miun.sePublications
12 1 - 50 of 99
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Pärlbåge Liljengren, Beatrice
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Vad händer med "R" i Jönköping2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lindström, Joel
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Skrivkompetenser i svenska och samhällskunskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nilsson, Linda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Linolja: Målning och tillredning av linoljeprodukter2017Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver linoljans olika kvaliteér, linoljefärg och äggoljetempera. Dens syfte är att öka användningen av linoljeprodukter. Rapporten innehåller information från litteratur om traditionellt måleri, intervjuer med yrkeskunniga och egna tester med linoljefärg. Genomförandet består av en sammanställning av litteratur och intervjuer där informationen beskrivs efter linoljans linoljefärgs och äggoljetemperans egenskaper. Genomförändet består även av hur linoljefärg och äggoljetempera tillreds och används. Resultatet är en användaremanual för linoljefärg och äggoljetempera samt linoljans olika kvalitéer och användningsområden. 

 • Enerstam, Max
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Design.
  Färgförändring av trä2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats beskriver sökandet efter en metod för att genomfärga trä utan att tillföra pigment. Ett test av fördjupad ammoniakrökning beskrivs i uppsatsen. Ammoniakrökning är en förenklad variation av kembetsning där virke med höga halter garvsyra utsätts för ammoniakånga. Detta gör virkets kulör betydligt mörkare. I detta test värms virket innan ammoniakångan tillförs för att se om det är möjligt med en mer djupgående kulörförändring. Två olika metoder för att hetta upp trävirke kommer att beskrivas, eftersom en ändrad kulör är en av de egenskapsförändringar som följer dessa metoder beslutade jag mig för att fördjupa mig i dessa. Uppvärmningen görs i en syrefri miljö (termisk modifiering och oljeuppvärmning) och därigenom ändrar virket kulör. De övriga egenskapsändringarna i virket, vid termisk modifiering och oljeuppvärmning, kommer att beskrivas och förtydligas. Båda metoderna har i stort sett samma inverkan på trä men processen skiljer sig åt. Därför behövdes ett begripligt underlag över de egenskapsändringar som sker i virket efter behandlingarna, för att se om dessa genomfärgningsmetoder är lämpliga som möbelvirke. 

 • Persson, Gerd
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Det är väl lärarens ansvar?: En studie om hur rektorer uppfattar sitt ansvar för säkerhetsarbetet i kemiundervisningen2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag försökt belysa vad rektorer kan om de lagar och förord-ningar som ska styra säkerhetsarbetet i skolans kemiundervisning och hur detta tillämpas i praktiken. Studien har genomförts i enkätform där 107 lärare och 77 rektorer har svarat på frågor om bl.a. ansvarsfördelning, rutiner, dokumentation, kemikaliehantering och olycksfallsrapportering. Min utgångspunkt för analysen av enkäterna har varit en inspektion som Arbetsmiljöverket genomförde 2005 på 500 skolor i landet. Det visar sig att det fortfarande verkar saknas insikter i vad skollagen och arbetsmiljölagen faktiskt innebär. T.ex. verkar det finnas stor okunskap både hos lärare och rektorer om hur ansvarsfördelningen ska se ut och vilka arbetsuppgifter och funktioner som är nödvändiga. Rektorer överskattar sina lärares kunskaper, underskattar tidsåtgång och den arbetsinsats som krävs och verkar inte veta fullt ut vilket ansvar de själva har. Många rektorer anser att detta ska ingå i läraruppdraget. Vidare visar mina resultat att det finns stora skillnader i vad rektorerna anser att de gör och hur lärarna uppfattar situationen. Rektorer verkar inte själva ha fått någon ordentlig utbildning i dessa frågor och det finns exempel i denna studie som visar på en oförståelse för vikten av stöd från rektor till de lärare som ska arbeta med dessa frågor. Vem som ska göra vad verkar också oklart och de riktlinjer om skriftliga delegeringar som Arbetsmiljöverket har verkar inte följas. Vidare verkar det finnas stora brister i kommunikationen mellan ledning och personal, främst när det gäller utredning och uppföljning av olyckor och tillbud. Den fysiska miljön är på många håll bristfällig. Den slutsats jag drar av detta arbete är alltså att det saknas kunskaper hos rektorerna för att hantera alla dessa frågor. På många håll är avsaknaden av kunskaper på en sådan nivå att man inte ens vet att det är rektors ansvar att se till att rutiner, tillstånd och att den fysiska miljön är i ordning utan utgår ifrån att en behörig kemilärare fixar allt. För en ensam lärare i en organisation med lågt säkerhetstänkande kan det vara svårt att få gehör för dessa frågor. Många lärare verkar också själva sakna tillräckliga kunskaper i dessa frågor.

 • Gustafsson, Johanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Bakom orden - mellan raderna: Om skolans och lärarens roll för utveckling av elevers kritiska tänkande och kunskap i källkritik2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kritiskt tänkande och förmåga till källkritik är angeläget en fungerade demokrati och därmed en uppgift för skolan. Källkritik beskrivs i litteraturen som en metod om vilken det finns mycket skrivet. Kritiskt tänkande är däremot svårare att definiera, trots att det tycks finnas en samsyn om dess betydelse, inte minst idag när vi möts av stora mängder information via många olika kanaler. Syftet med denna studie är att belysa hur lärare ser på skolans och sin egen betydelse för att elever ska utveckla ett kritiskt tänkande och kunskaper i källkritik. Sex lärare har intervjuats. Lärarna undervisar i samtliga ämnen med undantag slöjd, i årskurserna 4-5, varav en specialpedagog. Studien visar att samtliga lärare anser att kunskaper inom källkritik och förmåga till kritiskt tänkande är viktigt främst relaterat till ökad informationsmängd, Internet och sociala medier. För lärarna är källkritik både lätt definiera och exemplifiera. Källkritik uppfattas som underordnat kritiskt tänkande som i sin tur är svårdefinierat för lärarna. Lärarna anser dock att eleverna inte ska behöva vara källkritiska gentemot skolan och lärarna. Eleverna ska känna sig trygga med att skolan och lärarna förmedlar det som är sant.

 • Hedenberg, Björn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Sociala medier i högstadiets medieundervisning: En kvalitativ studie baserad på sex högstadielärares erfarenheter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur undervisningen om media och nyhetsrapportering påverkas av att sociala medier är ungdomars främsta källa till nyhetskonsumtion på internet. Uppsatsen har ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv och vilar på Lev Vygotskijs och Roger Säljös teorier. De som intervjuades i studien var sex utbildade och verksamma lärare på högstadiet inom ämnet samhällskunskap i tre kommuner i mellersta Norrland. Med hjälp av dessa data som underlag har slutsatser dragits av hur sociala medier påverkar undervisningen om media och nyhetsrapportering på högstadiet. Den slutats som drogs av resultatet i studien var att framförallt källkritiken har blivit mer central, men att det trots det inte är tillräckligt för att bemöta dagens informationsflöde på sociala medier. Bortsett från källkritiken skiljer sociala mediers påverkan mellan de olika lärarna. Kunskapsnivåerna varierar mellan lärarna och en önskan om att utveckla sina kunskaper framkom från flera lärare. Någon samsyn vad begreppet nyheter innebär finns inte hos de intervjuade. Samtliga lärare i studien är överens om att sociala medier har en påverkan på undervisningen.

