result of the local communication solution has been proven to be consistent with the basic objective. Thereafter the local communication solution was integrated with the GATA-system. The integration resulted in a message- component being created on the system server, a console application was created within the system and a component on the system's website was created. This integrated communication solution imitates and can perform the same operations as the local communication solution and has been adapted to the GATA-system. The result of the integration and thus the entire project have been proven to be successful according to the basic target objective.

 • Bassam, Diraoui
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Lokal kompensering i Mellanspänningsnät2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid byte av luftledningar mot jordkabel kommer kapacitiva felström-mar att genereras. De kapacitiva felströmmarna ökar med större kabel-area. Rapporten behandlar problematiken med för stora bidrag av kapacitiva jordfelströmmar och dess inverkan på hela elnätet.

  Arbetetsfrågeställningar kommer att behandla utlokaliserad kompen-sation, oselektiv reläskyddsfunktion och skillnaden mellan långa led-ningar och stora nät. Syftet med uppsatsen är att belysa behovet av att utlokalisera kompensationen, bestämma antal och täthet av spolar som minskar kapacitiva strömmar på Alnön, samt titta på skillnaderna mellan långa och många ledningar både på tätortens och också lands-bygdens nät.

  I teoridelen tas teorier om olika typer av jordfelsskydds funktioner upp, lokal kompensering och skillnader mellan korta och långa markkabelns nät.

  Projektet är utfört genom utforskning av de metoder som används för att begränsa dem genererade kapacitiva felströmmen vid användning av markkablar.

  I slutsatsen kommer jag fram till att för förbättring av ledningsskydds-funktion på landsbygden måste kapacitiva strömmar transporteras genom kabeln i kortare sträckor. Detta kommer att minska spänningsfal-let över kabelns resistans och reaktans, eller att fördela nätet till små fack.

 • Ramsell, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Jämförelse av Javascript-ramverk: En undersökning på CSN2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this report, a number of different Javascript-frameworks have been compared. The study is conducted at CSN (Centrala studiestödsnämnden). The study consists of two main parts, an evalua- tion through the literature study and an evaluation of the implementa- tion. The first part of the survey has Javascript-frameworks Angular2, Aurelia, Ember, Meteor and React comparisons. Together with CSN, a few criteria have been developed which will then be awarded points between one and five depending on how well a Javascript-framework meets a specific criterion. Five points are given when the Javascript- framework meets the entire criterion, one point is given when it partial- ly meets the criterion. After the first part of the investigation, Angular2 and Aurelia found that they would move on to the implementation phase. The implementation consists of a couple of windows from the existing service "Mina tjänster". In the evaluate implementation measures time for implementation, web browsing time, and number of code rows. From this it was found that Aurelia has less number of code rows than Angular 2. The reading time for Angular 2 is three times longer than Aurelia. In the evaluation of how difficult it is to implement the two frameworks, Angular 2 is considered to be "Average" and Aurelia to "Hard". The Javascript-framework recommended for CSN is Angular 2. This is because much more documentation about Angular 2 is available, and the difficulty is lower for Angular 2. The startup of a project is also much easier in Angular 2, which means that it requires less time to get into the framework.

 • Försth, Sebastian
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Availapp: Availapp och andra semesterplanerare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to create and compare different holiday planners. The comparison takes place between availapp, Excel spreadsheets and absence. Availapp is a tailor-made vacation planning application for CGI Sundsvall / Härnösand that is fully scalable with mobile and desktops devices. The applikation automatically retrieves personal information from windowsAD at first login. The web application also takes into account social ethical aspects where we use encryption to ensure that information does not reach the wrong people. Also taking into account with PUL and GDPR for storing user information. Excel spreadsheets is CGI's current vacation planner consisting of an excel sheet with macron to ease the vacation planning. Absence is a commercial holiday planner aimed at companies to replace excel vacation planners. The comparison between availapp, excel spreadsheets and absence is evaluated according to a few key criteria, which is access, readability, navigation, functionality and startup of applications. The result is then compiled in a table to get an easy overview of the criteria for each application. After the compilation, it is found that availapp is the most suitable holiday planner according to the chosen criteria.