 • Kaiser Gustafsson, Evelyn
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Elevhälsa i grundskolan: En beskrivning av Elevhälsoteamet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbetet handlar om elevhälsoteamet och hur teamets funktion ser ut i grundskolan. Samt hur Elevhälsa och Fritidshem hör ihop. Syftet med arbetet har varit att undersöka och beskriva arbetet med elevhälsoteam och uppfattningar av pedagoger och elevhälsoteamens aktörer. Undersökningen har gått till som så att det har utförts kvalitativa intervjuer av fyra nyckelpersoner i Elevhälsoteamet. Dessa personer är en skolkurator, en skolpsykolog, en specialpedagog, och en skolsköterska. Varför det blev dessa fyra är för att de är mest synliga i ett elevhälsoteam. Intervjupersonerna arbetar i en och samma kommun men i flera elevhälsoteam som var spridda på flera kommunala skolor. I resultatdelen beskrivs för- och nackdelar med diagnoser, hur vuxna och barn uppfattar olikheter och likheter och vad som uppfattas som avvikande. Vad för aspekter som syns i elevhälsoteamet, det medicinska, sociologiska, och det pedagogiska. För att få med dessa aspekter görs kartläggningar, observationer och åtgärdsprogram kring elever med särskilda behov, för att bilda ett helhetsperspektiv kring dessa elever. I diskussionsdelen beskriver författaren betydelsen av att alla som ingår i elevhälsoteamet behövs för att kunna ge den helhetsbild som behövs för de barn och elever som elevhälsoteamet kommer i kontakt med. Vidare problematiseras de normer som kan existera i samhället och vem som ska anpassa sig, skolan eller eleven. Det förs ett resonemang om att elevhälsoteamet remitterar vidare elever till instanser utanför grundskolan och eventuella anledningar till detta. Arbetet avslutas med att beskriva de olika perspektiv som kan råda bland aktörerna och att detta påverkar deras sätt att se på och möta eleverna med problematik. För vidare forskning nämns skolkuratorns roll, och en mer detaljerad beskrivning i Elevhälsoteamet.

 • Lind, Jimmy
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Förslag till en variabel AC-last2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's aircraft contain advanced electronics that place higher demands on power supply when parked on land. In order to test the power supply (GPU), AC loads are more varied than a single resistive load. This report examines the possibility of purchasing or constructing such AC loads.

  A market investigation was conducted to investigate whether there are solutions on the market today. It turned out that there are several companies offering different solutions for this, but the specifications for them are difficult to interpret and these solutions are also very expensive.

  An own design was also constructed to use an existing single resistive load in a smarter manner. By controlling the load with semiconductor relays, rapid progress can be simulated. The relays are controlled by a microcontroller, which can easily be updated with new programs to obtain different test cycles.

 • Bäckström, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Digitala verktyg i skolan: En studie om lärarens intresse att anpassa digitala verktygen till undervisningen.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitalisering är ett samhällsområde som växer och växer för varje dag och det läggs allt större vikt vid digital kompetens inom skolans verksamhet, vilket även benämns i läroplanen. Syftet med studien är att beskriva sex pedagogers uppfattningar om att anpassa sin undervisning efter digitala verktyg i sin verksamhet. Detta har undersökts genom att intervjua sex lärare om deras sätt att arbeta med digitala verktyg i skolan. Studien har genomförts med halvstrukturerade intervjuer med utbildade grundskolelärare som arbetar i skolan inom samma kommun med elever ifrån årskurs ett till årskurs fyra. Med utgångspunkt i studiens frågeställning formulerade jag olika kategorier för lärarnas intresse att anpassa de olika digitala verktygen. De olika kategorierna i bakgrunden som berörs inom området är:

  Digitala verktyg, inlärningsmöjligheter och Skolans ansvar för digitala verktyg i undervisningen. Kjällander (2011) lyfter lärplattan och andra surfplattor som användbara verktyg inom skolan ur ett lärandeperspektiv. Kjällander hänvisar till de positiva effekter som kan förekomma men nämner även vilka negativa effekter surfplattan kan ha. Resultatet i studien redogör för att samtliga respondenter uppskattar digitaliseringen av skolan och anser att digitala verktygen är ett hjälpmedel i skolan för elevernas inlärning.

 • Håkansson, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Ledarskapets betydelse för ett lyckosamt   förbättringsarbete: En studieav ledarskapets möjliggörande av ständiga förbättringar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study   examines how leadership behaviors impact employee motivation in continuous   improvements and has its theoretical foundation in Total Quality Management   and the cornerstone-model (hörnstensmodellen). The study aims to examine how   leadership can effect employee participation and motivation in continuous   improvements in an organization.

  A qualitative   case study, with an inductive approach where information was gathered and   conclusions were drawn with the help of theory and previous research, has   been used.

  The result of the   study matched previous research in the field of continuous improvements as   shown below.

   Employees is   motivated by seeing results and making improvements which facilitates their   everyday work. Also they are motivated by working cross-functional in the   organization.

   The most   important job for the leaders to motivate the employees is to create good conditions   for working with improvements, most of all through making time for   improvement work, support and give feedback during the improvements and to do   regular follow ups.

   The result also   shows that the leaders that participated in the research are on their own in   the work with improvement and that they are in need of support and training   in working with improvements to be able to drive the work forward in an even   better way.

 • Enmark, Pernilla
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Minns att du har en bror2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Jansson, Rebecca
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Nordin, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Det som inte löst sig på fritiden kommer tillbaka in i skolan: En studie om fritidshemspersonals attityder och uppfattningar om arbete mot kränkande behandling på nätet.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka fritidshemspersonalens attityder och uppfattningar om kränkande behandling på nätet, samt deras uppfattning om verktyg för att motverka mobbning som sker på nätet. Detta har studerats genom en kvantitativ undersökning i form av en enkät som besvarats av personal arbetande på fritidshem i Sverige, samt genom två halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med utbildade fritidslärare arbetande i olika verksamheter i samma kommun. Utifrån studiens syfte har datamaterialet analyserats och presenteras under resultatdelen. Enkätstudien och intervjustudien presenteras enskilt under resultatdelen. I resultatet fann vi samband mellan enkätstudien och intervjustudien som därefter diskuteras under följande rubriker; En otrygg arena; där informanternas uppfattning är att internet inte är en trygg plats för barn att vistas på. Hur kommer man åt problemet; där resultatet visar att större delen av informanterna inte tror att ett barn som kränks på internet berättar det för en vuxen. Att finna intresse; som visar att det kan vara en svårighet att växa upp under olika tidsperioder, då barnens internetvanor har förändrats, samt Skolans ansvar; där det menas att det bör finnas utbildning från skolans håll som ger personalen verktyg för hur ett arbete mot kränkande behandling på internet kan se ut.

 • Brovinger, Marina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Lövsta, Sandra
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Att se, bekräfta och lyssna på elever: - en del i lärares och fritidslärares relationsarbete2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolan träffas lärare och elever stora delar av vardagen, både i skolverksamheten samt ifritidshemsverksamheten. Tidigare forskning visar att det vid varje möte skapas eller fördjupas en typ av relation och hur kvaliteten på denna ska vara är framförallt upp till läraren.

  I vår studie har vi ställt frågor till lärare och fritidslärare om relationen mellan dem själva och elever - via enkäter och fokusgruppsdiksussioner. Där framkommer det att lärare och fritidslärare säger sig arbeta mycket med relationer till elever, vilket de ser som en viktig del i sitt arbete. Resultatet visar att lärarna arbetar för att dagligen se eleverna och vara lyhörd, visa intresse för dem och skapa en ömsesidig respekt. I grund och botten tolkar vi det som att lärare och fritidslärare ser på relationer till elever på liknande sätt, men vissa delar skiljer sig åt som exempelvis gränssättning och omsorg. Resultatet visar även att relationsarbetet kan skilja sig åt utifrån deras förutsättningar i respektiveverksamhet, men även om relationsarbetet kan vara svårt ibland har båda yrkesprofessionerna somambition att skapa goda relationer med eleverna.

 • Petré, Maria
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Andersson, Kristina
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Fritidslärarens yrkesroll i skolan: En varierande roll i mötet mellan traditioner, behov och uppdrag.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie berör fyra fritidslärares yrkesroll under den obligatoriska skoldagen samt realiseringen av deras kompetenser. Den tidigare forskningen förklarar hur fritidshemmet tillsammans med förskoleklassen och skolan har möjlighet att komplettera varandras verksamheter för att skapa en samlad skoldag för eleven, där denne kan tillgodogöra sig teoretiska kunskaper genom olika verktyg och arbetssätt. Dock har fritidslärarens yrkesroll enligt tidigare forskning visat sig vara otydlig i sitt uppdrag under den obligatoriska skoldagen vilket har bidragit till utformandet av syfte och frågeställningar för denna studie.

  Undersökningen till denna studie har genomförts för att öka förståelsen för fritidslärarens yrkesroll, vad som påverkar och formar fritidslärarens arbetsuppgifter samt för att synliggöra skillnader och likheter i arbetet mellan yrkesrollerna på de utvalda skolorna. För att nå detta har ett empiriskt material samlats in via observation med kompletterande samtal, där vi följt fyra verksamma fritidslärare, under tre dagar, i deras vardagliga arbete under den obligatoriska skoltiden. Datamaterialet har sedan analyserats, kategoriserats och diskuterats utifrån syftets frågeställningar i relation till tidigare forskning.

  Resultatet visar att fritidslärarna i studien intar flera olika roller under den obligatoriska skoldagen och har varierande förutsättningar samt möjligheter att använda sina yrkeskompetenser, vilka talar för att styras utifrån behov och prioriteringar. Utifrån resultatet tolkar vi att fritidsläraryrket är individuellt och formas samt påverkas utifrån hur skolan med övriga lärarkategorier, rektor och fritidsläraren själv vill arbeta. Resultatet visar att de fyra fritidslärarna upplever det diffusa uppdraget som positivt då de genom detta kan arbeta friare och utifrån sina individuella kompetenser och intressen samt efter det behov som finns i till exempel rådande elevgrupp. En slutsatsats som vi drar utifrån studien är att utmaningarna de fyra fritidslärarna står inför talar för att vara att stå upp för sin yrkesroll, artikulera sina kompetenser och argumentera för tillvaratagandet av fritidspedagogiken.

 • Åsbom, Kim
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Stenmark, Jonas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  En studie om förutsättningar för samverkan mellan skola och fritidslärare: Med utgångspunkt i lärares uppfattningar om samverkan och fritidslärares yrkeskompetens2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har haft som mål att undersöka vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skola och fritidslärare under den obligatoriska skoldagen. Samverkan mellan fritidshem och skola har varit ett pågående projekt ända sedan sammanslagningen av dem i början av 90-talet och har sedan dess varit en del av många fritidslärares arbetsdag. Forskning på ämnet har gjorts men en del som ofta har saknats är lärarnas perspektiv. Studien utgår ifrån kvalitativa intervjuer med åtta yrkesaktiva lågstadielärare som har erfarenhet av samverkan med fritidslärare och intervjuerna har haft fokus på uppfattningar om samverkan och uppfattningar om fritidslärares yrkeskompetens. I resultatet framkommer bland annat en osäkerhet kring fritidslärarens yrkeskompetens samt uppfattningar om att skolans verksamhet gavs företräde och även om det gick att diskutera kring hur lärarnas uppfattningar kan påverka förutsättningarna för samverkan blev det svårt att dra några definitiva slutsatser.

 • Backlund, Kristina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Jönsson, Hanna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Institution of education.
  Hur ser barn i fritidshem på sina sociala relationer?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur barnen ser på sina sociala relationer. Detta genom att göra fokusgruppsintervjuer med barn i åldrarna 6–10 år inskrivna vid fyra olika fritidshem. Undersökningen grundas på en kvalitativ metod som har till syfte att synliggöra deltagarnas varierande och gemensamma uppfattning om ämnet. Med utgång ifrån vad tidigare forskning behandlat konstruerades olika diskussionsteman som stöd vid våra fokusgruppsintervjuer. Resultatet i vår undersökning påvisar att de sociala relationerna har en övergripande betydelse i flera sammanhang. Detta grundar sig bland annat genom att barnen hänvisar till situationer som har anknytning till miljöer i skolan, på fritids och hemma. Barnen beskriver i samband med intervjuerna att de har olika syn på sina relationer beroende på hur nära relationen är mellan individerna. I undersökningen framgår det också att barnen idkar ett intensivt relationsarbete som kan innefatta att barnen ibland upplever kränkande behandling. Detta kan till exempel visa sig genom att individer som utesluts ur gemenskapen upplever nedsättande kommentarer, blir sviken av kompisar, samt inte få vara med och bestämma i situationer med kompisar eller kamrater. Resultatet i denna studie belyser även att barnen i vissa avseenden ser vuxnas position som ett stöd i vissa sammanhang, men de kan också utgöra ett motstånd till deras inflytande och delaktighet i de sociala sammanhangen.

 • Johansson, Linda
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Kibe, Emilia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Fritidspedagogers upplevda förutsättningarför att genomföra uppdraget i fritidshemmet: En enkätundersökning med 23 utbildade fritidspedagoger2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och beskriva vilka förutsättningar fritidspedagogerna på 10 skolor upplevde sig ha i deras arbete med uppdraget i fritidshemmet. I tidigare forskning har vi funnit faktorer som ger de verksamma inom fritidshemmet förutsättningar att uppfylla uppdraget och dessa är; barngruppens storlek, fritidshemmets lokaler, personaltäthet och personalens kompetens, tid för planering och förberedelse. Studien genomfördes som en enkätundersökning bestående av en större öppen fråga till 23 utbildade fritidspedagoger på 10 skolor i en medelstor kommun i Sverige.

  Resultatet visar fyra teman som återkommer i fritidspedagogernas upplevelser av förutsättningar för att genomföra fritidshemmets uppdrag och dessa är; Barngruppen som en förutsättning för arbetet meduppdraget, Fritidshemmets lokaler som en förutsättning för arbetet med uppdraget, Fritidshemmets personal som en förutsättning för arbetet med uppdraget och Tid som en förutsättning för arbetet med uppdraget. I rapportens avslutande del diskuteras vilka upplevda förutsättningar fritidspedagogerna har för arbetet med uppdraget i fritidshemmet tillsammans med tidigare forskning.

 • Wiberg, David
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar av utomhuspedagogik: Hur fritidspedagoger och barn uppfattar pedagogiken utomhus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att belysa fritidspedagogers och barns uppfattningar om utomhuspedagogik. En fenomenografisk ansats har använts genom att intervjua tre pedagoger och två fokusgrupper med barn. Det insamlade materialet analyserades genom kodning och följande kategorier framkom i intervjuer av barn:

  Läran om naturen, Sociala samspelet, fysiskt lärande. Under pedagogernas intervjuer framkom: Naturen som lärandeplats, Rörelse och Möjligheter och problem. Resultatet visar att utomhuspedagogik kan användas för att utveckla flera olika färdigheter. Den kan ses som ett komplement till klassrummets traditionella lärande och både barnen och pedagogerna är positivt inställda till denna form av pedagogik.

 • Allerhed, Cecilia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  Johansson, Marie-Louise
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Education.
  "Min hjärna säger att jag inte ska men min kropp gör inte som min hjärna vill": En intervjustudie med åtta pedagogers uppfattningar och upplevelser av elevers motorik, fysisk aktivitet och koncentration.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den svenska skolan är elevernas kunskapsinhämtning ofta knutna till klassrumssituationer som kräver elevernas fulla koncentration. Vilka faktorer kan det finnas som påverkar koncentrationen. Vi valde att fokusera på om motorik och fysisk aktivitet kan påverka koncentrationen. Syftet med vårt arbete var att undersöka åtta pedagogers uppfattningar om motorik och fysisk aktivitet har betydelse för eleverna och deras koncentration. Vi valde att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på tre skolor. Resultatet visade att pedagogernas uppfattningar var att det gjorde skillnad för koncentrationen om eleverna hade rört på sig under dagen och om de hade motoriska svårigheter gav motorisk träning bra resultat.

 • Kantarp, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Karlsson, Monika
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Blogg somverktyg för internkommunikation: Stimulanseller hinder i förbättringsarbete?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of   management blogs as a tool for internal communication has increased, at the   same time research shows that top management in many organizations sees   shortcomings in their own communicative ability. The combination of limited research   about the phenomenon of management blogs and the importance of a continuous and   successful improvement work gives this study it´s purpose: To contribute with   knowledge about how top management can stimulate an organization towards a   higher degree of continuous improvements by communicating internal through a   blog.

  A qualitative   study was conducted as a case study in an organization where continuous improvements   are part of the strategy and forms part of the vision and the objectives of   2016.

  Interviews were   performed with managers at the lowest level regarding their experience of the   management blog in the organization. The results of the interviews were   analyzed against existing theory and blog posts. The analysis was based on Koenig   and Schlaegel's (2014) six themes describing how the blog's design   characteristics affect the reader's experience: Content Value, Maintenance   Value, Management / Management, Usability, Interaction and Marketing.