 • Högman Branthall, Baltsar
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Jönsson, Elin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  En empirisk studie om förhållandet mellan oljepriser och den svenska aktiemarknaden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies on oil prices and financial markets are relatively few in comparison to the studies on the relationship between oil prices and macroeconomic variables. Oil is considered to be one of the main production factors, which means that changes in oil prices affect corporate costs and thus the stock market. Studies of the relationship between oil price and stock markets areimportant for a number of stakeholders, including investors, banks and portfolio managers. For example, investors get difficulties in maximizing share returns if they do not understand the correlation between oil prices and financial markets.In the study, the relationship between oil prices and the Swedish stock market and its connection with interest rates and exchange rates was analyzed. The study was based on a quantitative survey with a deductive approach, with data over the period 1991 to 2016. The statistical tests conducted were a correlation analysis, a bivariate and a multiple regression analysis. The results showed that there is a positive relationship between oil prices and theSwedish stock market. Furthermore, a negative relationship between interest rates and the Swedish stock market was observed and also a positive relationship between the exchange rate and the Swedish stock market. The study's first hypothesis regarding the basic variables was rejected, since the original assumption was that a negative ratio would prevail between oil prices and the Swedish stock market. On the other hand, the study showed support for the remaining two hypotheses. The study's results are not applicable to all stock markets but can be limited to financial markets in oil importing, developed countries with similar economic and political structure as in Sweden. Further research in the field is necessary. Future studies should include more variables and focus more on the underlying causes of changes in oilprices and their possible links with stock markets. It may also be useful to include socioeconomic and political factors, as well as to investigate the effect of oil prices in different sectors in the stock market.

 • Ejerås, Anne
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Föräldrars erfarenheter av gruppträffar på barnavårdscentralEn tvärsnittsudie med mixad metod: Parent´s experiences of group meetings at child health centerA cross-sectional study with mixed method2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nygård Skalman, Jonas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Molnkopplade koldioxid sensorer: Prototypkonstruktion och strömmätningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens stora miljöutmaningar i form av förbränning av fossila bränslen och medföljande koldioxidutsläpp har också gjort att många individer blivit allt mer miljömedvetna. Avancerade sensor för att mäta koldioxid finns numera på marknaden i form av lågenergiförbrukande alternativ som Senseairs LP8. Att utveckla firmware och att bedriva utveckling med sådana avancerade sensorer är något som inte är speciellt enkelt för vanliga användare. I detta projekt har en plattform byggd på bluetooth och enkla gratis utvecklingsverktyg tagits fram. Denna prototyp ugör en grund för utvecklingen av ett klimatsmycke där CO2 skall rapporteras till en molntjänst via mobiltelefon. Med prototypen har det utförts mätningar av strömförbrukningen genom att mäta urladdningstid av superkondensatorer, spänningsfallmätningar av cr2032 batterier samt kompletterande kapacitansmätningar av superkondensatorerna. Dessa mätningar visar att strömförbrukningen för prototypen ligger i intervallet 1-2 mA, beroende av vilka inställningar som önskas. Metoderna är väldigt enkla men ger en relativt god uppskattning av den totala strömförbrukningen. 

 • Svensson, Oskar
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Smarta parkeringsplatser: MultiTech mDot-baserade parkeringsplatser utan extern strömförsörjning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Internet of Things is a term for describing that every imaginable device can communicate with each other. The development in the field is fast and the amount of connected devices increases at an enormous rate. This means that the society becomes more efficient and some part of this is economic as well as environmental benefits. By making parking lots smart, the vacant lots can be located more quickly thus reducing environmental impact and fuel cost. At some parking lots there is no power supply. This report investigates whether or not it is possible to achieve smart parking lots based on a device without external power supply. The investigation is done by constructing a prototype and evaluate its current and power consumption as well as its battery life. Furthermore, an investigation is done to find out if another design can perform better than the prototype. This is done by making assumptions of how another design might look and from that estimate its current consumption and then calculating power consumption and battery life. The prototype constructed existed of an ultrasonic sensor including control unit, a microcontroller called mDot, a 9 V battery and a power switch. The mDot was able to send data to a server via LoRaWAN. The performed measurements and calculations showed that the prototype used to much current. However, a device with sufficient performance is possible to construct by doing the computation in the mDot instead of in the ultrasonic sensors control unit. This would increase the battery life of the device. Estimations showed that the battery life of such a device increases exponentially to the sleep time. The conclusion is that the battery life will vary depending on the design and the sleep time of the device. It is however possible to design a device without external power supply that has sufficiently good performance to enable smart parking lots.

 • Waxin, Viktor
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Forslund, Oliver
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law.
  Succé eller fiasko?: - Hur påverkas bolagsavkastning av byte mellan Sveriges MTF-marknadsplatser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are several previous studies that examine switches between marketplaces and how these changes impact companies share performance. The most foregoing research made on the subject share performance is based on the US stock market. Swedish studies made to the subject examine the share performance when companies move from one of the SwedishMultilateral Trading Facilities (MTF) to main market. The authors of this paper have noted that there is a gap of knowledge regarding share performance when companies move between the Multilateral Trading Facilities. By only examining the Swedish Multilateral Trading Facilities, AktieTorget, First North and Nordic MTF, and how moving between the lists affects the share performance, this study is an addition to the previous research in the field.This study examines 39 Swedish companies, which have changed list between 2007-2016. OMXSPI is the benchmark used in this study to compare the companies return with the market return. The purpose of this study is to examine if there is a value for both the companies and its shareholders to exchange marketplaces between the Swedish Multilateral Trading Facilities, AktieTorget, First North and Nordic MTF. This purpose is achieved byexamine the company’s stock price development before and after the change of market place and identify if the change creates a negative share performance. This study is conducted in the form of a quantitative event study where the marketplace change represents the event. The purpose is not to analyze the individual companies but to provide a comprehensive picture ofthe effect the marketplace changes have on the stock price development. The result of the study indicates that a negative accumulated abnormal return (CAR) occurs after the marketplace change. When calculating the parameters in the market model the study finds that the average accumulated abnormal return (CAAR) for all companies is a total of -47,88 % twelve months after the marketplace change.

 • Kängström, Tobias
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Trådlösa öppna nätverk: En undersökning om hur prestandan på accesspunkter påverkas när ett nätverk öppnas upp och blir publikt tillgängligt.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The municipality of Hultsfred is just about to bring over its access points to a new system that will handle these. In associate with this, they have had the desire to set up an open network that staff and students can use for their private devices instead of taking from their own mobile surf. Here has a survey been done at Albäcksskolan, where i have looked at how this affects access points, when more wireless devices join them. A spectrum analysis have also been done to optimize which channels that the access points use. The open network has been limited to 3Mb/s per user and this speed have been evaluated if it is enough for the daily tasks. A map over the wireless coverage area have been developed to see if this can be improved. There was a very small increase in the number of units and the impact on the access points was therefore not particularly high. It is estimated that the access points are not affected to the point so that they need to strengthen with more or better access points. The spectrum analysis shows constant interference on three channels in one place in the school, and as a solution, these channels will not be used there. The speed limitation on the open network is judged to be sufficient for the daily tasks such as e-mail and surfing the net. The wireless coverage  in Albäcksskolan is good, but some improvements can be made, for example remove some of the access points that are overkill and move them to places that need some extra coverage, as well as move some of the access points to optimize coverage further.

   

 • Andersson, Sanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Social Sciences.
  Medborgardemokrati: Påverkar socioekonomisk standard omfattningen avmedborgardemokrati?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Dibo, Alexandra
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Challenges when making extensive changes to software processes: A case study on a software development department at Scania CV AB2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organizations go through a variety of different change processes during their life time, and many of these are necessary for the organizations to maintain their competitiveness. However, a large part of change efforts never achieve their goals and about 70 percent of all change efforts are considered to be unsuccessful. A reason for the high percentage of failures is the inability to deal with the challenges that often arises in connection with the change process. In order for the change effort to be successful it is therefore crucial to be prepared and knowing how to identify and handle the challenges and resistance that may arise during the change process.

  The aim of the study has been to identify the challenges with extensive change efforts in software development organizations. Two extensive changes, (1) changing the software itself by making the software structure modular and (2) changing the software development process by adapting agile methods, at a software development department at Scania CV AB has been used as a case study.

  An overall fear and resistance towards extensive changes was identified. In addition, four main challenges were identified with the first change; difficulties with the software development process, lack of vision and communication from management, fear and uncertainty, and lack of resources and tools. Two challenges were identified with the second change; that it was time consuming and lack of resources and tools.

  The difficulties with the software development process showed that the major challenge with the modular software structure was maintaining it. However, the remaining challenges have previously been identified in several studies and could all be related to being causes of resistance.

  Also, a comparison between the two changes were made to identify similarities and differences between them. This was made to further understand if the difference between the changes could be related to the challenges. The comparison indicates that a change effort with a clear vision, good communication and management involvement is less likely to encounter challenges.