  Based on these   six themes, two fishbone diagrams have been produced that report positive and   negative experiences. These experiences can affect the attitude and hence   behavior and thus constitute the stimulus's respective barriers in the work   towards a higher degree of continuous improvement.

  The result shows   that properly used, an internal management blog can be an effective tool for influencing   organizational culture, but knowledge of rhetoric is required to avoid   risking blogging becoming more of a barrier than a tool that stimulates. To   achieve positive impact, the recipient needs experience of both usefulness,   simplicity and pleasure and the result also shows that by focusing on the   recipient, different types of communication barriers can be overcome. A   number of aspects that should characterize the blog to stimulate continuous improvements   have been identified, as well as a number of issues that may constitute obstacles.   Analytical generalization of these conclusions contributes to knowledge development   in the area.

  This study has   resulted in confirmation of previous research, concrete user advice and suggestions   for further research to further reduce the gap that exists around this area.

 • Public defence: 2017-11-01 10:00 O102, Sundsvall
  Rydblom, Staffan
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  Measuring Water Droplets to Detect Atmospheric Icing2017Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis describes the exploration of a method to measurethe droplet size and the concentration of atmospheric liquid water. The purpose is to find a cost effective technique to detect the conditions for icing on structures.

  Icing caused by freezing atmospheric water can be a signifi- cant problem for infrastructure such as power lines, roads and air traffic. About one third of the global installed wind power capacity is located in cold climates, where icing of rotor blades is one of the major challenges.

  The icing process is complex and the result depends on a combination of the aerodynamic shape of the structure or airfoil, the velocity of the air and its contained water, the temperature, the mixing of snow and water, the concentration of liquid water and the Droplet Size Distribution (DSD).

  The measurement method is based on a shadowgraph imag- ing system using light emitting diode (LED) light as background illumination and digital image processing. A prototype instru- ment has been constructed. The components were selected keeping the possibility of low-cost volume production in mind. The applications of a commercial instrument based on this tech- nique are e.g. real-time in-situ icing condition measurements and assimilation and verification of data in numerical weather models.

  The work presented shows that measurements of the size and concentration of water droplets using shadowgraph images can be used for the comparison and validation of Numerical Weather Prediction (NWP) models and other instruments. The accuracy of the particle size measurement is high. The accuracy of the concentration measurement has the potential to become high due to the single-particle measurement range calibraiton. The precision of the instrument depends mainly on the number of images that is used to find each measurement value. The real-time performance of the instrument is limited by the image retrieval and processing speed and depends on the  precisionrequired.

 • Ji, Zhefu
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  An Automatic Simulation System for Solar Panel under Indoor Conditions2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Energy harvesting system is a system which could convert ambient energy into electrical power, its output depends on the energy availability of ambient conditions. For indoor condition, light is a typical available energy, and solar panel could be used to harvest it. To determine the light energy availability of an unknown condition, normally, a lot of measurements is needed, and it will cost a long time. This paper introduced a whole design process of a simulation system, it used modelling method to estimate the energy availability of unknown light condition, and this method is more quickly.

  A matched measurement system for solar panel and environmental parameters was built firstly. Then, all these environmental parameters were analyzed to find out their influence on solar panel. These parameters, which have relation to the output of the solar panel were thought as influence factors and used for model and classifier building. To get an accurate simulation result, different modeling and classification methods were compared and some suggested methods were picked out. Comparing the simulation result with the real output measurement, the method with minimum error was accepted in the final system.

  A user interface was built in the end to make this system become more user-friendly. This system could be used to simulate the energy availability of a new condition and analyze the error of simulation results which generated by different methods.

 • Qing, Yang
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Pruning and summarizing discovered time series association rules2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sensors are widely used in all aspects of our daily life including factories, hospitals and even our homes. Discovering time series association rules from sensor data can reveal the potential relationship between different sensors which can be used in many applications. However, the time series association rule mining algorithms usually produce rules much more than expected. It’s hardly to under-stand, present or make use of the rules. So we need to prune and summarize the huge amount of rules. In this paper, a two-step pruning method is proposed to reduce both the number and redundancy in the large set of time series rules. Be-sides, we put forward the BIGBAR summarizing method to summarize the rules and present the results intuitively.

 • Gunnarsson, Malin
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Väckelse-opposition-identitet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Sundqvist, Jenny
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Ferrantes frånvarande närvaro2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Savva, Antonia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Humanities.
  Så klingar hennes röst som ett eko genom alla himlar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Strömberg, Olivia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Wåhlén, Lena
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vuxnas upplevelser av att leva med akut leukemi: - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Akut leukemi är en cancersjukdom som drabbar ungefär 500 personer i Sverige årligen. Det är en livshotande sjukdom som påverkar en persons livssituation både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskan har en viktig roll i vården av dessa patienter där informativt, känslomässigt och praktiskt stöd är de grundläggande komponenterna i omvårdnadsarbetet.

  Syfte:

  Syftet med litteraturöversikten var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med akut leukemi.

  Metod:

  Fjorton artiklar användes till denna litteraturöversikt. Databaserna Pubmed, Cinahl och Psycinfo användes vid litteratursökning. Kvalitetsgranskning och analys av artiklarna ligger till grund för litteraturöversikten.

  Resultat:

  Resultatet visade fem kategorier: livsglädje, rädsla och osäkerhet, behov av stöd och information samt upplevda symtom och en förändrad livskvalité.

  Diskussion:

  Information och stöd lyfts fram som en viktig komponent i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att hjälpa patienterna att få en känsla av sammanhang. Genom information och stöd ökar individens förmåga till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilket bidrar till en tro på framtiden trots svår sjukdom.

  Slutsats:

  Sjuksköterskans kompetens kan utvecklas genom utbildning om hur information, stöd och omvårdnad ges på bästa sätt till denna patientgrupp.

 • Nordenson, Rebecca
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sälik1994, Charlotta
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Någon annans hjärta: En litteraturöversikt om patienters upplevelser av livet efter en hjärttransplantation2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Svårt hjärtsjuka patienter kan ställas inför faktumet att hjärttransplantation krävs för överlevnad. Detta sätter igång en lång känslomässig process som fortsätter långt efter att operationen ägt rum. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av livet efter en hjärttransplantation. Metod: Litteraturöversikten baserades på 13 vetenskapliga originalartiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna analyserades, sönderdelades, kategoriserades och sammanfogades till denna studies resultat. Resultat: Patienterna upplevde ett nytt liv och en ny chans efter hjärttransplantationen. Det faktum att deras nya hjärta varit någon annans skapade psykiska påfrestningar och stundtals identitetskris. Patientgruppen påtalade även upplevelsen av att hjärtsjukdomen må vara botad, men att transplantationen tillförde nya problem de behövde anpassa sig till. Diskussion: Hjärttransplantationen gav patienterna ett nytt perspektiv på livet och högre känsla av sammanhang (KASAM) hade positiv inverkan på flera områden. Stöd till dessa patienter kan bistås både från familj och från vårdpersonal. Slutsats: Då överlevnaden ökar återkommer patienterna i vården av andra orsaker än hjärttransplantationen. Det är essentiellt för allmänsjuksköterskan att få förståelse för komplexiteten deras livssituation och erfarenheter skapar för att på bästa vis kunna vårda dem.

 • Lundmark, Frida
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Serrander, Madelene
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Kvinnors upplevelse av hälsa efter en hjärtinfarkt: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande diagnos. Sjukdomstillståndet innebär en stor förändring i livet och påverkar upplevelsen av hälsa. Syfte: Belysa kvinnors upplevelse av hälsa och deras sätt att hantera återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Metod: Litteraturöversikt baserad på 17 vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Artiklar söktes fram genom PubMed och Cinahl. Materialet granskades, analyserades och sammanställdes för att skapa ett resultat. Resultat: Resultatet delades in i tre huvudrubriker, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Att drabbas av en hjärtinfarkt påverkar hälsan hos kvinnor i stor grad. Stöd och livsstilsförändringar är nödvändiga för en god återhämtning. Diskussion: En kronisk sjukdom resulterar i ett förändrat liv och många upplevde ett lidande som begränsade dem i deras vardag. Trots en kronisk sjukdom upplevdes en positiv effekt på många av kvinnornas hälsa. Vid brist på meningsfullhet, begriplighet eller hanterbarhet sågs en minskad upplevelse av hälsa och välmående bland kvinnorna. Slutsats: Då hela livet påverkas av en hjärtinfarkt behöver dessa patienter stöd. Det är därför av stor vikt att vårdpersonal har förståelse för den situation en kroniskt sjuk person ställs inför. Genom stöd och gott omhändertagande kan vårdpersonal bidra till god hälsa och välmående.