 • Carlson, David
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  UTM-verktyg åt Roxtec2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det denna rapport kommer att avhandla är ett projekt genomfört hos Roxtec AB, syftet har i

  detta projekt varit att underlätta hanteringen av så kallade utm-adresser. Vi kommer att gå

  igenom problemställning, hur vi väljer att lösa samma problem. Senare kommer vi att

  behandla hur vi löste de här problemen, huvudsyftet har varit att skapa ett enkelt verktyg för

  att generera nyss nämnda adresser. Lite extrafunktioner runt de här funktionerna kommer att

  avhandlas såsom sparning av historik, inlogg och så vidare. Projektet kom att innehålla många

  rader kod, de här kommer inte rapporten att avhandla i detalj, förutom vissa mer

  betydelsefulla delar av projektet. I de mer betydelsefulla avsnittet går vi igenom dess funktion

  samt med illustrationer försöker vi förklara dess syfte på ett enkelt sätt. Hur väl vi lyckats att

  lösa de uppställda problemen vi ställs inför går vi igenom och diskuterar även de här till sist.

  Projektet kommer att skapas i .NET och i lämplig programvara för att utföra och lösa senare

  uppställd problematik.

 • Berg, Mikael
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Nätanalys: Identifiering av felställe i kabelnät2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report is a study of error management and localization in underground cable network with very little overhead line. Error management is treated with the theoretical troubleshooting model and theoretical model with practical feedback. The work relates to the fact that troubleshooting has been complicated when the supply safety in the electricity grid increases. Difficult troubleshooting is followed by a difficult reset work in case of malfunctioning in the network and it leads to longer interruptions.The grid is built with main feed and radial feeds. In the cable stretches, an interval of the short-circuit current occurs with a minimum and a maximum current below the distance. Depending on how the network is built, multiples of same error current is created, that create harder error-handling. The analysis examines which locations in the grid, which help increase the number of alternative malfunctions and if there is any alternative method to solve the problem. The report deals with the connection between currents in main feed and in radial feeds along the line. There appears to be a connection between the emergences of currents with similar current values in several places. A network consisting of a main feed and a plurality of radial feeds, the occurrence of streams in several places is a disadvantage in the troubleshooting task and the work is adversely affected and the troubleshooting work becomes more difficult.

 • Rexhaj, Kastriot
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Siemens och Rockwell Automation: En jämförande studie mellan styrsystem2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper treats two competing suppliers of automation technology, Siemens and Rockwell Automation and directly compares them for a given set of factors in the following categories: performance, communication and software tools. The study consists of performance tests made on different PLC’s from these suppliers, considerations in the differences of communication technology and analysis of the programming tools according to chosen criteria’s but also by the degree of compliance with internationally established standards. The tests have shown the PLC from Rockwell Automation as having better performance for the chosen criteria (PLC’s for small to medium sized machines). Siemens offers more performance and more stable industrial ethernet communication over ProfiNET than does Rockwell Automation with EtherNet/IP. Accordingly, Siemens offers more flexibility in meeting future industrial needs. The software tools provided by Siemens offer a more object-oriented approach for programming PLC’s than equivalent tools from Rockwell Automation. TIA Portal offered by Siemens is more than twice as compliant with the internationally accepted standard IEC 61131-3 as Studio 5000 from Rockwell and in being more compliant benefits from increased interoperability and effective programming. The results show that Siemens’ products and services for automation benefits the customer in long term viability.

 • Landell, Daniel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Maskinsäker tillämpning: En likhetsgranskning mellan två säkerhetslösningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies with a portfolio that are focused at machine safety have a great need to display their products in an integrated comprehensive solution. But it’s also important for the companies to be able to guide and support cus-tomers in the field of machine safety. The aim of this report was to conduct a risk assignment and to develop two safety solutions for a cold rolling mill. The result of this report will then be used in a sales tool as a portable demon-stration platform for future fairs and customer education. During the inves-tigation, a number of study visits and interviews have been conducted with people who have a long experience of machine safety and cold rolling mills. As a guidance of the risk assignment, the harmonic standard SS EN ISO 13849-1: 2016 has been used. First, the extent of the machine was deter-mined, followed by a risk estimation where imaginary hazards were iden-tified. In case of an identified hazard an appropriate action was taken to reduce the risk. Finally, a validation was carried out as a final step in the analysis to ensure that the currently developed safety functions has reached the required performance level from the risk estimation. Processing of ma-terials has been performed exclusively through Microsoft Excel. Calcula-tions and validation of all protection features have been performed accord-ing to ISO 13849-1. During the study, it has been found that there is scope for interpretation and doubts regarding to the working methods in ISO 13849-1. The investigation was been shown that the first developed safety solution is the best regarding to the total cost. The second developed solu-tion was most optimal in terms of flexibility and security. The work has also shown that different approaches due to the calculations of the safety func-tions are important for the result. The branched method is advantageous for safety solutions that requires higher performance level but the method also in general entails additional work do to the calculations in comparison with the serial method. On the other hand, the survey showed a clear correlation between the numbers of integrated machines and the probability of danger-ous failure per hour do to the serial method. This means that the serial method can lead to the fact that the current Performance level can’t be achieved.