 • Lemon, Anna
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Lundmark, Sara
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Faktorer som påverkar följsamhet till riktlinjer i arbetet med vårdrelaterade infektioner: -   En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner, som kan uppkomma vid behandling eller sjukhusvistelse, leder till stora kostnader för samhället samt ett stort lidande för de drabbade patienterna. Följsamhet av riktlinjer gällande basala hygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal kan reducera spridning av VRI.

  Syfte: Syftet var att belysa de faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till riktlinjer i arbetet med vårdrelaterade infektioner inom hälso- och sjukvården.

  Metod: Totalt användes 23 stycken vetenskapliga artiklar till resultatet som påträffades i databaserna PubMed och Cinahl utefter relevanta sökord. Huvudkategorier och subkategorier skapades utefter en induktiv analysmetod.

  Resultat: Faktorer som visade sig påverka följsamheten till riktlinjer gällande hygien och smittspridning var exempelvis arbetsmiljön, attityder hos personalen samt tillgången till utrustning. Följsamheten visades generellt vara låg globalt.

  Diskussion: Följsamheten till riktlinjer visades vara bristfällig inom många områden och olika faktorer sågs som orsak. Florence Nightingales teorier om sjuksköterskans ansvar kan tydligt kopplas till litteraturöversiktens resultat.

  Slutsats: Organisatoriska samt individuella faktorer visades i litteraturöversikten påverka följsamheten och utfallet av VRI. Förbättring inom de båda faktorerna är nödvändig för att följsamheten ska kunna öka.

 • Knutsson, Linus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Stenberg, Ivan
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vård i livets slutskede på akutmottagningen: -En litteraturöversikt om sjukvårdspersonalens erfarenheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  En förekommande patientgrupp på akutmottagningar är patienter som befinner sig i livets slutskede. En akutmottagning förknippas med ett högt arbetstempo som präglas av en medicinteknisk miljö med mycket övervakning och kontroller. Att bedriva vård i livets slutskede är därmed en svår uppgift att utföra. Syfte: Att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av att bedriva vård i livets slutskede på akutmottagning. Metod: En integrativ litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och sammanställdes till litteraturöversiktens resultatdel. Resultat: Omfattar två huvudkategorier och åtta underkategorier. Sjukvårdspersonalens erfarenheter involverade upplevda hinder som bidrog till att vård i livets slutskede ej var optimalt på en akutmottagning. Vidare upplevde sjukvårdspersonalen trygghet i sin roll och såg arbetet med vård i livets slutskede som givande. Diskussion: Liknande erfarenheter upplevs inom andra vårdformer. Akutmottagningens miljö och utformning var ett stort hinder för att ge vård i livets slutskede och oklarhet råder huruvida patientens omvårdnadsbehov blir tillgodosett på akutmottagningen. Slutsats: Erfarenheterna innefattade såväl förutsättningar som upplevda hinder. Ytterligare forskning inom ämnet efterlyses, samt diskussioner huruvida konkreta åtgärder kan underlätta sjukvårdspersonalen arbete.

 • Karlsson, Pontus
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Ågren, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att fortsätta leva med ALS:: En litteraturöversikt om att vara fångad i sin egen kropp2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en sjukdom som drabbar de motoriska nervcellerna. Sjukdomen medför förlamning av kroppens muskler. Det finns ingen kurativ behandling och de drabbade avlider inom ett till tre år. Lidande kan bli en central del i livet och livskvaliteten kan påverkas. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur personer drabbade av ALS hanterar och upplever den förändrade livssituationen. Metod: Sökningarna genomfördes i CINAHL och PubMed som fokuserar på ämnet omvårdnad. Efter att kvalitetsbedömning utförts inkluderades fjorton vetenskapliga originalartiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna analyserades strukturerat och resultatet sammanställdes i denna litteraturöversikt. Resultat: Resultatet presenterar två kategorier med åtta underkategorier. Hinder för att hantera sjukdom och lidande är främst orsakat av fysiska förluster, psykisk påverkan av förlust samt omgivningens attityd. Däremot anses relationer, anpassning, acceptans, existentiella områden och möjlighet till ett aktivt liv vara Faktorer som främjar hanterbarheten. Diskussion: Resultatet visar att även om de fysiska förlusterna blev centralt i och med begränsningar kunde många ändå beskriva en god livskvalitet. Eftersom de valde att se bortom förlusterna, för att kunna fortsätta leva med ALS. Slutsats: Kunskaper om hur personer med ALS hanterar sjukdom och lidande kan hjälpa sjuksköterskan att utforma omvårdnaden så att den ges med en helhetssyn.

 • Johnsson, Anne
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Myrgren, Victoria
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Vägen tillbaka till livet: En litteraturstudie om upplevelsen att drabbas av stroke i yrkesverksam ålder.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige och av dessa är ungefär 20 procent under 65 år. Att drabbas av stroke är en stor omställning i livet. Att då drabbas av stroke i ung ålder kan medföra större problematik eftersom att livssituationen oftast ser annorlunda ut än efter pensionsåldern.

  Syfte:

  Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att drabbas av stroke före 65 års ålder.

  Metod:

  En litteraturstudie genomfördes med femton vetenskapliga artiklar som analyserades, granskades och sammanställdes till ett gemensamt resultat.

  Resultat:

  Det framkom att vardagen förändrades efter insjuknandet av stroke. Relationer inom familjen förändrades. Efter stroke upplevde flertalet strokedrabbade ett förändrat "jag" med bland annat försämrat självförtroende och förlorad identitet. Osynliga handikapp upplevdes som ett stort problem som påverkade bemötandet från både vården och omvärlden. De unga strokedrabbade beskrev en brist på information från vården samt vikten av socialt stöd för att hitta vägen tillbaka till livet.

  Diskussion:

  Förståelsen för sjukdomen är en viktig del till att finna begriplighet i de unga strokedrabbades nya situation i livet. Att känna en meningsfullhet i vardagen skulle kunna leda till ökad motivation hos de unga strokedrabbade.

  Slutsats:

  Upplevelsen av att vården ej är anpassad för yngre är vanligt bland unga strokedrabbade. Ålders- och personcentrerad vård är därav ett bra förhållningssätt för att de unga strokedrabbade ska få den bästa möjligheten att hitta vägen tillbaka till livet.

 • Granberg, Martina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Viklander, Eva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  En litteraturöversikt om sjuksköterskorsattityder till patienter med psykossjukdom2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni. 0,8% av befolkningen i Sverige riskerar att

  drabbas av schizofreni. 15 av 100 000 personer insjuknar för första gången varje år.

  Personer med psykossjukdom har större risk att insjukna i somatiska sjukdomar jämfört med

  den övriga populationen. Stigmatisering förekommer hos denna patientgrupp på såväl

  samhällsnivå som individnivå, exempelvis inom hälso- och sjukvården. Detta kan medföra att

  de får bristande omvårdnad.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskans attityder till

  patienter med psykossjukdom.

  Metod: Femton vetenskapliga studier inkluderades i en integrerad litteraturöversikt inom det

  valda forskningsområdet. Till datainsamlingen användes databaserna CINAHL och PubMed.

  Inkluderade artiklar relevansbedömdes utifrån syftet.

  Resultat: Analysen resulterade i en huvudkategori:

  Attityder hos sjuksköterskan. Arbetsplats, yrkeserfarenhet, ålder,

  utbildning och positiv direktkontakt visade sig vara viktiga faktorer som

  påverkar attityderna.

  Diskussion: Sjuksköterskor har varierande attityder till att vårda patienter med

  psykossjukdom. Bristande kunskap och erfarenhet avpsykossjukdom kan resultera i negativa

  attityder vilket kan medföra att patienten blir stigmatiserad och inte får en likvärdig vård som

  andra patientgrupper.

  Slutsats: Mer utbildning och positiv direktkontakt behövs tidigt. Handledning, självinsikt om

  egna attityder och omgivningens attityder kan bidra till att förbättra omvårdnaden för

  personer med psykossjukdom.

 • Frånlund Romberg, Malin
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Nilsson, Ingela
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Upplevelsen av trycksår: Patientens perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Trycksår innebär onödigt lidande för patienter som drabbas. Trots att

  sjuksköterskor är medvetna om riskgrupper och förebyggande insatser är komplikationen

  relativt vanlig.

  Syfte:

  Undersöka patienters erfarenheter av trycksår. Metod: Underlaget till

  litteraturöversikten kom från vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design.

  Artiklarna analyserades induktivt och granskades kritiskt.

  Resultat:

  Tre huvudkategorier

  framkom; upplevelse av smärta, konsekvenser i det dagliga livet och kontakt med hälso- och

  sjukvården. Smärta var ett genomgående tema och påverkade patienterna emotionellt,

  fysiskt, psykiskt och socialt. Patienterna upplevde att det saknades ömsesidig dialog med

  sjuksköterskor.

  Diskussion:

  Adekvat smärtlindring är nödvändig för sårläkning och för att

  patienter ska kunna delta i trycksårsförebyggande åtgärder. För att minska vårdlidandet

  behövs bättre kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter i riskzonen.

  Trycksårsprevention bör få större utrymme inom alla vårdformer.

  Slutsats:

  Ökad förståelse för patienters erfarenhet kan flytta fram trycksår från sekundära tillstånd till

  en plats där de förebyggs i tid. Trycksår förekommer globalt och trots medvetenhet om

  prevention är detfortfarande ett problem.

 • Public defence: 2017-11-17 10:00 F229, Östersund
  Margaryan, Lusine
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Tourism Studies and Geography.
  Commercialization of nature through tourism2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation contributes to developing knowledge on the commercialization of natural resources through tourism. This is achieved by means of understanding the main avenues through which natural resources are commercialized, and analyzing the operational setting of tourism firms. The focal area is nature-based tourism– a type of tourism, taking place incomparatively unmodified natural areas, which has emerged as a powerful gravitational force, integrating an increasing variety of natural resources into the commercial domain. The point of departure is the assumption that fornature-based tourism firms, nature is simultaneously the main object of commercialization and the operational setting, where this commercialization happens. The attention here is, therefore, on the supply side, i.e. on the smalland micro firms, acting as the agents of commercialization. The empirical data come primarily from a nation-wide survey among the nature-based tourism firms in Sweden, generating the most comprehensive information about this sector to date. Additional data come from in-depth interviews and observations among the nature-based tourism firms in Sweden, as well assecondary sources (official statistics on natural resources and a survey in Norway).

  This is a compilation thesis, i.e. it consists of a cover essay and five individual papers. The cover essay offers a bird’s eye view on all the papers, frames them theoretically and synthesizes all the findings into a coherent contribution. Papers I and II create the foundation, necessary for understanding the processes of nature commercialization and the operational setting of naturebased tourism firms, while Papers III, IV and V provide supplementary insights into these areas of inquiry. Paper I starts by building on existing knowledge in outdoor recreation to approach nature-based tourism. Paper II focuses on the operational setting, conceptualizes and explores its dimensions. Building on this, Paper III looks at how the presence of various amenities in the operational setting can explain the localization patterns of the firms on various geographical levels. Paper IV focuses on the operational setting dimensions omitted in the previous papers, i.e. the continuous efforts of the firms to negotiate the inherent uncertainty within the setting. Finally, Paper V looks at various characteristics of nature-based tourism firms to understand the specifics of sustainability strategies.

  The main findings in these five papers demonstrate that the nature-basedtourism is an active integrator of a wide variety of natural resources into the commercial domain, and approaching them from the supply perspective provides an additional understanding of the sector. This approach suggests that the nature-based tourism supply could be understood not only from the perspectives of tourist activities offered, but also from the perspective of operational setting preferences (e.g., the axes of high-low specialization, and high-low dependence on specific setting features), providing a new insight into the ways of nature commercialization through tourism. The operational setting itself becomes an important resource, being simultaneously part of the supply and the environment of a tourism system, bringing together a multitude of dimensions and actors. The resources nature-based tourism depends on defy ‘commercialization-friendly’ criteria, creating a context of uncertainty and demanding higher levels of creativity and agency on behalf of the firms. Commercialized nature experiences become important not only for specialized, skill- and equipment-intensive activities, but also for rather simple and relaxed ones, on both international and domestic markets. This suggests the growing importance of commercial nature-based tourism, linked to growing sustainability challenges. The sustainable resource use within the Scandinavian nature-based tourism context, however, is deeply entrenched inunique local specifics, and the entrepreneurial characteristics are not always compatible with market-based sustainability policies, suggesting the need for more fine-tuned approaches.

 • Olsson, Marie
  et al.
  Stockholm University.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Learning to Program by Playing Learning Games2017In: Proceedings of the European Conference on Games Based Learning / [ed] Maja Pivec & Josef Gründler, Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, Vol. 11, 498-506 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Game-based learning is an emerging field that has become a part of university education and several researchersdescribe its strong learning potential. For several subjects there is a rich flora of learning games and commercial-of-the-shelfgames available, but for programming education in general and Python programming in particular, the situation is different.There exists an economical aspect as well and to develop learning games for programming education, might not interest themainstream game industry and most universities do not have the resources needed to develop their own tailor-madelearning games. Digital gaming in general has had a fast expansion during the last decade and the generation that now isentering the universities has a habit of regular gaming. At the same time there are several studies reporting about lowmotivated students in introductory programming courses. In a time when commercial games for programming educationare rare, universities must look for affordable ways to construct appropriate learning games. This study has investigated theidea of using learning games developed by university students as additional learning tools in an introductory programmingcourse. Five student constructed games for learning to program in Python have been analysed. Eventually two learninggames were selected and tested as part of a five week introductory programming course. The overall strategy has beenaction research with the aim to improve an existing programming course. A group of students have played the games in twoworkshops where data has been collected in a mix of questionnaires, observations and group discussions. Findings indicatethat the general idea seems to work, but as for all kind of course content, there need to be a thorough assessment anditerative refinement. Despite some found bugs and interface flaws the games had a challenging gameplay as well as learningoutcomes. The game-based workshops also had a catalytic effect and created energy as well as curiosity among theparticipants. To what degree the games and the workshops contributed to concrete learning outcomes will be furtheranalysed after the second examination deadline.

 • Mozelius, Peter
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Olsson, Marie
  Stockholm University.
  Learning to Program by Building Learning Games2017In: Proceeedings of European Conference on Games Based Learning / [ed] Maja Pivec & Josef Gründler, Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, Vol. 11, 448-455 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Digital games and digital gaming have had a fast expansion in the 21st century and today the vast majority playsome kind of digital games. From a teacher’s perspective an interesting type of games are the so called learning games andthe didactic idea of Game-based learning (GBL). In the last decade GBL has been an emerging field and several researchershave pointed out its strong learning potential. The aim of this study is to describe and discuss the idea of learning to programby game construction. The overall research strategy has been action research where the case study approach has beencombined with a content analysis of submitted learning games. Data has been collected from course evaluationquestionnaires, postings in online discussion fora and game analyses. Involved informants have been kept totally anonymousand game analyses are also presented with respect for personal integrity. Findings show that game construction can be anappreciated as well as stimulating way of designing course assignments, especially in programming courses involvingmultimedia and graphical user interfaces. The quality of students’ submissions show a wide variety and are stronglydependent on students pre-knowledge. Some of the student built learning games were found to have a potential for reuseas additional learning tools in introductory programming courses. However, to what degree and how needs to be assessedin a future study.