 • Åhman, Stefan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Robust Issue Tracking Application (RITA): Developing an issue tracker using modern web technologies2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Issue tracking is one of the vital parts in maintaining computer  systems.  It is utilized in anything from small independent companies to large enterprises. The tracking does not just provide developers and other personnel with crucial information regarding their systems current state, but additionally stores useful documentation if any error reoccurs in the future. However, if the tracking issue would be deficient in some way, the complete process of developing or maintaining a system could affected negatively in great extent. This thesis work has looked into a scenario where the tool has been to slow, overly complicated and obsolete. It has made a large negative impact on the work force that uses the tool and made tracking issue to a discouragement. The thesis work has thence investigated features of the existing tool, suggested a better solution to use based upon these findings, followed by the development of a web application. When the application was finished, its usability was tested by the intended staff and performance tests were conducted. The test results showed that the application had been implemented successfully in many aspects. Unfortunately, due to deficient technical choices, the project did struggle with implementing all features as expected. The thesis work did consequently learn the hard way the importance of a choosing development techniques very thoroughly.

   

 • Johansen, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Internt administrationssystem till företaget Ehandelssupport2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta dokument gestaltas arbetet med att utveckla ett internt administrationssystem

  till e-handelsföretaget Ehandelssupport. Detta är ett uppdrag i skarpt

  läge och grundas i företagets behov av att få bättre och mer användaranpassade

  webbapplikationer som syftar till att underlätta, förenkla och effektivisera vissa

  frekvent återkommande arbetsuppgifter. Detta innefattar exempelvis en applikation

  som kan generera prislappar baserat på produktinformation som lagras i

  webbshoppen Alfahobbys databas. Det inkluderar också en användarvänlig och

  effektiv lösning för att kunna skapa och skicka ut digitala nyhetsbrev till företagets

  kunder. Den färdiga applikationen för prislapparna uppfyller de grundönskemål

  om funktionalitet som företaget hade på denna samtidigt som den nya

  lösningen medför en rejäl tidseffektivisering i handhavandet med att skapa prislapparna

  eftersom datat hämtas direkt från databasen via ett nyimplementerat

  API. Applikationen använder också ramverket jQuery Mobile vilket stödjer responsiv

  webbdesign. Arbetet med lösningen för de digitala nyhetsbreven resulterade

  i ett förslag till företaget som innebär att börja använda verktyget Mailigen,

  detta skulle både förenkla det redaktionella arbetet och förbättra användbarheten

  för kunderna exempelvis genom att nyhetsbreven får en responsiv

  webbdesign. Några områden för eventuell framtida vidareutveckling är exempelvis

  att för applikationen för prislappar lägga till ytterligare kontroller som

  förhindrar att användaren skriver in fel värden i vissa funktioner. När det gäller

  nyhetsbreven skulle fortsatt forskning rörande möjligheten att kunna infoga

  produktinformation direkt från webbshoppens databas vara aktuellt.

 • Bergman, Ken
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Företagspresentation: Med WordPress och typografi2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta projektet har varit att utveckla en webbplats åt ett företag med

  webbutveckling och användbarhet som kärnverksamhet. För att knyta designen

  och layouten till företagets verksamhet, så har projektet valt att titta på vad

  typografi för webb innebär, och hur det kan implementeras på webbplatsen.

  Resultatet ska ligga till grund för projektets webbplats samt framtida produkter

  och tjänster till företaget. Webbplatsen har utvecklats som ett tema för

  innehållshanteringssystem WordPress, tillsammans med ett eget

  insticksprogram för att utöka funktionaliteten till att innefatta en kontakt

  funktion. Det kompletta temat, typografi, layout och dess funktioner har

  utvecklats genom att använda HTML5, CSS samt PHP, tillsammans med en

  lokal webbserver och relationsdatabsen MySQL. Rapporten följer projekts

  utveckling av en webbplats som är både dynamisk och anpassar sin typografi

  och layout till storleken på användarens enhet, samt presenterar produkten av

  projektet.

 • Larsson, Fredrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Spacecraft, Komponentsbaserad utveckling2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag undersöker konceptet återanvändning av kod i samarbete med webbyrån

  Whitespace. Genom praktik på plats i Malmö ska jag arbeta med ett utvecklingsverktyg

  kallat Spacecraft som de inom byrån själva utvecklat. Konceptet

  bygger på en komponentbaserad arbetsmetod där det i Spacecraft som utvecklingsmiljö

  är möjligt att strukturera sin kod baserat på komponenter med dess

  tillhörande HTML, JavaScript, CSS, konfiguration, bilder etc. Metoden ska

  göra komponenter enklare att flytta och återanvända, tanken är att detta bland

  annat ska bidra till en både mer effektiv- och kvalitetssäkrad produktion. Främst

  kommer mitt arbetet att fokusera på distribution och arkitektur för komponenter

  samt anpassning av funktionalitet i Spacecraft.

 • Olofsson, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  400contacts2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet avser att implementera spelifieringselement på den ideella bloggen

  400contacts, en blogg som coachar och tipsar om jobbsökning i Sverige för

  nyanlända. Detta ska uppnås genom att använda sig av modeller av Yu-kai

  Chou, en framstående person inom området om spelifiering. Målet var till en

  början att öka antalet återkommande besökare till 50% av alla besökare men

  ändrades senare i projektet till att konvertera besökare till att ansluta sig till

  företagets facebookgrupp. För att lyckas uppnå detta har en ny design till

  bloggen tagits fram och under arbetets gång har ett poängsystem tagits fram

  som styr belöningar i form av märken på användarnas profiler. Dessa poäng

  ställer även användarna i en topplista. Poäng och märken förtjänas genom att

  vara delaktig på sidan, exempelvis genom att logga in eller att läsa ett nytt

  blogginlägg. Webbplatsen är byggd i WordPress och förlitar sig kraftigt på de

  tillgängliga tillägg som plattformen erbjuder. Arbetet har inte stött på större

  problem och har lyckats uppnå båda mål i sitt slutresultat.

 • Pettersson, Douglas
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Utvärdering av arbetsprocess och CMS2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens webb används ofta många olika innehållshanteringssystem för att göra

  det enkelt för användare att hantera deras egna hemsidor. I utvecklingsarbetet

  hos webbyråer bedrivs även någon typ av projektledning. Syftet med denna

  undersökning är att utvärdera och analysera ett företags befintliga CMS och

  deras arbetsprocess. Denna utvärderingen kommer göras utifrån ett visst antal

  kriterier som är kännetecken för olika projektledningsmetoder samt en separat

  utvärdering för ett passande CMS utifrån specifikationer och intervjuer. Här

  kommer faktorer som licens, funktionalitet, plattformsstöd, vidareutveckling,

  popularitet samt exempelvis programmeringsspråk. Denna undersökning visade

  på att företaget arbetar med ett agilt arbetssätt, samt att deras befintliga CMsystem

  är det optimala för deras verksamhet för att de ska upprätthålla sina

  möjligheter att helt skräddarsy lösningar och ha full kontroll på produkten.

 • Ytterström, Patrik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  SCA Logistics Informationsapplikation2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det ha r examensarbetet a r en uppdatering utav SCA logistics befintliga mobil applikation. Arbetet a r gjort hos IT- fo retaget Easit ab som fo rvaltar SCA' logistics system. Applikationen anva nds fo r att spa ra fo retagets ba tar pa en karta och inneha ller kontaktuppgifter till ansta llda. Arbetet fo r det ha r projektet kommer att beskrivas fra n grunden om hur det a r att med fria ha nder kunna va lja det ramverk som passar ba st. Med dom krav som fo retaget har sta llt pa att applikationen ska inneha lla sa kommer flera ramverk att underso kas. Fo r att komma fram till vilket ramverk som ska anva ndas sa har tva prototyper gjorts som anva ndare provko rt och da refter svarat pa en underso kning. Utvecklingen av applikationen kommer att go ras med det ba st la mpade ramverket. Designen kommer att vara genuin sa att anva ndarna ma rker skillnad mellan dom olika plattformarna. Applikationen kommer kunna byggas pa med mer funktioner och uppdateras utan att man beho ver ladda upp till app store och google play.

 • Carlsson, Marcus
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Problemen i ett utvecklingsteam: Inriktning mot versionshantering och agil utveckling2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med min rapport har varit att undersöka de svårigheter och problem som

  utvecklare på Barnebys kan ställas inför under sitt dagliga arbete. För att

  begränsa mig har jag valt två stora områden att undersöka, det agila arbetssättet

  och versions hanteringssystem. Men det viktigaste fokuset i rapporten är vilka

  problem som uppstår som är relaterade att man jobbar flera utvecklare på

  samma projekt. Så kallade teams. Rapporten avhandlar en teoretisk bakgrund

  till de båda ämnena och sedan så genomför jag en undersökning bland de

  anställda på Barnebys teknikavdelning. Undersökningen görs medhjälp av

  Google Forms och här finns frågor kring dessa ämnen. Rapporten tar också upp

  förslag på lösningar och/eller förbättringar. Rapporten avslutas med en

  presentation av resultatet och egna reflektioner.