 • Shabalina, Olga
  et al.
  Volgograd State Technical University, Russia.
  Malliarakis, Christos
  University of Macedonia, Greece.
  Tomos, Florica
  University of South Wales, UK.
  Mozelius, Peter
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Computer and System science.
  Game-Based Learning for Learning to Program: From Learning Through Play to Learning Through Game Development2017In: Proceedings of the European Conference on Games Based Learning / [ed] Maja Pivec & Josef Gründler, Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017, Vol. 11, 571-576 p.Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This research is approaching game-based learning as a creative act. Furthermore, creativity receives a holistic interpretation and is regarded as a three-dimensional term. Consequently, the authors will debate the research topic of game-based learning from three perspectives: teacher, student and learning process. On the other hand, computer programming is still hard to learn; as many researchers show that students fail vastly in programming courses, game-based learning seems to be a motivational solution that overcomes the basic difficulties that students face in this field. In the emerging field of game-based learning, there are several approaches that have been tested in programming courses at university level. Three of them are a) Learning to program by playing games, b) Learning programming through game development and c) Learning to program by the development of games for learning programming. This study has been carried out as a comparative analysis of these three approaches. Data has been collected from course evaluation questionnaires, online discussion fora and from discussions with students and teachers involved in programming courses at three different universities. Findings show that all three approaches seem to have a promising potential but there are also some identified minor problems. The recommendation is to blend these approaches and to combine them with traditional instructional design for programming education. The outcome of the study is the design of a model of learning for students in programming education

 • Stenmark, Maria
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Storskalig förändring i komplexa system: Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensivkvalitetsutveckling i en kommun2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Society is going   through rapid change and social transformation is taking place. This is a   result of mega trends such as individualization and digitalization. People   are behaving in new ways and our future desires are harder than before to   predict. New business models need to develop both within the private and the   public sector. The ambition with this master thesis has been to take a whole   system perspective and explore and describe a large scale transformation   taking place within a large organization.

  A case study at   the elderly care within public sector has been made to accomplish the   ambition. The organization which has been studied has purposely been working   with a large scale change program for two years with the determination to   achieve a higher level of professionalism and customer orientation. The   research design has included in-depth interviews, workshops, observations and   semi-structured interviews. The analysis has been inspired from Kuipers,   Higgs, Kickert, Tummers, Grandia, och van der Voets (2013) recommendations to   include context, content, process, result and leadership in change-oriented   research within the public sector.

  The results from   the case study shows that many different efforts and activites are crucial to   achieve a large scale change implementing TQM. This finding is in line with   previuos reasearch. Another finding from the case study, that differs from   previous research, is many simultaneously initiatives and efforts managed in   a relatively short time seems to be a success factor for large scale change   in large organizations and complex systems. Previous research says in   contradiction that change needs time.

  Many more perceived   success factors was identified. Some of them are slightly similar to previous   research but many of the findings are not found in theories studied. Critical   success factors uniqe for this case study are: courageous leadership, systems   thinking, a perspective taken from the customers point of view instead of a   customer oriented perspective, the practical use of theorethical change   models, many change projects simultaneously driven in a fast speed and the   organisations history of change projects included as well as the   organisations unique context.

  The findings from   the case study also shows a change process that can be described in fourteen   steps. Some of these steps are found in the change management theories and   others are not. The descpription of the steps from this case study are   somewhat more detailed and related to the context whereas the theoretical   change models have a more general characteristic.

  The change   process was also viewed through the TQM-model named The corner stone model,   and this showed that the cornerstones can be sequenced in a certain order   based on the results of the study. The stones can also be described with   different highlighting due to the change context. Different emphasis and   content among the cornerstones could also been seen. The corner stone model   could, accoring to this case study, could therfore be used as a value model   in large scale change, but also as a change model for working ways and tools.

 • Embretsen, Anda
  et al.
  Skalmstad, Karina
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Ledarskap i ständig förbättring: Hurchefer skapar förutsättningar för varandra att utvecklas som ledare2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of   the study was to investigate how the relationships between managers in different   leadership positions within an organization affects each other´s ability to   exercise leadership and what conditions enable continuous improvement as a   leader. Research has been limited to leaders in general and does not concern   managers in a particular context or organization.

  The theory   chapter contains the theoretical context on which the study has been based.   The subject of continuous improvement has been presented and what improvement   skills mean and what conditions are needed for work with continuous   improvement within an organization. After that, a leadership in continuous   improvement has been described. Since literature and research in this area   have been limited, the theory has been based on leadership skills and   leadership development. The last theory chapter has included collaboration   between managers based on relationships and interactions and also structural   behavioural patterns.

  The interest in   this study focused on the interaction between managers in different positions   and their experiences of the ability to constantly improve their leadership.   Seven managers were interviewed to investigate this based on their own experience   and opportunities to conduct leadership in constant improvement.

  The theoretical   point of departure for this study has been hermeneutics with an inductive approach.   Data collection has been through qualitative interviews analysed through a   sevenstage process. The analysis was based on the purpose and the questions   of the study.

  The authors   concluded that leadership in constant improvement consists of a whole where   the basis for developing leadership in continuous improvement is comprised of   values, communication and reflections. In addition, a balance and clear   collaboration between

  individuals,   development and systems are required to enable a manager to conduct   leadership in continuous improvement.

 • Oljelund, Christine
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Smith, Vian
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Quality Technology and Management, Mechanical Engineering and Mathematics.
  Ledarskapoch delaktighet på framgångsrika enheter i kommunal verksamhet: Enfallstudie av vinnande enheter av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To meet the   demands of a rapidly increasing population in Sweden, municipal services need   to distribute their resources efficiently and offer well functioning   services. The purpose of this study was to gain an understanding of the   factors that lead to success in leadership and participation in municipal   business. The study is based on the cornerstone model (Bergman & Klefsjö,   2012) which is part of an interpretation of Total Quality Management. A case   study was conducted on the winning units of the City of Stockholms Quality   Awards 2016, through analysis of written entries and interviews. This study   concluded that the leadership was executed by setting goals that correspond   with the goals of the city. The style of leadership showed that the client   always remained the focal point of all business development. The leadership   was result-oriented. Managers expressed a desire for all employees to   participate and be engaged in their work. This effect was achieved preferably   by giving and taking responsibilities. Another significant element needed for   the development of successful leadership is the notion that managers do not   stand alone. When difficult or sensitive problems arose, managers asked for,   and received, help.

 • Sjöström, Mathilda
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Electronics Design.
  En studie om maskinsäkerhet kring en kompaktor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The CE marking originated in World War II, since then it has been an important part of reconciling and rationalizing cooperation between EU countries. The CE marking requires that manufacturers or importers comply with EU requirements for safety, environmental and consumer protection. The problem posed by the study has considered accident statistics in the manufacturing industry within risk areas, where machine operators are exposed to the most accidents. The most common problem in the manufacturing industry is that preventive and systematic work with the working environment is lacking. This also includes preventive maintenance work that is an important part in eliminating accidents and creating a safer working environment. The study intends to compare a compactor with a roller machine with respects to security solutions. How the protection functions in the project are structured should also be presented, as well as a comparison between two logic units. The replacement intervals for security components in the project are presented, as well as what is required by the standard SS-EN ISO 13849-1. The largest differences between the roller machine and the compactor were the roller machine's extent and risks. The compactor was not in need of complex security solutions. The categories (b, 1-4) turned out to be mathematical models determined by the Dcavg and MTTFd values. It is the economy and the ease of use that determines which security solution to choose. The protection functions showed that the worst component determines the total value. To achieve the required performance level, components with very low PFHd value should be used. In this study, the replacement intervals for components resulted in high values ​​and it was therefore difficult to predict when an appropriate replacement should be performed. The standard SS-EN ISO 13849-1 assumes that a preventive exchange will be made when the T10d is below the commission time. When the T10d value exceeds the commission time the components should be replaced after 20 years. In the project, a component replacement interval has been selected for 20 years for all components.

 • Zacharoff, Robin
  Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Systems and Technology.
  Vad är kunskapshantering?: En fallstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Knowledge management is a subject that is described in the literature as difficult-to-define, but important to an organization's competitiveness. Successful knowledge management is something that is also described as challenging with the subject's subjectivity. Critical success factors are used to gain an understanding of how knowledge management can be measured and implemented. The purpose of this study is to create an increased understanding of what knowledge management is all about. Through a literature search, two theses are formulated, which are then tested via a deductive approach. The first thesis states that knowledge management is seen as a process including different steps. The second thesis states that there exists a number of success factors for successfully implementing knowledge management. These are then tested against practice through semi-structured interviews in a case study. The result answers how knowledge management is perceived in practice, how success factors relate to each other and how these factors can be operationalized. The conclusion shows that informants perceive knowledge management differently, that success factors have a relation to each other and can be operationalized with a clear subject role.