 • Ekman, Björn
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Bilindustrins förmåga att hantera förändringar i affärsmodellerna: Hur den uppkopplade bilen påverkar bilindustrins affärsmodeller2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The development of IT has enabled the Internet of Things. Internet of Things is connected devices that communicate with each other and generate data that can then be used for different purposes. The number of connected devices is estimated to 20.4 billion by year 2020. The technology allows the automotive industry to connect its vehicles, which is called Internet of Vehicles, an application of the Internet of Things and intelligent cars. The amount of scientific literature that addresses the economic aspects related to the Internet of Things is scarce and need to be investigated further. The connected car is a disruptive technology that is expected to affect the automotive industry and their business models radically in the next few years and nobody really knows how the industry may look like the next 10-15 years. This type of disruptive technology requires companies to have the competence to implement innovative business models. The study focuses on the connected car from a business perspective and makes no insight into technical aspects or security challenges. The purpose of the study is to create an under-standing of the challenges facing the automotive business models with the introduction of the Internet of Things, which gives the automotive industry the opportunity to connect their cars to a greater extent than before. The study's results show that the value proposition and the channels are the most important parts to focus on in the business model. In order for companies to capitalize on the connection, it is extremely important that the customers understand the value of the connection and that the companies properly manage the information derived from the connected cars. Today, companies offer services or increased value in existing business models to strengthen their brand. The respondents share the opinion that the traditional business models will not change radically as long as the ownership of the car stay the same. Ownership and autonomous cars are the factors that are expected to affect the automotive industry the most. According to the respondents in the study, in order to deal with disruptive innovations in the industry, courage, adaptability, prospects and innovative thinking are required.

 • Krohn, Lisa
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Långsiktig planering i projekt med agila metoder: En fallstudie på ett IT-företag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies are constantly challenged to maintain but also to expand their market position. According to a study it’s problematic to carry out successful IT-projects. Dependencies, coordination and long term planning are three factors which has shown are difficult to master in bigger projects. The aim with the study is to in- vestigate how these aspects work in one case, through a case study on an IT com- pany. The goal is to contribute with research to the subject of long term planning in IT-projects where agile methods usually is used today. Previous research and theories as project management, agile project management, planning methods, scaling methods, coordination methods and change management are used as a base for the study. An exploratory qualitative study has been performed at the case company, the generated result composes of interviews with personnel from the company. The result showed how the methods and theories where used in the case company mainly focusing on long-term planning and workflows. Generally, the same thoughts where shared among the personnel, but because of the open questions the responder got encouraged to elaborate and explain their opinion leading to new information and aspects even when they agreed on the topic. When analyzing the result, I show that a clear framework, implementing of sim- ple work methods and the project management were all important to be able to conduct long-term planning and handle dependencies in projects. The conclusion was to implement the scaling method SAFe but also to use coordination methods. An important aspect is to include change management processes and theories when implementing or changing something. Further studies suggest that research in this article should be carried out on more companies and studies if the imple- mentation of the agila scaling method SAFe has a positive effect in a company.

   

 • Åström, Gustav
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Kognitiva tjänster på en myndighet: Förstudie om hur Lantmäteriet kan tillämpa IBM Watson2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many milestones have been passed in computer science and currently we are on our way to pass yet another: artificial intelligence. One of the characteristics of AI is to be able to interpret so-called unstructured data, i.e., data that lacks structure. Unstructured data can be useful and with the new tools within AI is it possible to interpret it and use it to solve problems. This has the potential to be useful in practical applications such as processing and decision support. The work has been done at Apendo AB, which has the Swedish National Land Survey as a customer. The work is to investigate how AI-driven cognitive services through IBM Watson can be applied to the Swedish National Land Survey. The goal is to answer the following questions: Is it possible to apply cognitive services through Watson's services to give decision support to the Swedish National Land Survey already? In what ways can you use Watson's services to create a decision support? How effective can the solution for the Swedish National Land Survey be, i.e. how much time and costs can they save by using Watson's services on the chosen concept? As a practical part of the AI study, a perceptron was developed and evaluated. Through an agile approach, tests and studies about IBM Watson have taken place in parallel with interviews with employees at the Swedish National Land Survey. The tests were performed in the PaaS service IBM Bluemix with both Node-RED and an own built web application. Though the interviews, the Watson service Retrieve and Rank became interesting and examined more closely. With Retrieve and Rank you can get questions answered by ranking selected corpus pieces that are then trained for better answers. Uploading the corpus with related questions resulted in that 75% of the questions was answered correctly. Applications for the Swedish National Land Survey can then be a cognitive search function that helps administrators to search information in manuals and the law book.