 • Engberg, Emma
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Frisk, Sofia
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Att vårda patienter med HIV – Sjuksköterskans upplevelse: - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Inom vården för smittsamma sjukdomar ställs det krav på sjuksköterskan att känna till sina egna kunskaper och fördomar väl för att kunna ge en god vård. Hiv är en sjukdom utan botemedel, detta gör att sjuksköterskan kan uppleva osäkerhet inför vårdandet av denna patientgrupp. Syfte: Att belysa sjuksköterskors attityder och bemötande till omvårdnaden av Hivsmittade patienter. Metod: Designen på studien är en systematisk litteraturöversikt. Orden i syftet har omvandlats till ämnesord i databaserna Cinahl och PubMed. 12 artiklar valdes ut till resultatet. Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskor har både positiva och negativa attityder mot dessa patienter och att stigmatiseringen runt denna patientgrupp är allt för verklig. Innehållsanalysen gav två huvudkategorier och fyra subkategorier. Sjuksköterskans attityder till att vårda Hivsmittade patienter – Positiva attityder till att vårda, Negativa attityder till att vårda., Påverkande faktorer till sjuksköterskans attityder - Stigmatiseringen i dig själv eller utifrån, Stigmatisering på grund av kunskapsbrist. Diskussion: Belyser påverkande faktorer till sjuksköterskans attityder. Slutsats: Fortsatt forskning krävs på ämnet eftersom det visar på hur viktigt det är med sjuksköterskors kunskap kring Hiv och deras attityder kring Hivsmittade och vilken effekt det får på bemötandet och vården i stort.

 • Ekvall, Felicia
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Westerlund, Josefone
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans bedömning av den postoperativa smärtan: - En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion:

  Postoperativ smärta uppkommer till följd att kirurgiskt ingrepp och många patienter upplever svår eller måttlig smärta efter operation. För att smärtlindra patienter krävs en smärtbedömning som sjuksköterskan har det övergripande ansvaret över. Syftet: Att beskriva sjuksköterskans bedömning av den postoperativa smärtan hos patienter. Metod: 13 vetenskapliga artiklar har anträffats genom sökningar i Pubmed och Cinahl som analyserats och sammanställts i en litteraturöversikt. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudkategorier och visar strategier för sjuksköterskan att bedöma postoperativ smärta samt faktorer som påverkar sjuksköterskans postoperativa smärtbedömning. Diskussion: Verbala och icke-verbala strategier vid postoperativ smärtbedömning lyfts fram som viktiga, ytterligare studier visar på liknande fynd. Även kommunikationen och relationens betydelse vid smärtbedömningen diskuteras och Joyce Travelbee ger en ökad förståelse för dessa områden. Slutsats: Sjuksköterskan kan använda olika metoder för att bedöma patientens postoperativa smärta. Att se patientens i sin helhet och väva in bedömningsinstrument i bedömningen. Resultatet lyfter fram olika påverkande faktorer som kan vara bra att ta hänsyn till som sjuksköterska.

 • Ek Åström, Lina
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Söderström, Oliva
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuksköterskans kulturella kompetens: – En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  I takt med ett mer transkulturellt samhälle med patienter från olika kulturer, ställs högre krav på sjuksköterskan och sjuksköterskans kulturella kompetens.

  Syfte:

  Syftet var att belysa innebörden av sjuksköterskans kulturella kompetens.

  Metod:

  En litteraturöversikt genomfördes, med litteratursökningar via databaserna PubMed och CINAHL. Tretton vetenskapliga studier har granskats, analyserats och sammanställts.

  Resultat:

  Det framgick att kulturell kompetens hos sjuksköterskan innebär att ha en empatisk och öppensinnad attityd med ett respektfullt, holistiskt förhållningssätt. Dessutom bör sjuksköterskan inneha en god självmedvetenhet och vara medveten om andra kulturer. Ökad kunskap om kulturer kan erhållas genom möten med andra kulturer eller utbildning.

  Diskussion:

  Kulturell kompetens och transkulturell omvårdnad handlade mycket om förståelse hos sjuksköterskan. Detta kan uppnås genom att reflektera över sin egen förmåga samt över de möten som sker med personer från olika kulturer.

  Slutsats:

  Fortsatt forskning krävs gällande hur sjuksköterskan erhåller och utvecklar den kulturella kompetensen på bästa vis. Denna kunskap kan vara av stor betydelse för sjuksköterskans arbete, både i dagens samhälle och i framtiden.

 • Eidenmark, Terese
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Söreling, Minna
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Sjuk på telefon: Erfarenheter och upplevelser av 1177 Vårdguiden på telefon2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Telefonrådgivning är en relativt ny vårdform kantad av utmaningar. Syfte: Att

  belysa de vårdsökandes och telefonsjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av 1177

  Vårdguiden på telefon.

  Metod: Systematisk litteraturöversikt med en innehållsanalys

  baserad på elva vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Vårdsökande kontaktade tjänsten av oro

  över hälsotillståndet, de ville bli tagna på allvar och uppskattade omtanke och ärlighet.

  Missnöje uppstod om de inte blev respekterade eller rekommenderades en lägre vårdnivå

  än väntat. Telefonsjuksköterskorna trivdes med arbetet men upplevde svårigheter med

  arbetsutrustningen och identifierade risker som kan påverka patientsäkerheten.

  Diskussion:

  Telefonrådgivning ställde andra krav på telefonsjuksköterskan än traditionell omvårdnad.

  Både vårdsökande och telefonsjuksköterskor upplevde att kön hade betydelse för

  kommunikationen. Lärande var den del av samtalet som visade att vårdsökandes

  empowerment stärkts. Telefonrådgivningens utmaningar hotade patientsäkerheten.

  Slutsats:

  Vårdsökande och telefonsjuksköterskor upplevde telefonrådgivningen på ett

  liknande sätt, mer forskning är motiverat för att beskriva sambandet. En vidareutbildning

  till telefonsjuksköterska skulle förbättra tjänsten och beslutsstödet är i behov av

  vidareutveckling.

 • Bäckman, Tobias
  et al.
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Johansson, Niklas
  Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Nursing Sciences.
  Psykiatri i somatiken: Allmänsjuksköterskans erfarenheter och attityder- En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Människor som är drabbade av psykisk sjukdom löper en ökad risk att drabbas av

  fysisk sjukdom och en för tidig död. De behöver därför ofta vårdas inom den somatiska

  vården och får dessvärre inte alltid en jämlik vård mot den övriga befolkningen.

  Allmänsjuksköterskan ska värna om att alla ska ha rätt till likvärdig vård och omvårdnad.

  Syfte:

  Belysa allmänsjuksköterskans erfarenheter och attityder av att vårda patienter med en

  samtidig psykisk sjukdom inom den somatiska vården.

  Metod:

  En litteraturöversikt bestående av både kvantitativa och kvalitativa artiklar.

  Resultat:

  Resultatet visade att vårdmiljön med platsbrist och bristande säkerhet, resurs och

  tidsbrist påverkade. Även vårdorganisationen med stöd och support, professionell

  kompetens och påverkad vårdrelation inverkade på sjuksköterskans erfarenheter och

  attityder av att vårda patienter med en samtidig psykisk sjukdom på en somatisk

  vårdavdelning.

  Diskussion/Slutsats:

  För att människor med psykisk sjukdom ska få en jämlik vård och

  omvårdnad så bör vårdmiljön anpassas och allmänsjuksköterskan som tjänstgör på en

  somatisk vårdavdelning ges möjligheter till ökad professionell kompetens och handledning.

  Tidsbrist påverkar kommunikationen och vården vilket medför att prioriteringarna landar

  på de somatiska symtomen. Utökade resurser i form av ökad personaltäthet, närmare

  kontakt med chefer och kollegor och en säkrare miljö i arbetet är viktiga aspekter.