 • Lindfors, Ida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Matsson, Veronica
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Debriefing - ett sätt att knyta ihop säckenEn kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av defibrering efter en traumatisk händelse på barnavdelningar.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Comstedt, Erik
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Effect of additional compression features on h.264 surveillance video2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In video surveillance business, a recurring topic of discussion is quality versus data usage. A higher quality allows for more details to be captured at the cost of a higher bit rate, and for cameras monitoring events 24 hours a day, limiting data usage can quickly become a factor to consider. The purpose of this thesis has been to apply additional compression features to a h.264 video steam, and evaluate their effects on the videos overall quality. Using a surveillance camera, recordings of video streams were obtained. These recordings had constant GOP and frame rates. By breaking down one of these videos to an image sequence, it was possible to encode the image sequence into video streams with variable GOP/FPS using the software Ffmpeg. Additionally a user test was performed on these video streams, following the DSCQS standard from the ITU-R recom- mendation. The participants had to subjectively determine the quality of video streams. The results from the these tests showed that the participants did not no- tice any considerable difference in quality between the normal videos and the videos with variable GOP/FPS. Based of these results, the thesis has shown that that additional compression features can be applied to h.264 surveillance streams, without having a substantial effect on the video streams overall quality.

 • McGawley, Kerry
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Juudas, Elisabeth
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  Kazior, Zuzanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Åstrand Laboratory, Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Ström, Kristoffer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences. Lunds Universitet.
  Blomstrand, Eva
  Åstrand Laboratory, Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Hansson, Ola
  Lunds Universitet.
  Holmberg, Hans-Christer
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Health Sciences.
  No additional benefits of block- over evenly-distributed high-intensity interval training within a polarized microcycle2017In: Frontiers in Physiology, ISSN 1664-042X, E-ISSN 1664-042X, Vol. 8, 1-12 p., 413Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: The current study aimed to investigate the responses to block- versus evenly-distributed high-intensity interval training (HIT) within a polarized microcycle. Methods: Twenty well-trained junior cross-country skiers (10 males, age 17.6 ± 1.5 and 10 females, age 17.3 ± 1.5) completed two, 3-week periods of training (EVEN and BLOCK) in a randomized, crossover-design study. In EVEN, 3 HIT sessions (5 × 4-min of diagonal-stride roller-skiing) were completed at a maximal sustainable intensity each week while low-intensity training (LIT) was distributed evenly around the HIT. In BLOCK, the same 9 HIT sessions were completed in the second week while only LIT was completed in the first and third weeks. Heart rate (HR), session ratings of perceived exertion (sRPE), and perceived recovery (pREC) were recorded for all HIT and LIT sessions, while distance covered was recorded for each HIT interval. The recovery-stress questionnaire for athletes (RESTQ-Sport) was completed weekly. Before and after EVEN and BLOCK, resting saliva and muscle samples were collected and an incremental test and 600-m time-trial (TT) were completed. Results: Pre- to post-testing revealed no significant differences between EVEN and BLOCK for changes in resting salivary cortisol, testosterone, or IgA, or for changes in muscle capillary density, fiber area, fiber composition, enzyme activity (CS, HAD, and PFK) or the protein content of VEGF or PGC-1α. Neither were any differences observed in the changes in skiing economy, VO2max or 600-m time-trial performance between interventions. These findings were coupled with no significant differences between EVEN and BLOCK for distance covered during HIT, summated HR zone scores, total sRPE training load, overall pREC or overall recovery-stress state. However, 600-m TT performance improved from pre- to post-training, irrespective of intervention (P = 0.003), and a number of hormonal and muscle biopsy markers were also significantly altered post-training (P < 0.05). Discussion: The current study shows that well-trained junior cross-country skiers are able to complete 9 HIT sessions within 1 week without compromising total work done and without experiencing greater stress or reduced recovery over a 3-week polarized microcycle. However, the findings do not support block-distributed HIT as a superior method to a more even distribution of HIT in terms of enhancing physiological or performance adaptions.